Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

"Wsp髄nie kszta硉ujemy nasz przysz硂滄 kwestia wody" - kolejny projekt Comeniusa w naszym Gimnazjum

W dniach 19 24 listopada Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 w swoich progach m硂dzie i nauczycieli z trzech europejskich kraj體 Anglii, Francji i W硂ch. Wizyta partnerska szk蟪 inicjowa砤 dwuletni projekt edukacyjny realizowany w ramach programu Comenius 刄czenie si przez ca砮 縴cie, w kt髍ym szko砤 uczestniczy ju po raz trzeci. Motyw przewodni aktualnie rozpoczynaj筩ego si projektu to: 刉sp髄nie kszta硉ujemy nasz przysz硂滄 kwestia wody. Temat porusza sprawy szeroko poj阾ej ekologii i ochrony 渞odowiska, ma na celu uwra縧iwienie m硂dego pokolenia na problem zanieczyszczenia wody, wskazanie sposob體 jej oszcz阣zania, oczyszczania i powszechnego zastosowania. J陑ykiem wiod筩ym projektu jest j陑yk angielski, a koordynacj dzia砤 w Gimnazjum nr 1 zajmuj si p. Marta Fr筩zkowska oraz p. Anna Spa砤.
Podczas wizyty partnerskiej przez ca硑 tydzie uczniowie uczestniczyli w zaj阠iach integracyjnych, edukacyjnych warsztatach i wycieczkach, bezpo渞ednio lub po渞ednio zwi箊anych z wod. Odwiedzili Komend Powiatow Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach, sdzk Grupow Oczyszczalni 宑iek體, brali udzia w wyk砤dach i zaj阠iach laboratoryjnych w ramach Uniwersytetu Dzieci阠ego na Politechnice sdzkiej.
Na m硂dzie czeka硑 r體nie warsztaty przygotowane przez nauczycieli Gimnazjum nr 1. Uczniowie mogli zaprezentowa swoje umiej阾no渃i sportowe, wokalne, plastyczne, informatyczne, j陑ykowe oraz wykaza si wiedz merytoryczn w kwestiach ekologicznych. Pod kierunkiem angielskiego nauczyciela przygotowali te wspania彻 pantomimiczn dram.
Mi阣zynarodowe zaj阠ia nagrywali reporterzy TVP 3 w dzi , a materia filmowy z wizyty ukaza si w wydaniu Wiadomo渃i sdzkich.
Efekty tygodniowej pracy zosta硑 podsumowane podczas spotkania w Miejskim O渞odku Kultury w Koluszkach.
Publiczno滄 mog砤 podziwia prace malarskie i fotograficzne przygotowane przez nastolatk體, wys硊cha hymnu projektu - mi阣zynarodowego utworu muzycznego, kt髍ego s硂wa i muzyk skomponowali nauczyciele i uczestnicy projektu. Wszyscy zebrani obejrzeli r體nie uczniowsk relacj filmow z pobytu go渃i oraz prezentacj multimedialn dotycz筩a warsztat體. Poznali r體nie zwyci陑c體 szkolnych konkurs體 zwi箊anych z realizowanym projektem. Na oficjalnym, mi阣zynarodowym fanpage projektu w serwisie Facebook mo縠cie obejrze galeri zdj赕, klipy multimedialne czy te prace uczni體 zaanga縪wanych w realizacj projektu Comenius. Strona dost阷na jest pod adresem http://facebook.pl/comenius.soft.
Dokumentacja projektu oraz bie抗ce materia硑 w postaci cyfrowych nagra audio i video b阣 te dost阷ne na platformie medialnej Makewaves, kt髍a skierowana jest do m硂dzie縴 realizuj筩ej r罂nego rodzaju projekty edukacyjne i spo砮czne.
Udzia w projekcie jest dla m硂dzie縴 wspania彻, niezapomnian przygod, daje mo縧iwo滄 praktycznego wykorzystania znajomo渃i j陑yka obcego, prze砤mywania stereotyp體, rozwijania umiej阾no渃i interpersonalnych i otwierania si na 渨iat.
Z wizyty w Polsce nasi go渃ie zabrali tylko dobre wspomnienia. Wszyscy podkre渓ali bardzo ciekawy program pobytu i niezwyk彻 serdeczno滄 goszcz筩ych.
Nasi uczniowie z niecierpliwo渃i czekaj na rewizyty w krajach partnerskich, z kt髍ych pierwsza odb阣zie si ju wiosn w Londynie, a kolejne we francuskim Salon de Provence oraz w硂skiej Falkonarze.

Data: 29.11.2012

Czytaj wi阠ej ...

DEBIUT SCENICZNY KO BIBLIOTECZNEGO - DZIE PLUSZOWEGO MISIA

Kontakt z ksi箍k nie musi by nudny Wystarczy pomys i zaanga縪wanie, a obcowanie z literatur mo縠 sta si przyjemno渃i, zabaw i wyzwaniem.
Okazj ku temu sta硑 si obchody 寃iatowego Dnia Pluszowego Misia.
Ta najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezast筽iona przytulanka przy zasypianiu obchodzi 25 listopada swoje 渨i阾o. Z tej okazji uczniowie nale抗cy do Ko砤 Bibliotecznego przygotowali inscenizacj, z czynnym udzia砮m widowni, na podstawie ksi箍ki El縝iety Ostrowskiej pt. 刏abawne nied焪iadki opowiadaj筩 o przygodach dw骳h niesfornych misi體.
W dniu 26 listopada 2012 r., 12- osobowa grupa wraz z opiekunem p. Ma砱orzat Kujaw uda砤 si z wizyt do zaprzyja焠ionego Przedszkola nr 3 w Koluszkach. Radosnym 刪uraaa przywita砤 nas spora grupa dzieci 5 i 6- letnich , kt髍e z niecierpliwo渃i czeka硑 na wyst阷.
Zabawna rymowana bajeczka po彻czona z nauk liczenia spotka砤 si z entuzjastycznym przyj阠iem. Maluchy bardzo aktywnie bra硑 udzia w przedstawieniu i 渨ietnie oblicza硑 wszystkie zadania.
W podzi阫owaniu za wyst阷 m硂dzi debiutanci sceniczni otrzymali s硂dkie Lubisie. A potem nast筽i砤 chwila wsp髄nej przyjemno渃i na zabaw陞攕tary nied焪ied mocno 減i厰.
Przedszkolaki zachwycone wizyt starszych kole縜nek na pewno nie zapomn tego dnia, bo przecie mimo coraz nowocze渘iejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo
"czy to jutro, czy to dzi, wszystkim jest potrzebny Mi!"

W inscenizacji udzia wzi阬i:
Narrator- Asia Majchrzak, 1A
Mi Kud砤tek- Krystian Olczyk, 1A
Mi Kosmatek- Justyna Marczyk, 1A
Mama Mi- Natalka Szrama, 1B
Wiewi髍ka- Karina Majka, 1B
Chomik- Ola 宺oda, 1A
3 Myszki- Oliwia Wi渘ik, 1A, Martyna Wojda, 1B, Ania Ni縩ikowski, 1B
2 Je縠- Wiktoria Wojciechowska 1A, Sandra Wi渘ik, 1A
Kuku砶a- Julka D硊gosz, 1A
Zdj阠ia z przedstawienia mo縩a obejrze w internetowej galerii

Ma砱orzata Kujawa
opiekun Ko砤 Bibliotecznego

Data: 29.11.2012

Kolejny mi阣zynarodowy projekt edukacyjny ze szko彻 z B鯾lingen

W dniach 04 11 pa焏ziernika odby砤 si kolejna mi阣zynarodowa wymiana szkolna pomi阣zy Zespo砮m Szk蟪 nr 1 w Koluszkach a szko彻 w B鯾lingen. By硂 to ju 髎me takie spotkanie. Tym razem uczniowie z Niemiec przyjechali do Polski wraz z nauczycielkami p. Angelik Brommer i p. Britta Scheuermann.
Pierwszego dnia po przywitaniu z dyrekcj szko硑 oraz zapoznaniu si i pocz阺tunku przygotowanym w szkole, uczestnicy mieli czas wolny, a osoby goszcz筩e uczni體 z Niemiec w swoich domach, przygotowa硑 atrakcyjne plany na popo硊dnie.
Drugiego dnia pobytu go渃ie z Niemiec udali si wraz z p. Ma砱orzat Drabik na spotkanie do burmistrza Koluszek, a nast阷nie przespacerowali si po Koluszkach. Po powrocie do szko硑 odby硑 si zaj阠ia warsztatowe prowadzone przez p. Romualda Spychalskiego oraz p. Ilon Dziedziczak. Uczniowie z Niemiec i z Polski za減iewali wsp髄nie polsko niemieck wersj piosenki Louisa Amstronga 刉hat a wonderful world. Niemieccy go渃ie 渨ietnie poradzili sobie z wymow polskich s丑w.

Data: 21.11.2012

Czytaj wi阠ej ...

Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych w naszej szkole

Przez ca硑 pa焏ziernik biblioteka szkolna obchodzi砤 Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych. Tegorocznemu 渨i阾u przewodzi硂 has硂 :
"Biblioteki szkolne - klucz do przesz硂渃i, tera焠iejszo渃i i przysz硂渃i"
W ramach obchod體 biblioteka przeprowadzi砤 kilka dzia砤 maj筩ych na celu propagowanie biblioteki i czytelnictwa.
Pierwsz z podj阾ych akcji by硂 zaproszenie grupy 6-latk體 z zaprzyja焠ionego Przedszkola nr 3 w Koluszkach. W trakcie lekcji bibliotecznej, maluchy zapozna硑 si z bibliotek szkoln, jej zbiorami i zasadami poszanowania ksi箍ek. Przemi砮 spotkanie zako馽zy硂 si pasowaniem na 凷uper Czytelnika oraz obdarowaniem najm硂dszych czytelnik體 zak砤dkami do ksi箍ek przygotowanymi specjalnie przez cz硂nk體 Ko砤 Bibliotecznego.
Na pocz箃ku pa焏ziernika odby硑 si tak縠 lekcje biblioteczne nt. zasad korzystania z naszej biblioteki przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we wszystkich klasach pierwszych.
Powodzeniem cieszy si tak縠 og硂szony konkurs fotograficzny 刏 ksi箍ka mi do twarzy, kt髍ego celem by硂 wizualizowanie pasji czytania. Z dostarczonych prac jury przyzna硂:
I miejsce- Martynie Krakowiak z kl. 2A i Patrycji W箂 z kl. 1D
II miejsce- Julicie Brodeckiej z kl. 3C
III miejsce- Dominice Tomczak, z kl. 3C

Zdj阠ia zosta硑 wys砤ne na konkurs organizowany przez Wojew骴zk i Miejsk Bibliotek Publiczn w dzi. Do 23 listopada 2012 r. mo縩a odda na nie g硂s na stronie: http://lodzkieczyta.pl/konkurs-foto-glosowanie
Z ciep硑m przyj阠iem ze strony uczni體 spotka砤 si tak縠 akcja 凱odaruj ksi箍k bibliotece przeprowadzona wraz z Samorz筪em Uczniowskim. Dzi阫i zbi髍ce ksi箍ek biblioteka wzbogaci砤 si o bajeczki, literatur m硂dzie縪w, klasyk literatury polskiej i 渨iatowej, a tak縠 cenne wydania albumowe, s硂wniki i biografie, czyli 彻cznie 320 wolumin體!! Szczeg髄ne podzi阫owania za ogromne zaanga縪wanie sk砤dam wychowankom p. U. Chachulskiej-Tomaszczak, czyli kl. 3C. Cz隃 tych zbior體 ze wzgl阣u na tematyk zostanie przekazana w darze Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach oraz bibliotece Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
Na zako馽zenie obchod體 Miesi筩a Bibliotek Szkolnych uczniowie nale抗cy do Ko砤 Bibliotecznego obdarowali wszystkich nauczycieli w砤snor阠znie przygotowanymi zak砤dkami do ksi箍ek.

Ma砱orzata Kujawa

Data: 06.11.2012

學IATEO PAMI蔆I

W dniach 29-31 pa焏ziernika 2011 roku uczniowie naszej szko硑 wzi阬i udzia w organizowanej przez Samorz筪 Uczniowski corocznej akcji pod nazw 剬wiate砶o Pami阠i. pod opiek p. Ma砱orzaty Kujawy, p. Renaty Chor箍y i p. Tomasza Piechoty uczniowie naszej szko硑 w godzinach popo硊dniowych sprz箃ali zapomniane nagrobki przed nadchodz筩ym dniem Wszystkich 寃i阾ych oddaj筩 w ten spos骲 cze滄 zmar硑m mieszka馽om naszego miasta.
Mimo niesprzyjaj筩ych warunk體 pogodowych w akcji wzi瓿o udzia 彻cznie 98 uczni體 z wszystkich klas.
Ma砱orzata Kujawa
Opiekun Samorz筪u Uczniowskiego

Data: 06.11.2012

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews