Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wyniki po II etapach Mi阣zyszkolnego Konkursu Czytelniczego "A w砤渘ie, 縠 czytamy"

Podajemy oficjalne wyniki mi阣zyszkolnego konkursu czytelniczego "A w砤渘ie, 縠 czytamy". Wyniki po 2 etapach (4 konkurencjach) s nast阷uj筩e:

Data: 21.01.2013

Akcja UNICEF 刉szystkie kolory 渨iata w naszej szkole

W bie抗cym roku szkolnym nasza szko砤 w彻czy砤 si do II edycji projektu edukacyjnego UNICEF 刉szystkie kolory 渨iata. W ramach akcji uczniowie wszystkich klas przygotowali charytatywne, niezwyk砮 laleczki symbolizuj筩e pomoc dla Czadu, gdzie co 7 min. jedno dziecko umiera z g硂du.
W ramach kampanii uczniowie wybrali dowolny kraj pochodzenia laleczki, kolor sk髍y, str骿, a tak縠 imi, wiek i zainteresowania, kt髍e zosta硑 umieszczone w specjalnym 刟kcie urodzenia.
17 grudnia 2012 roku odby砤 si w bibliotece szkolnej wystawa 12 wspania硑ch laleczek reprezentuj筩ych: Rosj (klasa 1A), Hawaje (klasa 1B), Indie (klasa 1C), Hiszpani (klasa 1D), Australi (klasa 2A), Szkocj (klasa 2B), Nigeri (2C), Dani (klasa 2D), Egipt (klasa 3A), Turcj (klasa 3B), Japoni (klasa 3C) i Meksyk (klasa 3D).

Data: 19.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

Mi阣zyszkolny Konkurs 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy rozpocz阾y

12 grudnia rozpocz钩 si Mi阣zyszkolny Konkurs Czytelniczy 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy organizowany przez nasz szko酬 pod patronatem honorowym i we wsp蟪pracy z Miejsk Bibliotek Publiczn w Koluszkach. Zosta on zorganizowany przez p. Sylwi Kowalsk i p. Ma砱orzat Kujaw.
Do konkursu przyst筽i硑 trzy dru縴ny pi阠ioosobowe z gimnazj體 w naszej gminie (Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m).
M硂dzi mi硂渘icy literatury przez najbli縮ze cztery miesi筩e zmierz si z szeregiem zada dotycz筩ych znajomo渃i popularnych powie渃i literatury m硂dzie縪wej. Zakres materia硊 konkursowego obejmuje takie lektury jak: 凜zarny M硑n M. Szczygielskiego, 凣wiazd Zero A. 痑ka oraz 凙 je渓i zostan... B. Ciwoniuk.
Konkurs przebiega b阣zie w trzech etapach. Ka縟y sk砤da si z dw骳h konkurencji: pierwszej sta砮j- test ze znajomo渃i tre渃i lektury, drugiej zmiennej- praca literacka, praca plastyczna oraz scenka teatralna. W marcu odb阣zie si fina konkursu, kt髍y b阣zie mia form turnieju wiedzy z trzech konkursowych powie渃i.
Ponadto na fina zaplanowane jest spotkanie z autork ostatniej konkursowej lektury p. Barbar Ciwoniuk.

Data: 19.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

NIEZWYK LEKCJA O PRAWACH DZIECKA

12 grudnia 2012 roku z okazji Dnia Praw Cz硂wieka odby砤 si w naszej szkole wyj箃kowa lekcja w ramach Szkolnego Projektu Edukacyjnego 凪am prawo do厰 propaguj筩y prawa dziecka w渞骴 spo砮czno渃i uczniowskiej.
Prelekcje dla dwunastu przedstawicieli Samorz筪u Uczniowskiego naszej szko硑 przeprowadzi st.sier. Marcin Smarz z Zespo硊 ds. Nieletnich i Patologii KPP sd Wsch骴.
Celem spotkania by硂 skierowanie uwagi uczni體 na konieczno滄 przestrzegania praw cz硂wieka w kontek渃ie praw dziecka. Podczas 45 minutowych zaj赕 uczniowie mogli si dowiedzie min. w jakich instytucjach mog szuka pomocy w przypadku kiedy 砤mane s prawa dziecka oraz jaka jest droga post阷owania w przypadku naruszenia tych縠 praw. Na zako馽zenie spotkania uczniowie otrzymali plakat kampanii 凨ocham- reaguj陻 z udzia砮m znanych aktor體.

Ma砱orzata Kujawa
opiekun Samorz筪u Uczniowskiego

Data: 19.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

CZYTANIE W OBIEKTYWIE

W pa焏zierniku 2012 r. z okazji Miesi筩a Bibliotek Szkolnych odby si w naszej szkole konkurs fotograficzny pt. 刏 ksi箍k mi do twarzy maj筩y na celu wizualizowanie pasji czytania i mi硂滄 do ksi箍ek. Jury wy硂ni硂 3 laureatki. Pierwsze miejsce zdoby duet: Martyna Krakowiak, z kl. 2A i Patrycja W箂 z kl. 1D, drugie Julita Brodecka a trzecie Dominika Tomczak z kl. 3C.
Zdj阠ia, kt髍e bra硑 udzia w konkursie szkolnym, zosta硑 w listopadzie zg硂szone przez nauczyciela bibliotekarza p. Ma砱orzat Kujaw do konkursu zorganizowanego przez Wojew骴zk i Miejsk Bibliotek Publiczn im. Marsza砶a J髗efa Pi硈udskiego w dzi w ramach kampanii "sdzkie czyta".
Okaza硂 si, 縠 talent fotograficzny naszych uczennic zosta dostrze縪ny i nagrodzony tak縠 w tym presti縪wym konkursie. Jury przyzna硂 Martyna Krakowiak i Patrycja W箂 II miejsce, a wyr罂nienie Dominice Tomczak. Natomiast w kategorii wyboru internaut體 najwi阫sz liczb g硂s體 zdoby砤 Julita Brodecka.
Gala, na kt髍ej mia硂 miejsce rozstrzygni阠ie konkursu, odby砤 si 8 grudnia 2012 r., podczas Salonu Ciekawej Ksi箍ki w Centrum Konferencyjno Wystawienniczym Mi阣zynarodowych Targ體 sdzkich. Laureatki z naszej szko硑 odebra硑 z r筴 dyrekcji WiMBP w dzi- p. Barbary Czajki atrakcyjne nagrody ksi箍kowe, a potem mo縩a ju by硂 zatopi si w lekturze i powiedzie dumnie z ksi箍k mi do twarzy.

Data: 19.12.2012

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews