Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

XII Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka"

W dniu 8 grudnia 2011 roku odby si XII Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka拻 dla klas pierwszych.
W tym roku mitologiczne zmagania przygotowali uczniowie klasy II C pod kierunkiem wychowawczyni pani Urszuli Chachulskiej - Tomaszczak.
Pierwszoklasi渃i musieli rozpozna Dwunastk B髎tw Olimpijskich, wychwyci trzy b酬dy ukryte w piosence o Orfeuszu i Eurydyce, rozwi箊a test, rozpozna towarzyszy boga Dionizosa, kt髍zy zaprezentowali si w greckim ta馽u.
Najwi阠ej emocji wzbudzi砤 konkurencja plastyczna. Klasowi arty渃i musieli uczesa modelki na wz髍 staro縴tnych Greczynek.
Zgodnie z dwunastoletni tradycj konkursu jurorzy, uczestnicy i widownia zostali pocz阺towani boskim nektarem, mogli te pos硊cha greckiej muzyki, kt髍a towarzyszy砤 wszystkim konkursowym konkurencjom.
Najlepsi okazali si uczniowie klasy I A, kt髍zy zdobyli Puchar Przechodni Dyrektora Szko硑 i prawo zorganizowania konkursu mitologicznego roku szkolnym 2011/2012.
W najbli縮zym czasie zostanie rozstrzygni阾a konkurencja dla publiczno渃i zwyci陑ca otrzyma cenn nagrod.

Data: 09.12.2011

DU疧 WRA疎, DU疧 MOCY- BAW SI ZAWSZE BEZ PRZEMOCY!

29 listopada 2011r. ju po raz sz髎ty odby砤 si zorganizowana dla uczni體 klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach impreza integracyjno-sportowa 凞u縪 wra縠, du縪 mocy - baw si zawsze bez przemocy. Spotkanie przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego i pedagog szkolny w ramach realizacji og髄nopolskiego programu "Szko砤 bez Przemocy".
Tradycyjnie ju pierwszoklasi渃i zostali zapoznani przez swoich starszych koleg體 z Kodeksem Szko硑 bez Przemocy, poznali piosenk 凚ezpieczna szko砤 i obejrzeli prezentacj multimedialn "Szko砤 jest wsp髄not". Ka縟a z klas zaprezentowa砤 scenk lub piosenk profilaktyczn na temat 縴cia bez przemocy. Pokazano scenk 凱od napi阠iem, a tak縠 凙 przecie mog硂 by inaczej.
Potem przyszed czas na sportow rywalizacj - oczywi渃ie w duchu walki fair play oraz na zmagania z wiedzy o sporcie. Uczniowie mieli do wykonania do滄 nietypowe zadania. Najwi阠ej trudno渃i sprawia硂 przepisanie hase dekalogu w r阫awicach bokserskich. Klasy stworzy硑 tak縠 balonowych kulturyst體 oraz bardzo efektowne samoloty, kt髍ymi uczniowie rzucali do ruchomego celu. Rywalizacja by砤 bardzo zaci阾a zar體no na boisku, jak i przy stolikach wiedzy o sporcie. Rozstrzygaj筩a okaza砤 si konkurencja 凬ajszczuplejsza klasa, kt髍a przes筪zi砤 o wynikach zawod體. Ostatecznie III m-ce zdoby砤 klasa IC, II m-ce klasa I b. Zwyci陑cami sz髎tej edycji imprezy 凞u縪 wra縠, du縪 mocy厰 zosta砤 klasa ID. Gratulujemy i mamy nadziej, 縠 przes砤nie imprezy 擭iech bije serce, a nie r阠e! b阣zie wcielane w 縴cie w codziennej, szkolnej rzeczywisto渃i.

Data: 09.12.2011

Gimnazjum nr 1 na Festiwalu Przy減iewki Ludowej w Przedborzu

W niedziel, 20 listopada 2011 uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wybrali si do miejscowo渃i Przedb髍z ko硂 Radomska gdzie po raz pierwszy wzi阬i udzia w XXXIII Og髄nopolskim Przegl筪zie Piosenki i Przy減iewki Ludowej. Inicjatywa wysz砤 od Dyrektora Gimnazjum, Pana Waldemara Siedlika, natomiast wcieleniem jej w 縴cie zaj阬i si nauczyciele i uczniowie szko硑. B硑skawicznie zmontowana m硂dzie縪wa kapela pod kierownictwem Tomasza Piechoty (akordeon), w kt髍ej sk砤d weszli Wojciech Kali駍ki (skrzypce), Przemys砤w S硂mka (klarnet), Weronika Kobus (instrumenty perkusyjne), przygotowa砤, zgodnie z wymaganiami konkursowymi, dwa folkowe utwory rzewn piosenk 凷zumi leszczyna (zapo縴czon z repertuaru zespo硊 凨oluszkowianie) oraz 縴w i skoczn przy減iewk w tempie oberka 凪atu, moja matu湐. Wykonanie wokalne utwor體 powierzono uczennicy klasy drugiej, Marcie Mr髗.
Festiwal przyci筭n钩 kilkadziesi箃 zespo丑w ludowych i wykonawc體 solowych, g丑wnie z centralnej Polski. Na scenie prezentowano r罂norodne melodie, cz阺to znane zaledwie kilku mieszka馽om danej wsi. Wszystkie pie渘i by硑 nagrywane, tak, aby niczym gatunki ro渓in lub zwierz箃, uda硂 si je zachowa przed wygini阠iem i zapomnieniem. Dlatego, nie ch赕 zwyci阺twa, ale ch赕 promocji kultury i tradycji regionu koluszkowskiego przez utalentowan artystycznie m硂dzie 凧edynki by硑 g丑wnym motywem stani阠ia w szranki do tego typu zawod體.
Mimo i, nie uda硂 si zdoby czo硂wych miejsc, to jednak pozosta砤 wewn阾rzna satysfakcja zadebiutowania na Festiwalu Ludowym oraz stworzenia w kr髏kim czasie zgranej i najbardziej urozmaiconej instrumentalnie kapeli, na kt髍 nawet szeroko znane i utytu硂wane zespo硑 patrzy硑 zazdrosnym okiem. Gimnazjali渃i zaznaczyli swoj obecno滄 w Przedborzu, zdobyli nowe do渨iadczenia sceniczne i zostali pozytywnie dostrze縠ni przez organizator體 o czym 渨iadczy zaproszenie na kolejne imprezy promuj筩e nie tylko piosenki folklorystyczne, ale r體nie turystyczne, rozrywkowe czy nawet poezj 減iewan.
Uczestnicy wyjazdu sk砤daj serdeczne podzi阫owania Dyrektorowi MOK w Koluszkach, Panu Piotrowi Kaczmarkowi za wypo縴czenie stroj體 ludowych. Mamy nadziej, 縠 to dopiero pocz箃ek wsp蟪pracy.

Tomasz Piechota

Data: 04.12.2011

Czytaj wi阠ej ...

Kolejna wizyta w niemieckim Boblingen - mi阣zynarodowe warsztaty mediator體

20 pa焏ziernika 2011r. dziesi阠ioosobowa grupa uczni體 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z nauczycielkami j陑yka niemieckiego paniami Urszul Chachulsk- Tomaszczak i Ma砱orzat Drabik wyruszy砤 w podr罂 do niemieckiego B鯾lingen, by u swoich partner體 z Realschule sp阣zi kolejnych osiem dni w ramach realizacji projektu Stop przemocy sztuka mediacji. Uczestnicy z pewno渃i odczuwali na pocz箃ku pewien niepok骿, gdy niekt髍zy po raz pierwszy mieli prze縴 lot samolotem, inni nigdy dotychczas nie przebywali bez rodzic體 poza granicami kraju i nieco obawiali si, jak poradz sobie z komunikacj w obcym j陑yku.
Poniewa lot przebiega bez zak丑ce, na czas przybyli渕y do Stuttgartu, sk筪 podmiejsk kolejk dojechali渕y do B鯾lingen, gdzie zostali渕y bardzo serdecznie powitani przez naszych niemieckich partner體. Niekt髍zy z nich mieli dopiero 11 lat, wi阠 reagowali naprawd bardzo spontanicznie. Mi硑m akcentem by wywieszony na drzwiach wej渃iowych plakat powitalny, a tak縠 pocz阺tunek przygotowany przez uczni體 Realschule....

Data: 28.11.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 bli縠j Mi硂sza

Trwa Rok Mi硂sza. Z tej okazji Samorz筪 Uczniowski i biblioteka szkolna og砤sza konkurs wiedzy na temat 縴cia i tw髍czo渃i noblisty.
Jest to turniej miedzyklasowy. Ka縟a klasa zobowi箊ana jest do wystawienia minimum jednego przedstawiciela.
Konkurs sk砤da si b阣zie z 5 r罂nych konkurencji (彻czenie w pary, zadania obrazkowe, zdania typu prawda- fa硈z, pyta otwartych, skojarze i luk do uzupe硁ienia). Zagadnienia konkursowe obejmuj: miejsca i ludzi zwi箊anych z Mi硂szem, nagrody, kt髍e otrzyma i tw髍czo滄 poety. Obowi箊uje znajomo滄 nazw tomik體 poezji oraz najbardziej znanych wierszy poety takich jak: 凜ampo di Fiori, 凱iosenka o ko馽u 渨iata, 凪oja wierna mowo, 凙rs Poetica?, 凨t髍y skrzywdzi砮湐
Konkurs planowany jest na 25 XI 2011 r. Odb阣zie si w bibliotece szkolnej.
Za zdobycie trzech pierwszych miejsc przewidziane s atrakcyjne nagrody

Zapraszamy do udzia w konkursie.

Data: 07.11.2011

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews