Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kiermasz u縴wanych podr阠znik體

Biblioteka szkolna zaprasza na kiermasz u縴wanych podr阠znik體, kt髍y odb阣zie si w dniach 16-18.06.2014 r. w godz. 10:00- 16:00.
Uczniowie, kt髍zy chc odsprzeda swoje podr阠zniki proszeni s o przyniesienie ich wraz z do彻czonym wykazem i cenami za poszczeg髄ne egzemplarze w dniu 16.06.2014 r. (poniedzia砮k)
Na kiermasz u縴wanych ksi箍ek zapraszamy r體nie uczni體 klas VI szk蟪 podstawowych, mo縠cie na nim zakupi ksi箍ki do klasy i gimnazjum.

Data: 13.06.2014

Klasa 3A z tytu砮m SUPERKLASY 2014!

Pod koniec maja 2014 roku zako馽zy si konkursu SUPER KLASA organizowany przez Samorz筪 Uczniowski. By砤 to ju pi箃a edycja tego ciesz筩ego si ogromn popularno渃i turnieju. W tym roku konkurs rozpocz钩 si w pa焏zierniku i sk砤da si w sumie z siedmiu r罂nych konkurencji.
W pa焏zierniku, by uczci Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych ka縟a klasa zobowi箊ana by砤 do podarowania jednej ksi箍ki bibliotece szkolnej, w listopadzie z okazji rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka odby si konkurs wiedzy na temat praw dziecka ,w kt髍ym wygra砤 klasa IId.
W grudniu brali渕y udzia w akcji charytatywnej 凣髍a Grosza, w kt髍ej najwi阠ej pieni阣zy zebra砤 klasa IIIa. W lutym odby si konkurs plastyczny na plakat promuj筩y Mi阣zynarodowy Dzie J陑yka Ojczystego, kt髍y wygra砤 klasa Ia. W maju z okazji obchod體 65-lecia nadania Koluszkom praw miejskich odby si konkurs fotograficzny 凪oje miasto a w nim., w kt髍ym zwyci昕y砤 klasa IIIb. Zaplanowana na marzec konkurencja 凮statkowe szale駍two czyli konkurs na najlepiej przebran klas na zako馽zenie karnawa硊 z powodu wyjazdu wi阫szej ilo渃i uczni體 na wymian w ramach mi阣zynarodowego projektu zosta砤 odwo砤na. Zamiast niej odby si Festiwal Piosenki i Ta馽a z okazji Dnia Ucznia, w kt髍ym najlepiej zaprezentowa砤 si klasa IIIa. W zwi箊ku ze zmian tradycyjnego dziennika lekcyjnego na dziennik elektroniczny Librus oraz sygna砤mi od wychowawc體 o niesystematyczno渃i odnotowywania uwag dotycz筩ych zachowania konkurencja 擯otrafimy by grzeczni zosta砤 wycofana z konkursu. Od grudnia do maja, w ramach konkursu 凷uperklasa trwa砤 tak縠 konkurencja 刏 ekologi za pan brat polegaj筩a na zbi髍ce starych p硑t CD i DVD. Mistrzem w tej konkurencji okaza砤 si klasa IIIa staj筩 si jednocze渘ie niekwestionowanym zwyci陑c ca砮go tegorocznego konkursu! Klasa p. Jaros砤wa Rzesiewskiego, zdobywaj筩 彻cznie 75 punkt體. walczy砤 bon pieni昕ny, kt髍y mo縠 zrealizowa na wyjazd integracyjny (wycieczk b筪 wyj渃ie do kina).
Na II miejscu uplasowa砤 si klasa Ia, kt髍ej wychowawca jest p. Ma砱orzata Drabik zdobywaj筩 彻cznie 61 punkt體.
Do 渃is砮j czo丑wki zakwalifikowa砤 si r體nie klasa IIIc - p. Ilony Dziedziczak, kt髍a zgromadzi砤 58 punkt體.
Klasom i wychowawcom dzi阫uj za zaanga縪wanie, zwyci陑com gratuluj i zapraszam wszystkich do udzia硊 w kolejnej edycji w przysz硑m roku szkolnym!

Ma砱orzata Kujawa
opiekun Samorz筪u Uczniowskiego

Data: 13.06.2014

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wicemistrzem Archidiecezji sdzkiej

17 maja br. w o渞odku sportowym prowadzonym przy sanktuarium Mi硂sierdzia Bo縠go w dzi mia miejsce VII Archidiecezjalny Turniej 凷port drog do Boga 2014. Organizatorem rozgrywek sportowych by砤 sekcja sportowa Wydzia硊 Katechetycznego w dzi. Wzorem lat ubieg硑ch w zawodach wzi瓿a udzia dru縴na z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Tym razem dru縴na dziewcz箃, ubieg硂roczne mistrzynie archidiecezji w siatk體k, podj瓿y ca砶iem nowe wyzwanie, jakim by砤 rywalizacja w turnieju koszyk體ki. Turniej nie nale縜 do naj砤twiejszych, gdy w sk砤dach niekt髍ych dru縴ny by硑 klubowe zawodniczki. Ich umiej阾no渃i naprawd budzi硑 respekt Jednak ju po pierwszym gwizdku okaza硂 si, 縠 dru縴na koluszkowskiej 凧edynki w sk砤dzie: Katarzyna Mi駅owska, Dagmara Grabowska, Alicja Stachlewska, Weronika Mrozi駍ka, Martyna Pietrasik, Oliwia Wi渘ik, Sandra Wi渘ik i Wiktoria Wojciechowska posiada atuty w sporcie chyba najwa縩iejsze: wielk determinacj, wol walki i charakter. W rezultacie o bardzo wysokim miejscu zdecydowa dramatyczny mecz rozegrany z zawodniczkami Gimnazjum nr 1 w Zgierzu. Dru縴na ta, m體i筩 potocznie, po prostu mia縟縴砤 innych. W rywalizacji z uczennicami Gimnazjum nr 1 wygra硑 jedynie kilkoma punktami, a mecz by naprawd wspania硑m popisem umiej阾no渃i z obu stron. W rezultacie koluszkowskie zawodniczki uplasowa硑 si na bardzo wysokiej drugiej pozycji.
Obok sportowych emocji turniej 凷port drog do Boga mia jeszcze wymiary: duchowy i wychowawczy. Istotny nie tylko dla opiekuna dru縴ny katechety Dawida Urba馽zyka, ale dla wszystkich zawodniczek, spo渞骴 kt髍ych kilka ju wkr髏ce przyst筽i do sakramentu bierzmowania. Zawody rozpocz瓿a zatem uroczysta msza 渨i阾a, kt髍 sprawowa ks. dr Jaros砤w Pater, nowy Dyrektor Wydzia硊 Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w dzi. W wyg硂szonym kazaniu g丑wny celebrans nawi箊a do s丑w 渨. Jana Paw砤 II, kt髍y podczas audiencji generalnej m體i do m硂dzie縴: 凬iech 鎤iczenia fizyczne b阣 cz隃ci waszego poszukiwania wy縮zych warto渃i, kt髍e kszta硉uj charakter i daj poczucie godno渃i i sukcesu we w砤snych oczach i w oczach innych (Rzym, 28. 10. 2000 r.). Wci箍 aktualne s硂wa Ojca 寃i阾ego wyra焠ie promieniowa硑 na boisku, gdzie mimo za縜rtej rywalizacji dominowa砤 bardzo przyjazna atmosfera i postawa fair play.
Nale縴 mie nadziej, 縠 rekolekcje w drodze, jakimi bez w箃pienia by硑 tegoroczne zawody 凷port drog do Boga, pomog wielu m硂dym pasjonatom wysi砶u fizycznego zrozumie g酬bok korelacj zachodz筩 mi阣zy religi a sportem, dzi niestety ze wzgl阣u na komercjalizacj tego ostatniego, ma硂 eksponowan. Nale縴 mie r體nie nadziej, 縠 nowatorska w skali ca砮go kraju religijno-sportowa inicjatywa 丑dzkich metodyk體 ks. Micha砤 Pietrasika i p. Grzegorza Zwoli駍kiego, b阣zie przynosi duchowe, ale i mierzalne owoce dla wszystkich uczestnik體.

Data: 05.06.2014

Czytaj wi阠ej ...

Wyniki Mi阣zyszkolnego Konkursu J陑yka Angielskiego Konkursu J陑yka Angielskiego 凪y mum

Dzi阫ujemy wszystkim uczniom za udzia w konkursie i przygotowanie pracy konkursowej, a nauczycielom za koordynowanie pracy swoich podopiecznych. Do Konkursu przyst筽i硂 27 uczni體 z 5 szk蟪 (Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m, Gimnazjum w Popielawach, Gimnazjum w Brzezinach, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach). Wszystkie zg硂szone prace cechowa wysokim poziom zaawansowania j陑yka angielskiego, adekwatno滄 tre渃i, sp骿no滄 i logika, szeroki zakres struktur gramatycznych i bogaty zas骲 s硂wnictwa. St筪 te Komisja Konkursowa, w sk砤dzie Tomasz Piechota, Ewa P砤chta, Monika Koszada (nauczyciele j陑yka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach), stan阬i przed trudnym dylematem w zakresie przyznania miejsc medalowych i wyr罂nie. Ostatecznie, po dokonaniu wieloaspektowej analizy prac ustalono nast阷uj筩e wyniki:
I miejsce Martyna Karli駍ka Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
II miejsce Natalia Kudlik Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m
III miejsce Roksana Skibi駍ka Gimnazjum nr 1 w Koluszkach


Wyr罂nienia
Justyna Marcinkowska Gimnazjum w Popielawach
Adrianna Bankiewicz Gimnazjum w Brzezinach
Aleksander Szczechowski Gimnazjum w Brzezinach
Ewa Koszel Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m
Natalia Majchrzak Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
Karina Majka Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
Natalia Chuszcz Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Serdecznie gratulujemy zwyci陑com i zach阠amy do brania udzia硊 w kolejnych konkursach organizowanych przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostan dostarczone do szk蟪 w najbli縮zym tygodniu, poczt lub osobi渃ie przez organizatora.

Komisja konkursowa

Data: 26.05.2014

I Mi阣zyszkolny Konkurs Papieski 凬asz 寃i阾y

W dniu 5 maja br. w ko渃iele parafialnym p. w. 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej odby硂 si uroczyste zako馽zenie konkursu wiedzy o czasach i nauce 渨. Jana Paw砤 II 凬asz 寃i阾y organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Honorowy patronat nad wspomnian inicjatyw obj钩 Wydzia Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w dzi oraz obie koluszkowskie parafie. Z ramienia koluszkowskiej 凧edynki opiekunem konkursu by nauczyciel religii Dawid Urba馽zyk, za na poziomie uczestnicz筩ych szk蟪, katecheci: ks. Sebastian Krawczyk, ks. Stanis砤w Cichosz, ks. Pawe B砤szczyk oraz p. Katarzyna Kobus-Pucha砤.
Podstawowym celem konkursu opr骳z popularyzacji wiedzy o Papie縰 -Polaku by硂 r體nie intelektualne i duchowe przygotowanie uczni體 do kanonizacji b. Jana Paw砤 II. Eliminacje sk砤da硑 si z dw骳h cz隃ci. Na etapie szkolnym blisko stu uczni體 z pi阠iu szk蟪 gminy Koluszki (Zesp蟪 Szk蟪 nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum w Ga砶owie, Liceum Og髄nokszta砪筩e nr 1 i Zesp蟪 Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 2) zmierzy硂 si ze szczeg蟪owym testem dotycz筩ym 縴ciorysu i nauczania 渨. Jana Paw砤 II. Ta cz隃 eliminacji odby砤 si 9 kwietnia br. w macierzystych plac體kach uczni體. Zgodnie z regulaminem do drugiego etapu mogli zakwalifikowa si tylko uczniowie, kt髍zy osi筭n阬i okre渓on liczb punkt體, lub, je渓i wskazany pr骻 nie zosta przekroczony, trzech uczestnik體 z najlepszym wynikiem.
Ostatecznie 30 kwietnia w murach Gimnazjum nr 1 spotka硂 si pi阾nastu finalist體. Tym razem uczniowie musieli zmierzy si z trudnymi zadaniami testowymi w formie zamkni阾ej oraz otwartej dotycz筩ymi pielgrzymek 渨. Jana Paw砤 II do Polski. Uczestnicy m.in. musieli poda tras ostatniej (VIII) pielgrzymki papie縜 do kraju, wybranym miastom przyporz筪kowa odpowiednie fragmenty z przem體ie papieskich a nawet uzupe硁i brakuj筩e wyrazy w papieskich tekstach. Cenna okaza砤 si znajomo滄 pielgrzymkowej statystyki, gdy dla przyk砤du nale縜硂 okre渓i, kt髍ego ze wskazanych miast 渨. Jana Pawe II podczas swoich pielgrzymek nie odwiedzi lub ile razy na trasie jego pobytu w kraju znalaz硑 si rodzinne Wadowice. Nad w砤渃iwym przebiegiem eliminacji czuwa砤 komisja konkursowa, kt髍ej przewodniczy koluszkowski wikariusz ks. Marek Mielcarek.
Zwyci陑c konkursu zosta砤 Anna Olczyk, uczennica I LO w Koluszkach. Kolejne miejsca zaj瓿y odpowiednio: Paulina Matuszewska z LO nr 1 (II miejsce) oraz Anna Cieryt z Gimnazjum nr 2 (III miejsce). Ponadto komisja konkursowa wyr罂ni砤: Klaudi Cyniak z Gimnazjum nr 2, Agnieszk 寃inog z LO nr 1 oraz Martyn Pietrasik z Gimnazjum nr 1. Wymienione osoby otrzyma硑 atrakcyjne nagrody ksi箍kowe.
Organizatorzy sk砤daj podzi阫owania wszystkim uczestnikom konkursu, zaanga縪wanym katechetom oraz ksi昕om: ks. Marianowi Cymerysowi i ks. Kazimierzowi Pacholikowi, kt髍zy z w砤snej inicjatywy znacz筩o wspomogli konkursowy bud縠t. Nale縴 縴wi nadziej, 縠 pierwszy w naszym regionie mi阣zyszkolny konkurs papieski na trwa砮 wpisze si w intelektualny pejza gminy i b阣zie wa縩ym wk砤dem Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w piel阦nowanie 縴wej pami阠i o 縴ciu i nauczaniu 渨. Jana Paw砤 II.

Dawid Urba馽zyk

Data: 22.05.2014

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews