Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nagroda za najlepsze projekty edukacyjne

Przepisy o渨iatowe nak砤daj na gimnazjalist體 r罂norakie obowi箊ki i okazuje si, i aby uko馽zy szko酬 nie wystarczy jedynie uzyska pozytywnych ocen na 渨iadectwie z ka縟ego przedmiotu i przyst筽i do egzaminu gimnazjalnego, lecz r體nie zrealizowa tzw. projekt edukacyjny. Jest to swego rodzaju problem do rozwi箊ania, kt髍y mo縠 by zasugerowany przez nauczyciela danego przedmiotu, b筪 zaproponowany przez samych uczni體. Projekt taki wykonuje si w grupach, kt髍ych cz硂nkowie maj okre渓one zadania do wykonania, a ko馽zy si publiczn prezentacj w dowolnej formie i przed wybran grup odbiorc體.
W tym roku Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Koluszkach postanowi砤 stworzy warunki zdrowej rywalizacji mi阣zy poszczeg髄nymi grupami og砤szaj筩 konkurs na najlepiej zrealizowany projekt edukacyjny. Jednym z powod體 podj阠ia takiej decyzji by fakt, 縠 w poprzednich latach wi阫szo滄 prac uczni體 ogranicza砤 si g丑wnie do prezentacji multimedialnej, kt髍ej spos骲 zaprezentowania szerszej grupie odbiorc體 pozostawia wiele do 縴czenia. A przecie mo縧iwo渃i jest tak wiele, jak wiele pomys丑w tkwi w kreatywnych umys砤ch m硂dzie縴.

Data: 25.06.2014

Czytaj wi阠ej ...

Wykaz podr阠znik體 dla uczni體 klas I-III na rok szkolny 2014/15

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2014/2015:
Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2014/2015
Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015

Data: 23.06.2014

Sukcesy m硂dych i uzdolnionych polonist體 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W tradycj Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wpisa硑 si dwa og髄nopolskie konkursy polonistyczne 刏 poprawn polszczyzn na co dzie駭 i 刏 ortografi na co dzie駭. Z ka縟ym rokiem coraz wi阫sza grupa m硂dzie縴 odnosi sukcesy w obu konkursach.
W tym roku konkurs 刏 poprawn polszczyzn na co dzie駭 渨i阾owa jubileusz 10-lecia istnienia. 6 czerwca 2014 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odby砤 si fina硂wa, jubileuszowa gala, podczas kt髍ej wr阠zone zosta硑 dyplomy i nagrody dla zdobywc體 najwy縮zych miejsc w poszczeg髄nych konkursach. Jeste渕y dumni, 縠 w渞骴 najlepszych znale焞i si r體nie nasi uczniowie.
W konkursie 刏 poprawn polszczyzn na co dzie駭 nasz ucze - Micha Drabik z klasy 2b - zaj钩 V miejsce. Szanowne jury doceni硂 jego prac, kt髍 zatytu硂wa 凚ezwzgl阣ni dziennikarze. Bardzo cieszymy si z sukcesu Micha砤, kt髍y w tym konkursie startuje od pierwszej klasy szko硑 podstawowej i do tej pory ju 6 razy znalaz si w finale. Rok temu, jako ucze klasy pierwszej, r體nie reprezentowa szko酬 w finale konkursu.
刏 ortografi na co dzie駭 to drugi konkurs, w kt髍ym co roku m硂dzie Gimnazjum nr 1 bardzo licznie bierze udzia. W tym roku nasza uczennica - Natalia Chuszcz z klasy 3d okaza砤 si najlepsza w Polsce, Micha Drabik z klasy 2b zaj钩 III miejsce, a Karolina Staro z klasy 3c zaj瓿a VIII miejsce. Warto doda, 縠 s to uczniowie, kt髍zy co roku daj nam powody do dumy. W zesz硑m roku, a tak縠 dwa lata temu Karolina Staro by砤 Mistrzyni Polski w Ortografii, a Natalia w ubieg硑m roku zaj瓿a II miejsce, a dwa lata temu znalaz砤 si w gronie finalist體. Pragniemy r體nie podzi阫owa za trud i czas po渨i阠ony na przygotowanie pozosta硑m tegorocznym finalistkom: Julii Nowackiej z klasy 1a i Weronice Grochal z klasy 3a, dla kt髍ej by to drugi fina.
Liczne sukcesy naszych uczni體 przyczyni硑 si do uplasowania si Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w渞骴 40 najlepszych szk蟪 w Polsce.
Za co serdecznie dzi阫ujemy wszystkim finalistom i laureatom.

Data: 22.06.2014

Czytaj wi阠ej ...

WARSZTATY EDUKACJI MEDIALNEJ "DRODZY CZYTELNICY" Z UDZIAM MDZIE痀 Z NASZEGO GIMNAZJUM

Uczniowie naszego gimnazjum 9 czerwca br. pod opiek p. Sylwii Kowalskiej mieli okazj wzi规 udzia w warsztatach edukacji medialnej odbywaj筩ych si w ramach projektu 凞rodzy czytelnicy dzi阫i uprzejmo渃i Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej, kt髍a do udzia硊 w zaj阠iach nas zaprosi砤. Projekt ten wymy渓i硂 i realizuje Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalist體 凨oncentrat dzi阫i dofinansowaniu ze 渞odk體 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronami projektu s: edukacyjny serwis edunews.pl i portal ebib.pl.
Do ko馽a czerwca 2014 r. zostan zorganizowane 22 spotkania dla gimnazjalist體 z aglomeracji warszawskiej i 丑dzkiej odb阣 si w Warszawie, dzi, Pruszkowie, Brzezinach, Pabianicach, Izabelinie, Otwocku, Podkowie Le渘ej, Zgierzu, Konstancinie-Jeziornej, Koluszkach i Woli Pra縨owskiej.
W warsztatach wzi瓿o udzia 22 uczni體 z klas pierwszych, drugich i trzecich. Byli to: Marta Serwa, Marta Paprocka, Kinga Wojciechowska, Natalia Chuszcz, Sandra Kuczkowska, Marta Daszkiewicz, Kacper Smyczek, Micha Drabik, Natalia K阣zierska, Joanna Majchrzak, Ola 宺oda, Joanna Bankowska, Julia Nowacka, Natalia Hermaniuk, Julia Suwalska, Karolina W硂darkiewicz, Wiktor Mrozi駍ki, Micha Stanowski, Hubert Wo焠iak, Justyna Grzegorczyk, Julia Biniek i Maciej Nowak.
Dowiedzieli si na nich m.in.: czym dziennik opinii r罂ni si od tabloidu, kto w Polsce czyta gazety z segmentu true story, czym jest custom publishing i dlaczego reklamy czasem pr骲uj udawa teksty informacyjne. Mogli te sprawdzi si w roli autor體 pierwszych stron gazet i podyskutowa o tym, jak rol media pe硁i w ich 縴ciu. Spotkanie warsztatowe trwa硂 4 godziny lekcyjne i by硂 prowadzone przez dwie profesjonalne trenerki i dziennikarki.

Data: 22.06.2014

Czytaj wi阠ej ...

Orlikowe mistrzynie z "JEDYNKI"

Siatkarska reprezentacja dziewcz箃 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczy砤 w rozgrywkach Orlikowej Ligii Mistrz體 organizowanych przez sdzki Szkolny Zwi箊ek Sportowy i Urz筪 Marsza砶owski w dzi.
Po wcze渘iejszych eliminacjach uczennice 凧edynki uczestniczy硑 w p蟪fina砤ch wojew骴zkich, w czasie kt髍ych bez problemu pokona硑 dru縴ny z Rogowa i 痽chlina zdobywaj筩 prawo udzia硊 w Mistrzostwach Wojew骴ztwa.
Fina Wojew骴zki odby si 14.06.2014r. w Wieruszowie. Pogoda i humory dopisywa硑 zw砤szcza, gdy dziewczynom uda硂 si wygra sw骿 p蟪fina pokonuj筩 Gimnazjum nr 44 z dzi w setach do 14 i do 7 pkt. Mimo, 縠 dziewcz阾a nie by硑 faworytkami zawod體 z ogromn determinacj i zaanga縪waniem przyst筽i硑 do decyduj筩ego meczu. Zabrak硂 naprawd bardzo niewiele i tym trudniej by硂 pogodzi si z przegran. Gimnazjalistki z Koluszek uleg硑 bardzo mocnej dru縴nie z G硂wna 1:2 przegrywaj筩 mecz jedynie 2 punktami. y i niedosyt ust筽i硑 dopiero w czasie dekoracji medalowej, kt髍ej dokonywa Marsza砮k Wojew骴ztwa Witold St阷ie oraz Burmistrz Wieruszowa.
Atmosfera zawod體 by砤 naprawd fantastyczna, powitanie uczestnik體, pokazy taneczne i wokalne, zdj阠ia i wywiady telewizyjne - to chwile, kt髍e dziewcz阾a zapami阾aj na pewno na d硊gi czas. Bardzo cieszy wynik sportowy, ale tak縠 og髄na postawa dziewcz箃 , kt髍e zyska硑 ogromn sympati wszystkich uczestnik體 i bardzo liczne grono kibic體. Swoj wygran siatkarki z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ciesz ca彻 spo砮czno滄 szkoln , ale dedykuj j tak縠 Panu Marcinowi Staro渃ie, prowadz筩emu zaj阠ia z pi砶i siatkowej w OSiR Koluszki bez pracy kt髍ego na pewno nie uda硂by si osi筭n tak znacz筩ego sukcesu. Gratulujemy!
Sk砤d dru縴ny: Katarzyna Mi駅owska, Marta Cywi駍ka, Dagmara Grabowska, Justyna Malinowska, Alicja Stachlewska, Karolina skowicz, Anita Szulc, Martyna Pietrasik, opiekun p. Renata Chor箍y.

Data: 19.06.2014

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews