Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

"Wir 鰂fnen uns f黵 Europa"

"Wir 鰂fnen uns f黵 Europa"
Erster Sch黮eraustausch an der Ihringer Neunlindenschule.
凮twieramy si na Europ険 tak brzmi tytu artyku硊, kt髍y ukaza si w jednej z lokalnych niemieckich gazet jeszcze podczas wizyty uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w partnerskim Ihringen w Niemczech. Nasze gimnazjum by硂 pierwsz szko彻, z kt髍 uczniowie oraz nauczyciele z Gemeinschaftschule w Ihringen podj阬i wsp蟪prac oraz zorganizowali wymian mi阣zynarodow.
Ca硑 artyku z niemieckiej gazety Badische-zeitung mo縠cie przeczyta w internetowej wersji wydania - kliknij tutaj, aby przeczyta materia

Data: 02.11.2016

Uczniowie 凧edynki na wymianie mi阣zynarodowej ze szko彻 partnersk z Niemiec

Od 2005 roku tradycj Gimnazjum nr 1w Koluszkach- jest organizowanie wymian m硂dzie縴 ze szko砤mi z Niemiec. Przez wiele lat nasza szko砤 wsp蟪pracowa砤 ze szko彻 z B鯾lingen. W 2015 roku nauczycielka j陑yka niemieckiego Ilona Dziedziczak nawi箊a砤 kontakt ze szko彻 Neunlindenschule w niemieckim Ihringen, czego efektem by硂 zorganizowanie pierwszego wsp髄nego spotkania uczni體 z Polski i nowymi partnerami z Niemiec. W dniu 11 pa焏ziernika 2016r. 15 uczni體 z naszego gimnazjum wraz z opiekunami p. Ilon Dziedziczak i p. Ma砱orzat Drabik polecia硂 na 7 dni do Niemiec. Pierwszego dnia po przywitaniu z dyrekcj szko硑 oraz zapoznaniu si i pocz阺tunku uczniowie z Polski pojechali wraz ze swoimi gospodarzami do dom體. Drugiego dnia odby硑 si zaj阠ia w szkole. Nasi uczniowie mogli obserwowa zaj阠ia lekcyjne w tzw. Gemeinschaftschule, w kt髍ej w jednej klasie ucz si uczniowie trzech r罂nych typ體 szk蟪: Hauptschule, Realschule i Gymnasium.

Data: 02.11.2016

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Edukacji Narodowej 2016

13 pa焏ziernika br. w Gimnazjum nr 1 渨i阾owali渕y Dzie Edukacji Narodowej. Z tej okazji p. A. Malecha i p. S. Daszkiewicz przygotowa硑 kr髏ki, humorystyczny scenariusz akademii opieraj筩y si na scenkach rodzajowych inspirowanych 縴ciem naszej szko硑. Ca硑 scenariusz obejmowa trzy scenki: lekcj j. polskiego, w bibliotece szkolnej i nieudan pr骲 ucieczki uczni體 ze szko硑.
Odtw髍cami g丑wnych r髄 byli: Julka Kowalczyk z kl. 3d, Ula Kowalik z kl. 3d, Nikola Rutkowska z kl. 1c, Jakub 寃iderek z kl. 3d, Kamil Pietrzak z kl. 3a, Piotr Strzelecki z kl. 3d oraz Seweryn Tomczak z kl. 1c. Ponadto wyst筽i硑 r體nie: Agata Kobus z kl. 1c, Karolina Warda z kl. 1c, Kinga Fija砶owska z kl. 1c, Weronika Dura駍ka z kl. 3d oraz Malwina Wawrzonek z kl. 1c. Wszyscy uczniowie wcielili si w swoje role doskonale. Widownia reagowa砤 g硂渘ym 渕iechem na poszczeg髄ne scenki, a nauczyciele dobrze si bawili, ogl筪aj筩 swoj prac ukazan w krzywym zwierciadle.
Dope硁ieniem gry aktorskiej by 減iew szkolnego ch髍u. Dwie uczennice: Ola Reczulska z kl. 3d oraz Justyna K彻b z kl. 3d zaimponowa硑 wszystkim wykonaniem piosenki 凴ap Tadeusz. Dziewczyny wykaza硑 si lekko渃i wykonania oraz obyciem scenicznym. Ogromnym zaskoczeniem by硂 wykonanie jednego utwory przez p. R. Spychalskiego. To, 縠 p. Romek ma talent wokalny, wiemy wszyscy, ale okaza硂 si, ze ma te talent aktorski.
Jednak najwi阫sz niespodziank przygotowali uczniowie dla p. Bogumi硑 Gontarz, kt髍a w tym roku szkolnym odesz砤 na emerytur.
Ju samo pojawienie si p. Bogusi w auli szkolnej wywo砤硂 gromkie brawa i owacje na stoj筩o. Uczniowie piszczeli i skandowali: 凱ani Gontarz! Pani Gontarz!. M硂dzie napisa砤 dla swej nauczycielki fizyki i chemii wiersze, kt髍e p. Bogusia oprawione otrzyma砤 na pami箃k. Ponadto Kinga Koci駍ka z kl. 3a za減iewa砤 piosenk o p. Gontarz, a delegacja uczni體 klas trzecich wr阠zy砤 jej paprotk, gdy jest mi硂渘iczk tych kwiat體 i zawsze dba砤, aby w sali nr 14 by硂 do nich zielono.
Pani Bogumi砤 nie kry砤 wzruszenia. R體nie uczniowie, 縜硊j筩, 縠 odesz砤 z pracy, p砤kali i jeszcze d硊go po zako馽zeniu akademii nie chcieli swej ulubionej nauczycielki wypu渃i z auli.
To wszystko tylko 渨iadczy o tym, jak wyj箃kowym pedagogiem i cz硂wiekiem jest p. Bogumi砤 Gontarz. Nam wszystkim b阣zie jej bardzo brakowa w murach naszej szko硑.
W internetowej galerii mo縠cie zobaczy zdj阠ia z uroczysto渃i.

Data: 25.10.2016

Czytaj wi阠ej ...

Wycieczka mi硂渘ik體 historii do Warszawy

W dniu 19 wrze渘ia 2016 r. uczniowie naszej szko硑 (uczestnicy k蟪ka historycznego) pojechali do Warszawy na wycieczk edukacyjn wraz z nauczycielami historii: p. A. Malech i p. K. Witkowskim. Celem wyjazdu by硂 zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, sto砮cznej Star體ki wraz z Placem Zamkowym oraz oddanie ho砫u poleg硑m powsta馽om warszawskim na Cmentarzu Pow箊kowskim.
Wycieczka poszerzy砤 wiedz uczni體 na temat wa縩ego w historii Polski wydarzenia, jakim by硂 powstanie warszawskie. By砤 to r體nie niezwyk砤 lekcja patriotyzmu dla naszych uczni體.

Data: 20.10.2016

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i z 凧edynki szlifuj angielski

W dniach 15-16 wrze渘ia 2016 roku Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 angielskiego nauczyciela, pana Davida Futermana, kt髍y przeprowadzi warsztaty z m硂dzie抗. Pan Futerman jest nauczycielem przedmiot體 渃is硑ch, a przyby na zaproszenie pani Marty Fr筩zkowskiej, kt髍a od wielu lat podtrzymuje z nim kontakt zapocz箃kowany oko硂 10 lat temu, kiedy to Gimnazjum nr 1 wsp蟪pracowa硂 z podlondy駍k szko彻 z miejscowo渃i Chesham w ramach programu Socrates.
Warto podkre渓i, 縠 wizyta go渃ia z Anglii by砤 przedsi陊zi阠iem ca砶owicie charytatywnym, co w dzisiejszych czasach mo縠 zas硊giwa na miano ewenementu. Sam pan Futerman jest bardzo barwn postaci. Posiada bardzo szerok wiedz z zakresu fizyki, chemii i biologii, kt髍 z oddaniem przekazuje dzieciom i m硂dzie縴 w r罂nych zak箃kach naszej planety. Pomimo, i w zawodzie nauczyciela pracuje 42 lata, wci箍 potrafi z nieskaziteln pasj i oddaniem opowiada o rozmaitych zagadnieniach. Od uczni體 wymaga du縠j dyscypliny w s硊chaniu, aktywnego uczestnictwa w lekcji oraz punktualno渃i przybycia na zaj阠ia. Pan Futerman jest r體nie zaanga縪wany w dzia砤lno滄 charytatywn, m.in. odwiedzaj筩 i pomagaj筩 ludziom w hospicjach. Inn jego pasj s podr罂e po彻czone cz阺to z prac zawodow. Na swoim koncie mo縠 pochwali si pobytem w r罂nych krajach Afryki, Azji i Europy.

Data: 28.09.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews