Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejna wizyta uczni體 naszego gimnazjum w niemieckim B鯾lingen

W dniach 17-24 wrze渘ia 2014 roku dziesi阠ioosobowa grupa uczni體 naszego gimnazjum: Alicja Stachlewska, Karolina Staro, Asia Majchrzak, Martyna Pietrasik, Sandra i Oliwia Wi渘ik, Klaudia Zaborska, Natalka K阣zierska, Micha Drabik i Mateusz Sikorski pod opiek Pa Ilony Dziedziczak i Ma砱orzaty Drabik bra砤 udzia w projekcie edukacyjnym: 凪硂dzie przeciwko przemocy- mediacje r體ie渘icze", kt髍y realizowany by ju po raz kolejny w niemieckim B鯾lingen .
Uczniowie zamieszkali w domach swoich niemieckich koleg體 i kole縜nek, kt髍ych mieli okazj pozna rok temu, gdy go渃ili ich w Polsce. Celem projektu by硂 zwi阫szenie umiej阾no渃i m硂dych ludzi w prowadzaniu mediacji oraz umocnienie przyja焠i polsko-niemieckiej. Takie spotkania s r體nie wspania彻 okazj do doskonalenia sprawno渃i j陑ykowej, poniewa uczniowie musieli samodzielnie na co dzie komunikowa si ze swoimi partnerami, a warsztaty z mediacji prowadzone by硑 w trzech j陑ykach: polskim, niemieckim i angielskim.

Data: 08.10.2013

Czytaj wi阠ej ...

Wakacyjne wspomnienia p. Tomka Piechoty

Cho wakacje dobieg硑 ko馽a i nowy rok szkolny pe硁 piersi wkroczy do szk蟪, to jednak mnie letnie wspomnienia pozostan na d硊go w pami阠i. Na prze硂mie lipca i sierpnia dane mi by硂 odwiedzi kraj, po硂縪ny na zachodnim kra馽u kontynentu europejskiego s硑n筩y z przepi阫nych krajobraz體, hodowli byd砤 i owiec, zami硂wania do rugby, wy渃ig體 konnych jak r體nie kultu muzyki i ta馽a. Mowa tu o Irlandii, na terenie to kt髍ej uczestniczy砮m w dwutygodniowym szkoleniu metodycznym dla nauczycieli, wsp蟪finansowanym przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji. Kurs odbywa si w malowniczej miejscowo渃i Galway, po硂縪nej na zachodnim brzegu, nad Oceanem Atlantyckim. Z pocz箃ku patrzy砮m ze sceptycyzmem na to niedu縠 miasto, wi阫sze od Koluszek najwy縠j trzy razy. Jednak ju po kilku dniach by砮m wr阠z oczarowany atmosfer tam panuj筩 oraz bardzo przyjaznym i go渃innym podej渃iem spotkanych ludzi. U渕iechali si na ulicy, doceniali samym spojrzeniem, s硊縴li pomoc w r罂nych sytuacjach a na po縠gnanie zawsze pozdrawiali i dodawali otuchy.

Data: 12.09.2013

Czytaj wi阠ej ...

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNI覹 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

stypendia1. Stypendium szkolne mo縠 otrzyma ucze znajduj筩y si w trudnej sytuacji materialnej,
wynikaj筩ej z niskich dochod體 na osob w rodzinie, w szczeg髄no渃i gdy wyst阷uj inne przyczyny, wp硑waj筩e na sytuacj rodziny jak np. bezrobocie, niepe硁osprawno滄, ci昕ka lub d硊gotrwa砤 choroba, wielodzietno滄, a tak縠 gdy rodzina jest niepe硁a. Druki wniosk體 o przyznanie stypendium mo縩a otrzyma w sekretariacie szko硑, u wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szko硑 i za渨iadczeniem o dochodach nale縴 z硂縴 do dn. 15 wrze渘ia 2013 r. w Urz阣zie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pok骿 nr 1. Kryterium dochodowe uprawniaj筩e do otrzymania pomocy do 456 z netto na osob w rodzinie.
2. Osoby znajduj筩e si przej渃iowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego mog ubiega si r體nie o zasi砮k szkolny/ wnioski do UM Koluszki, termin uzale縩iony od zdarzenia losowego/
3. Dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej. W przypadku trudnej sytuacji 縴ciowej
rodziny, rodzice (opiekunowie prawni) mog si ubiega o dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej /obiady i 渘iadania/. W tym celu nale縴 jak najszybciej z硂縴 wnioski wraz z odpowiedni dokumentacj w Miejsko-Gminnym O渞odku Pomocy Spo砮cznej w Koluszkach, ul. Brzezi駍ka 32. Kryterium dochodowe doch骴 miesi阠zny nie wy縮zy ni 684 z netto na osob w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, kt髍zy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktowa si z pedagogiem szkolnym lub kierownikiem 渨ietlicy szkolnej.
Szczeg蟪owych informacji o formach pomocy materialnej udziela pedagog szkolny.

Data: 04.09.2013

Plan dowo縠nia uczni體 w I semestrze roku szkolnego 2013/14

gimbus

Pod poni縮zym linkiem prezentujemy rozk砤d dowo縠nia uczni體 spoza Koluszek do szk蟪 w I semestrze roku szkolnego 2013/14 - kliknij w to hiper彻cze!
Na drugiej stronie rozk砤du jazdy autobus體 dost阷ne s r體nie dane kontaktowe poszczeg髄nych przewo焠ik體 realizuj筩ych dow髗 uczni體.

Data: 03.09.2013

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2013/14

Uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2013/14 odb阣zie si w dniu 2 wrze渘ia 2013 r. o godz. 9.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Na stronie internetowej dost阷ny jest te nowy plan lekcji.
Dla uczni體 dowo縪nych autobusami do szko硑 prezentujemy pod tym linkiem plan kursowania autobus體 w dniu 2 wrze渘ia 2013 r. na rozpocz阠ie roku szkolnego 2013/13 - kliknij w to hiper彻cze!

Data: 01.09.2013

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews