Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

ANDRZEJKI W GIMNAZJUM NR 1

W dniu 29 listopada 2013r. popularne imieniny Andrzeja i zwi箊an z nimi wielowiekow tradycj wr罂enia Samorz筪 Uczniowski zorganizowa konkurs na najlepiej przygotowane stoisko wr罂biarskie. Do konkurencji przyst筽i硂 jedena渃ie klas naszej szko硑. Prezentowanie wr罂b odbywa硂 si podczas przerw na korytarzach. Przy ka縟ym stoisku szamani, wr罂ki i wr罂bici, w typowych dla siebie strojach, przepowiadali przysz硂滄 wszystkim zainteresowanym osobom. O swoim losie mo縩a by硂 dowiedzie si ze szklanej kuli, wylosowanych kart, linii d硂ni, liczby oczek wyrzuconych ko渃i czy kszta硉u wylanego wosku. Wielu ch阾nych losowa硂 kartki z imieniem przysz砮j wybranki lub wybranka. Du縴m powodzeniem cieszy硑 si tak縠 stoiska z ciasteczkami i babeczkami, w kt髍ych znajdowa硑 si przepowiednie.
Pod koniec imprezy, specjalnie zorganizowana Komisja Konkursowa z硂縪na z nauczycieli i przedstawiciela Samorz筪u Uczniowskiego dokona砤 wyboru najlepiej przygotowanego kramu. Ocenie podlega硂: przebranie wr罂bit體, wystr骿 stoiska, oryginalno滄 wr罂b oraz og髄ne wra縠nie. Wszystkie klasy bior筩e udzia w zabawie zaprezentowa硑 si 渨ietnie, ale najwi阠ej punkt體 i I miejsce zdoby砤 klasa 1A z rewelacyjnie zadaszonym domkiem i wyrafinowanymi wr罂bami. Na II miejscu uplasowa砤 si klasa 3A, a tu za ni klasa 3D. Zwyci陑cy otrzymali dyplomy oraz nagrody w postaci s硂dyczy. Podczas imprezy wr罂bitom uda硂 si zebra ponad 100 z i pieni筪ze te zosta硑 przekazane na akcj 寃i箃eczna Paczka, w kt髍ej nasza szko砤 uczestniczy od 砤dnych paru lat. Niew箃pliwie andrzejki przyczyni硑 si do integracji spo砮czno渃i szkolnej, umo縧iwi硑 uczniom zaprezentowanie swoich pomys丑w, rozwijanie zainteresowa, a co najwa縩iejsze, sk硂ni硑 wielu do otwarcia serc i kieszeni na potrzeby os骲 ubogich. I mimo, i w niekt髍ych 渞odowiskach celebracja tej tradycji jest krytykowana jako poga駍ka, to w naszej szkole by砤 mocnym spoiwem 彻cz筩ym to, co przyjemne, z tym, co po縴teczne.

Dominika Sapi駍ka,
p. Tomasz Piechota

Samorz筪 Uczniowski

Dzi阫ujemy b>Karinie Malinowskiej za udost阷nienie zdj赕, kt髍e mo縠cie ogl筪a w

Data: 11.12.2013

XIV Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka"

W dniu 6 grudnia 2013 roku odby si XIV Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka拻. Zgodnie z tradycj adresowany by do uczni體 klas pierwszych, a organizatorem byli ubieg硂roczni zwyci陑cy - klasa II C pod kierunkiem wychowawczyni p. Sylwii Kowalskiej. W tym roku motywem przewodnim konkursu sta硑 si mitologiczne potwory, prezentowane w formie slajd體, prac malarskich i scenek aktorskich. Tradycyjnie odby砤 si te konkurencja muzyczna piosenka, kt髍ej tekst opisywa losy Orfeusza i Eurydyki i w kt髍ym pierwszoklasi渃i musieli znale熸 3 b酬dy.
Ogromne zaanga縪wanie w przygotowanie konkursu wykazali rodzice uczni體 z klasy II C, kt髍zy pomogli przygotowa dekoracje, stroje, fryzury i grecki pocz阺tunek.
Ostatecznie zwyci陑cami mitologicznych zmaga zosta砤 dru縴na klasy I D w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Justyna Grzegorczyk, Adam Jendrzejewski, Patrycja Nowakowska i Alicja Szczepanek.
Zwyci陑com gratulujemy i 縴czymy wiele 渨ietnych pomys丑w przy realizacji XV Szkolnego Konkursu Mitologicznego.
Rozstrzygni阠ie konkurencji dla publiczno渃i nast筽i wkr髏ce.
A w internetowej galerii mo縠cie zobaczy fotoreporta z konkursu

Anna Malecha - szkolny koordynator konkursu

Data: 09.12.2013

TUWIM W SWIE I OBRAZIE

29.11.2013 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odby si gminny konkurs recytatorsko - plastyczny 凾uwim malowany. Pomys硂dawcami i organizatorami konkursu byli nauczyciele Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach - nauczyciel bibliotekarz p. M. Kujawa i nauczyciel plastyki p. P. szkowicz.
Konkurs mia na celu inspirowanie m硂dzie縴 do poznania i prezentacji w postaci s硂wa i obrazu tw髍czo渃i poetyckiej Juliana Tuwima.
W konkursie wzi阬i udzia uczniowie z Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach oraz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Data: 09.12.2013

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs wiedzy o prawach dziecka

W rocznic przyj阠ia Konwencji o Prawach Dziecka, 20 listopada 2013 roku odby si w naszej szkole Konkurs wiedzy na temat praw dziecka zorganizowany przez Samorz筪 Uczniowski. Spo砮czno滄 uczniowsk oraz nauczycieli i dyrekcj zebran w auli naszego gimnazjum powita Zarz筪 SU - Wiktor Byczkowski z kl. 3C i Oliwia Widuli駍ka z kl. 3B.
Ka縟a klasa zobowi箊ana by砤 do wytypowania 1 reprezentanta do udzia硊 w konkursie.
Przedstawicielami klasy zostali: Natalia Szrama, z kl. 2B, Natalia Skorzycka z kl. 3B, Eryk Rapacki z kl. 3A, Klaudia Siemi駍ka z kl. 1D, Marta Serwa z kl. 3C, Katarzyna Benda z kl. 2C, Wiktor Mrozi駍ki z kl.1C, Wiktor Starosta z kl. 1A, Stanis砤w Szwarc z kl. 2D, Ma砱orzata Rutkiewicz z kl. 1B, Justyna Reszka z kl. 3D, Krystian Olczyk z kl. 2A.
Konkurs przebiega na wz髍 popularnego teleturnieju 1 z 10. W rol prowadz筩ego Tadeusza Sznuka wcieli砤 si p. Ma砱orzata Kujawa - opiekun SU.
Turniej sk砤da si z 2 etap體. W rundzie I prowadz筩y rozpoczyna zadawanie pyta od pierwszego w kolejno渃i zawodnika. Je渓i nie udzieli on dobrej odpowiedzi, traci jedn szanse, a prowadz筩y zadawa kolejno nast阷ne pytania kolejnym graczom tak d硊go, a pad砤 poprawna odpowiedz. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali 1 punkt. Je縠li wskazany gracz nie odpowiedzia poprawnie - traci jedn szans, a wskazywa nadal gracz, kt髍y ostatni udzieli prawid硂wej odpowiedzi. W przypadku, kiedy gracz udzieli poprawnej odpowiedzi, to wskazywa zawodnika do nast阷nego pytania. Do kolejnego etapu przesz硂 trzech zawodnik體, kt髍zy dostali po trzy nowe szanse i tyle punkt體, ile szans zachowali w poprzednim etapie. Trzy b酬dne odpowiedzi lub brak poprawnych powodowa odpadniecie z gry. W tym etapie w puli by硂 15 pyta.
Prowadz筩y zadawa pytania wszystkim graczom po kolei. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali po 1 punkcie. Gra by砤 niezwykle emocjonuj筩a. Do 渃is砮j czo丑wki zakwalifikowali si: Eryk Rapacki z kl. 3A, Katarzyna Benda z kl. 2C i Stanis砤w Szwarc
z kl. 2D.
Po utracie szans, ostateczne wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj筩o:
III miejsce zaj瓿a- Katarzyna Benda z kl. 2C
II miejsce zdoby- Eryk Rapacki z kl. 3A
I miejsce i zaszczytny tytu Eksperta Praw Dziecka w naszej szkole w roku szkolnym 2013-2014 uzyska Stanis砤w Szwarc z kl. 2D.

W internetowej galerii mo縠cie zobaczy zdj阠ia z konkursu.

Gratulujemy!
Ma砱orzata Kujawa
opiekun SU

Data: 26.11.2013

凚iblioteki szkolne - bramy do 縴cia

Przez ca硑 pa焏ziernik biblioteka szkolna obchodzi砤 Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych. Tegorocznemu 渨i阾u przewodzi硂 has硂 : 凚iblioteki szkolne- bramy do 縴cia.
W ramach obchod體 biblioteka przeprowadzi砤 kilka dzia砤 maj筩ych na celu propagowanie biblioteki i czytelnictwa.
Na pocz箃ku pa焏ziernika odby硑 si lekcje biblioteczne na temat zasad korzystania z naszej biblioteki przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we wszystkich klasach pierwszych. Z ciep硑m przyj阠iem ze strony uczni體 spotka砤 si tak縠 akcja 凱odaruj ksi箍k bibliotece- pozostaw po sobie 渓ad przeprowadzona wraz z Samorz筪em Uczniowskim. Dzi阫i temu, 縠 ka縟a klasa zakupi砤 jedn ksi箍k, biblioteka wzbogaci砤 si o 12 warto渃iowych i polecanych pozycji z kanonu wsp蟪czesnej literatury m硂dzie縪wej opatrzonych wyj箃kow dedykacj:
Kl. 1A Revis B. 刉 otch砤ni
Kl. 1B Dibben D. Stra縩icy Historii, t. 1凬adci筭a burza
Kl. 1C Flegg A. Skrzyd砤 nad Delft
Kl. 1D Riggs R. 凮sobliwy dom pani Peregrine
Kl. 2A Miszczuk K.B. 刉ilk
Kl. 2B Colfer E. 凩otnik
Kl. 2C Sprito D. 凙nio硵-
Kl. 2D Szab M.- 凾ajemnica Abige
Kl. 3A Mieville Ch. 凩onNiedyn
Kl. 3B Pierelotkin J. 凞ziesi赕 minut rowerem
Kl. 3C Flegg A. Skrzyd砤 nad Delft
Kl. 3D Collins W. 凨si昕ycowy kamie駭
Przez ca硑 pa焏ziernik trwa砤 cotygodniowa prezentacja ksi箍ek m硂dzie縪wych pod nazw 凬ie b骿 si czyta鏀. W 1 tygodniu- ksi箍ki zakazane (anio硑, wampiry), w 2 tygodniu- ksi箍ki przygodowe, w 3 tygodniu- ksi箍ki fantastyczne, w 4 tygodniu- ksi箍ki poruszaj筩e problemy m硂dzie縴.
W czasie Miesi筩a Bibliotek Szkolnych prowadzony by tak縠 kiermasz taniej ksi箍ki oraz rozdawane ulotki reklamuj筩e nowo渃i dost阷ne w bibliotece.
Na zako馽zenie obchod體 Miesi筩a Bibliotek Szkolnych uczniowie nale抗cy do Ko砤 Bibliotecznego przeprowadzili akcj 凚ook Cafe polegaj筩 na sprzeda縴 w砤snor阠znie przygotowanych s硂dko渃i. Z pozyskanych funduszy zakupione zostan ksi箍ki m硂dzie縪we wybrane przez aktyw biblioteczny

Ma砱orzata Kujawa

Data: 26.11.2013

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews