Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Mistrzostwa miasta i gminy Koluszki w pi砪e koszykowej

W dniu 8 marca 2013 r. w hali O渞odka Sportu i Rekreacji w Koluszkach odby硑 si zawody miejsko-gminne w pi砪e koszykowej. Rozgrywki mia硑 na celu wy硂nienie mistrz體 naszej gminy w tej popularnej w渞骴 m硂dzie縴 dyscyplinie sportowej, kt髍zy b阣 reprezentowali nasz miasto i gmin Koluszki na szczeblu powiatowym rozgrywek.

Wyniki ko馽owe rozgrywek przedstawiaj si nast阷uj筩o:

W kategorii ch硂pc體:
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, opiekun: Dariusz Borkowski
2 miejsce - Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m, opiekun: Krzysztof Pietrzyk

W kategorii dziewcz箃:
1 miejsce - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, opiekun: Dariusz Borkowski
2 miejsce - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, opiekun: Katarzyna Adamus
3 miejsce - Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m, opiekun: Ma砱orzata Skibi駍ka

Organizatorem rozgrywek by M硂dzie縪wy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA" dzia砤j筩y przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody, kt髍e zosta硑 ufundowane dzi阫i dotacji finansowej Urz阣u Miejskiego w Koluszkach.
Wi阠ej informacji i zdj阠ia z rozgrywek znajdziecie na stronie internetowej nauczycieli wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 22.03.2013

Zapraszamy na fina Mi阣zyszkolnego Konkursu Czytelniczego 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy oraz spotkanie autorskie z p. Barbar Ciwoniuk

Konkurs czytelniczy organizowany przez nasz szko酬 we wsp蟪pracy z Miejsk Bibliotek Publiczn dla gimnazjalist體 z naszej gminy dobiega ko馽a. Do tej pory odby硂 si pi赕 konkurencji: trzy testy ze znajomo渃i tre渃i lektur, praca stylistyczna oraz praca plastyczna.
Po pi阠iu konkurencjach wyniki uk砤daj si nast阷uj筩o:
Ostatnia konkurencja-scenka teatralna na podstawie fragmentu powie滄 B. Ciwoniuk zostanie przeprowadzona podczas fina硊 w obecno滄 autorki.

Fina konkursu zaplanowany jest na 19 marca 2013r. i b阣zie on po彻czony ze spotkaniem autorskim z p. Barbar Ciwoniuk - autork ksi箍ki konkursowej pt. 凙 je渓i zostan陻. Odb阣zie si on w auli szkolnej Gimnazjum nr 1 w Koluszkach o godz. 11.

Wst阷ny harmonogram fina硊:
1. Ostatnia konkurencja konkursowa scenki teatralne na podstawie ksi箍ki p. B. Ciwoniuk
2. Fina konkursu sprawdzenie wiedzy z trzech konkursowych lektur (gra planszowa i kalambury, obrazki do rozpoznania)
3. Spotkanie autorskie

Serdecznie zapraszamy
S. Kowalska
M. Kujawa

Data: 11.03.2013

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2013/2014 rozpocz阾a

Dyrektor Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach og砤sza nab髍 do klas I Gimnazjum nr 1 na rok szkolny 2013/14. Rodzice kandydat體 proszeni s o osobiste z硂縠nie w sekretariacie szko硑 podania i o渨iadczenia o miejscu zamieszkania ucznia. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani b阣 w miar posiadania wolnych miejsc. Podania mo縩a sk砤da w sekretariacie szko硑 do dnia 29 marca 2013 roku.
Dokumenty do rekrutacji s do pobrania ze strony internetowej szko硑 z zak砤dki "Rekrutacja"

Data: 01.03.2013

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ambasadzie Stan體 Zjednoczonych

Dzi阫i udzia硂wi w programie 揗eet America 47-osobowa grupa uczni體 z naszego gimnazjum pod opiek p. Anny Spa硑 i p. Ewy P砤chty, go渃i砤 w Ambasadzie Stan體 Zjednoczonych w Warszawie. Wizyta mia砤 miejsce 30 stycznia 2013 roku. O godzinie 10.45 nasza grupa stawi砤 si punktualnie pod czarn furtk budynku przy ulicy Pi阫nej 14A. Po sprawdzeniu listy obecno渃i oraz okazaniu legitymacji ochronie obiektu, weszli渕y do budynku Ambasady. Nie omin瓿a nas standardowa procedura skanowania plecak體 i torebek. Oczywi渃ie, musieli渕y odda do depozytu wszystkie ostre lub przypuszczalnie niebezpieczne przedmioty, tak縠 wy彻czy telefony kom髍kowe.
Naszym zadaniem by硂 przygotowa prezentacje multimedialne na tematy zwi箊ane z USA, a nast阷nie opowiedzie o nich. Julita, Dominika, Magda oraz Wiktor i Wojtek doskonale uczynili to po angielsku. Potem pani Emily King (Szefowa Sekcji Obywateli Ameryka駍kich w Ambasadzie) przedstawi砤 nam temat 凪ulticulturalism in the U.S. and how it reflects in American society, culture and school. Dowiedzieli渕y si bardzo du縪 na temat historii, wielokulturowo渃i, gografii USA oraz wielu innych interesuj筩ych rzeczy. Po tej prezentacji przez godzin zadawali渕y pytania, na kt髍e odpowiada砤 p. King.
Nie ma chyba lepszego sposobu na zdobywanie wiedzy, ni interakcja i dialog z innymi lud焟i, a w tym przypadku native speakerem. Zatem wizyta w ambasadzie sta砤 si dla nas cennym i ciekawym do渨iadczeniem.
Podzi阫owania nale抗 si r體nie p. Joannie Kapicy, kt髍a zaj瓿a si nasz grup.
Na stronie www nauczycieli j陑yka angielskiego naszej szko硑 mo縠cie obejrze zdj阠ia z wizyty w ambasadzie - zdj阠ia z wizyty

Data: 28.02.2013

VI edycja Ligi Mistrz體 BRD


W dniu 12 lutego w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zosta砤 rozegrana 4. kolejka VI edycji Ligi Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Po raz kolejny w okresie ferii zimowych do naszego miasta przyjecha砤 krajowa czo丑wka Og髄nopolskiego Turnieju BRD, by walczy o tytu Mistrz體 Ruchu Drogowego. We wszystkich tegorocznych kolejkach Ligi BRD bra硑 udzia szko硑 podstawowe i gimnazja z 10 wojew骴ztw: lubelskiego, lubuskiego, ma硂polskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, 渓箂kiego, 渨i阾okrzyskiego, warmi駍ko-mazurskiego i 丑dzkiego.
Uroczystego otwarcia zawod體 w hali OSiR-u dokona Waldemar Cha砤t - Burmistrz Koluszek. W渞骴 zaproszonych go渃i znale焞i si tak縠 z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach st. kpt. Marcin Rzesiewski, przedstawiciele Wydzia丑w Ruchu Drogowego Komendy Wojew骴zkiej Policji w dzi i Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach oraz Polskiego Zwi箊ku Motorowego i WORD w dzi i Piotrkowie Tryb.
Koluszkowski turniej, tak jak i trzy poprzednie rozegrane we W硂szczowie (woj. 渨i阾okrzyskie), w K阣zierzynie-Ko焞u (woj. opolskie) i Stroniu (woj. ma硂polskie), sk砤da si z 3 konkurencji. W hali OSiR- u rozegrana by砤 jazda sprawno渃iowa rowerem na torze przeszk骴 i konkurencja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast w Gimnazjum nr 1 zawodnicy pisali test sprawdzaj筩y wiedz z przepis體 ruchu drogowego. W szkole odby硂 si te podsumowanie turnieju i wr阠zenie puchar體 i nagr骴 dla uczestnik體 i ich opiekun體.

Data: 28.02.2013

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews