Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

刏ielony sport przygoda ze sportem

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w bie抗cym roku szkolnym uczestnicz w og髄nopolskim programie 凱rzygoda ze sportem upowszechnianie sportu dzieci i m硂dzie縴 w dziedzinie orientacji sportowej, kt髍y jest realizowany przez Polski Zwi箊ek Orientacji Sportowej. Uczestnicy projektu ucz si orientacji w terenie za pomoc mapy i kompasu, by w przysz硂渃i mogli bra udzia w takich imprezach sportowych jak: rowerowa jazda na orientacj oraz biegi na orientacj. Udzia w projekcie jest to r體nie ciekawy spos骲 na zagospodarowanie czasu wolnego i aktywne jego sp阣zenie.
Program 凱rzygoda ze sportem jest wsp蟪finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Zwi箊ek Orientacji Sportowej.
Koordynatorem projektu jest i osob prowadz筩 zaj阠ia jest nauczyciel w-f p. Mariusz Ma砤chowski.
Wi阠ej informacji o projekcie mo縩a uzyska na stronie Polskiego Zwi箊ku Orientacji Sportowej - http://orienteering.org.pl

Mariusz Ma砤chowski

Data: 21.12.2014

Czytaj wi阠ej ...

AKCJA CHARYTATYWNA 凣覴A GROSZA W NASZEJ SZKOLE

G髍a Grosza to akcja charytatywna organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Polega na zbi髍ce drobnych monet w szko砤ch i przedszkolach na terenie ca砮j Polski w dniach od 24 listopada do 5 grudnia. Zebrane monety pozwalaj na dofinansowanie zawodowych rodzin zast阷czych, rodzinnych dom體 dziecka oraz innych plac體ek opieku馽zo- wychowawczych.
G髍a Grosza jest lekcj empatii, zrozumienia, tolerancji, kt髍a pokazuje, 縠 cho jeden grosz nic nie mo縠 zmieni, to uzbierana G髍a Grosza mo縠 przyczyni si do pomocy dzieciom. Najcenniejsze jest to, 縠 to dzieci pomagaj dzieciom, 縠 to same dzieci maj wp硑w na popraw sytuacji swoich r體ie渘ik體. Patronat nad akcj obj瓿a Minister Edukacji Narodowej, Pani Joanna Kluzik Rostkowska.
Nasza szko砤 ju po raz 5 w彻czy砤 si do tej akcji. Dotychczas zebrali渕y ponad 60 tys. monet! na kwot 4.384,60 z硂tych! W bie抗cym roku szkolnym, w 15 edycji akcji, w dniach 24 listopada - 12 grudnia 2014 r. uczniowie zebrali 26.648 szt. , czyli 56,5 kg monet o warto渃i 1.195,83 z. Pieni箍ki zostan przekazane do Towarzystwa Nasz Dom za pomoc firmy kurierskiej na pocz箃ku stycznia 2015 r.

Data: 21.12.2014

Czytaj wi阠ej ...

"Na S硂wia駍k Nut"

W dniu 8 grudnia uczniowie naszego Gimnazjum wzi阬i udzia w III Konkursie Artystycznym 凬a S硂wia駍k Nut陻 zorganizowanym dla gimnazjalist體 z woj. 丑dzkiego przez sdzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta砪enia Praktycznego. Konkurs mia 2 etapy: szkolny i og髄no丑dzki. Nasze gimnazjum reprezentowali w nim: w kategorii recytacja Jakub Szkopi駍ki, Kamila 宯ieg oraz Konrad Zylbersztajn. A w kategorii prezentacja utworu wokalnego - Natalia Hermaniuk, Agata Korczy駍ka i Ola Reczulska.
Komisja konkursowa po wys硊chaniu wszystkich wykona wy硂ni砤 zwyci陑c體 w obu kategoriach. Pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim zdoby Konrad Zylbersztajn z kl. 1B! W kategorii wokalnej nie przyznano 1 miejsca, natomiast 2 miejsce, czyli zwyci阺two w konkursie wywalczy硑: Natalia Hermaniuk, Agata Korczy駍ka i Ola Reczulska.
Przed rozpocz阠iem artystycznych zmaga wylosowano szko酬 organizatora przysz硂rocznej edycji konkursu. Wygrali渕y tak縠 i w tej konkurencji.

Data: 14.12.2014

Jubileuszowy XV Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka"

W dniu 2 grudnia 2014 roku odby si XV Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka拻. Zgodnie z tradycj adresowany by do uczni體 klas pierwszych, a organizatorem byli ubieg硂roczni zwyci陑cy - klasa II D pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Spa硑. W tym roku uczestnicy konkursu musieli przedstawi w formie kolorowej wycinanki trzy atrybuty charakterystyczne dla wylosowanego przez siebie boga lub bogini. Tradycyjnie odby砤 si te konkurencja muzyczna piosenka, kt髍ej tekst opisywa losy Odyseusza i w kt髍ym pierwszoklasi渃i musieli znale熸 3 b酬dy. Klasa II D pod kierunkiem Mateusza Grzybczy駍kiego przygotowa砤 te kr髏ki film, obrazuj筩y rozstanie s硑nnej mitologicznej pary: Ariadny i Tezeusza. Rozstanie to odby硂 si na wyspie Naksos i o jej nazw pytali渕y uczestnik體 konkursu.
W przygotowanie konkursu zaanga縪wali si te rodzice uczni體 z klasy II D, kt髍zy pomogli przygotowa dekoracje i stroje.
Ostatecznie zwyci陑cami mitologicznych zmaga zosta砤 dru縴na klasy I C w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Mariusz Piera, Bartek Kurgiel, Hubert Makowski i Janek Soko硂wski. Zwyci陑com gratulujemy i 縴czymy wiele 渨ietnych pomys丑w przy realizacji XVI Szkolnego Konkursu Mitologicznego.
Rozstrzygni阠ie konkurencji dla publiczno渃i nast筽i wkr髏ce.

Data: 10.12.2014

Zaj阠ia opieku馽zo-wychowawcze w okresie przerwy 渨i箃ecznej

kalendarzDyrektor Zespo硊 Szk蟪 nr 1 informuje rodzic體, 縠 w okresie zimowej przerwy 渨i箃ecznej w dniach 22-31 grudnia 2014 r. (poza dniami 渨i箃ecznymi - 25, 26 grudnia i 1 stycznia) oraz w dodatkowych dniach wolnych od zaj赕 dydaktycznych - 2 i 5 stycznia 2015 r. szko砤 zorganizuje w godz. 8-12 zaj阠ia opieku馽zo-wychowawcze dla uczni體 zgodnie z rozpoznanymi potrzebami.
W w/w okresie nie ma mo縧iwo渃i korzystania z obiad體 oraz nie b阣zie organizowany dow髗 uczni體 do szko硑.
Rodzice uczni體, kt髍zy chcieliby zg硂si swoje dzieci na zaj阠ia proszeni s o przekazanie informacji wychowawcy klasy w Zeszycie korespondencji do dnia 18 grudnia 2014 r.

Data: 10.12.2014

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews