Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2013/14

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2013/2014:

Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2013/2014


Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2013/2014


Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

UWAGA dla uczni體 klas 2 i 3 - podr阠zniki do j. angielskiego!!!
Klasy drugie kontynuuj podr阠znik z klasy pierwszej (Upbeat 2). Dotyczy:
- 2A i 2D grupy zaawansowane
- 2B i 2C grupy niezaawansowane
Klasa 3D (grupa zaawansowana) kontynuuje podr阠znik z klasy drugiej (Upbeat 3)

Data: 31.08.2013

Warsztaty j陑ykowe o Grecji

W czwartek, 20 czerwca 2013 r. Gimnazjum nr 1 go渃i硂 w swoich progach pani Toni Asimakopoulou z Grecji, pracuj筩 jako wolontariuszka w Fundacji im. Roberta Schumana w Warszawie. Podczas warsztat體 prowadzonych w j陑yku angielskim przybli縴砤 ona uczniom kultur, geografi i histori jej kraju. Uczniowie dowiedzieli si nie tylko og髄nych informacji o tym staro縴tnym pa駍twie b阣筩ym kolebk demokracji i filozofii oraz miejscem narodzin igrzysk olimpijskich, ale r體nie wielu ciekawostek, jak na przyk砤d: co wchodzi w sk砤d typowej greckiej sa砤tki, w jaki spos骲 przygotowuje si do jedzenia o渕iornice, dlaczego wiele dom體 ma wystaj筩e druty, czy te jakie jest najs硑nniejsze miejsce pielgrzymek Grek體. Podczas warsztat體 uczniowie mieli sposobno滄 wys硊chania prezentacji, obejrzenia kr髏kiego filmu, zapoznania si z niestandardowym greckim alfabetem i nauczenia kilku zwrot體 grzeczno渃iowych w tym縠 j陑yku.
Po zako馽zonych zaj阠iach grupa uczni體 przeprowadzi砤 wywiad z pani Asimakopoulou, kt髍y jest zamieszczony w zak砤dce po渨i阠onej j陑ykowi angielskiemu oraz na kanale video na Youtube. Okaza硂 si, 縠 wolontariuszka podczas swojego kilkumiesi阠znego pobytu w Polsce odwiedzi砤 wiele szk蟪 i przedszkoli i nauczy砤 si sprawnie pos硊giwa naszym j陑ykiem. Bardzo chwali砤 sobie polsk kuchni i kontakty z lud焟i. Natomiast pewnym szokiem by砤 dla niej szalenie d硊ga zima i oblodzone chodniki, kt髍e sprawia硑 wielk trudno滄 przy poruszaniu si. Warsztaty j陑ykowe z osob z zagranicy na sta砮 wpisuj si w plan lekcji w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. S atrakcyjn form rozwijania zainteresowa uczni體, motywuj do nauki i dodaj pewno渃i siebie tym, kt髍zy nie s pewni stanu swojej wiedzy. Zatem kolejnych wizyt obcokrajowc體 nale縴 spodziewa si w przysz硑m roku.
Pragniemy r體nie zach阠i do lektury artyku硊 napisanego przez nasz wolontariuszk z Grecji. Artyku, kt髍y ukaza si na stronie Fundacji Schumana zawiera ciekawe spostrze縠nia, nie tylko pochlebne, wi阠 warto si z nim zapozna. Niestety jest w j陑yku angielskim, ale prostym i przyst阷nym wi阠 mamy nadziej, 縠 wi阫szo滄, je渓i nie wszyscy, dadz rad go zrozumie, a przy okazji sprawdzi sw骿 poziom wiedzy tego j陑yka. Enjoy reading it.
http://www.schuman.pl/wolontariat-europejski-aktualnoci/2585-the-last-visit

Tomasz Piechota

Data: 27.06.2013

Czytaj wi阠ej ...

Lekkoatletyczna gimnazjada 2013

Kapry渘a aura sprawi砤, 縠 organizowana corocznie przez nauczycieli wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach impreza z okazji Dnia Dziecka odby砤 si dopiero 18 czerwca 2013 r. W tym roku by砤 to Olimpiada Lekkoatletyczna przeprowadzona na stadionie OSiR w Koluszkach. Klasy wytypowa硑 10-osobowe reprezentacje, kt髍e zmaga硑 si z takimi konkurencjami jak: bieg na 60 m, bieg 600 m, skok w dal, rzut pi砮czk palantow oraz strzelanie z 硊ku, kt髍e okaza硂 si najtrudniejsze. Rywalizacja by砤 bardzo zaci阾a, a o ko馽owych wynikach zadecydowa砤 sztafeta 4x400m. Nawet deszcz, kt髍y na chwil przerwa imprez nie popsu humor體 zawodnikom i kibicom, kt髍zy 渨ietnie wykorzystali ten czas na zabaw na trybunach.
Gdy przyszed czas na podsumowania, nagrod za zdobycie I miejsca odebra砤 klasa IIB (wychowawca p. D. Borkowski) oraz ch硂pcy z klasy IIIC (wychowankowie p. U. Chachulskiej-Tomaszczak), kt髍zy zwyci昕yli w rozegranym w tym dniu meczu fina硂wym Gimnazjalnego Turnieju Pi砶i No縩ej. Dyplomami nagrodzono tak縠 klasy, kt髍e zaj瓿y miejsce II- klasa IC oraz miejsce III- klasy III A i IIIB. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzi阫ujemy za wsp髄n zabaw!. Swoje podzi阫owania kierujemy do p. Dyrektor OSiR w Koluszkach i pracownik體 Orlika za przygotowanie i u縴czenie obiektu do zawod體 lekkoatletycznych.

Data: 25.06.2013

Czytaj wi阠ej ...

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2013/14

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2013/2014:

Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2013/2014


Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2013/2014


Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

Data: 19.06.2013

Konkurs "SUPPER KLASA 2013" rozstrzygni阾y

18 czerwca 2013 r. odby si fina konkursu 凷uper Klasa organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. W tym roku eliminacje do konkursu rozpocz瓿y si ju od wrze渘ia i sk砤da硑 si w sumie z 9 r罂nych konkurencji. Do fina硊 zakwalifikowa硑 si klasy: 2D, 3A i 1D.
Zebrana w auli szko硑 spo砮czno滄 uczniowska i nauczyciele mogli przypomnie sobie wszystkie konkurencje eliminacyjne podczas prezentacji multimedialnej. A potem rozpocz瓿a si zabawa w 3 konkurencjach fina硂wych. Pierwsza z nich polega砤 na rozpoznaniu wychowawcy z fotografii z dzieci駍twa. Wszystkie dru縴ny klasowe 渨ietnie poradzi硑 sobie z tym zadaniem poprawnie skazuj筩 zar體no zdj阠ie swojego wychowawcy jak i dowolnego nauczyciela.
Najwi阠ej emocji przynios砤 zabawa na czas polegaj筩a na tym, aby po wyrzuceniu kostk sz髎tki ubra r阫awiczki, czapk i szalik i zje滄 kawa砮k czekolady na os硂dzenie uczniowskiej niedoli. Ka縟y tafelek nale縜硂 przekroi i zje滄 tylko jedna jego po丑wk za pomoc widelca. Najszybciej i najlepiej wykonali to zadanie przedstawiciele klasy 3A.
Naj渕ieszniejsza konkurencj by砤 zabawa w typowy g硊chy telefon. Najwierniej wypowiedziany tekst, zaczerpni阾y z uwag z dziennik體 lekcyjnych przedstawi砤 klasa 3A p. Ma砱orzaty Drabik, zdobywaj筩 tym samym najwi阫sz liczb punkt體 i zaszczytny tytu 凷uper Klasy 2013!!
II miejsce zaj瓿a klasa 2D p. Katarzyny W骿cik, a III miejsce- klasa 1D p. Bogumi硑 Gontarz.
Uroczysto滄 poprowadzili: Wiktor Byczkowski z kl. 2C, Oliwia Widuli駍ka z kl. 2B i Agata Pyrz z kl. 2A.

Ma砱orzata Kujawa
Opiekun S.U

Data: 19.06.2013

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews