Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nowoczesna ekopracownia w naszym gimnazjum

Najpierw narodzi si pomys projektu 凟ko-Lab moja wymarzona ekopracownia, p鬅niej przygotowanie wniosku i jego ocena, a nast阷nie realizacja z wykorzystaniem 渞odk體 z Wojew骴zkiego Funduszu Ochrony 宺odowiska i Gospodarki Wodnej w dzi. Warto滄 og髄na zadania wynios砤 38 400 z. W czwartek, 4 grudnia br., mo縩a ju by硂 tylko 渨i阾owa sukces!
Ten sukces nie by砨y mo縧iwy, gdyby nie determinacja wielu os骲: p. Waldemara Siedlika - by砮go Dyrektora Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach, nauczycielki biologii p. Ma砱orzaty Owczarek oraz p. Jaros砤wa Wo焠iaka starszego specjalisty ds. program體 unijnych oraz pozyskiwania funduszy, pracownika Urz阣u Miejskiego w Koluszkach, kt髍zy byli autorami projektu i czuwali nad jego realizacj.
Zaraz po otrzymaniu dotacji rozpocz钩 si remont pracowni, obejmowa malowanie 渃ian i sufitu, modernizacj pod彻cze wodno-kanalizacyjnych oraz sieci internetowej. Zosta硑 zakupione nowe meble, laptop, mikroskopy, wizualizer, rzutnik, nowoczesna tablica multimedialna oraz liczne pomoce dydaktyczne, w tym: plansze, filmy, atlasy, klucze, globusy, programy multimedialne i gry, zestawy do oznaczania i po砤wiania bezkr阦owc體, walizki ekobadacza, zestawy do badania powietrza i gleby, lornetki oraz lupy.
Uda硂 si to przy wsparciu finansowym organu prowadz筩ego i Rady Rodzic體 Zespo硊 Szk蟪 nr 1 oraz dotacji z WFO宨GW, kt髍a wynios砤 29 048 z. Efektem tej wsp蟪pracy jest pracownia nowoczesna, odnowiona i doposa縪na. W pracowni opr骳z zaj赕 z edukacji ekologicznej odbywaj si lekcje z przedmiot體 przyrodniczych oraz zaj阠ia pozalekcyjne, w tym ko砤 zainteresowa ekologiczne i biologiczne.

Data: 07.12.2014

Czytaj wi阠ej ...

Andrzejki w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Wywodz筩a si z obrz筪k體 ludowych tradycja 渨i阾owania imienin Andrzeja jest 縴wo kultywowana przez uczni體 凧edynki. Jak wiadomo, tego dnia w odleg硑ch czasach starano si przer罂nymi sposobami wywr罂y to, co czeka mia硂 ludzi w przysz硂渃i. W szkolnej rzeczywisto渃i Gimnazjum nr 1 uda硂 si przekszta砪i ten, co prawda poga駍ki obyczaj, w form przyjemnej zabawy, po彻czonej z umiej阾no渃i autoprezentacji. W pi箃ek 28 listopada na szkolnych korytarzach pojawi硑 si profesjonalne stoiska pi阫nie wygl筪aj筩ych wr罂bit體 i wr罂bitek oferuj筩ych swoje nieziemskie us硊gi. Ka縟y m骻 zaryzykowa i sprawdzi czy jego los pisany b阣zie kolorami t阠zy, czy mo縠 czyhaj na niego niebezpiecze駍twa i pora縦i. Uczniowie wykazali si niezwyk彻 kreatywno渃i przygotowuj筩 bardzo r罂norodne wr罂by. Przysz硂滄 przepowiadano z linii d硂ni, kart, kszta硉體 zastyg砮go wosku, namalowanych obraz體, kryszta硂wej kuli, wyrzuconej ko滄mi liczby oczek, przebijanych szpilk serc i wielu innych metod. Cz隃 klas przygotowa砤 r體nie w砤sne wypieki w postaci s硂dkich babeczek i ciast z ukrytymi w 渞odku przepowiedniami. Co wi阠ej, zwiedzaj筩ych czasem znienacka 砤pa硑 dziwne stwory, o czym mog砤 si przekona nawet Pani Dyrektor.
寃i阾owanie 凙ndrzejk體 mia硂 form konkursu na najlepiej przygotowane stoisko. W ocenianiu brano pod uwag jego wystr骿, przebranie wr罂bit體, oryginalno滄 wr罂b oraz umiej阾no滄 prezentacji. Wszystkie klasy przygotowa硑 si bardzo solidnie daj筩 tym samym komisji konkursowej, z硂縪nej z nauczycieli i przedstawiciela Samorz筪u Uczniowskiego, trudne zadanie wytypowania najlepszych. Ostatecznie po podliczeniu punkt體 pierwsze miejsce zaj瓿a klasa 3A, drugie miejsce przypad硂 klasie 3D, a na trzecim uplasowa砤 si klasa 1D. Zwyci陑cy otrzymali s硂dkie upominki i pami箃kowe dyplomy. Organizatorzy dzi阫uj wszystkim uczniom za du縠 zaanga縪wanie w przygotowanie tego wydarzenia, wychowawcom klas za zach阠enie swoich podopiecznych do dzia砤nia oraz Samorz筪owi Szkolnemu za pomoc w jego realizacji.
Wiadomo, 縠 do wr罂b nale縴 podchodzi z przymru縠niem oka, jednak niekt髍e z nich niewiarygodnie szybko si spe硁i硑. Przepowiedziana jednemu z cz硂nk體 komisji choroba ujawni砤 si ju dwa dni p鬅niej w formie silnej grypy. Miejmy jednak nadziej, 縠 pozytywne wr罂by r體nie szybko dadz zna o sobie.

Opiekun SU
Tomasz Piechota

Data: 07.12.2014

OBCHODY MI蔇ZYNARODOWEGO MIESIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Przez ca硑 pa焏ziernik biblioteka szkolna obchodzi砤 Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych. Tegorocznemu 渨i阾u przewodzi硂 has硂 :
凨to czyta ksi箍ki ten 縴je podw骿nie Umberto Eco
W ramach obchod體 biblioteka przeprowadzi砤 kilka dzia砤 maj筩ych na celu propagowanie biblioteki i czytelnictwa.
Na pocz箃ku pa焏ziernika odby硑 si lekcje biblioteczne na temat zasad korzystania z naszej biblioteki przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we wszystkich klasach pierwszych.
Z ciep硑m przyj阠iem ze strony uczni體 spotka砤 si tak縠 akcja 凱odaruj ksi箍k bibliotece organizowana ju po raz drugi wraz z Samorz筪em Uczniowskim. W tym roku przeprowadzona zosta砤 zbi髍ka ksi箍ek u縴wanych, ale w dobrym stanie.
Ka縟a klasa mia砤 za zadanie uzbiera jak najwi阠ej wolumin體. Przedsi陊zi阠ie by硂 tak縠 konkurencj, za kt髍 zosta硑 przyznane punkty w konkursie 凷uperklasa 2014-2015.
W sumie uda硂 si pozyska 560 pozycji z literatury m硂dzie縪wej, bajeczek, s硂wnik體, leksykon體. Cz隃 wolumin體 zasili zbiory biblioteki Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, a cz隃 przekazana zostanie Bibliotece Parafialnej przy ko渃iele pw. NP NMP w Koluszkach.
Najwi阠ej ksi箍ek zebra砤 kl. 2C- p. U. Chachulskiej- Tomaszczak, kl. 1A - p. I. Dziedziczak i kl. 2A- p. M. Drabik.
Przez ca硑 pa焏ziernik polecane by硑 i prezentowane ksi箍ki nagodzone w konkursie literackim im. A. Lindgren, Polskiej Sekcji IBBY i polecane przez Fundacj "ABCXXI Ca砤 Polska czyta dzieciom".
W czasie Miesi筩a Bibliotek Szkolnych prowadzony by ciesz筩y si zainteresowaniem, coroczny kiermasz taniej ksi箍ki oraz rozdawane by硑 ulotki reklamuj筩e nowo渃i dost阷ne w bibliotece.
Na zako馽zenie obchod體 Miesi筩a Bibliotek Szkolnych uczniowie nale抗cy do Ko砤 Bibliotecznego przeprowadzili kolejny raz akcj 凚ook Cafe polegaj筩 na sprzeda縴 w砤snor阠znie przygotowanych s硂dko渃i, w kt髍ej uda硂 si zebra 167 z. Z pozyskanych funduszy zakupione zostan ksi箍ki m硂dzie縪we wybrane przez aktyw biblioteczny.

Data: 14.11.2014

Nowa ekopracownia w naszym gimnazjum

Zadanie pn. 刄tworzenie ekopracowni EKO-LAB przy Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zosta硂 dofinansowane ze 渞odk體 Wojew骴zkiego Funduszu Ochrony 宺odowiska i Gospodarki Wodnej w dzi.
Warto滄 og髄na zadania wynosi 38400,00 z. Dofinansowanie w formie dotacji ze 渞odk體 Wojew骴zkiego Funduszu Ochrony 宺odowiska i Gospodarki Wodnej w dzi wynosi 29048,00 z.
Projekt przewiduje przygotowanie pracowni edukacji ekologicznej pod nazw 凟KO-LAB dla uczni體 Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach. W ramach tego projektu dla odnowionej pracowni zakupione zostan:
1. Pomoce dydaktyczne i naukowe;
2. Sprz阾 audiowizualny: tablica multimedialna, wizualizer, laptop i rzutnik multimedialny;
3. Meble: szafy, rega硑, 砤wki, krzes砤.

Data: 09.11.2014

Kolejne warsztaty z udzia砮m student體 z AIESEC

Zesp蟪 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach wsp蟪pracuje z najwi阫sz na 渨iecie organizacj studenck AIESEC ju od kilku lat i corocznie go渃ie z odleg硑ch kraj體 prowadz warsztaty w j陑yku angielskim dotycz筩e pa駍tw, z kt髍ych pochodz. W dniach 29.09-3.10.2014 mieli渕y przyjemno滄 go渃i Hien z Wietnamu, Michaela z Egiptu oraz Shaghayegh z Iranu. Uczniowie naszego gimnazjum oraz szko硑 podstawowej mieli zatem okazj do渨iadczy mi阣zynarodowej atmosfery na lekcjach j陑yka angielskiego, a jednocze渘ie sprawdzi swoje umiej阾no渃i j陑ykowe. Studenci odkryli przed nami kultur, histori i przyrod swoich pa駍tw. Wietnamska kuchnia, egipskie hieroglify, ira駍kie krajobrazy, pisanie po arabsku czy persku - to tylko niekt髍e elementy kulturowe, kt髍e przygotowali dla nas nasi go渃ie.

Data: 19.10.2014

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews