Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona GĹ‚Ăłwna

  O szkole

  Pracownicy szkoĹ‚y

  Nasze osišgniÄ™cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzicĂłw

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowaĹ„

  Samorzšd Uczniowski

  jÄ™zyk angielski

  jÄ™zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  SzkoĹ‚a współpracy

  SzkoĹ‚a promujšca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  SzkoĹ‚a wyróżniona Znakiem JakoÂści Interkl@sa

  BIP


Aktualności  

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach - Szkołą Promującą Zdrowie

W dniu 24 listopada b.r. na uroczystości w sali kinowej Politechniki Łódzkiej, pani dyrektor Jolanta Dąbrowska oraz koordynatorzy Zespołu ds. Promocji Zdrowia p. Małgorzata Owczarek i p. Renata Chorąży odebrali z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty - p. Grzegorza Wierzchowskiego Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.
Uroczystość rozpoczęto od wystąpienia Łódzkiego Kuratora Oświaty, następnie wręczono certyfikaty tym przedszkolom i szkołom, które spełniły wymogi formalne oraz w wyczerpujący sposób zobrazowały realizację podejmowanych zadań związanych z promocją zdrowia. Kolejnym punktem programu były prezentacje osiągnięć szkół w zakresie promocji zdrowia. Uroczystość zakończono wykładem dotyczącym spraw wychowawczych oraz profilaktyki prozdrowotnej.
Gimnazjum nr 1 swoją działalność promującą zdrowie rozpoczęło w październiku 2004 r., kiedy to szkoła zgłosiła chęć przystąpienia do sieci SPZ. Po rocznym okresie przygotowawczym oraz odbyciu przez koordynatorów koniecznych szkoleń i złożeniu raportu, szkoła otrzymała akces poświadczający jej członkostwo.
Przez okres kolejnych trzech lat stażu gimnazjum realizowało szereg zadań dotyczących profilaktyki prozdrowotnej i otrzymało pierwszy certyfikat Szkoły promującej Zdrowie.
Poprzedni certyfikat był ważny przez pięć lat, dlatego po upływie tego okresu koordynatorzy rozpoczęli starania o tzw. recertyfikację, procedura trwała ponad dwa lata...

Data: 02.12.2016

Czytaj więcej ...

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej

1. Prace remontowo-budowlane na terenie szkoły będą trwały w okresie maj 2016 r. do 31 sierpnia 2018r.
2. W tym czasie zabrania się uczniom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz osobom postronnym, przebywania w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi i wokół szkoły, gdzie trwają prace zewnętrzne.
3. Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników zespołu do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły i poza nią.
4. Zobowiązuje się wychowawców klas, pracowników świetlicy do przeprowadzenia z uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i odnotowania tego faktu w dzienniku-Librus
5. Nakazuje się pełnienie dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli i pracowników obsługi w sposób czynny, tak aby mieć możliwość kontaktu z uczniami. Dyżur tzw. „O” rozpoczyna się o godz. 7:45. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania przydziału dyżurów za nieobecnych nauczycieli. Przypomina się o postępowaniu zgodnie z ,,Regulaminem dyżurów”
6. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły i na dziedzińcu szkolnym tylko pod opieką nauczyciela. Zabrania się korzystania bez opieki nauczyciela z Placu Zabaw, Szkolnego Miasteczka Ruchu Drogowego oraz boiska szkolnego.
7. Zobowiązuje się nauczycieli do punktualnego rozpoczynania lekcji i egzekwowania punktualności od uczniów. Nie dopuszcza się pozostawiania uczniów bez opieki nauczyciela, zgodnie z aktualnym planem i przydziałem dodatkowych zajęć, dyżurów oraz organizowanych wycieczek, imprez i uroczystości. O wszelkich zmianach w planie tj. zastępstwach informuje uczniów wychowawca lub nauczyciel przedmiotu. Powyższa informacja jest także zamieszczana w dzienniku elektronicznym.
8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, jego zastępcy, koordynatora ds. bezpieczeństwa.
9. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zadbać o sprawność sprzętu sportowego, bezpieczeństwo poruszania się na sali gimnastycznej, zwrócić uwagę na wystające parapety i mocowania sprzętu sportowego.
10. Szatnie są zamykane na klucze, które znajdują się u pani woźnej.
11. W szkole obowiązuje ład i porządek. Korytarze, schody, drzwi nie mogą być zastawione przez plecaki, meble szkolne, kartony, sprzęt i narzędzia używane w tracie remontu szkoły. Każdy kto zauważy uchybienia w tym zakresie, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym dyrektora szkoły, zastępcę, koordynatora ds. bezpieczeństwa.
12. Miejsca niebezpieczne w budynku, w których może dojść do kolizji, upadku i do których mają dostęp uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby korzystające z pomieszczeń budynku, znakuje się taśmą z ukośnymi pasami czarno-żółtymi lub czerwono-białymi.
13. Zabrania się uczniom oraz innym osobom postronnym do przebywania w miejscach odgrodzonych, objętych remontem.
14. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przebywania tylko w pomieszczeniach dopuszczonych do użytku, niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne z zasadami bhp. Zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na jej terenie i poza nią.


Zarządzenie obowiązuje od dnia opublikowania do czasu zakończenia remontu szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach

mgr Jolanta Dąbrowska

Data: 28.11.2016

Akcja „Światełko Pamięci 2016"

Dnia 28 października br. z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły odbyła się akcja: „Światełko Pamięci”. Przedsięwzięcie miało na celu odszukanie i posprzątanie starych i często zapomnianych grobów znajdujących się na koluszkowskim cmentarzu parafialnym. Akcji przyświecało kilka celów. Pierwszym z nich była bezinteresowna pomoc uczniów w uporządkowaniu opuszczonych grobów przed uroczystością Wszystkich Świętych. Ponadto odwiedziny koluszkowskiej nekropolii, gdzie nie brakuje miejsc pamięci żołnierzy i ofiar dwóch ostatnich wojen, spontanicznie stworzyły podniosłą patriotyczną atmosferę. Te wszystkie szlachetne czyny i uczucia ugruntowała jeszcze wspólna modlitwa oraz zapalenie symbolicznych zniczy. W ten sposób młodzież pochyliła się z szacunkiem nad spoczywającymi w tych mogiłach, które po naszej akcji, schludne i czyste nabrały odpowiedniego dostojeństwa i powagi.
Dziękujemy Wam kochani, że pomimo niesprzyjającej aury byliście w tym dniu razem z nami!
W akcji uczestniczyli: Bartek Marcinkowski 1b, Adam Witkowski 1b, Kuba Wieńczak 1b, Oliwia Pabiniak 3c, Angelika Kowalska 3c, Beata Adamska 3e, Ola Jóźwik 3e, Szymon Kobus-Puchała 2c, Sylwia Kaczorowska, Karolina Marczyk 2c, Olga Fibich 2b, Ania Wyka 2b, Ania Łapka 2b, Martyna Tomczyk 2d, Sebastian Sobczyk 1a, Ala Cieryt 2d, Julia Banaszkiewicz 1c, Kacper Biniek 1d, Karolina Pabjańczyk, Alan Miksa 1d, Wiktoria Banaszkiewicz 1d, Patryk Kurc 3a, Dominik Brzeziński 3d, Klaudia Królikowska 3d, Michał Chmielarski 3d, Sebastian Sobczyk 1a, Przemek Jóźwik 1c, Mateusz Kazimierczak 3a
Natalia Michałowicz 3b, Natalia Szczepaniak3b, Kamila Śnieg 3b, Przemysław Jóźwik 1d, Miłosz Kłopski 2b.


Paulina Błażałek, Agnieszka Misiak, Dawid Urbańczyk

Data: 17.11.2016

III edycja międzyszkolnego konkursu „Nasz Święty” za nami

W niedzielę 30 października w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej odbyło się uroczyste zakończenie międzyszkolnego konkursu „Nasz Święty”, zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Konkurs składał się z dwóch etapów i był skierowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta i gminy Koluszki. W zamierzeniu organizatorów konkurs miał służyć upowszechnieniu wiedzy nt. życia i nauczania św. Jana Pawła II. Honorowy patronat nad konkursem objął ks. kan. Grzegorz Świtalski, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach.
W pierwszym etapie konkursu uczniowie musieli zapoznać się z życiorysem oraz twórczością literacką i kościelną papieża - Polaka. W tym etapie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z 4 placówek oświatowych naszej gminy: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym, Liceum Ogólnokształcącego nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Uczestnicy mieli do rozwiązania obszerny test. Musieli m.in. wykazać się wiedzą nt. listu apostolskiego o Różańcu Świętym (Rosariunm Virginis Mariae), encykliki o Duchu Świętym (Dominum et Vivificantem) oraz szczegółów z życiorysu Naszego Świętego. Dla przykładu należało właściwie zaznaczyć najczęściej używany pseudonim literacki Karola Wojtyły (Andrzej Jawień). Odpowiedzialnymi za przygotowanie uczniów i przeprowadzenie tego etapu eliminacji byli katecheci: p. Katarzyna Kobus-Puchała, ks. Damian Szczepanik i p. Dawid Urbańczyk...

Data: 13.11.2016

Czytaj więcej ...

Europejski Dzień Języków w Gimnazjum nr 1

Hucznie i kolorowo uczcili gimnazjaliści piętnastą rocznicę Europejskiego Dnia Języków ustanowionego przez Radę Europy w 2001 roku. Co prawda dzień ten przypada w kalendarzu 26 września, niemniej jednak ze względu na sprawy organizacyjne, trwające w szkole prace remontowe oraz wizytę zagranicznych studentów świętowanie przeniesiono na 19 października. Kulminacyjnym elementem był muzyczny talent show wzorowany na popularnym programie rozrywkowym Disco Star. Uczniowie gimnazjum wcielili się zarówno w rolę uczestników, wykonujących tym razem same europejskie przeboje, jak również jurorów i prowadzących. Na scenie wystąpili: zespół gitarowo – wokalny w składzie Kinga Kocińska, Tomasz Piwowarski, Kacper Kruś i Michał Teodorczyk z angielską piosenką „Stand by me”, Julia Golińska z wraz z tancerkami i francuską piosenką „Si jamais j’oublie”, Brunon Kobus z niemiecką piosenką „Du hast”, Ada Banaszczyk z włoskim przebojem „Tempesta” oraz Michał Chmielarski zaśpiewał ukraińską piosenkę ludową „Tyż mene pidmanuła”...

Data: 08.11.2016

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews