Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

凧edynka druga w og髄nopolskim konkursie programu Badacz Wody

W poniedzia砮k 12.09.2016 w Wielkiej Oficynie Podchor箍體ka na terenie zienek Kr髄ewskich odby si fina corocznego programu Badacz Wody. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, jako jedna z pi阠iu szk蟪, zosta砤 laureatem tego mi阣zynarodowego programu i otrzyma砤 zaproszenie na gal fina硂w. W tegorocznej edycji programu wzi瓿o udzia 140 szk蟪 z ca砮j Polski, 50 wykona硂 zadania projektowe, tylko 18 z nich przygotowa硂 Festiwal Wody, czyli 渨i阾o dla ca砮j spo砮czno渃i szkolnej dotycz筩e problemu oszcz阣zania wody. Z grona 18 najbardziej aktywnych szk蟪 jury na podstawie przes砤nych relacji, zdj赕 i zgromadzonych w programie punkt體 wy硂ni硂 5 finalist體.
Wszyscy finali渃i udowodnili, 縠 ich praca i zaanga縪wanie nie posz硑 na marne. Wyst筽ienia grup projektowych by硑 ciekawe i potwierdzi硑, 縠 te szko硑 zas硊縴硑 na tytu laureata, rywalizacja by砤 bardzo zaciek砤 a poziom wyr體nany. Gimnazjali渃i z Jedynki, kt髍zy zaj阬i ostatecznie 2 miejsce w kraju, przygotowali zabawny film prezentuj筩y ich liczne dzia砤nia w projekcie, pi阫ne postery z opisem najciekawszych wydarze, dwie eko-piosenki oraz rozbudowan prezentacj multimedialn. W trakcie realizacji projektu przeprowadzili wiele zada, m.in.: badali wod z kran體 oraz w rzece Mrodze, obliczali zu縴cie wody w szkole i nanosili na plan budynku miejsca, tzw. najwi阫szej straty wody, przygotowali pokaz mody ekologicznej, przeprowadzili konkurs na komiks 刏 縴cia kropli wody, wzi阬i udzia w wideotransmisji z polarnej stacji badawczej Arctowskiego, zbierali makulatur i plastikowe nakr阾ki, sami napisali piosenk o wodzie i j nagrali, przygotowali wodne warsztaty i konkurs przyrodniczy 凜udze chwalicie, swego nie znacie. Ka縟y miesi筩 obfitowa w nowe dzia砤nia, 彻cznie uczniowie zdobyli prawie 4000 punkt體 i przyczynili si swoj postaw do zaoszcz阣zenia du縠j ilo渃i wody.
Po zako馽zeniu oficjalnej cz隃ci gali wszyscy laureaci mogli zwiedzi zienki Kr髄ewskie, wymieni si pomys砤mi na nowe akcje oraz zje滄 wsp髄nie uroczysty obiad. Na zako馽zenie spotkania organizatorzy, Fundacja GAP Polska, przygotowali przepyszny tort z logo projektu. Nasi m硂dzi ekolodzy z grupy Eko-badacze, zach阠eni sukcesem, planuj nadal uczestniczy w tym inspiruj筩ym edukacyjnym projekcie i realizowa kolejne misje. 痽czymy im dalszych sukces體.

Data: 22.09.2016

Czytaj wi阠ej ...

Informacja o pomocy materialnej dla uczni體 w roku szk. 2016/17

stypendia1. Stypendium szkolne
Stypendium szkolne mo縠 otrzyma ucze znajduj筩y si w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj筩ej z niskich dochod體 na osob w rodzinie, w szczeg髄no渃i gdy wyst阷uj inne przyczyny, wp硑waj筩e na sytuacj rodziny jak np. bezrobocie, niepe硁osprawno滄, ci昕ka lub d硊gotrwa砤 choroba, dysfunkcje, wielodzietno滄, a tak縠 gdy rodzina jest niepe硁a.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szko硑 i za渨iadczeniami o dochodach nale縴 z硂縴 do dn. 15 wrze渘ia w Urz阣zie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pok骿 nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniaj筩e do otrzymania pomocy do 514 z netto na osob w rodzinie. Szczeg蟪owych informacji na temat stypendium szkolnego udzielaj pracownicy Referatu.
Druk wniosku o przyznanie stypendium mo縩a otrzyma u pedagoga szkolnego lub pobra ze strony internetowej szko硑.

2. Zasi砮k szkolny
Osoby znajduj筩e si przej渃iowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mog ubiega si r體nie o zasi砮k szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzale縩iony od zdarzenia losowego/

3. Dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej.
W przypadku trudnej sytuacji 縴ciowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mog ubiega si o dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej /obiady i 渘iadania/. W tym celu nale縴 jak najszybciej z硂縴 wnioski wraz z odpowiedni dokumentacj w Miejsko-Gminnym O渞odku Pomocy Spo砮cznej w Koluszkach, ul. Brzezi駍ka 32.
Kryterium dochodowe doch骴 miesi阠zny nie wy縮zy ni 771 z netto na osob w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, kt髍zy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktowa si z pedagogiem szkolnym.

Szczeg蟪owych informacji o formach pomocy materialnej dla uczni體 udziela pedagog szkolny.

Data: 08.09.2016

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2016/17

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach informuje, 縠 uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2016/17 dla uczni體 gimnazjum odb阣zie si w dniu 1 wrze渘ia 2016 r. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej szko硑.
Zaj阠ia dydaktyczne w nowym roku szkolnym zaczn si dopiero w dniu 5 wrze渘ia 2016 r. Dzie 2 wrze渘ia (pi箃ek) jest dniem wolnym od zaj赕 dydaktycznych.
W zak砤dce "Plan lekcji" macie wersj elektroniczn planu, obowi箊uj筩 od dnia 05. 09. 2016 r.

Data: 24.08.2016

Wykaz podr阠znik體 dla klasy 3 na rok szkolny 2016/17

W poni縮zym linku przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla klasy 3 na rok szkolny 2016/2017:

Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017Jednocze渘ie przypominamy, 縠 klasy 1 i 2 b阣 nadal korzysta硑 z bezp砤tnych podr阠znik體 z tzw. dotacji MEN. Podr阠zniki b阣 do odbioru (wypo縴czenia) w bibliotece szkolnej od 1 wrze渘ia 2017 r.

Data: 07.07.2016

Najlepsze projekty edukacyjne

Jak co roku, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach postanowi硂 nagrodzi uczni體 realizuj筩ych projekty edukacyjne. W gwoli przypomnienia zaliczenie projektu edukacyjnego jest warunkiem niezb阣nym uko馽zenia gimnazjum. W naszej szkole przyj瓿o si, 縠 s one wykonywane przez drugoklasist體, jako 縠 w trzeciej klasie lepiej skoncentrowa swoje si硑 na egzaminie ko馽owym, a w klasie pierwszej mo縠 jeszcze brakowa do渨iadczenia i pewno渃i siebie. W tym roku komisja konkursowa uzna砤 za najlepszy projekt zatytu硂wany 凴ap jako przeka焠ik prawdy o 縴ciu, ze wzgl阣u na swoj oryginalno滄, zaanga縪wanie i ogromny wk砤d pracy. Pomys ten by dzie砮m tr骿ki uczni體: Piotra Winciorka, Kuby Ja硂szy駍kiego i Dominika Buciagi, kt髍zy pod opiek p. Romualda Spychalskiego nagrali w砤sn p硑t z gatunku muzyki rap z autorskimi tekstami oraz zorganizowali w szkole koncert dla r體ie渘ik體. II miejsce przyznano projektowi 凴odzic wr骻 czy przyjaciel nastolatka przygotowanego pod okiem p. Katarzyny W骿cik, a III miejsce przypad硂 projektowi 凞w髍 Su硉ana Sulejmana Wspania砮go, kt髍emu patronowa砤 p. Anna Malecha. Ponadto wyr罂niono jeszcze projekt historyczny 凬ajwi阫sze bitwy pancerne II wojny 渨iatowej oraz projekt psychologiczny 凢onoholizm kiedy telefon staje si pu砤pk箶. Nagrod zbiorow dla wszystkich laureat體 by砤 wsp髄na biesiada przy pizzy w jednej z koluszkowskich restauracji. Serdecznie gratulujemy gimnazjalistom kreatywno渃i, staranno渃i, zaanga縪wania i odwagi oraz mamy nadziej, 縠 kolejnym rocznikom uda si utrzyma tak wysoki poziom realizacji projekt體 edukacyjnych.

Data: 19.06.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews