Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Eliminacje powiatowe XXXVII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej 凪硂dzie zapobiega po縜rom

W dniu 14 marca 2014 r. w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach odby硑 si eliminacje powiatowe XXXVII edycji Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej. Uczestniczyli w nich dwaj uczniowie naszego gimnazjum: Micha 宮ia砮k z klasy IIId, oraz Jakub Koprowski z IIa. Uczestnicy konkursu na pocz箃ku rozwi箊ywali test, w kt髍ym Micha uzyska 20, a Kuba 19 punkt體 na 25 mo縧iwych do zdobycia. Z tak zdobycz punktow zakwalifikowali si do fina硊 z dw骳h pierwszych miejsc. W nim Micha uzyska pocz箃kowo 3 punktow, a w ko馽owym rozrachunku 5,5 punktow przewag nad Kub.
W ten spos骲 ch硂pcy zaj阬i dwa pierwsze miejsca, tym samym pierwszy z nich zapewni sobie udzia w eliminacjach wojew骴zkich, kt髍e odb阣 si w kwietniu w jednej z Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych w powiecie paj阠za駍kim. Trzecioklasista zdoby trzeci rok z rz阣u tytu mistrza powiatu w grupie szk蟪 gimnazjalnych. Ch硂pcy, kt髍zy na co dzie s cz硂nkami M硂dzie縪wej Dru縴ny Po縜rniczej w OSP w Koluszkach, potwierdzili, 縠 ro渘ie nowe pokolenie stra縜k體, kt髍zy b阣 dobrze przygotowani do prowadzenia dzia砤 ratowniczo-ga渘iczych.
Zdj阠ia z eliminacji mo縠cie obejrze m.in w internetowej galerii Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.

Data: 19.03.2014

Teatr Muzyczny z bliska

Dnia 8 lutego 2014 roku, uczestnicy Klubu Mi硂渘ik體 Kultury z Gimnazjum nr 1 wraz opiekunkami p. U. Chachulsk Tomaszczak i p. M. Drabik w ramach akcji 凪uzyczny z bliska odwiedzili Teatr Muzyczny w dzi, w celu zwiedzenia tego miejsca od kulis. Spotkania rozpocz阬i渕y od poznania historii teatru. Nast阷nie mogli渕y wej滄 na scen, zajrze do 刡ocznych kieszeni, w kt髍ych przechowywana jest dekoracja na bie抗ce spektakle, podejrze stanowisko pracy inspicjenta, zobaczy, jak dzia砤 kurtyna. Przy okazji us硑szeli渕y anegdot o tym, jak pod wp硑wem dymu, kt髍y potrzebny by do zbudowania odpowiedniej atmosfery na scenie, uruchomi si alarm przeciwpo縜rowy, co spowodowa硂 ewakuacj widowni i konieczno滄 powt髍zenia tej sceny (do滄 d硊giej) od pocz箃ku po niepotrzebnej przerwie.
Nast阷nie zeszli渕y do kana硊, czyli miejsca pod scen, w kt髍ym zasiada orkiestra. Wtedy pani przewodnik wyja渘i砤 nam, jak wa縩 rol odgrywa w przedstawieniu dyrygent, dlaczego tylko jego wida w czasie trwania spektaklu. Informacje te by硑 dla nas nieco zaskakuj筩e, gdy do tej pory nie u渨iadamiali渕y sobie, i tak wiele w przedstawieniu zale縴 w砤渘ie od tej osoby z batut w d硂ni. Kolejnymi obejrzanymi przez nas pomieszczeniami by砤 sala do 鎤icze baletowych i garderoby artyst體. Dowiedzieli渕y si, 縠 bardzo niewielu pan體 chce zosta tancerzami w balecie i 縠 wszyscy ch阾ni s mile widziani
Po kr髏kiej przerwie udali渕y si do sali kameralnej, gdzie odby硂 si spotkanie z pani dyrygent Teatru Muzycznego w dzi El縝iet Tomal, kt髍a jeszcze bardziej przybli縴砤 nam specyfik swojego zawodu. Pani Tomala, kt髍a okaza砤 si osob pe硁 wigoru i ch阠i do 縴cia, przyzna砤, 縠 nie by硂 jej 砤two przebi si w tym zawodzie zdominowanym przez m昕czyzn, jednak nigdy si nie poddawa砤 i to pozwoli硂 jej osi筭n规 sukces. Podkre渓a砤, 縠 zawsze podczas pr骲 z orkiestr stara si przekaza muzyk swoj wizj ka縟ego przedstawienia, jednak s硊cha r體nie sugestii innych. Obecnie nie mo縠 pracowa, gdy jest w 6. miesi筩u ci箍y.

Data: 13.03.2014

Czytaj wi阠ej ...

Zasady naboru do klas 1 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach na rok szkolny 2014/15

3 marca 2014 r. zgodnie z zarz筪zeniem nr 5/2014 sdzkiego Kuratora O渨iaty rozpoczyna si rekrutacja do publicznych gimnazj體 na rok szkolny 2014/2015.

Wyboru gimnazjum, w obwodzie kt髍ego ucze zamieszkuje, dokonujecie Pa駍two, wype硁iaj筩 druk Zg硂szenia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, kt髍y mo縩a pobra ze strony internetowej naszego gimnazjum. B阣zie on tak縠 dost阷ny w sekretariacie gimnazjum. Do wype硁ionego zg硂szenia nale縴 do彻czy Informacje dodatkowe, kt髍e b阣 tak縠 do pobrania na stronie gimnazjum.

Je縠li dokonujecie Pa駍two wyboru gimnazjum spoza obwodu, nale縴 wype硁i: Wniosek o przyj阠ie kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, kt髍y mo縩a pobra ze strony internetowej naszego gimnazjum. Druk wniosku b阣zie tak縠 dost阷ny w sekretariacie gimnazjum. Do ka縟ego wniosku nale縴 do彻czy Informacje dodatkowe, oraz dobrowolnie O渨iadczenie o spe硁ieniu kryteri體 przyj阠ia do gimnazjum.

Zgodnie z Zarz筪zenie Nr 12/2014 sdzkiego Kuratora O渨iaty z dnia 10 marca 2014 r. na podj阠ie decyzji i oddanie wype硁ionego Zg硂szenia lub Wniosku macie Pa駍two czas do 31 marca 2014 r.

Szkolne Komisje Rekrutacyjne maj czas do 7 kwietnia na analiz z硂縪nych wniosk體 oraz w terminie do dnia 28 kwietnia do godz. 15.00 s zobowi箊ane do wywieszenia list kandydat體 zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.

Rodzice os骲 zakwalifikowanych s zobowi箊ani do dostarczenia do gimnazjum dokument體 wskazanych przez szko酬 w terminie od 27 czerwca do 3 lipca 2014 r., do godz. 15.00.

Lista os骲 przyj阾ych i nieprzyj阾ych b阣zie wywieszona w dniu 4 lipca 2014 r., do godz. 15.00.

Dyrektor Zespo硊 Szk蟪 nr 1
Waldemar Siedlik

Data: 28.02.2014

KONKURS NA PREZENTACJ MULTIMEDIALN O LOS ANGELES

Przez ostatni miesi筩 w naszym gimnazjum trwa konkurs na prezentacj multimedialn w j陑yku angielskim o ameryka駍kim mie渃ie Los Angeles.

Prezentacj uczniowie mogli wykonywa w dowolnym programie np. PowerPoint czy Prezi. Mia砤 ona obejmowa od 9 do 12 slajd體. Prezentacja mia砤 zawiera atrakcyjne zdj阠ia oraz ciekawostki o "mie渃ie anio丑w". Prace mo縩a by硂 oddawa do nauczycieli j. angielskiego do 12 lutego 2014 r.
W miniony poniedzia砮k komisja konkursowa dokona砤 oceny prac os骲 bior筩ych udzia w konkursie. Wszystkie prezentacje by硑 ciekawe. Autorzy prezentowali zar體no wiedz merytoryczn jak i umiej阾no渃i informatyczne. Wobec bardzo wyr體nanej rywalizacji komisja konkursowa postanowi砤 przyzna wyr罂nienie 4 osobom, a s to: Karolina W硂darkiewicz z kl. 1A, Martyna Pietrasik z kl. 2B, oraz dwie uczennice kl. 2A Julia D硊gosz i Joanna Majchrzak. Autorki zwyci阺kich prezentacji otrzyma硑 pami箃kowe dyplomy, nagrody ksi箍kowe oraz cz箂tkowe oceny celuj筩e z j. angielskiego. Zwyci陑com gratulujemy serdecznie.

szkolny koordynator konkursu
Monika Koszada

Data: 26.02.2014

Pilot z Portugalii z wizyt w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W ostatnich dniach w Gimnazjum nr 1 mieli渕y 渨ietny i namacalny przyk砤d, 縠 idea uczniowskiej samorz筪no渃i nie musi ogranicza si do zorganizowania szkolnej dyskoteki b筪 losowania tak zwanego 剆zcz隃liwego numerka zwalniaj筩ego od pytania. Mo縠 mie znacznie szersze spektrum dzia砤nia. Wystarczy, 縠 znajd si osoby, kt髍e z pasj i optymizmem potrafi zarazi swoje otoczenie niebanalnymi pomys砤mi. Dow骴 takiego podej渃ia do rzeczywisto渃i to dzia砤nia Samorz筪u Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach inspirowane przez jego przewodnicz筩ego Wiktora Byczkowskiego. Wiktor, ponad to, 縠 jest wzorowym i odpowiedzialnym uczniom, 渨ietnym organizatorem i partnerem do rozm體, ma jeszcze jedn pasj, kt髍ej staje si coraz bardziej oddany. Interesuje si lotnictwem i samolotami i nie ukrywa faktu, i w przysz硂渃i chcia砨y zosta pilotem. W jego g硂wie zrodzi si pomys, aby zaprosi do szko硑 prawdziwego pilota, kt髍y przybli縴砨y m硂dzie縴 korzy渃i p硑n筩e z wykonywania tego zawodu. Tylko sobie znanymi sposobami znalaz w Internecie zagraniczn organizacj o nazwie Mi阣zynarodowy Klub M硂dych Adept體 Lotnictwa i Kosmonautyki, dzia砤j筩 w Portugalii i skupiaj筩 wok蟪 siebie pilot體 wolontariuszy, kt髍zy po渨i阠aj筩 sw骿 niezwykle cenny czas, je縟抗 po ca硑m 渨iecie z prelekcjami dotycz筩ymi problematyki lotniczej i podboj體 kosmosu. Po kilkutygodniowych negocjacjach uda硂 mu si zaprosi do Koluszek za硂縴ciela i szefa wspomnianej instytucji, jak r體nie czynnego pilota i instruktora, pana João Roque Santos z Portugalii, kt髍y zgodzi si przeprowadzi prelekcje w szkole.

Data: 25.02.2014

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews