Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Gimnazjali渃i z JEDYNKI na Festiwalu Nauki i Techniki
W dniu 10 kwietnia uczniowie z klas I - III Gimnazjum nr 1 wraz z nauczycielem chemii p. Jaros砤wem Rzesiewskim udali si do dzi na Wydzia Chemiczny Politechniki sdzkiej. Uczestniczyli渕y w wystawie pt. ,,Pierwiastki, kt髍e zmieni硑 渨iat" w ramach XIV Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w dzi.
Ogl筪ali渕y stoiska dotycz筩e w阦la, azotu, wodoru, krzemu, 縠laza, z硂ta, srebra, platyny, uranu i promieniotw髍czo渃i. Dowiedzieli渕y za pomoc do渨iadcze jak powstaje sztuczna krew, w jaki spos骲 dzia砤 samoch骴 na wod, jak w domowy spos骲 mo縩a wytworzy srebro.
Na koniec ka縟y z nas m骻 zakr阠i ko砮m pierwiastk體, a g丑wn nagrod by balon i gad縠ty zwi箊ane z Politechnik sdzk.

Data: 17.04.2014

Czytaj wi阠ej ...

SIATKARSKIE ROZGRYWKI GIMNAZJALIST覹

W miesi筩u marcu gimnazjali渃i rywalizowali ze sob w zawodach pi砶i siatkowej. Pierwszy etap to rozgrywki miejsko-gminne zorganizowane przez Klub Motoryzacyjny "Jedynka".
Wyniki rywalizacji w kategorii dziewcz箃 to: I m-ce Gimnazjum nr 1 Koluszki, II m-ce Gimnazjum w Ga砶owie, III m-ce Gimnazjum nr 2 Koluszki.
W渞骴 ch硂pc體 I m-ce Gimnazjum nr 2 Koluszki, II m-ce Gimnazjum w Ga砶owie, III m-ce Gimnazjum nr 1 Koluszki.
Kolejne zawody to zorganizowane przez nauczycieli z Jedynki dzi阫i 縴czliwo渃i dyrekcji OSiR-u Mistrzostwa Powiatu w Pi砪e Siatkowej Dziewcz箃.
Tradycyjnie ju rywalizacja w czasie zawod體 by砤 bardzo zaci阾a, a ko馽owa klasyfikacja przedstawia si nast阷uj筩o: Gimnazjum z Wi筩zynia zaj瓿o m-ce III, Gimnazjum z Tuszyna m-ce II, natomiast siatkarki z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach kolejny ju sezon wywalczy硑 I m-ce, zdobywaj筩 tym samym prawo reprezentowania powiatu 丑dzko-wschodniego w zawodach rejonowych.
Rejonowy Turniej Pi砶i Siatkowej Dziewcz箃 rozgrywany by 12.03.2014 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Gimnazjalistki z koluszkowskiej Jedynki bez najmniejszego trudu awansowa硑 do fina硊, gdzie ostatecznie uleg硑 dru縴nie z Tomaszowa Mazowieckiego i zako馽zy硑 zawody na m-cu II.
Gratulujemy wicemistrzyniom rejonu: Kasi Mi駅owskiej, Marcie Cywi駍kiej, Dagmarze Grabowskiej, Ali Stachlewskiej, Justynie Malinowskiej, Martynie Pietrasik, Karinie Majce, Dagmarze Grabowskiej, Karolinie skowicz i Anicie Szulc.

Nauczyciele w-f Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 02.04.2014

Czytaj wi阠ej ...

Wolontariuszka z Rosji z wizyt w Gimnazjum nr 1

Dnia 18 marca 2014 roku w progi Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zawita砤 wolontariuszka z Rosji, pani Mariia Demina, reprezentuj筩a Fundacj im. Roberta Schumana. Pani Demina poprowadzi砤 warsztaty w j陑yku angielskim, w kt髍ych uczestniczyli uczniowie z klas 2A i 3D. Podczas zaj赕 m硂dzie mog砤 si dowiedzie podstawowych informacji z zakresu geografii, historii, kultury, obyczajowo渃i, czy tradycji kulinarnych naszego ogromnego, wschodniego s箂iada. Du縠 zainteresowanie wzbudzi砤 cyrylica, czyli rosyjski alfabet, kt髍ego tajniki uczniowi mieli okazj pozna, jak r體nie por體na znaczenie i wymow poszczeg髄nych znak體 z polskimi odpowiednikami. Niekt髍ym uczestnikom zaj赕 spodoba硂 si to do tego stopnia, 縠 wychodzili z klasy z d硂駇i i r阫oma pi阫nie przyozdobionymi rosyjskimi napisami.
Wsp蟪praca z Fundacj Schumana a Gimnazjum nr 1 trwa nieprzerwanie od kilku lat. Go渃ili渕y ju wielu wolontariuszy z r罂nych kraj體 europejskich, takich jak Francja, S硂wenia, Ukraina czy Grecja. Zapraszani go渃ie prezentuj swoje kraje narodowe, debatuj z m硂dzie抗 na interesuj筩e j tematy, prowadz gry, zabawy i quizy, rozbudzaj pasj poznania 渨iata, podr罂owania i oczywi渃ie ucz j陑yka angielskiego. Na tym ostatnim elemencie najbardziej zale縴 nauczycielom j陑ykowcom, poniewa podczas takiego spotkania, uczniowie mog zweryfikowa sw骿 poziom znajomo渃i tego j陑yka pod k箃em jego praktycznego u縴cia. Co wi阠ej, maj okazj zetkni阠ia si z r罂nymi akcentami, co jest szalenie istotne w dobie swobodnego przemieszczania si po ro縩ych kontynentach i nawi箊ywania rozmaitych znajomo渃i z lud焟i z ca砮go 渨iata, a nie tylko z kraj體 angloj陑ycznych. Udzia w warsztatach j陑ykowych z pewno渃i przyczynia si do podniesienia motywacji m硂dzie縴 do nauki j陑yk體 obcych i integracji zespo丑w klasowych oraz wp硑wa pozytywnie na kszta硉owanie si relacji r體ie渘iczych. Cieszy fakt, 縠 uczniowie naszego Gimnazjum z zainteresowaniem uczestnicz w takich zaj阠iach, s otwarci na r罂ne wyzwania i nie maj kompleks體 ani uprzedze w stosunku do obcokrajowc體.

Tomasz Piechota

Data: 02.04.2014

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjalista z 凧edynki wyr罂niony w archidiecezjalnym konkursie

Przemys砤w Piwowar ucze klasy 1 A Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zosta wyr罂niony w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej: S硊cha Pana.
Wzorem lat ubieg硑ch kilkunastu uczni體 koluszkowskiej 凧edynki wzi瓿o udzia w konkursie biblijnym, kt髍y w tym roku obejmowa zagadnienia dotycz筩e Ksi阦i Rodzaju. Ostatecznie do fina硊 eliminacji, kt髍y mia miejsce 20 marca br. w dzi przyst筽i硂 dw骳h gimnazjalist體 z 凧edynki: Przemys砤w Piwowar i Mi硂sz Warszewik.
Na etapie archidiecezjalnym uczniowie musieli wykaza si bardzo obszern wiedz na temat tre渃i, teologii i hermeneutyki Ksi阦i Rodzaju. Dla przyk砤du, uczniowie musieli zdefiniowa tradycje z kt髍ych wywodzili si autorzy pierwszej ksi阦i Biblii oraz wykaza si znajomo渃i typologii starotestamentalnej. Test zawiera r體nie wiele szczeg蟪體 dotycz筩ych 縴dowskich patriarch體. Nale縜硂 m.in. wymieni przynajmniej sze渃iu syn體 Jakuba oraz wykaza si dobr znajomo渃i ikonografii dotycz筩ej Ksi阦i Rodzaju. Wi阫szo滄 zada testowych, zar體no otwartych, jak i zamkni阾ych znacz筩o wykracza砤 poza ramy programowe nauczania religii katolickiej w gimnazjum. Tym bardziej cieszy sukces Przemys砤w Piwowara, kt髍y zaj钩 IV miejsce i, zgodnie z powszechnie przyj阾 w konkursach humanistycznych tradycj zosta laureatem konkursu. Fakt, 縠 gimnazjalista z Koluszek by jednym z najm硂dszych uczestnik體 rywalizacji, jeszcze bardziej napawa dum. Mo縩a przypuszcza, 縠 to znacz筩e osi筭ni阠ie zach阠i Przemka do poszerzania biblijnych zainteresowa i pozytywnie wp硑nie na jego r體ie渘ik體 z Gimnazjum nr 1.

Dawid Urba馽zyk

Data: 26.03.2014

Pan Feliks Bi駅owski w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Samorz筪 Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wyszed z kolejn ciekaw inicjatyw dla spo砮czno渃i szkolnej organizuj筩 spotkanie z osobisto渃i znan niemal wszystkim w gminie Koluszki z os砤wionym sportowcem - weteranem i promotorem zdrowego trybu 縴cia, panem Feliksem Bi駅owskim. Spotkanie mia硂 form talk show prowadzonego przez Wiktora Byczkowskiego z klasy 3C i Anit Szulc z klasy 3D.
Pan Bi駅owski opowiedzia wiele ciekawych fakt體 ze swojej kariery sportowej, jej pocz箃k體, trudno渃i, kt髍e napotyka uprawiaj筩 sport oraz korzy渃i p硑n筩ych z uprawiania sportu w ka縟ym wieku. Uczniowie mogli przyjrze si licznym medalom, odznakom, statuetkom i innym trofeom wywalczonym przez pana Feliksa na ca硑m 渨iecie i na przestrzeni wielu lat, kt髍e znakomity go滄 przywi髗 ze sob do pokazania. Pan Bi駅owski wielokrotnie podkre渓a, 縠 dzi阫i uprawianiu sportu jest bardzo rzadkim go渃iem przychodni lekarskich, a je渓i ju tam si wybiera, to g丑wnie na badania kontrolne. Gor筩o zach阠a m硂dzie do szeroko poj阾ej aktywno渃i fizycznej i dba硂渃i o w砤sn kondycj i zdrowie.
Wraz z Panem Feliksem przyjecha砤 do Gimnazjum nr 1 dw骿ka m硂dych adept體 sztuki podnoszenia ci昕ar體, kt髍ych Pan Bi駅owski jest trenerem. W spos骲 bardzo widowiskowy zaprezentowali oni m硂dzie縴 koluszkowskiej techniki tej dyscypliny, za co zostali nagrodzenie gromkimi brawami. Swoj postaw pokazali r體nie to, 縠 zar體no ch硂pcy jak i dziewcz阾a s w stanie uprawia podnoszenie ci昕ar體, je焏zi na zawody i zdobywa najwy縮ze laury. Trzeba przyzna, 縠 na pewno jest to o wiele lepsza, zdrowsza i ciekawsza alternatywa sp阣zania wolnego czasu ni gra w gry komputerowe czy ogl筪anie telewizji. Nie pozostaje zatem nic, jak zacz规 dba o swoje cia硂 od dzi, aby wkr髏ce cieszy si widocznymi owocami swojej pracy. Lato i wakacyjne woja縠 ju niebawem, a nie ukrywajmy, 縠 cichym marzeniem ka縟ego jest pokazanie swojej zgrabnej, wysportowanej, pi阫nie wyrze焍ionej sylwetki, kt髍a wzbudzi zainteresowanie i podziw p砪i przeciwnej. Zatem, do dzia砤nia!!!
Zapraszamy do obejrzenia zdj赕 ze spotkania z naszym s砤wnym, koluszkowskim ci昕arowcem - p. Feliksem Bi駅owskim, kt髍e znajduj si w Internetowej galerii

Opiekun SU
Tomasz Piechota

Data: 20.03.2014

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews