Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wyprawka szkolna i stypendium socjalne dla uczni體 na rok szkolny 2012/13

Rodzice, kt髍ych przed zbli縜j筩ym si nowym rokiem szkolnym nie sta na podr阠zniki, mog ubiega si o pomoc z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to mo縧iwe w ramach programu Wyprawka szkolna.
Opr骳z pomocy materialnej na zakup podr阠znik體 Urz筪 Miejski w Koluszkach og砤sza nab髍 wniosk體 na stypendia socjalne dla m硂dzie縴, kt髍a posiada trudne warunki finansowe (doch骴 netto na osob nie mo縠 przekroczy kwoty 351 z).
Szczeg蟪owy regulamin przyznawania pomocy materialnej i finansowej znajduje si w poni縮zym dokumencie.

刉yprawka szkolna i Stypendium szkolne w pigu砪e - kliknij tutaj, aby otworzy dokument pdfWNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 - kliknij tutaj, aby pobra wniosek

Data: 22.08.2012

Szko砤 dla rodzic體 - pierwsze spotkanie

W dniu 30 czerwca 2012 r. w O渞odku Psychoedukacji i Psychoterapii ul. Staszica 34 odb阣zie si o godz. 9.30 pierwsze spotkanie warsztatowe dla rodzic體 zainteresowanych udzia砮m w "Szkole dla Rodzic體". Terminy nast阷nych spotka zostan ustalone podczas zaj赕.
Wi阠ej informacji nt. programu znajdziecie Pa駍two pod adresem http://www.ore.edu.pl.

Data: 27.06.2012

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2012/13

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2012/2013:

Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2012/2013


Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2021/2013


Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2012/2013

Data: 21.06.2012

Podobiadki z Korczakiem


Z okazji trwaj筩ego Roku Korczaka biblioteka szkolna Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przeprowadzi砤 projekt pod nazw 凱odobiadki z Korczakiem. Przedsi陊zi阠ie realizowane by硂 w grupie 4 i 5- latk體 z Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Celem projektu by硂 zapoznanie dzieci z osob i tw髍czo渃i Janusza Korczaka oraz prawami dziecka, kszta硉owanie umiej阾no渃i wypowiadania si na okre渓ony temat oraz zdolno渃i uwa縩ego s硊chania ze zrozumieniem, rozwijanie zdolno渃i manualnych i propagowanie czytelnictwa w渞骴 najm硂dszych. Spotkania odbywa硑 si dwa razy w tygodniu, w okresie od 7.05- 14.06.2012r. W czasie 45 minutowych zaj赕 dzieci s硊cha硑 wybranych fragment體 ksi箍ki 凨r髄 Maciu Pierwszy, bra硑 udzia w konkursach ze zrozumienia przeczytanego fragmentu, zabawach ruchowych, poznawa硑 podstawowe prawa dziecka a tak縠 rysowa硑 prace plastyczne b阣筩e ilustracj do przeczytanego fragmentu o przygodach kr髄a Maciusia. Podczas zaj赕 podsumowuj筩ych dzieci wykona硑 przepi阫ny portret Janusza Korczaka.
W projekcie uczestniczy硑 uczennice nale抗ce do Ko砤 Bibliotecznego: Kinga Wojciechowska, Emilia Bujanowska, Marta Serwa z kl. 1c oraz Iwona Piekarek z kl. 2c.

nauczyciel bibliotekarz-
Ma砱orzata Kujawa

Data: 20.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

Aneta w渞骴 najlepszych znawc體 historii or昕a polskiego

W dniach od 24 do 26 maja 2012 roku w Warszawie odby硑 si po raz 17. zawody fina硂we Og髄nopolskiego Konkursu Historycznego Losy 縪硁ierza i dzieje or昕a polskiego w latach 17761864. organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora O渨iaty, pod patronatem Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Konkurs skierowany by do uczni體 szczeg髄nie uzdolnionych, zainteresowanych tematyk historyczn. Sk砤da si z 4 etap體. Wzi瓿o w nim udzia ponad 20 tysi阠y uczestnik體 z ca砮j Polski. Do fina硊 dotarli tylko najlepsi. W渞骴 nich znalaz砤 si te uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Aneta Bogdan z klasy IId. Sukces by tym wi阫szy, 縠 startuj筩 w konkursie po raz pierwszy, uzyska砤 tytu laureata etapu wojew骴zkiego. Jako jedyna z wojew骴ztwa 丑dzkiego dosta砤 si do rozgrywek fina硂wych i znalaz砤 w 渃is砮j czo丑wce 34 gimnazjalist體 z ca砮go kraju.
Do tego konkursu Aneta przygotowywa砤 si od listopada 2011 roku. Przeczyta砤 tomy specjalistycznej literatury, pozna砤 szczeg蟪y uzbrojenia i stroju 縪硁ierskiego, wszystkie wa縩e wydarzenia historyczne XVIII i XIX w. z udzia砮m or昕a polskiego. Potrafi wymieni dokonania wielu polskich dow骴c體 wojskowych, zna szyki bojowe, miejsca bitew i potyczek. Swoj militarn pasj i wiedz mog砤by zaimponowa niejednemu znawcy tematu.
W Warszawie na uczestnik體 konkursu czeka prawdziwy maraton historyczny. Musieli wykaza si naprawd rozleg彻 wiedz na temat geografii historycznej, malarstwa batalistycznego, eksponat體 Muzeum Wojska Polskiego i obiekt體 historycznych Warszawy. Koluszkowska gimnazjalistka 渨ietnie poradzi砤 sobie z wielogodzinnymi zmaganiami, kt髍e sprawdza硑 ponadprzeci阾n wiedz mi硂渘ik體 historii. W warszawskim finale Anet wspiera砤 jej opiekunka, nauczycielka historii p. Magdalena Bartosiewicz.
Podsumowanie konkursu odby硂 si na Zamku Kr髄ewskim. Aneta zdoby砤 tytu finalisty, pami箃kowy medal i cenne do渨iadczenia, kt髍e z pewno渃i zaowocuj w przysz硂渃i wieloma podobnymi osi筭ni阠iami. Naszej uczennicy gratulujemy i 縴czymy kolejnych sukces體, tym bardziej, 縠 ju zapowiada sw骿 udzia w kolejnej edycji konkursu.

Data: 20.06.2012

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews