Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

GIMNAZJADA 2013 - Gminny Turniej Tenisa Sto硂wego

M硂dzie縪wy Klub Motoryzacyjny 凧edynka dzia砤j筩y przy Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zorganizowa wraz z Zespo砮m Szk蟪 w Ga砶owie Du縴m, kt髍y by gospodarzem, miejsko-gminny turniej w tenisie sto硂wym.
W kategoriach dziewcz箃 i ch硂pc體 walczono o tytu Mistrza Gminy Koluszki i prawo dalszej rywalizacji w ramach rozgrywek organizowanych przez Szkolny Zwi箊ek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim.
W turnieju zaprezentowa硑 si reprezentacje wszystkich szk蟪 gimnazjalnych.
Wyniki rywalizacji przedstawiaj si nast阷uj筩o:
Kategoria dziewcz箃:
I miejsce dla dziewcz箃 z Gimnazjum nr 1, w sk砤dzie: Katarzyna Mi駅owska, Justyna Malinowska, Marta Cywi駍ka, opiekun p. Dariusz Borkowski,
II miejsce dla dziewcz箃 z Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go , opiekun p. Ma砱orzata Skibi駍ka,
III miejsce dla dziewcz箃 z Gimnazjum nr 2 , opiekun p. Jacek Drabik,
Kategoria ch硂pc體:
I miejsce dla ch硂pc體 z Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go , w sk砤dzie: Mateusz Wrydrych, Dawid Dory, Maciej W骿cik, opiekun p. Krzysztof Pietrzyk,
II miejsce dla ch硂pc體 z Gimnazjum nr 2 , opiekun p. Jacek Drabik,
III miejsce dla ch硂pc體 z Gimnazjum nr 1 , opiekun p. Dariusz Borkowski,

Gratulacje dla uczestnik體 za sportow rywalizacj, a opiekunom dru縴n podzi阫owania za przygotowanie m硂dzie縴 i pomoc w przeprowadzeniu zawod體. Transport m硂dzie縴 i napoje to wynik wsparcia finansowego Urz阣u Miejskiego w Koluszkach. Dru縴nom, kt髍e b阣 reprezentowa硑 nasz gmin na kolejnym etapie rozgrywek 縴czymy sukces體.
Do zobaczenia na listopadowym turnieju pi砶i r阠znej.
Dariusz Borkowski

Data: 21.11.2013

Czytaj wi阠ej ...

刉 jedno渃i si砤 projekt wychowawczy realizowany przez kl. 2C

Kasa 2c od pa焏ziernika zacz瓿a realizacj projektu wychowawczego pt. 刉 jedno渃i si砤, kt髍ego g丑wnym celem jest integracja dziewcz箃 i ch硂pc體 oraz poprawa atmosfery panuj筩ej w zespole klasowym. Projekt potrwa do stycznia 2014 roku i w tym czasie realizowane b阣 r罂norodne dzia砤nia.
Jednym z nich jest przygotowanie kalendarza klasowego na rok 2014 i wr阠zenie go jako prezentu z okazji Nowego Roku rodzicom podczas zebrania podsumowuj筩ego pierwsze p蟪rocze.
Zadanie to wzbudzi硂 ogromne zainteresowanie uczni體 i niecierpliwie oczekiwali oni na jego realizacj. W tym celu wychowawczyni, p. Sylwia Kowalska, podzieli砤 zesp蟪 klasowy na 12 minizespo丑w (ka縟y sk砤daj筩y si z jednego ch硂pca i dziewczynki lub jednego ch硂pca i dw骳h dziewczynek). Ka縟y z zespo丑w mia to samo zadanie do wykonania, a mianowicie musia zaprezentowa na fotografii wylosowany wcze渘iej miesi筩. Wszyscy uczniowie niezwykle sumiennie przygotowali si do zadania. Ka縟a para b筪 tr骿ka dobra砤 odpowiednie stroje i rekwizyty, tak aby nikt nie mia w箃pliwo渃i, jaki miesi筩 prezentuj.
Uczniowie, chwytaj筩 ostatnie promienie ciep砮go, jesiennego s硂馽a, pod opiek rodzic體 (p. Jolanta Daszkiewicz, p. El縝ieta Gocalska, p. Joanna Janowska-Fangrat, p. Dagmara Popek i p. Monika Redzynia) oraz wychowawczyni udali si w poniedzia砮k 28 pa焏ziernika na Rochn. Tam odby砤 si sesja zdj阠iowa, kt髍 przeprowadzi砤 mama jednej z uczennic p. Jolanta Daszkiewicz. Pocz箃kowo uczniowie niech阾nie pozowali, ale zach阠ani 縴czliwo渃i p. Joli nabierali coraz wi阫szej pewno渃i siebie i z czasem nawet sami prosili o zrobienie kolejnego zdj阠ia. Z ka縟 up硑waj筩 minut atmosfera by砤 coraz lepsza, klasa sta砤 si jednym zespo砮m i nie by硂 wida wcze渘iejszych podzia丑w. Po zako馽zeniu sesji zdj阠iowej rodzice wraz z wychowawczyni przygotowali dla uczni體 niespodziank w postaci gry integracyjnej 凱aj阠zyna. Wszyscy doskonale si bawili, r體nie mamy i wychowawczyni.
Droga powrotna min瓿a uczniom na wsp髄nych rozmowach i dzieleniu si wra縠niami. Jednak tym razem szli wszyscy razem ch硂pcy i dziewczynki. Nie by硂 podzia硊, bo przecie 剋 jedno渃i si砤!

Data: 18.11.2013

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i ucz angielskiego swoich m硂dszych koleg體 z "Jedynki"

Dnia 6 listopada 2013 r. pi阠ioosobowa grupa uczennic z klasy 2A Gimnazjum, w sk砤dzie: Asia Majchrzak, Julia D硊gosz, Sandra Wi渘ik, Oliwia Wi渘ik, Wiktoria Wojciechowska, poprowadzi砤 lekcj j陑yka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1. Temat lekcji dotyczy wody i by elementem promocji projektu Comenius - SOFT water realizowanego w Gimnazjum nr 1. Mimo, 縠 zadania nie nale縜硑 do naj砤twiejszych, pi箃oklasi渃i poradzili sobie z nimi bardzo dobrze.
Na pocz箃ek mieli za zadanie po彻czy nieznane im s丑wka w obcym j陑yku z prawid硂wymi, polskimi odpowiednikami. By硂 im to potrzebne do zrozumienia scenki o wodzie, kt髍a zosta砤 zaprezentowana chwil p鬅niej. Kolejnym punktem by砤 tabelka, do kt髍ej nale縜硂 wpisa okre渓enia zwi箊ane z wod. Mimo, 縠 znajdowa硑 si tam r體nie trudniejsze okre渓enia w j陑yku angielskim, dla uczni體 nie stanowi硂 to wi阫szego problemu. Nast阷ne 鎤iczenie doskonali硂 umiej阾no滄 s硊chania ze zrozumieniem i polega硂 na uzupe硁ieniu luk w tek渃ie piosenki. I to nie byle jakiej piosenki, ale s硑nnego utworu 慪ellow Submarine zespo硊 The Beatles. Pi箃oklasistom spodoba硂 si to najbardziej i ch阾nie w彻czyli si do wsp髄nego 減iewania. R體nie ciekawe okaza硂 si obejrzane do渨iadczenie z p硑waj筩ym w wodzie jajkiem, nagrane przez uczennice klasy 3D. Ostatnim wyzwaniem by硂 rozwi箊anie krzy矿wki, kt髍a, jak reszta zada, odnosi砤 si do substancji o wzorze chemicznym H2O. Na zako馽zenie wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni cukierkami.
Ca砤 lekcja wypad砤 bardzo dobrze i by砤 zar體no niekonwencjonalnym uzupe硁ieniem tre渃i programowych, jak r體nie ciekawym do渨iadczeniem, nie tylko dla uczni體 Szko硑 Podstawowej, ale i prowadz筩ych gimnazjalistek, kt髍e 渨ietnie odnalaz硑 si w roli nauczycielek. Lekcja zosta砤 przygotowana podczas zaj赕 ko砤 j陑yka angielskiego, kt髍ego opiekunem jest p. T. Piechota.

Joanna Majchrzak, 2A

Data: 17.11.2013

Czytaj wi阠ej ...

Warsztaty programistyczne dla uczni體 z "Jedynki"

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w miesi筩u pa焏zierniku przyst筽i硂 do og髄nopolskiego programu wspierania uczni體 szczeg髄nie uzdolnionych informatycznie pt. 凱rogramowanie na start!. Instytucj odpowiedzialn za organizacj i przeprowadzenie projektu jest gdy駍kie Stowarzyszenie "Talent", kt髍e od kilku lat jest organizatorem Olimpiady Informatycznej Gimnazjalist體, najbardziej presti縪wego og髄nopolskiego, gimnazjalnego konkursu informatycznego. Projekt ten jest finansowany ze 渞odk體 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego "Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwoju kompetencji cyfrowych".
Gdy駍ka inicjatywa jest odpowiedzi na istniej筩 potrzeb kszta硉owania i rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych w渞骴 dzieci i m硂dzie縴. Podczas siedmiu sobotnich warsztat體 uczestnicy rozwi箊uj zadania z informatyki, rozwijaj筩e niestandardowy, oryginalny i niezale縩y spos骲 my渓enia oraz zdob阣 podstawy umiej阾no渃i programowania. Wa縩ym celem projektu jest r體nie kszta硉owanie zdolno渃i my渓enia algorytmicznego, kt髍e jest wa縩ym elementem prawid硂wego rozwi箊ywania problem體 programistycznych.
W projekcie uczestniczy tylko 25 szk蟪 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ca砮j Polski, a ciekawym do渨iadczeniem dla dwudziestu gimnazjalist體 z "Jedynki" jest mo縧iwo滄 cotygodniowego wys硊chania wyk砤du Prezesa Stowarzyszenia "Talent" - dr. Ryszarda Szubartowskiego, wychowawcy wielu pokole laureat體 mi阣zynarodowych Olimpiad Informatycznych. Wyk砤dy w formie transmisji online prowadzone s poprzez specjaln platform, a dotycz oczywi渃ie om體ienia zagadnie algorytmicznych, z kt髍ymi stykaj si na zaj阠iach uczestnicy projektu.
Mamy nadziej, 縠 projekt ten b阣zie tylko wst阷em do dalszej wsp蟪pracy z gdy駍kim Stowarzyszeniem "Talent", kt髍e organizuje dla m硂dzie縴 uzdolnionej informatycznie nie tylko konkursy i olimpiady, ale r體nie warsztaty, konsultacje i obozy naukowe, gdzie m硂dzie 彻czy trudn nauk programowania z rozrywk i wypoczynkiem.

Data: 13.11.2013

Klub Mi硂渘ik體 Kultury poznaje tajniki pracy aktora

Dnia 22 wrze渘ia 2013 r. w Urz阣zie Miasta w Koluszkach odby硂 si spotkanie z Ireneuszem Czopem - aktorem, kt髍y podbi serca widz體 serialu Komisarz Alex . Cz硂nkowie szkolnego Klubu Mi硂渘ik體 Kultury ch阾nie wzi阬i udzia w tym niecodziennym dla naszego miasta wydarzeniu.
Ireneusz Czop jest zar體no aktorem filmowym, jak i teatralnym, kt髍y pochodzi z P硂cka. Zagra w dobrze nam znanym serialu 凷amo 痽cie . St筪 znamy go na pewno!
Aktor rozpocz钩 swoj wypowied od tego, jak mia砤 wygl筪a jego przysz硂滄. Jedna babcia chcia砤, aby wnuczek zosta ksi阣zem. Druga widzia砤 w nim przysz砮go hydraulika. Jednak 縜dna z nich nie zosta砤 w stu procentach usatysfakcjonowana wyborem wnuczka, kt髍y postanowi zrealizowa swoje marzenia i wybra studia aktorskie. Wszyscy bliscy martwili si, 縠 ich m硂dy jeszcze Irek nie b阣zie mia z czego w przysz硂渃i utrzyma rodziny. Wiadomo, 縠 w aktorstwie nie jest do ko馽a tak jak w normalnej pracy.

Data: 28.10.2013

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews