Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

TANIEC GODZI OBYCZAJE. TAK疎 NA LUDOWO

Cho astronomiczna wiosna rozpocz瓿a si w tym roku 20 marca, to uczniowie nadej渃ie cieplejszych dni 渨i阾uj zwykle 21 marca. W Gimnazjum nr 1 w Koluszkach obchodzony jest wtedy Dzie Ucznia. W tym dniu wolnym od zaj赕 dydaktycznych szko砤 stara si zapewni ciekaw form sp阣zenia czasu poprzez organizacj konkurs體.
W ramach obchod體 渨i阾a, odby砤 si kolejna ju edycja turnieju tanecznego pod nazw 凾aniec 砤godzi obyczaje zorganizowana przez Samorz筪 Uczniowski pod kierunkiem Pedagoga Szkolnego p. Emilii Falkiewicz i opiekun體 SU p. Ma砱orzaty Kujawy i p. Mariusza Gajka. Turniej ten jest jednym z element體 dzia砤 szko硑 w ramach udzia硊 w og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy. We wcze渘iejszych latach reprezentacje klas prezentowa硑 si w dowolnym uk砤dzie tanecznym. W tym roku m硂dzie mia砤 okazj pokaza swoje umiej阾no渃i w polskim ta馽u ludowym. Celem imprezy by硂 promowanie folkloru jako elementu dziedzictwa kulturowego.
Najwi阫szym zainteresowaniem cieszy si oberek i krakowiak. Mogli渕y te ogl筪a kujawiaka, poloneza, taniec zb骿nicki i g髍alski. Przed pokazem w prezentacji multimedialnej przedstawiono kr髏kie charakterystyki ka縟ego ta馽a. Bogactwo figur tanecznych, ale i pi阫ne, oryginalne stroje ludowe sprawi硑, 縠 pokaz sta si prawdziwym widowiskiem i okazj do pog酬bienia wiedzy na temat regionalnych tradycji ludowych.
III miejsce w konkursie zaj瓿a 5- osobowa grupa dziewcz箃 z klasa IB, kt髍a do znanego przeboju zespo硊 Brathanki zaprezentowa砤 oberka z elementami ta馽a wsp蟪czesnego.
II miejsce zdoby砤 8- osobowa mieszana grupa z kl. IIID, kt髍a zata馽zy砤 tradycyjnego oberka.
Jednog硂渘ym zwyci陑c konkursu okaza砤 si kl. 1C, w sk砤dzie: Marta Cywi駍ka, Wiktor Byczkowski, Paulina Wo焠iak i Kacper Pabja馽zyk, kt髍a w profesjonalny spos骲 zaprezentowa砤 krakowiaka.

Ma砱orzata Kujawa,
Opiekun S.U
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 22.03.2012

Aktualizacja komunikatu o rekrutacji do Gimnazjum nr 1 z dnia 19 marca 2012 r.

Dyrektor Zespo硊 szk蟪 nr 1 w Koluszkach og砤sza nab髍 do klas I Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2012/13. Rodzice kandydat體 proszeni s o osobiste z硂縠nie w sekretariacie szko硑 podania i o渨iadczenia o miejscu zamieszkania ucznia. Podania uczni體 spoza rejonu rozpatrywane b阣 przez Komisj Rekrutacyjn w dniach 3 i 4 lipca br. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani b阣 w miar posiadania wolnych miejsc.
Rekrutacja trwa do 30 marca 2012 roku.

Data: 20.03.2012

Wizyta zagranicznych go渃i w naszej szkole

W dniach 13 16 marca 2012r. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 wolontariuszy z organizacji AIESEC, kt髍a jest najwi阫sz, licz筩a 50 tysi阠y cz硂nk體, dzia砤j筩 w 107 krajach 渨iata organizacj pozarz筪ow prowadzon przez student體. Umo縧iwia ona swoim cz硂nkom odkrywanie w砤snego potencja硊 i rozw骿 interesuj筩ych ich zagadnie, a w szczeg髄no渃i przedsi阞iorczo渃i, odpowiedzialno渃i spo砮cznej, inteligencji emocjonalnej, umiej阾no渃i pracy w globalnym 渞odowisku oraz aktywnego uczenia si.
Warsztaty by硑 prowadzone przez trzech student體: Gao Yuan (Candice) z Chin, Bruno z Brazylii oraz Lubo ze S硂wacji. Uczniowie naszego gimnazjum z zainteresowaniem ogl筪ali przygotowane prezentacje multimedialne o krajach pochodzenia naszych go渃i oraz przys硊chiwali si informacjom o ich kulturze i zwyczajach. Zagraniczni go渃ie odpowiadali na pytania naszych uczni體 dotycz筩e: muzyki, sportu, j陑yka ojczystego. Ogromny entuzjazm uczni體 wzbudzi砤 kr髏ka lekcja j陑yka chi駍kiego, podczas kt髍ej Candice uczy砤 nas liczb od 1-10 oraz przydatnych zwrot體 takich jak: dzie dobry, do widzenia, dzi阫uj. Bruno zainteresowa nas informacjami o Sambie narodowym ta馽u Brazylii, a nawet pokaza jego podstawowe kroki. Lubo natomiast zwr骳i uwag na podobie駍twa mi阣zy j陑ykami polskim i s硂wackim oraz daniami kulinarnymi obu kraj體.
Celem wizyty zagranicznych student體 by硂 jednak縠 nie tylko zaprezentowanie ich kraju, kultury i j陑yka, ale r體nie ukazanie wsp蟪czesnych problem體, z kt髍ymi borykaj si najbiedniejsze kraje 渨iata: g丑d, bieda, brak edukacji, HIV i AIDS oraz malaria, dyskryminacja kobiet, 渕iertelno滄 w渞骴 niemowl箃 i ma硑ch dzieci, brak opieki prenatalnej. Zagraniczni go渃ie przekonywali naszych uczni體, 縠 ka縟y z nich mo縠 zrobi co dla dobra innego cz硂wieka.
Dodatkowym atutem warsztat體 by fakt, 縠 by硑 one prowadzone w j陑yku angielskim, dzi阫i czemu nasi uczniowie mogli w bezpo渞edniej konfrontacji prze砤ma barier j陑ykow oraz sprawdzi swoje umiej阾no渃i j陑ykowe.

Nauczyciele j陑yka angielskiego

Data: 20.03.2012

Francuski wolontariusz Fundacji Schumana z wizyt w Gimnazjum

W ostatnich dniach uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz Zespo硊 Szk蟪 w Ga砶owie Du縴m mieli sposobno滄 uczestnictwa w warsztatach j陑ykowych prowadzonych przez wolontariusza z Fundacji im. R. Schumana. Pan Gu閚ol Ridoux z Pary縜 przybli縴 m硂dzie縴 wizerunek wsp蟪czesnej i dawnej Francji, nauczy kilku podstawowych zwrot體 grzeczno渃iowych oraz obali istniej筩e stereotypy dotycz筩e mieszka馽體 tego pa駍twa. Okazuje si, 縠 縜by i 渓imaki s jedzone bardzo rzadko i tylko w niekt髍ych rejonach kraju, natomiast specja砤mi kuchni s nale渘iki z rozmaitym nadzieniem, bagietki i rogaliki a tak縠 sery, r罂ni筩e si smakiem, zapachem i kszta硉em w zale縩o渃i od regionu. Spo渞骴 napoj體 grzechem by硂by nie wspomnie o prawdziwych francuskich szampanach, koniakach i winach le縜kuj筩ych d硊gie lata w mrocznych, ceglanych piwnicach. Ponadto, Francuzi to nar骴, jawnie i otwarcie wyra縜j筩y swoje niezadowolenie z decyzji podejmowanych przez rz筪 lub inne instytucje, st筪 te strajki s na porz筪ku dziennym. Uczniowie mogli si r體nie dowiedzie, 縠 kolorystyka francuskiej flagi posiada swoje g酬bsze znaczenie, i tak niebieska barwa symbolizuje Pary, bia砤 odnosi砤 si do kr髄a a czerwona do Rewolucji Francuskiej. 凾r骿kolorowi uwielbiaj gra w pi砶 no縩 i rugby, natomiast bardzo popularna gra dla os骲 w ka縟ym wieku to kulki.
Warsztaty, w kt髍ych w sumie wzi瓿o udzia oko硂 200 nastolatk體, by硑 prowadzone w j陑yku angielskim. Uczniowie mieli mo縧iwo滄 zadawania pyta go渃iowi, jak r體nie wyra縜nia w砤snych przekona. Zaj阠ia spotka硑 si z du縴m zaciekawieniem m硂dzie縴 i by硑 ciekaw odmian w rutynowym planie lekcji.

Tomasz Piechota

Data: 20.03.2012

Czytaj wi阠ej ...

Wicemistrzostwo rejonu dla naszych koszykarzy!

Reprezentacja ch硂pc體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczy砤 w zawodach rejonowych pi砶i koszykowej w Tomaszowie Mazowieckim, do kt髍ych przyst筽ili mistrzowie powiatu: tomaszowskiego - Gimnazjum nr 3 z Tomaszowa Maz., piotrkowskiego - Gimnazjum z Szyd硂wa, opoczy駍kiego - Gimnazjum nr 1 z Opoczna, brzezi駍kiego - Gimnazjum z Dmosina oraz 丑dzkiego wschodniego - Gimnazjum nr 1 z Koluszek. Nasza dru縴na po trudnych i zaci阾ych zmaganiach wywalczy砤 tytu wicemistrza rejonu pi砶i koszykowej ch硂pc體 graj筩 w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Micha Ma硊cha, Adrian Du砤, Micha S砤wi駍ki, Daniel W丑ka, Krzysztof Grobelny, Maciej Lewandowicz, Adam Laszczyk, Konrad Pawlak, Mateusz Szklarek, Hubert Misio, kasz Jochman, opiekun Dariusz Borkowski.

Tydzie wcze渘iej 01.03.2012 Hali OSiR w Koluszkach odby硑 si zawody powiatowe. Tytu mistrza powiatu 丑dzkiego wschodniego wywalczy硂 Gimnazjum nr 1 pokonuj筩 Gimnazjum z Wi渘iowej G髍y 63:19.

W dniu 23 lutego odby硑 si zawody miejsko-gminne do kt髍ych przyst筽i硑 trzy gimnazja z naszej gminy. W pierwszym meczu Gimnazjum nr 2 pokona硂 Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go 10:7, w drugim Gimnazjum nr 1 zwyci昕y硂 Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go 23:6. O pierwszym miejscu zadecydowa mecz pomi阣zy Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2, kt髍y zako馽zy si wynikiem 27:6 dla 凧edynki.
Wszyscy uczniowie otrzymali pami箃kowe dyplomy i nagrody. G丑wnym sponsorem zawod體 by Urz筪 Miejski w Koluszkach, a organizatorem M硂dzie縪wy Klub Motoryzacyjny Jedynka dzia砤j筩ym przy Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach.
Zdj阠ia z zawod體 mo縠cie obejrze na stronie internetowej nauczycieli wychowania fizycznego naszej szko硑 http://www.gimkol1.edu.pl/w-f/

Data: 14.03.2012

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews