Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

KLASA IC BUDOWA ZAMEK KR覮A MACIUSIA PIERWSZEGO

W miniony czwartek , 13 czerwca br., uczniowie klasy Ic wraz z wychowawczyni p. Sylwi Kowalsk wzi阬i udzia w 凚ajkowych warsztatach, do kt髍ych zostali zaproszeni przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Koluszkach.
Spotkanie poprowadzi p. Micha Malinowski- dyrektor Muzeum Bajki, Ba渘i i Opowie渃i, kt髍y rozpocz钩 je od przeniesienia m硂dzie縴 do magicznego 渨iata bajek poprzez opowiedzenie kilku ciekawych historii. Pan Micha okaza si cz硂wiekiem pe硁ym pasji i ogromnego talentu oratorskiego, co da硂 si us硑sze w opowie渃iach przygotowanych dla uczestnik體 warsztat體. Pan Micha 剒aczarowa硵 m硂dzie, kt髍a z ogromnym zainteresowaniem s硊cha砤 kolejnych zabawnych, ale jednocze渘ie pouczaj筩ych historii.
Nast阷nie gimnazjali渃i zostali zapoznani z celem projektu pt. 凨r髄 Maciu Pierwszy, do udzia硊 w kt髍ym zostali zaproszeni.
Ten innowacyjny projekt ma na celu integracj mi阣zykulturow i propagowanie idei pokoju. Uczestnicy, wykorzystuj筩 klocki MuBaBaO, buduj kolejne cz隃ci Zamku Kr髄a Maciusia w r罂nych krajach 渨iata, kt髍e b阣 stanowi硑 縴we miejsca spotka, ta馽體, 減iew體 i snucia opowie渃i. Powsta砤 przestrze jest unikalnym miejscem tworzenia i odkrywania bajek, wykorzystuj筩 r罂norodne techniki ich opowiadania. Zdj阠ia wie縴 i zamku zbudowanego przez uczni體 klasy Ic b阣 pokazywane na kolejnych warsztatach i obiegn ca硑 渨iat. W najbli縮zym czasie maj by pokazywane podczas warsztat體 w Rio de Janeiro, gdzie w najbli縮zym czasie udaje si p. Micha.
Najwa縩iejszym celem projektu jest, poprzez posta Kr髄a Maciusia, promowanie idei Korczakowskich. Podczas realizacji inicjatywy 刏amek Kr髄a Maciusia uczniowie zostali skutecznie zach阠eni do tw髍czego rozwi箊ywania problem體, wsp髄nego dzia砤nia, promocji wsp蟪pracy zamiast rywalizacji, postawy szlachetno渃i zamiast agresji. Wszyscy uczestnicy projektu, r體nie wychowawczyni, doskonale si bawili, a wsp髄nie sp阣zony czas pozwoli pierwszoklasistom jeszcze lepiej si pozna.
Zdj阠ia z budowy zamku znajdziecie w internetowej galerii szko硑.

Data: 19.06.2013

WARSZTATY FILMOWE Z SE-MA-FOREM

W poniedzia砮k 10 czerwca br. grupa uczni體 z naszego gimnazjum wzi瓿a udzia w Se-ma-for Film Festival On Tour, czyli w阣rownej edycja filmowej 丑dzkiego studia, kt髍e tym razem obra硂 sobie za cel promowanie uczestnictwa w kulturze. Organizowany przez Se-ma-for Muzeum Animacji projekt zawita w tym roku do w 15 ma硑ch miejscowo渃iach wojew骴ztwa 丑dzkiego w tym mi阣zy innymi do Koluszek. Do udzia硊 w tym projekcie nasza szko砤 zosta砤 zaproszona przez Miejsk Bibliotek Publiczn w Koluszkach.
Warsztaty filmowe 凨ultura. To jest to! skupi硑 si wok蟪 tematyki aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wzi阬i w nich udzia cz硂nkowie ko砤 filmowego, kt髍ego opiekunem jest p. Sylwia Kowalska. Podczas spotkania uczestnicy mieli wsp髄nie znale熸 odpowied na pytanie: 凜zym jest dla Ciebie kultura? i zrobi na ten temat kr髏ki film technik animacji poklatkowej.
Ka縟y z uczestnik體 mia za zadanie przynie滄 na zaj阠ia przedmiot, kt髍y dla niego mo縠 stanowi symbol szeroko poj阾ej kultury. Na podstawie tych przedmiot體 m硂dzie stworzy砤 definicj kultury i odpowiedzia砤 na pytanie: 凧ak mo縠my uczestniczy w jej tworzeniu Nast阷nie grupa napisa砤 scenariusz, w kt髍ym g丑wnymi 刟ktorami sta硑 si przyniesione przedmioty. Na podstawie scenariusza m硂dzie z naszego gimnazjum oraz z gimnazjum w Ga砶owie Du縴m wsp髄nie stworzy砤 animacj. Po ponad godzinie 縨udnej pracy powsta filmik promuj筩y kultur trwaj筩y zaledwie 22 sekundy. To udowodni硂 m硂dzie縴 jak trudna jest praca animatora.
Uczniowie naszego gimnazjum zosta砤 zauroczona animacj pokladkow i ju w ich g硂wach zrodzi硑 si pomys硑 na kolejne scenariusze film體.
Ponadto uczniowie klasy 3a i 3b wraz z p. M. Drabik wzi阬i udzia w projekcji filmowej 65 lat 丑dzkiej animacji! , kt髍a odby砤 si w Kinie ODEON. Projekcja po彻czona by砤 z kr髏ka prelekcja na temat historycznego t砤 prezentowanych film體. Uczestnikom zosta硑 zaprezentowane m.in.: 刏a kr髄a Krakusa (1947), 凨wartecik (1965), 刉orek (1967), 凾ango (1980), 刣im. (1992), 凜aracas (2006), 凱iotru i wilk (2006), 凪iasto p硑nie (2009), 凞anny Boy (2010). Wszystkie filmy zaczerpni阾e zosta硑 z archiwum trzech edycji Se-ma-for Film Festival.
Udzia w festiwalu okaza si niezwykle pouczaj筩ym prze縴ciem, dlatego jeste渕y niezwykle zadowoleni, 縠 uczniowie naszego gimnazjum mogli w nim uczestniczy.
Zdj阠ia z warsztat體 filmowych mo縠cie obejrze w internetowej galerii

Data: 19.06.2013

Zaproszenie na Koluszkowsk Noc Profilaktyki "PRZYSTANEK PaT"

Drodzy Rodzice
W ramach Og髄nopolskiej Akcji 凱rzystanek PaT - Profilaktyka a Ty" dnia 22 czerwca 2013 r. w godzinach 17.30-24.00 odb阣zie si w Koluszkach spotkanie profilaktyczne m硂dzie縴 szk蟪 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod has砮m 凬OC PROFILAKTYKI PRZYSTANEK PaT. Akcja zosta砤 zainicjowana przez Komend Powiatow Policji powiatu 丑dzkiego wschodniego oraz m硂dzie szk蟪 koluszkowskich we wsp蟪pracy z Urz阣em Miejskim. Celem spotkania jest integracja m硂dzie縴 wok蟪 pozytywnych warto渃i, propagowanie mody na 縴cie bez uzale縩ie, wskazywanie mo縧iwo渃i dobrej zabawy i sp阣zania wolnego czasu bez u縴wek, promowanie oraz stworzenie mo縧iwo渃i zaprezentowania pozytywnych pasji i zainteresowa m硂dzie縴 i doros硑ch.
Harmonogram imprezy:
17.30 - zbi髍ka na rynku /wtorkowym/, wsp髄ne 刡icie serca- symbol 縴cia bez uzale縩ie
18.00 - 19.00 朾arwny przemarsz ulicami miasta na parking przed UM wraz z motocyklistami policji oraz pasjonatami kulturalnej jazdy 刴ocnymi maszynami, powitanie uczestnik體 przez Burmistrza Koluszek i Komendanta Policji , wci筭ni阠ie na maszt flagi PaT do hymnu PaT
19.00 -24.00 杦sp髄na zabawa 杽bitwa na poduszki, wsp髄ny taniec 凚elgijka,

Wyst阷y wokalist體 i zespo丑w m硂dzie縪wych, m.in.:
- teledysk nakr阠ony w ramach Warsztat體 filmowych zorganizowanych przez Urz筪 Miejski i 慚ANIA STUDIO z udzia砮m uczni體 szk蟪 gminy Koluszki
- zesp蟪 凷targazer
- zesp蟪 Hirka Borowieckiego
- Marek Raduli (Budka Suflera, Banda i Wanda)
- Jarek Wajk by硑 lider Oddzia硊 Zamkni阾ego
- wyst阷y naszych wokalist體 ze szk蟪 oraz MOK
- prezentacje pasji: ta馽a, kulturystyki, sztuk walki, hokeistek, sportu, 縠glarstwa, chemii i matematyki, filmu i historii, ekologii i przyrody, chodzenia po g髍ach, geografii, kulturalnej jazdy mocnymi maszynami po drogach 渨iata, i inne..
- spotkania profilaktyczne nt. skutk體 u縴wania narkotyk體, nadmiaru alkoholu, czy 縴cia poza sob Jarek Wajk, Marek Raduli
- pocz阺tunek z grila i napoje dla ka縟ej szko硑 zapewniony przez UM
- pokaz pierwszej pomocy (OSP Koluszki) w przypadku wypadku drogowego, ostrze縠nie: nie jad po alkoholu! Bezpieczna jazda!
- wypuszczenie lampion體, zako馽zenie spotkania.

24.00 odbi髍 uczni體 przez rodzic體 lub samodzielny powr髏 m硂dzie縴 do domu za zgod rodzic體.

Nad bezpiecze駍twem w czasie imprezy czuwa b阣 opiekunowie /nauczyciele/, kt髍zy przyb阣 na spotkanie z grupami z poszczeg髄nych szk蟪, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze Komendy Policji wraz z uczniami klasy policyjno-prawnej ZSP nr 2 w Koluszkach oraz stra縜cy z OSP. Organizatorzy zapewniaj pomoc medyczn /karetka, piel阦niarka i ratownik medyczny/.Teren imprezy b阣zie odgrodzony i zabezpieczony, uczestnik體 obowi箊uje zakaz u縴wania wszelkich substancji odurzaj筩ych i uzale縩iaj筩ych. M硂dzie, kt髍a przyby砤 wraz z opiekunami, nie mo縠 oddala si z miejsca bez ich zgody.
Organizatorzy spotkania: KOMENDA POWIATOWA POLICJI POWIATU SDZKIEGO WSCHODNIEGO W KOLUSZKACH, URZ MIEJSKI W KOLUSZKACH i GMINNA KOMISJA ROZWIYWANIA PROBLEM覹 ALKOHOLOWYCH maj nadziej, 縠 凬OC PROFILAKTYKI b阣zie dla m硂dzie縴 wspania彻 zabaw, po彻czon z wa縩ym i znacz筩ym przes砤niem profilaktycznym.

Serdecznie zapraszamy

Data: 17.06.2013

Dzie Patrona w Gimnazjum nr 1

Tegoroczne obchody Dnia Patrona przypad硑 na czwartek 6 czerwca. Z tej okazji uczniowie klasy IB i klasy IC pod kierunkiem p. Sylwii Kowalskiej i p. Anetty Olejniczak przygotowali uroczysty apel.
Pierwszoklasi渃i przedstawili lekcj j陑yka polskiego po渨i阠on 縴ciu i tw髍czo渃i Jana Kochanowskiego - patrona naszej szko硑, kt髍ej celem by硂 przybli縠nie biografii i przypomnienie najbardziej znanych utwor體 poety. Uczniowie pragn阬i pokaza, 縠 tw髍czo滄 szesnastowiecznego pisarza wci箍 jest nam bliska, a jej tre渃i s nadal aktualne. Apel przebiega w radosnej atmosferze. Wprowadzi j wyst阷 Paw砤 Socha駍kiego - ucznia klasy IB, kt髍y rapowa fraszk 凬a zdrowie. Pojawi砤 si te osobista dedykacja w formie fraszki, kt髍a powsta砤 specjalnie na t okazj, dla nauczyciela geografii. Wyrecytowa砤 j Klaudia Zaborska z klasy IB.
W czasie uroczysto渃i by硑 te momenty zadumy i refleksji, poniewa tw髍czo滄 Jana z Czarnolasu to nie tylko radosne fraszki, ale pe硁e goryczy i smutku treny po渨i阠one zmar砮j c髍ce poety.
Ponadto na uwag zas硊guje rola Pauliny Kozik z klasy IC, kt髍a wcieli砤 si w surow nauczycielk j陑yka polskiego i oczarowa砤 publiczno滄.
Ca硂滄 dope硁i砤 oprawa muzyczna, kt髍 przygotowa ch髍 szkolny pod kierunkiem p. Romualda Spychalskiego. Solistki 減iewa硑 fraszki i pie渘i Jana Kochanowskiego w nowych aran縜cjach.
Po zako馽zeniu wyst阷u Pan Dyrektor Waldemar Siedlik podzi阫owa m硂dzie縴 za ich zaanga縪wanie i doceni ich pomys硑. Wyrazi r體nie zadowolenie z faktu, 縠 w szkole od pocz箃ku jej istnienia, kultywowana jest tradycja tego pi阫nego 渨i阾a ku czci naszego patrona.
Fotoreporta z uroczystego apelu mo縠cie obejrze w internetowej galerii

Data: 16.06.2013

M硂dzie z Gimnazjum nr 1 w Anglii

Jest sobota, 11 maja 2013 roku. Godzina 2.30 w nocy. Mini bus podje縟縜 pod grup os骲 czekaj筩ych przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Z ulicy Zagajnikowej 12 jad na warszawskie lotnisko im. Fryderyka Chopina. O godzinie 7.30 l筪uj w Londynie. Zatrzymuj si w hostelu. W渞骴 go渃i ludzie z ca砮go 渨iata. Nie trac czasu na sen i odpoczynek. Ruszaj w podr罂 londy駍kim metrem. Kieruj si w stron Pa砤cu Buckingham. Tu czeka ich przymusowy post骿 - zmiana warty i parada uliczna. Czekaj cierpliwie, robi zdj阠ia. Id dalej w stron budynk體 parlamentu. Mijaj Big Ben抋, 凩ondy駍kie Oko, patrz na leniwie p硑n筩 Tamiz. Zostawiaj troch funt體 w Covent Garden w ich torbach l筪uj kubeczki, poczt體ki, inne drobiazgi. Wieczorem padaj zm阠zeni na dwupi阾rowe 丑縦a w schronisku. Pocz箃ek nast阷nego dzie jest podobny. Wci箍 jeszcze zwiedzanie Trafalgar Square, Hyde Park, National Gallery, Oxford Street. P鬅nym popo硊dniem zaczyna si ich misja. Jad poci筭iem do podlondy駍kiej miejscowo渃i Chesham. Tam spotykaj si z Anglikami, W硂chami i Francuzami. Jeszcze si nie znaj si. W oczach niepewno滄, wyczekiwanie, dreszczyk emocji, przyp硑w adrenaliny. Kr髏ko po ceremonii powitania rozje縟縜j si do rodzin goszcz筩ych. B阣 u nich mieszka przez najbli縮zy tydzie.
Tak oto rozpocz瓿a si przygoda grupy m硂dzie縴 z Gimnazjum nr 1 zaanga縪wanej w projekt Comenius, kt髍ego tematem przewodnim jest 刉sp髄nie kszta硉ujemy nasz przysz硂滄 - kwestia wody. Podczas wizyty na Wyspach Brytyjskich uczniowie doskonalili swoj znajomo滄 j陑yka angielskiego, nawi箊ywali kontakty z r體ie渘ikami z Europy, uczestniczyli w zaj阠iach sportowo ruchowych prze砤muj筩 bariery wynikaj筩e z odmienno渃i kultur...

Data: 12.06.2013

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews