Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Tematy projekt體 edukacyjnych na rok szkolny 2012/13

Uczniowie klas 2. mo縠cie zapoznawa si tematami projekt體 edukacyjnych, kt髍e przygotowali nauczyciele naszego gimnazjum. Uczniowie, kt髍zy zdecyduj si na jeden z zaproponowanych temat體 powinni zg硂si si do nauczycieli prowadz筩ych dany projekt, a o swoim wyborze r體nie powiadomi wychowawc klasy.
Tematy projekt體 oraz wi阠ej informacji o sposobie realizacji projekt體 edukacyjnych, poszczeg髄nych etapach prac projektowych mo縠cie znale熸 na podstronie naszej szkolnej witryny w menu Projekty edukacyjne

Data: 04.11.2012

Turniej Orlikowej Ligi Mistrz體

sdzki Szkolny Zwi箊ek Sportowy, przy wsp蟪pracy z Urz阣em Marsza砶owskim w dzi, by organizatorem kolejnej edycji Orlikowej Ligi Mistrz體 w pi砶i koszykowej w naszej gminie. W turnieju wzi瓿y udzia dru縴ny szkolne w wieku gimnazjalnym, w dw骳h kategoriach: ch硂pcy i dziewcz阾a.
Runda eliminacyjna odby砤 si we wrze渘iu na koluszkowskim Orliku. Pierwsze miejsce zar體no w渞骴 dziewcz箃 jak i ch硂pc體 zaj瓿o Gimnazjum nr 1. Drugie miejsce w kategorii dziewcz箃 zaj瓿y dziewcz阾a z Gimnazjum nr 2, a trzecie dziewcz阾a z Ga砶owa Du縠go. W kategorii ch硂pc體 drugie miejsce przypad硂 ch硂pcom z Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go. Zwyci阺ka dru縴na z Gimnazjum nr 1 reprezentowa砤 nasz gmin na turnieju rejonowym w wiczu zajmuj筩 III miejsce.
Orlikowa Liga Mistrz體 jest turniejem maj筩ym na celu promowanie boisk typu Orlik.
M硂dzie, jak nigdy wcze渘iej, ma odpowiednie warunki do trenowania ulubionych gier zespo硂wych. Cieszy fakt, 縠 ostatnio coraz cz隃ciej sp阣zaj aktywnie wolny czas na 渨ie縴m powietrzu, nie przesiaduj筩 ju godzinami przed ekranami komputer體.
Koordynatorem zawod體 by Dariusz Borkowski nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, pe硁i筩y jednocze渘ie funkcj animatora sportu na koluszkowskim Orliku.

Data: 16.10.2012

Czytaj wi阠ej ...

Deutsch-Wagen Tour po raz drugi b阣zie go渃i w naszej szkole


22 pa焏ziernika po raz drugi b阣ziemy go渃i lektora og髄nopolskiego projektu 凞eutsch-Wagen-Tour, kt髍ego celem jest promowanie nauki j陑yka niemieckiego w渞骴 dzieci, m硂dzie縴 szkolnej oraz student體. Przedsi陊zi阠ie to jest realizowane od 2009 roku, a jego uroczysta inauguracja mia砤 miejsce przed Pa砤cem Kultury i Nauki w Warszawie 24 kwietnia 2009 r. Patronat honorowy nad tym projektem obj瓿o polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach akcji 凞eutsch 朩agen-Tour samochody z logo projektu odwiedzaj przedszkola, szko硑 i uczelnie w ca砮j Polsce. Warto wspomnie, 縠 w 2010 roku Deutsch-Wagen-Tour zosta nagrodzony certyfikatem 凟UROPEAN LANGUAGE LABEL" europejskim znakiem innowacyjno渃i w dziedzinie nauczania i uczenia si j陑yk體 obcych.
O poprzedniej wizycie Deutsch Wagen Tour mo縠cie przeczyta na stronie naszego gimnazjum: http://www.gimkol1.edu.pl/index.php?start_from=95&archive=&subaction=&id=&,
a tak縠 na og髄nopolskiej stronie projektu: http://blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/index.php?serendipity[action]=search&serendipity[searchTerm]=Koluszki&serendipity[searchButton]=%3E

W tegorocznym spotkaniu, tak samo jak w poprzednim, b阣zie uczestniczy grupa 60 uczni體 z klas pierwszych. Podczas warsztat體 dokonamy podsumowania konkursu na plakat "Was ist typisch Deutsch?"
Zapraszamy do udzia硊 w zaj阠iach!

Nauczyciele j陑yka niemieckiego

Data: 16.10.2012

Julita Brodecka uczestniczk obozu naukowego Wirtulanych K蟪 Naukowych e-Akademii Przysz硂渃i

W dniach od 11 do 15 wrze渘ia w Krakowie, na obozie naukowym Wirtualnych K蟪 Naukowych spotkali si przedstawiciele szk蟪 - uczniowie uczestnicz筩y w projekcie 別-Akademia Przysz硂渃i, wsp蟪finansowanym ze 渞odk體 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo砮cznego, a realizowanego przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. G丑wnym celem Wirtualnych K蟪 Naukowych by硂 zapewnienie utalentowanym uczniom rozproszonym w szko砤ch ca砮go kraju (w彻czonych do Projektu) dost阷u do zaawansowanych metod samodzielnego uczenia si pod kierunkiem nauczycieli akademickich wy縮zych uczelni i instytut體 badawczych.
Jedn z uczestniczek tego obozu by砤 uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Julita Brodecka. Julita zosta砤 zakwalifikowana przez organizator體 w nagrod za zaanga縪wanie i dwuletni prac w Chemicznym Wirtualnym Kole Naukowym. Co miesi筩 spotyka砤 si na wirtualnych wyk砤dach, kt髍e prowadzone by硑 za po渞ednictwem specjalnej e-learningowej platformy przez profesor體 Wydzia硊 Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa. Opr骳z udzia硊 w internetowych wyk砤dach Julita musia砤 zaliczy projekt na temat 凞omowe laboratorium chemia wok蟪 nas oraz udowodni, 縠 z chemi mamy do czynienia na co dzie, a zabawa z ni nie musi by niebezpieczna.

Data: 16.10.2012

Czytaj wi阠ej ...

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2012/13

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach informuje, 縠 uroczyste rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2012/13 dla uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odb阣zie si 3 wrze渘ia o godz. 9.00 na auli szko硑.
Autobusy dowo抗ce uczni體 b阣 kursowa 3 wrze渘ia wg. poni縮zego harmonogramu:
Regny, Redze, S硂twiny oraz D硊gie i okolice odjazd godz. 8.00, powr髏 - 11.00.
Przanowice - odjazd: 8.20 - powr髏: 11.00
Felicjan體, Erazm體, Jeziorko, Lisowice - odjazd: 8.30 - powr髏: 11.00
R罂yca, 痑kowice - odjazd: 8.35 - powr髏: 11.00

Data: 22.08.2012

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews