Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Fina XXXV Og髄nopolskiego Turnieju BRD - Ustro 2012

W dniach od 4 do 6 czerwca 2012 w Ustroniu, w woj. 渓箂kim rozgrywany by XXXV fina Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Do rywalizacji o miano najlepszej w Polsce dru縴ny, kt髍a doskonale zna zawi硂渃i kodeksu drogowego, umie bezpiecznie je焏zi po drogach rowerem oraz wie jak pom骳 poszkodowanym ofiarom wypadk體 drogowych przyst筽i硂 16 najlepszych dru縴n ze szk蟪 podstawowych oraz 16 dru縴n gimnazjalnych, mistrz體 swoich wojew骴ztw. W渞骴 wielokrotnych laureat體 tego konkursu, uczestnik體 tegorocznych zmaga znale焞i si podopieczni Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach dru縴ny Gimnazjum nr 1 i Szko硑 Podstawowej nr 1, kt髍e reprezentowa硑 nasze miasto i gmin i woj. 丑dzkie. Trzydniowe zmagania w malowniczo po硂縪nym w Beskidzie 宭箂kim Ustroniu potwierdzi硑 przynale縩o滄 obu dru縴n do 渃is砮j krajowej czo丑wki BRD. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zaj瓿a 5 miejsce, a uczniowie Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach zdobywaj筩 2 miejsce, obronili Wicemistrzowski tytu uzyskany w poprzednim roku w I砤wie. Mistrzami Polski zosta砤 doskonale znana naszym dru縴nom ekipa Gimnazjum nr 1 we W硂szczowie (woj. 渨i阾okrzyskie), a w渞骴 szk蟪 podstawowych zwyci昕y砤 dru縴na SP w Stroniu (woj. ma硂polskiego). Do sukces體 dru縴nowych dosz硑 jeszcze doskona砮 wyniki indywidualne uczni體 ZS nr 1. Mateusz Popek ze SP nr 1 okaza si najlepszym zawodnikiem ustro駍kiego turnieju, uzyskuj筩 tytu indywidualnego Mistrza Polski, nieznacznie wyprzedzaj筩 swojego koleg z dru縴ny Kacpra Smyczka. Miejsce 6 w渞骴 gimnazjalist體 zaj钩 Marcin Lipi駍ki, a na 10 pozycji uplasowa si Przemys砤w Bator.
Uczniowie Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, kt髍ych opiekunem jest Pan Marek Kami駍ki wyst筽ili w zawodach w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Wiktor Mrozi駍ki, kt髍y zast筽i kontuzjowanego Micha砤 Drabika, Kacper Smyczek, Mateusz Popek. Natomiast dru縴n Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍 prowadzi Pan Jerzy Pecyna stanowili: Przemys砤w Bator, Marcin Lipi駍ki oraz Patryk Kubryn.
Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach wraz z opiekunami i zawodnikami pragnie podzi阫owa W砤dzom Miasta i Gminy Koluszki za wsparcie i okazan pomoc finansow, umo縧iwiaj筩 udzia naszych dru縴n w fina砤ch og髄nopolskiego konkursu.
Zdj阠ia z fina硊 mo縠cie obejrze w internetowym albumie.

Data: 10.06.2012

116 111 - bezp砤tny telefon zaufania dla m硂dzie縴


W zwi箊ku z Porozumieniem pomi阣zy Komendantem G丑wnym Policji, a Prezesem Fundacji Dzieci Niczyje przypominamy o istnieniu og髄nopolskiego telefonu zaufania 116 111 dla dzieci i m硂dzie縴, kt髍emu towarzyszy r體nie strona internetowa www.116111.pl umo縧iwiaj筩a zadawanie anonimowych pyta online przez ca彻 dob.Data: 31.05.2012

GRAM I KIBICUJ - BO RODZIC覹 NA孡ADUJ!

Turniej Integracyjny w Pi砶 Siatkow pod has砮m 凣ram i kibicuj - bo rodzic體 na渓aduj陻 odby si 22 maja 2012 r w hali sportowej w Koluszkach. To kolejne dzia砤nie podj阾e przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach realizowanego w Gimnazjum nr 1 projektu grantowego 凧estem kibicem fair play og髄nopolskiej akcji "Szko砤 bez przemocy". Propagowanie aktywnej formy sp阣zania czasu wolnego, mody na kulturalne kibicowanie oraz promowanie wzorc體 godnych na渓adowania to cel turnieju, w kt髍ym rywalizowa硑 ze sob uczennice koluszkowskiej Jedynki wraz ze swoimi rodzicami lub bra鎚i. Turniej - to dziesi赕 dwu lub trzysetowych meczy rozgrywanych pomi阣zy poszczeg髄nymi parami. Rywalizacja by砤 bardzo zaci阾a, lecz przebiega砤 w duchu walki fair play i w bardzo przyjaznej atmosferze! Ostatecznie III m-ce w rozgrywkach pi砶i siatkowej wywalczy砤 Partycja Matusiak z bratem Przemkiem, II m-ce przypad硂 Agnieszce i Tomaszowi Stachlewskim. Zwyci陑cami turnieju zostali Weronika i Tomasz Chejchman. Wszystkie pary bior筩e udzia w zawodach otrzyma硑 pami箃kowe upominki, lecz nie nagrody by硑 w tym dniu najwa縩iejsze. Wsp髄nie sp阣zony z rodzicem czas, rado滄 zwyci阺twa lub gorycz pora縦i prze縴wana wraz z w砤snym tat czy bratem, kt髍zy mimo ogromu obowi箊k體 znale焞i chwil, by wzi规 udzia w turnieju, to co co da硂 uczennicom naprawd wiele rado渃i i satysfakcji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju, 縴czymy dalszych sukces體 i dzi阫ujemy za wsp髄n zabaw i zaanga縪wanie!

Renata Chor箍y - koordynator projektu

Data: 31.05.2012

Bartek Korczy駍ki potr骿nym laureatem konkurs體 informatycznych

Bartosz Korczy駍ki, ucze klasy 3C do zdobytego w tym roku tytu硊 laureata 1 miejsca Wojew骴zkiego Konkursu Przedmiotowego z Informatyki do硂縴 2 kolejne tytu硑, tym razem w konkursach o zasi阦u og髄nopolskim.
Pierwszy z tytu丑w zdoby w czwartek (17 maja) w Warszawie, gdzie w ramach 寃iatowych Dni Spo砮cze駍twa Informacyjnego odby si fina najwi阫szego, og髄nopolskiego konkursu TIK?-TAK! z informatyki i wiedzy o Internecie oraz nowych technologiach.
Konkurs TIK?-TAK! by organizowany ju po raz drugi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ECDL, a patronowali mu Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz marsza砶owie wojew骴ztw. W渞骴 zaproszonych go渃i by r體nie sdzki Wicekurator O渨iaty - Konrad Czy縴駍ki.
W finale konkursu w kategorii gimnazjalist體 rozgrywka przebieg砤 z du縴mi emocjami, poniewa Bartek znalaz si na 1 miejscu razem z innymi dwoma uczniami. O kolejno渃i zaj阾ych miejsc zdecydowa zatem czas udzielania poprawnych odpowiedzi. Bartek musa uzna wy縮zo滄 swoich koleg體, kt髍zy szybciej operowali przyciskami testera i ostatecznie zaj钩 3 miejsce w kraju.
Ucze naszej szko硑 okaza si za to bezkonkurencyjny w drugim konkursie, kt髍y mia podsumowanie w warszawskim finale. Konkurs "Startuj z Youngcodererm" polega na umiejetno渃i rozwi箊ywania problem體 algorytmicznych z wykorzystaniem j陑yka C++. Bartek bezb酬dnie rozwi箊a wszystkie zadania i napisa odpowiednie alikacje, za co zosta nagrodzony przez organizator體.
Bartosz nast阷nego dnia uczestniczy r體nie w finale VI Og髄nopolskiej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalist體, kt髍a w dniach 18-20 maja odbywa砤 si w III Liceum Og髄nokszta砪筩ym Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie rywalizowa o miano najlepszego informatyka w Polsce. W finale Bartek razem z grup 84 uczestnik體 z ca砮j Polski rozwi箊ywa zadania przygotowane przez Mistrza 寃iata w programowaniu zespo硂wym Jana Kantego Milczka, absolwenta gdy駍kiego liceum i aktualnie studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Bartek potwierdzi swoje ogromne zdolno渃i informatyczne i w swoim debiucie olimpijskim zdoby tytu laureata, kt髍y odebra m.in. z r筴 by砮j minister edukacji Pani Pose Katarzyny Hall. Jest to ogromny sukces i szczeg髄ne wyr罂nienie dla reprezentanta naszej szko硑.
Serdecznie gratulujemy Bartkowi i 縴czymy dalszych informatycznych sukces體.

Data: 23.05.2012

SUPER KLASA 2012

27 kwietnia 2012 roku odby si w naszej szkole fina konkursu SUPER KLASA organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. By砤 to ju trzecia edycja tego ciesz筩ego si ogromn popularno渃i turnieju. W tym roku eliminacje do konkursu rozpocz瓿y si ju w grudniu, a sko馽zy硑 w marcu i sk砤da硑 si w sumie z pi阠iu konkurencji. Wszystkie konkurencje eliminacyjne wygra砤 klasa IIId, zdobywaj筩 彻cznie 69 punkt體. Do fina硊 zakwalifikowa硑 si r體nie klasy: II d, kt髍a zgromadzi砤 53 punkty, klasa III c z liczb 50 punkt體 oraz klasa I d, kt髍a uzyska砤 49 punkt體. W zabawie fina硂wej klasy zmaga硑 si w III konkurencjach - niespodziankach. Pierwsza z nich polega砤 na rozpoznaniu wychowawcy z zas硂ni阾ymi oczyma. Najwi阠ej emocji przynios砤 zabawa polegaj筩a na oddzieleniu fasoli, ry縰 i maku. Najtrudniejszym zadaniem okaza砤 si natomiast gra w g硊chy telefon.
Niekwestionowanym zwyci陑c okaza砤 klasa III d - triumfator zesz硂rocznej edycji. Klasa p. Bogumi硑 Gontarz, walczy砤 bon w wysoko渃i 300 z, kt髍y mo縠 zrealizowa na wyjazd integracyjny (wycieczk b筪 wyj渃ie do kina). Po dogrywce, na II miejscu znalaz砤 si klasa II d, p. Ma砱orzaty Owczarek. Na III miejscu uplasowa砤 si klasa I d, kt髍ej wychowawc jest p. Katarzyna W骿cik, a na miejscu IV, klasa III c- p. Sylwii Kowalskiej.
Klasom i wychowawcom dzi阫uj za zaanga縪wanie, zwyci陑com gratuluj i zapraszam wszystkich do udzia硊 w kolejnej edycji w przysz硑m
roku szkolnym!

Ma砱orzata Kujawa
opiekun Samorz筪u Uczniowskiego

Data: 20.05.2012

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews