Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Klub Mi硂渘ik體 Kultury z wizyt u Izraela Pozna駍kiego

KMKsd jest nazywana miastem czterech kultur, poniewa w砤渘ie tutaj w przesz硂渃i, w ko馽u XIX i pocz箃ku XX wieku, 縴li wsp髄nie Polacy, 痽dzi, Rosjanie i Niemcy. Dzisiaj mo縠my zwiedza miejsca, kt髍e s wizyt體k miasta, a powsta硑 dzi阫i mieszka馽om tych czterech r罂nych narodowo渃i. Klub Mi硂渘ik體 Kultury postanowi odwiedzi dawn siedzib Izraela Pozna駍kiego, obecne Muzeum Miasta dzi. W wyje焏zie edukacyjnym, kt髍y odby si 27.11.2013, wzi瓿a udzia 28-osobowa grupa m硂dzie縴 naszego gimnazjum pod opiek p. Ma砱orzaty Drabik i p. Urszuli Chachulskiej-Tomaszczak. Tylko cz隃 uczestnik體 to cz硂nkowie Klubu Mi硂渘ik體 Kultury, pozosta砤 grupa to uczniowie z r罂nych klas, dla kt髍ych popo硊dniowe zaj阠ia edukacyjne w muzeum by硑 atrakcyjn form sp阣zenia wolnego czasu.
Pa砤c Izraela Pozna駍kiego, kt髍y powsta w latach 1888-1902, wywiera imponuj筩e wra縠nie na zwiedzaj筩ych. My mogli渕y zwiedzi wn阾rz reprezentacyjne zamieszkiwane kiedy przez rodzin Izraela Pozna駍kiego. Za najciekawsze pomieszczenie uznali渕y Sal Lustrzan, w kt髍ej do dzi odbywaj si r罂ne koncerty i bale. Pr骲owali渕y poczu si jak zaproszeni na koncert go渃ie i ch阾nie posiedzieli渕y chwil w tym miejscu, patrz筩 na liczne lustra umieszczone na 渃ianach. Nasz uwag zwr骳i砤 r體nie du縜 jadalnia, w kt髍ej chyba najwa縩iejszym elementem by kominek z wizerunkiem pawia. Paw by szczeg髄nym znakiem dla w砤渃iciela, poniewa mia symbolizowa wieczno滄 jego fabryki.

Data: 14.01.2014

Czytaj wi阠ej ...

Jeste渕y szczodrzy!

Po raz kolejny Gimnazjum nr 1 wzi瓿o udzia w akcji charytatywnej 凣髍a Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem dzia砤nia jest udzielenie wsparcia finansowego rodzinnym domom dziecka, zawodowym rodzinom zast阷czym oraz innym plac體kom o渨iatowo wychowawczym dzia砤j筩ym na rzecz dzieci, kt髍e takiej pomocy bardzo potrzebuj. W grudnie m硂dzie zbiera砤 do puszek, torebeczek, s硂iczk體, pude砮czek i sakiewek monety o r罂nych nomina砤ch. Nad ca硂渃i akcji czuwa Szkolny Samorz筪. Po zako馽zeniu zbi髍ki pieni筪ze zosta硑 zabrane do banku Pekao S.A. w Koluszkach i przeliczone przy u縴ciu specjalnej maszyny, za co jeste渕y bankowi bardzo wdzi阠zni. Wed硊g wskaza liczarki, uda硂 si zebra dok砤dnie 1000,99 z硂tych, co jest naprawd du縴m sukcesem i 渨iadczy o wysokim zaanga縪waniu, dobroduszno渃i i ch阠i niesienia pomocy innym. Najhojniejsz klas okaza砤 si klasa 3A, kt髍a zebra砤 blisko 260 z, nast阷nie klasa 3B z uzbieranymi 180 z硂tymi, a na trzecim miejscu klasa 3D z kwot 120 z硂tych. Z ciekawostek mo縩a nadmieni, 縠 w sumie zebrali渕y 6618 jednogrosz體ek, 4528 dwugrosz體ek i 3485 bilon體 pi阠iogroszowych. Udzia w akcji 凣髍a Grosza by jedn z konkurencji w wewn箃rzszkolnym konkursie na Superklas. Wspomniane klasy uzyska硑 najwy縮z liczb punkt體, natomiast szczeg蟪owe wyniki zostan przedstawione na facebookowej stronie Samorz筪u Uczniowskiego i na tablicy og硂sze. Zebrane bilony zostan przekazane kurierem do organizatora na pocz箃ku stycznia. Gor筩o dzi阫ujemy wszystkim uczniom, kt髍zy podarowali pieni箍ki na ten szczytny cel. Pami阾ajmy, 縠 nawet najmniejszy gest dobroci serca zawsze wr骳i do nas w zwielokrotnionej sile.

Opiekun SU
Tomasz Piechota

Data: 02.01.2014

Frohe Weihnachten - najpi阫niejsza kartka 渨i箃eczna z 縴czeniami w j陑yku niemieckim

Agata Pyrz - I miejsceW ramach realizacji mi阣zynarodowego projektu 凞eutsch mit Lust, kt髍y prowadzimy wsp髄nie ze szko彻 w Prostejovie organizowali渕y w naszym gimnazjum konkurs na najpi阫niejsz kartk 渨i箃eczn z 縴czeniami w j陑yku niemieckim. Komisja konkursowa otrzyma砤 22 prace przygotowane przez uczni體 z r罂nych klas. Wyb髍 naj砤dniejszych kartek by rzeczywi渃ie trudny, poniewa wszystkie prace reprezentowa硑 bardzo wysoki poziom. Po d硊gich naradach komisja postanowi砤, 縠 I miejsce otrzyma Agata Pyrz z klasy 3a. Miejsce drugie zosta硂 przyznane autorom dw骳h prac: Agacie Kusiak z klasy 3b i Mateuszowi Chor箍emu z klasy 1a. Trzecie miejsce przypad硂 r體nie dw髆 osobom: Wiktorii Marczyk z klasy 3d i Paw硂wi Janowskiemu z klasy 2c. Komisja postanowi砤 przyzna tak縠 wyr罂nienie Marcie Daszkiewicz z klasy 2c. Wszystkie prace, kt髍e wp硑n瓿y na konkurs, zosta硑 wys砤ne do naszej szko硑 partnerskiej w Prostejovie i b阣 prezentowane tam na wystawie 渨i箃ecznej.
Wszystkie kartki 渨i箃eczne b阣ziecie mogli obejrze na naszej stronie w internetowej galerii.

Koordynator projektu
Urszula Chachulska-Tomaszczak

Data: 02.01.2014

I Ty mo縠sz zosta 寃. Miko砤jem寃i阾a Bo縠go Narodzenia to czas mi硂渃i, rado渃i, przebaczania, ale tak縠 jest to czas, kiedy ludzkie serca jeszcze bardziej otwieraj si na potrzeby innych os骲.
W tym roku, podobnie jak i w poprzednich latach, uczniowie Gimnazjum nr 1 zaanga縪wali si w 渨i箃eczn akcj 処 Ty mo縠sz zosta 寃i阾ym Miko砤jem. Podczas dw骳h grudniowych weekend體, 70 wolontariuszy przeprowadzi硂 zbi髍k 縴wno渃i w koluszkowskich sklepach.
Dzi阫i niezwyk砮j ofiarno渃i mieszka馽體 naszego miasta, 50 uczni體 gimnazjum otrzyma硂 paczki 渨i箃eczne, kt髍e w tym roku by硑 wyj箃kowo bogate. Ponadto do 8 rodzin trafi硑 paczki zawieraj筩e podstawowe produkty spo縴wcze tj. m筴a, cukier, olej, makarony, ry, herbata, soki itp.
W imieniu wszystkich obdarowanych Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 i spo砮czno滄 uczniowska Gimnazjum nr 1 w Koluszkach sk砤da serdeczne podzi阫owania Pa駍twu Krzysztofowi, J髗efowi i Ma砱orzacie Zi阾arom, w砤渃icielom sklepu Hermes, Panu Rafa硂wi Czarneckiemu, w砤渃icielowi Delikates體 Centrum przy ul. sdzkiej, Panu Krzysztofowi Majkowi, kierownikowi sklepu eLDe, przy ul. G硂wackiego, Pani Ewie Dziedzi駍kiej Paw硂wej, w砤渃icielce sklepu SPAR, firmie Jeronimo Martins Polska S.A i kierownictwu sklepu Biedronka za zgod i pomoc okazan przy organizacji 渨i箃ecznej akcji dla potrzebuj筩ych uczni體 i ich rodzin.
S硂wa podzi阫owania kierujemy r體nie do wszystkich uczni體 - wolontariuszy, kt髍zy w wymienionych sklepach przeprowadzali zbi髍k 縴wno渃i.

Koordynator akcji.
Emilia Felkiewicz
Pedagog szkolny

Data: 19.12.2013

Deutsch mit Lust. Polen und Tschechien - Freundschaftsbande

W bie抗cym roku szkolnym ponownie nawi箊ali渕y kontakt ze szko彻 w czeskim Prostejovie, z kt髍 realizowali渕y ju wiele projekt體 w ramach program體 凪硂dzie w dzia砤niu i eTwinning. Kolejne wsp髄ne przedsi陊zi阠ie zosta硂 zatytu硂wane 凞eutsch mit Lust. Polen und Tschechien -Freundschaftsbande. W projekcie uczestnicz cztery grupy czeskiej m硂dzie縴 oraz trzy grupy z naszej szko硑. S to uczniowie klas: Ic, IIb i IIc. W ramach wsp髄nych dzia砤 zosta硑 przygotowane filmy i prezentacje dotycz筩e uczestnik體 projektu, przeprowadzane s konkursy na naj砤dniejsze kartki 渨i箃eczne z 縴czeniami w j陑yku niemieckim, zostan przygotowane informacje o szko砤ch, naszych miastach, zainteresowaniach m硂dych ludzi. Informacje o projekcie mo縩a r體nie znale熸 na stronie naszej partnerskiej szko硑:http://www.palacka.com
Wszystkie prace uczni體 b阣zie mo縩a zobaczy na naszej stronie w zak砤dce j陑yk niemiecki.

Koordynator projektu
Urszula Chachulska-Tomaszczak

Data: 15.12.2013

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews