Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Zaj阠ia ekologiczne w terenie

W po硂wie maja uczniowie klasy II Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wzi阬i udzia w zaj阠iach terenowych z biologii, gdzie przeprowadzili obserwacje podstawowych gatunk體 ro渓i i zwierz箃 wyst阷uj筩ych w koluszkowskim lesie. Podczas zaj赕 rozpoznawali z pomoc klucza nieznane gatunki ro渓in, opisywali ich wygl筪 i budow. Kolejne zadania polega硑 na zbadaniu ekotonu, czyli tzw. 渃iany lasu, strefy przej渃iowej mi阣zy lasem a polem. Uczniowie sprawdzili jakie gatunki zwierz箃 i ro渓in 縴j w tych dw骳h ekosystemach, nast阷nie uzupe硁iali karty pracy, gdzie wpisywali zwierz阾a spotykane w ekotonie a obj阾e ochron. Badali r體nie warstwy lasu: runo, podszyt i korony drzew. W ramach utrwalenia materia硊 ka縟a grupa wykona砤 鎤iczenie polegaj筩e na dopasowaniu rysunk體 schematycznych do pe硁ych nazw gatunkowych ro渓in. Karty pracy uczni體 i cz隃 鎤icze przygotowa砤 uczennica klasy II d Aneta Bogdan. Zaj阠ia zako馽zy硑 si wsp髄nym grillowaniem i zabaw w restauracji Voy.

Data: 17.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

"JEDYNKA" u Prezydenta RP

5 czerwca w Pa砤cu Prezydenckim w Warszawie odby硂 si uroczyste zako馽zenie kolejnego etapu 凷zko硑 bez Przemocy. Podczas tego wydarzenia zosta硑 wr阠zone dypolomy i wyr罂nienia dla 48 szk蟪 z ca砮j Polski, kt髍e otrzyma硑 granty na realizacj swoich projekt體 dotycz筩ych kibicowania Fair Play. Gimnazjum nr 1 dzi阫i dzia砤niom prowadzonym przez nauczycieli wychowania fizycznego znalaz硂 si w渞骴 wyr罂nionych szk蟪. Zaszczyt jakim by硂 odebranie dyplomu w imieniu 凧edynki spotka Marlen Wielgo, Micha砤 Ma硊ch oraz nauczyciela w-f Mariusza Gajka. Ca砮 spotkanie odbywa硂 si w Ogrodach Prezydenckich. Na imprezie pojawi硂 si wiele osobisto渃i m.in. prezydent RP Bronis砤w Komorowski, bramkarz reprezentacji Polski - Wojciech Szcz阺ny, dwaj z硂ci medali渃i olimpijscy Leszek Blanik, Tomasz Majewski oraz prowadz筩y t uroczysto滄 Micha Olsza駍ki. W trakcie uroczysto渃i, dla wszystkich zebranych wyst筽i zesp蟪 凷oul City. Po wr阠zeniu wszystkich nagr骴, nadszed czas na wsp髄ne zdj阠ia i autografy dla swoich idoli. Szczeg髄nym zainteresowaniem cieszy si W. Szcz阺ny, kt髍emu wszyscy 縴czyli powodzenia na Euro. Po wszystkim m硂dzie z opiekunami uda砤 si na zas硊縪ny posi砮k. Po nim mo縩a by硂 jeszcze zwiedzi Ogrody Prezydenckie, a nast阷nie nale縜硂 uda si w drog powrotn. Mimo, i trzeba by硂 przejecha spory kawa drogi, to nikt z b阣筩ych tam na pewno nie 縜硊je. Spotkanie z takimi lud焟i i dost筽ienie takiego zaszczytu na d硊go pozostanie w pami阠i delegacji 凧edynki.

Data: 14.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

Kiermasz u縴wanych podr阠znik體

Biblioteka szkolna zaprasza uczni體 klas VI szko硑 podstawowej i gimnazjalist體 na kiermasz u縴wanych podr阠znik體, kt髍y odb阣zie si w dniach 25-27. 06. 2012 r. w godz. 8:00- 14:00. Uczniowie, kt髍zy chc odsprzeda swoje podr阠zniki proszeni s o przyniesienie ich wraz z do彻czonym wykazem i cenami za poszczeg髄ne egzemplarze w dniu 25.06.2012 r. (poniedzia砮k)
ZAPRASZAM!
Ma砱orzata Kujawa

Data: 14.06.2012

Dziennikarskie warsztaty ekologiczne

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach i Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m brali udzia w dwudniowych warsztatach dziennikarskich, gdzie doskonalili swoje umiej阾no滄 w zakresie pracy reporter體 Eko-zespo丑w. Uczyli si tworzy kr髏kie notatki prasowe, podpisywa zdj阠ia prasowe, przygotowywa wywiad. Warsztaty w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach odby硑 si dzi阫i wsparciu Fundacji GAP Polska, a poprowadzi je do渨iadczony dziennikarz S砤womir Wieteska, rzecznik prasowy firmy energetycznej Dalkia.

Opiekun ko砤 ekologicznego Ma砱orzata Owczarek

Data: 11.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

Dzie zdrowej 縴wno渃i w Jedynce

Gimnazjum nr 1 od 2006 r. nale縴 do Wojew骴zkiej Sieci Szk蟪 Promuj筩ych Zdrowie. Dnia 18 maja w szkole pod kierunkiem nauczycielki biologii p. Ma砱orzaty Owczarek, odby si coroczny Festyn Zdrowej 痽wno渃i. Bra硑 w nim udzia wszystkie klasy pierwsze oraz drugie. Ka縟a klasa musia砤 przygotowa stoisko ze zdrowymi potrawami. Po raz pierwszy w konkursie wzi阬i udzia tak縠 harcerze. Przedstawiciele dru縴n przedstawili w formie prezentacji multimedialnej walory przygotowanych da i opisali ich miejsce w tradycyjnej kuchni polskiej. Konkurs ten prowadzi硑 uczennice klasy IId Alicja Magiera oraz Aneta Bogdan. Podczas festynu uczennice z klasy 2c przedstawi硑 ca硂roczne dzia砤nia zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego z biologii, dotycz筩ego zdrowej diety. W promocj zdrowego od縴wiania w彻czy si tak縠 ch髍 szkolny, kt髍y wykona cztery tematyczne piosenki: 凬a marchewki urodziny, 凮g髍ek, 凷a砤tka jarzynowa i 刄gry suchara. Nast阷nie ka縟a dru縴na przesz砤 do cz阺towania juror體 swoimi potrawami. W degustacji przygotowanych da wzi阬i tak縠 udzia wszyscy uczniowie. Po naradzie jury wygra砤 klasa 2a, kt髍ej stoisko ton瓿o we wrzosach i tworzy硂 kosz z przysmakami. By硑 tam ciasta, wiosenne sa砤tki, soki, sery, wszystko wspaniale udekorowane. Uczniowie klasy 2d zaj阬i drugie miejsce, a na ich ludowym stole znalaz硑 si potrawy z serem w roli g丑wnej, czyli tradycyjny sernik, pierogi z serem i babeczki z serem oraz budyniem. Trzecie miejsce przypad硂 klasie Ia. W pi阫nie przygotowanym menu by硑 trzy pozycje: danie g丑wne kurczak z ry縠m i warzywami, zupa pomidorowa typu krem oraz deser Trifle. Gratulujemy zwyci陑com, zapraszamy za rok do kolejnych kulinarnych zmaga i do codziennej troski o zdrow diet.

Uczennice klasy II Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 11.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews