Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

"寃i箃eczna paczka

Ju od wielu lat nasza szko砤 bierze udzia w akcji charytatywnej ,,寃i箃eczna paczka. Co roku spotykamy si z wielkim sercem, szlachetno渃i i dobr wol wielu koluszkowian. Tak by硂 i w tym roku. Zebrali渕y okaza彻 ilo滄 s硂dyczy i artyku丑w spo縴wczych, niezb阣nych do przygotowania paczek 渨i箃ecznych. Pozwoli硂 nam to na obdarowanie uczni體, kt髍zy znajduj si w trudnej sytuacji materialnej. We wspomnianej akcji uczestniczy硂 70 ch阾nych gimnazjalist體.

Data: 19.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

Wyniki mi阣zyszkolnego konkursu czytelniczego "A w砤渘ie, 縠 czytamy"

Podajemy oficjalne wyniki mi阣zyszkolnego konkursu czytelniczego "A w砤渘ie, 縠 czytamy". Wyniki po 2 konkurencjach (te渃ie i pracy pisemnej) w miesi筩u grudniu s nast阷uj筩e:

Gimnazjum w Ga砶owie
1 pkt. - test
2 pkt. - praca pisemna

Gimnazjum nr 2
2 pkt. - test
3 pkt. - praca pisemna

Gimnazjum nr 1
3 pkt.- test
3 pkt. - praca pisemna

Komisja konkursowa

Data: 17.12.2012

XIII Konkurs Mitologiczny

7 grudnia 2012 roku odby si w naszej szkole XIII Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka''. Zgodnie z tradycj zorganizowali go ubieg硂roczni zwyci陑cy - klasa II A wraz z wychowawc p. Jaros砤wem Rzesiewskim. Poniewa by to trzynasty konkurs za jego motyw przewodni organizatorzy wybrali pechowe sytuacje i pechowych bohater體 mitologii greckiej. Uczniowie klas pierwszych walcz筩y o Puchar Dyrektora Szko硑 mieli okazj obejrze film o Edypie nakr阠ony przez uczni體 z klasy II A, scenk o pechowej ksi昕niczce Arachne i wys硊cha piosenki opisuj筩ej nieszcz隃cia, jakie dotkn瓿y Demeter. Ostatecznie zwyci昕y砤 klasa I C, reprezentowana przez dru縴n w sk砤dzie: Paulina Kozik, Seweryn Owczarek, Kacper Smyczek oraz Maja Fraszek w konkurencji plastycznej. Klasa ta b阣zie organizowa mitologiczne zmagania w przysz硑m roku szkolnym.
Relacj fotograficzn z konkursu obejrzycie w internetowej galerii

Data: 10.12.2012

Gimnazjali渃i z 凧EDYNKI o agresji elektronicznej w nowych mediach na mi阣zynarodowej wirtualnej konferencji

W dniach 27 i 28 listopada 2012 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach brali udzia w mi阣zynarodowej konferencji podsumowuj筩ej projekt edukacyjny Anty-Bullying Virtual Campus for Kids.
Koluszkowska 凧edynka jako jedna z dw骳h szk蟪 w Polsce uczestniczy砤
w mi阣zynarodowym, internetowym projekcie po渨i阠onym zjawisku przemocy w cyberprzestrzeni. Ka縟a z europejskich szk蟪 realizowa砤 zadania we wsp蟪pracy z wybran wy縮z uczelni. Polskim koordynatorem by砤 Wy縮za Szko砤 Pedagogiczna w dzi.
Celem projektu by硂 stworzenie wirtualnych szkolnych campus體, w kt髍ych przez 2 lata odbywa硑 si spotkania, prezentacje, wystawy artystyczne, panele dyskusyjne i sesje parlamentarnych grup dotycz筩e skutecznych metod i form rozwi箊ywania problem體 zwi箊anym z agresj elektroniczn. Wirtualne spotkania po渨i阠one by硑 r體nie zagadnieniom zastraszania w szkole, przemocy, rasizmowi i ksenofobii.

Data: 08.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

Deutsch-Wagen-Tour ponownie w naszej szkole


W dniu 22 pa焏ziernika 2012 r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach mieli okazj uczestniczy w warsztatach w ramach og髄nopolskiego projektu 凞eutsch-Wagen-Tour, kt髍ego celem jest promowanie nauki j陑yka niemieckiego w渞骴 dzieci, m硂dzie縴 szkolnej oraz student體. Zaj阠ia prowadzi砤 Pani Justyna Wich砤cz. Na powitanie uczennice z klasy pierwszej wykona硑 polsko-niemieck wersj piosenki Louisa Amstronga What a wounderful world. Nast阷nie gimnazjali渃i mieli za zadnie odpowiedzie na pytanie: 凞laczego warto uczy si j陑yka niemieckiego?. Wi阫szo滄 uczestnik體 wskazywa砤 na mo縧iwo滄 wyjazdu do Niemiec oraz swobodnego komunikowania si w j陑yku niemieckim. Nast阷nie zacz瓿y si gry i zabawy z j陑ykiem niemieckim, w kt髍ych nasi pierwszoklasi渃i ch阾nie brali udzia, poznaj筩 nowe s硂wa. Uczniowie na d硊go zapami阾aj zabawy z chust animacyjn, dzi阫i kt髍ej poznali nazwy kolor體 w j陑yku niemieckim oraz gr w bingo, gdzie musieli wykaza si dobrym s硊chem i znajomo渃i wymowy niemieckiej. Maluj筩 portrety na balonach uczniowie zapoznali si ze s硂wnictwem dotycz筩ym cz隃ci cia砤 w j陑yku niemieckim. Odkrywanie nowych s丑wek na plakatach, kt髍e nie okaza硑 si wbrew pozorom trudne i ci昕kie do zrozumienia, sprawi硂 uczniom tak縠 wiele rado渃i. Wszyscy uczniowie, kt髍zy okazali si najlepsi w poszczeg髄nych grach, otrzymali nagrody. Natomiast ka縟y uczestnik warsztat體 otrzyma od lektora drobny upominek.
Warsztaty zach阠i硑 uczni體 do dalszej nauki j陑yka niemieckiego oraz utwierdzi硑 ich w przekonaniu, 縠 nauka j陑yk體 obcych jest bardzo wa縩a a j陑ykiem niemieckim mo縩a si 渨ietnie bawi.
Dzi阫ujemy serdecznie za mile sp阣zony czas i oczywi渃ie zapraszamy ponownie
W internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z zaj赕 warsztatowych.

Data: 01.12.2012

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews