Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Eliminacja miejsko-gminne XXXVII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej

W dniu 7 lutego 2014 roku w budynku Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach odby硑 si eliminacje na etapie miejsko-gminnym XXXVII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej rozgrywanego pod has砮m 凪硂dzie zapobiega po縜rom.
Nasze gimnazjum reprezentowali Micha 宮ia砮k z klasy IIID, Jakub Koprowski z klasy IIA oraz Adrian Chromi駍ki z klasy IIIB. Ch硂pcy Ci s r體nie cz硂nkami M硂dzie縪wej Dru縴ny Po縜rniczej przy Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach.
Turniej zacz钩 si testem, sk砤daj筩ym si z 20 pyta. Wy硂ni on czterech finalist體, w渞骴 kt髍ych znale焞i si Micha i Jakub. Ka縟y z uczestnik體 mia taki sam zestaw trzech pyta otwartych. Ostatecznie mistrzem miasta i gminy (drugi rok z rz阣u) zosta Micha 宮ia砮k, a tu za nim znalaz si Jakub Koprowski. B阣 oni reprezentowali gmin 14 marca na eliminacjach powiatowych, kt髍e odb阣 si w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach. Micha 宮ia砮k rok i dwa lata temu zaj钩 pierwsze miejsce w tych eliminacjach. Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Data: 25.02.2014

Warsztaty j陑ykowe w 丑dzkiej ksi阦arni Akademia

W dniu 18 lutego 2014 r. 23-osobowa grupa uczni體 wzi瓿a udzia w warsztatach j陑ykowych po渨i阠onych aspektom kulturowym. Zaj阠ia odby硑 si w ksi阦arni edukacyjno-j陑ykowej Akademia na ulicy Piotrkowskiej w samym sercu dzi i prowadzone by硑 w j陑yku angielskim. Podczas tej nietypowej lekcji poza murami szkolnymi, uczniowie dowiedzieli si ciekawych fakt體 o Wielkiej Brytanii, jej podziale terytorialnym, os砤wionych turystycznie miejscach, sportach narodowych, legendach, wa縩ych faktach historycznych i ciekawostkach rzadko publikowanych w podr阠znikach szkolnych.
Uczniowie usystematyzowali r體nie posiadan wiedz o patronach, stolicach, kolorystyce flag, czy populacji Anglii, Szkocji, Walii i P蟪nocnej Irlandii. Podczas zaj赕 m硂dzie pracowa砤 z materia砤mi pomocniczymi przygotowanymi przez Pani Magdalen Wilk, kt髍ej sk砤damy serdeczne podzi阫owania za zorganizowanie i przeprowadzenie warsztat體. Po lekcji uczniowie otrzymali pami箃kowe certyfikaty i drobne upominki rzeczowe.
Nie by to jednak jedyny punkt programu wycieczki do dzi i doskonalenia swoich umiej阾no渃i j陑ykowych. Po warsztatach cz隃 uczni體 渨ietnie spisa砤 si w roli angloj陑ycznych przewodnik體 po dzi. Ich zadaniem by硂 zaprezentowanie kilku ciekawych miejsc, pomnik體 i zabytk體 w obr阞ie reprezentacyjnej ulicy Piotrkowskiej w dzi i centrum handlowego Manufaktura.
M硂dzie przygotowa砤 te wiadomo渃i dla Pana Joao Roque Santos - pilota portugalskich linii lotniczych, kt髍y go渃i w naszej szkole w dniach 17-18 lutego. Wizyta tak znakomitej osoby w Gimnazjum nr 1 zosta砤 zorganizowana przez przewodnicz筩ego Samorz筪u Uczniowskiego i pasjonata lotnictwa Wiktora Byczkowskiego z klasy 3C.

Data: 24.02.2014

Czytaj wi阠ej ...

Literacki, angloj陑yczny sukces Asi Majchrzak

Z przyjemno渃i informujemy, 縠 uczennica klasy 2A Joanna Majchrzak zdoby砤 wyr罂nienie w konkursie literackim z j陑yka angielskiego 処nspires by the muses (刏ainspirowani przez muzy) organizowanym przez VIII Liceum Og髄nokszta砪筩e w dzi.
Patronat nad konkursem sprawowa硑 instytucje: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu sdzkiego, Studium J陑yk體 Obcych Szuster w dzi, Ameryka駍kie Centrum Kultury i Informacji American Corner w dzi oraz wydawnictwa angloj陑yczne.
Zadaniem uczestnik體 by硂 napisanie w j陑yku angielskim pracy licz筩ej od 300 do 350 s丑w na jeden z trzech temat體: 1. Opis postaci, kt髍a niechlubnie zapisa砤 si na kartach historii staro縴tnej. 2. Przest阷stwo si nie op砤ca 3. Zbrodnia i kara w czasach staro縴tnych.
Asia wybra砤 drugi temat i jej praca zdoby砤 uznanie w oczach juror體, kt髍zy zdecydowali o przyznaniu wyr罂nienia oraz nagrody rzeczowej w postaci ksi箍ki. Napisane wypracowanie jest bardzo dynamiczne i barwne, trzyma czytelnika w napi阠iu i ma pouczaj筩e zako馽zenie, u渨iadamiaj筩e nam jakie warto渃i s w 縴ciu najwa縩iejsze.
Zach阠amy do przeczytania wyr罂nionego opowiadania, kt髍e znajduje si pod tym linkiem.
Cieszy r體nie fakt, 縠 uczniowie naszej 凧edynki, zach阠ani przez swoich nauczycieli, bior udzia w r罂nych konkursach i cz阺to odnosz sukcesy. Ale nawet je渓i nie zdobywa si pierwszych miejsc, to sam fakt przyst筽ienia do zmaga jest 渨ietnym sposobem do samodoskonalenia si w wybranej dziedzinie wiedzy, uczy odpowiedzialno渃i, cierpliwo渃i, wsp蟪pracy i pokory. Asia Majchrzak jest uczennic bardzo uzdolnion, nie tylko pod wzgl阣em j陑ykowym. Wielokrotnie uczestniczy砤 w r罂nych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, prezentacjach, warsztatach i szkoleniach. By砤 na wymianach m硂dzie縴 we Francji i w Niemczech w ramach mi阣zynarodowych projekt體 organizowanych w Gimnazjum nr 1. Nie boi si nowych wyzwa, jest osob ambitn, godn zaufania, szalenie odpowiedzialn, a jednocze渘ie bardzo skromn i kole縠駍k. Tkwi w niej du縴 potencja intelektualny i j陑ykowy, o kt髍ym, mamy nadziej, jeszcze nie raz b阣zie g硂渘o. Serdecznie gratulujemy Asi wyr罂nienia i 縴czymy kolejnych sukces體.

Tomasz Piechota

Data: 24.02.2014

Uzdolnieni uczniowie na wycieczce w Muzeum Kinematografii w dzi

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ch阾nie anga縰j si w dzia砤nia rozwijaj筩e ich zdolno渃i i zainteresowania. Bior udzia w r罂norodnych konkursach, warsztatach, programach i projektach edukacyjnych. Pozwala im to poszerzy wiedz i doskonali umiej阾no渃i, co cz阺to ma tak縠 wp硑w na ich wyniki w nauce. Po podsumowaniu pierwszego okresu nauki 20 najaktywniejszych uczni體 z najwy縮z 渞edni ocen zosta硂 wyr罂nionych i nagrodzonych.
W dniu 14 stycznia 2014 pod opiek Szkolnego Koordynatora ds. Ucznia Zdolnego p. Ilony Dziedziczak oraz p. Ma砱orzaty Kujawy wzi阬i oni udzia w wyje焏zie edukacyjnym do Muzeum Kinematografii w dzi. W gronie najlepszych w pierwszym okresie nauki roku szkolnego 2013/2014 znale焞i si: z klasy 1a Joanna Bankowska, 1b Monika Grochal, 1c Wiktor Mrozi駍ki oraz Hubert Wo焠iak, 1d Justyna Grzegorczyk, 2a Joanna Majchrzak, 2b Micha Drabik i Pawe Socha駍ki, 2c Seweryn Owczarek, 2d Szymon Jochman, 3a Martyna Krakowiak, 3b Aleksandra Puczy駍ka oraz Monika Klimczak, 3c Karolina Staro, Katarzyna Mi駅owska, Justyna Malinowska, Wiktor Byczkowski, Marta Serwa oraz Marta Cywi駍ka a z klasy 3d Dominika Sapi駍ka oraz Karolina skowicz.

Data: 18.02.2014

Czytaj wi阠ej ...

刉 jedno渃i si砤 projekt wychowawczy realizowany przez klas 2c zako馽zony

W 渞od 5 lutego 2014 r., podczas zebrania z rodzicami odby硂 si uroczyste podsumowanie projektu wychowawczego pt. 刉 jedno渃i si砤.
Klasa 2c realizacj projektu zacz瓿a w pa焏zierniku 2013r. Jego g丑wnym celem by砤 integracja dziewcz箃 i ch硂pc體 oraz poprawa atmosfery panuj筩ej w zespole klasowym. Projekt trwa do stycznia 2014 roku i w tym czasie realizowane by硑 r罂norodne dzia砤nia, m.in.: zaj阠ia integracyjne realizowane w czasie godziny do dyspozycji wychowawcy w klasie i w terenie, zaj阠ia socjoterapeutyczne z pedagogiem szkolnym, zaj阠ia profilaktyczne prowadzone przez p. J. Zrobek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach.

Data: 18.02.2014

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews