Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Projekt grantowy og髄nopolskiej kampanii Szko硑 bez przemocy - 擩estem kibicem fair play

Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z uczniami i rodzicami b阣 realizowa opracowany przez zesp蟪 nauczycieli wychowania fizycznego projekt grantowy 凧estem kibicem fair play. Konkurs ten jest elementem tegorocznej og髄nopolskiej kampanii "Szko砤 bez przemocy", w kt髍ej od kilku lat uczestniczy nasze gimnazjum. Celem projektu jest propagowanie w渞骴 uczni體 pozytywnych postaw kibica i zawodnika, promowanie mody na pozytywne i bezpieczne kibicowanie, popularyzacja sportu i udzia硊 w imprezach masowych jako bezpiecznej formy sp阣zania czasu wolnego, a tak縠 przygotowanie do kulturalnego udzia硊 w wydarzeniach sportowych zwi箊anych z Euro 2012! Dzia砤nia podejmowane w ramach realizacji projektu dotyczy b阣 g丑wnie organizacji i oprawy imprez sportowych. Zaplanowano tak縠 spotkanie z policj na temat 凱rawnych konsekwencji wyst阷owania agresji i przemocy w czasie imprez masowych, spotkanie z pi砶arzem propaguj筩ym akcj Bezpieczne kibicowanie, przeprowadzenie godzin wychowawczych, konkurs na artyku do szkolnej Gimzetki, Dzie Wagarowicza - Dniem Kibica.Uczniowie b阣 te mogli wykaza si pomys硂wo渃i projektuj筩 logo koszulki czy str骿 kibica i cheerleaderki. Turniej Integracyjny w Pi砶 Siatkow i Gminny Ma硑 Mundial b阣 tak縠 okazj do propagowania kulturalnego kibicowania. Zaplanowano te wyjazdy grupy kibic體 na mecze pi砶i siatkowej, koszykowej, no縩ej. O dzia砤niach podejmowanych w ramach realizacji projektu b阣ziemy systematycznie informowa spo砮czno滄 szkoln i lokaln poprzez informacje na stronach internetowych oraz artyku硑 w prasie.
Renata Chor箍y

Data: 14.03.2012

Rekrutacja do klas 1 Gimnazjum nr 1 na rok 2012/13

W poni縮zych linkach przedstawiamy dokumenty dla rodzic體 uczni體 z obwodu Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍e nale縴 pobra i po wype硁ieniu dostarczy do sekretariatu naszej szko硑.

Zasady i terminy rekrutacji w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach na rok szkolny 2012/2013
Podanie do Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2012/2013

O渨iadczenie dla rodzic體 (sk砤dane 砤cznie z podaniem o przyj阠ie ucznia do Gimnazjum nr 1 w Koluszkach)
UWAGA!
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uprzejmie informuje, 縠 zgodnie z decyzj organu prowadz筩ego, Gminy Koluszki, w roku szkolnym 2012/13 w Gimnazjum zostan utworzone 3 klasy pierwsze (min. 20, max. 30-osobowe). W obwodzie szko硑 zamieszkuje 87 uczni體 urodzonych w 1999 roku. W zwi箊ku z tym szko砤 nie posiada wolnych miejsc i nie b阣zie mog砤 prowadzi na rok szkolny 2012/13 rekrutacji uczni體 zamieszka硑ch poza jej obwodem.

Data: 06.03.2012

V edycja Ligi Mistrz體 BRD

W dniu 1 lutego 2012 r. w Hali O渞odka Sportu i Rekreacji w Koluszkach zosta rozegrany 2. etap V edycji Ligi Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Kolejny raz w Koluszkach, w okresie ferii zimowych spotka砤 si krajowa czo丑wka dru縴n BRD ze szk蟪 podstawowych i gimnazjalnych z wojew骴ztw: podkarpackiego, ma硂polskiego, 渨i阾okrzyskiego, opolskiego, mazowieckiego, lubuskiego, warmi駍ko-mazurskiego i 丑dzkiego.
Honorowy Patronat nad Turniejem obj瓿a Pani Joanna Skrzydlewska - Pose Parlamentu Europejskiego, Starosta sdzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz oraz Waldemar Cha砤t - Burmistrz Koluszek.
Organizatorem Ligi Mistrz體 BRD by Zesp蟪 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach oraz dzia砤j筩y przy szkole M硂dzie縪wy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA"Zespole Szk蟪 nr 1.
M硂dzie rywalizuj筩a w zawodach musia砤 wykaza si nie tylko wiedz z zakresu przepis體 ruchu drogowego, umiej阾no渃iami jazdy rowerem po sprawno渃iowym torze przeszk骴, ale tak縠 poradzi sobie z zadaniami z zakresu ratownictwa medycznego, opatrywaniem ran, z砤ma czy krwotok體. Na najlepszych czeka硑 puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsor體.
Zwyci陑c turnieju w klasyfikacji szk蟪 gimnazjalnych zosta砤 dru縴na Gimnazjum nr 1 we W硂szczowie (woj. 渨i阾okrzyskie), kt髍a otrzyma砤 opr骳z okoliczno渃iowego pucharu, nagrody rzeczowe ufundowane m.in przez Starostwo Powiatowe. Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii indywidualnej okaza si Sylwester Mucha z Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej (woj podkarpackie), kt髍y odebra z r筴 Prezesa ZO PZM w dzi - Miros砤wa Nicowskiego okaza硑 Puchar i nagrody rzeczowe ufundowane przez WORD w dzi i Piotrkowie Trybunalskim. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uko馽zy砤 turniej na 5 miejscu.
W klasyfikacji szk蟪 podstawowych 1 miejsce i zdoby砤 Szko砤 Podstawowa nr 1 w Koluszkach. Najlepszym zawodnikiem w kategorii szk蟪 podstawowych zosta r體nie ucze z koluszkowskiej "Jedynki" - Micha Drabik.
M. insp. Marek Konkolewski i p. Miros砤wa 寃idzi駍ki z Biura Ruchu Drogowego Komendy G丑wnej Policji wr阠zyli r體nie ufundowane przez kierownictwo KGP Puchary dla Mistrz體 Toru Przeszk骴.
Koluszkowskie zawody by硑 doskona彻 okazj do spotkania wszystkich instytucji, dla kt髍ych sprawy bezpiecze駍twa na polskich drogach, a szczeg髄nie bezpiecze駍twa w渞骴 jego najm硂dszych uczestnik體 s szczeg髄nie wa縩e i dok砤daj one wszelkich stara do ich promocji.
Wszyscy uczestnicy turnieju z Koluszek wyjechali nie tylko bogatsi o now wiedz i umiej阾no渃i, ale tak縠 z nagrodami i upominkami, kt髍e ufundowali r體nie:
- p. Joanna Skrzydlewska - Pose Parlamentu Europejskiego
- Urz筪 Miejski w Koluszkach,
- p. Przemys砤w Lisiak - Kierownik Zespo硊 Baz Paliw Operatora Logistycznego Paliw P硑nnych
- Wojew骴zkie O渞odki Ruchu Drogowego w dzi i Piotrkowie Trybunalskim
- Zarz筪 Okr阦owy Polskiego Zwi箊ku Motorowego w dzi,
- Wydawnictwo "Nowa Era"
- Wydawnictwo "ASGRAF"
- Wydawnictwo "WINFOR" Sp. z o.o.

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 serdecznie dzi阫uje wszystkim sponsorom oraz pracownikom Wydzia硊 Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, Komendy Wojew骴zkiej Policji w dzi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach, kt髍zy s阣ziowali poszczeg髄ne konkurencje turnieju. Szczeg髄ne s硂wa podzi阫owania kierujemy tak縠 do p. El縝iety Siedlik - Dyrektor Szko硑 Podstawowej nr 2 Koluszkach, za przyj阠ie uczestnik體 i go渃i w murach szko硑, pomoc w organizacji zawod體 i pyszne posi砶i. Pragniemy r體nie podzi阫owa p. Aleksandrze Balcerak - Dyrektor Specjalnego O渞odka Szkolno-Wychowawczego za okazan pomoc w zorganizowaniu noclegu dla uczestnik體 turnieju.

Data: 02.02.2012

,,Szko砤 dla rodzic體 i wychowawc體

Dnia 26 stycznia 2012 r. odby硂 si spotkanie rodzic體 uczni體 naszej szko硑 z pani Gra縴n Kujawiak - edukatorem, psychoterapeut, koordynatorem programu ,,Szko砤 dla rodzic體 i wychowawc體 w wojew骴ztwie 丑dzkim, wsp蟪autork i realizatork program體 edukacyjnych dla rodzic體. Spotkanie dotyczy硂 ,,Relacji rodzica z dzieckiem. Wszyscy rodzice, kt髍zy szukaj sposobu na nawi箊ania g酬bszych, cieplejszych relacji z dzie鎚i i kt髍zy chc wzi规 udzia og髄nopolskim programie ,,Szko砤 dla rodzic體 proszeni s o bezpo渞edni kontakt z prowadz筩, p. G.Kujawiak, tel. 606332997 lub gkujawiak@gmail.com.
Program "Szko砤 dla rodzic體" realizowany b阣zie w gminie Koluszki z inicjatywy pe硁omocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdzia砤nia uzale縩ieniom oraz finansowany przez Urz筪 Miejski w Koluszkach. Spotkania odbywa si b阣 na terenie O渞odka Psychoterapii i Psychoedukacji w Koluszkach, przy ul. Staszica 34.
Wi阠ej informacji nt. programu znajdziecie Pa駍two pod adresem http://www.ore.edu.pl.

Data: 27.01.2012

Greckie warsztaty e-Twinning

W dniach 24-27 listopada 2011 r. w pi阫nej greckiej miejscowo渃i Kleitoria zorganizowano seminarium kontaktowe programu e-Twinning pod has砮m 凚ior罂norodno滄 w projektach e-Twinning. Nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Ma砱orzata Owczarek, uczestniczy砤 w tym spotkaniu na zaproszenie Narodowego Biura eTwinning. Zosta砤 r體nie poproszona o przygotowanie prezentacji dotycz筩ej realizowanych przez szko酬 projekt體 przyrodniczych, jako przyk砤du tzw. dobrej praktyki. Celem nadrz阣nym seminarium by硂 poznanie miedzyprzedmiotowego podej渃ia do nauczania ekologii oraz zr體nowa縪nego rozwoju, jak r體nie nawi箊anie kontakt體 i zaplanowanie wsp髄nych projekt體 e-Twinning ze szko砤mi z Europy. Seminarium skierowane by硂 do nauczycieli nauk przyrodniczych, ucz筩ych w gimnazjach i liceach. W spotkaniu brali udzia przedstawiciele takich kraj體 jak: Grecja, Polska, Francja, Turcja, Bu砱aria, Czechy, Litwa, Cypr, twa, Belgia i W阦ry. Wszystkie zaj阠ia odbywa硑 si w j陑yku angielskim i po cz隃ci mia硑 charakter terenowy.
Podczas seminarium gospodarze zorganizowali nie tylko wyk砤dy i praktyczne 鎤iczenia z wykorzystaniem komputer體, ale r體nie warsztaty dotycz筩e obserwacji ptak體 i okolicznej flory. Zaj阠ia stacjonarne odbywa硑 si w Centrum Edukacji Ekologicznej Kleitoria, pracownicy tego centrum poprowadzili te warsztaty w terenie. W ramach zaj赕 terenowych uczestnicy mieli okazj zwidzi obszary chronione programem NATURA 2000, oraz podziwia uroki greckiej prowincji. Okaza硂 si, 縠 Grecja to nie tylko pla縜 i s硂馽e, to tak縠 mro焠e, g髍skie powietrze i przepi阫ne krajobrazy Arkadii historycznej krainy Peloponezu.

Data: 04.01.2012

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews