Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

OSTATKOWE SZALE裇TWO

W dniu 17. 02. 2015 r. w Gimnazjum nr 1 渨i阾owali渕y ostatki i zwi箊an z nimi wielowiekow tradycj przebierania. Samorz筪 Uczniowski zorganizowa w tym dniu konkurs na najlepiej przebran klas. Tegoroczne ostatkowe szale駍two zosta硂 po彻czone z konkursem na SUPERKLAS. Ju od rana na przerwie s硑cha by硂 g硂渘e 渕iechy i okrzyki. Znikn瓿y schludne stroje, a na szkolnym korytarzu roi硂 si od przedziwnych osobisto渃i. Klasy przebra硑 si, przyjmuj筩 wylosowany wcze渘iej motyw przewodni: Kl. 1A-Grupy etniczne, Kl. 1B- S硊縝a zdrowia, Kl. 1C- Potwory, Kl. 1D- Gastronomia, Kl. 1E- Kibice, Kl. 2A- S硊縝y mundurowe, Kl. 2B- Sportowcy, Kl. 2C- Piosenkarze, Kl. 2D- Rolnictwo, Kl. 3A- Postaci z bajek, Kl. 3B-Bohaterowie film體, Kl. 3C-Bogowie greccy, Kl. 3D- Osoby starsze.
Wszystkie klasy wykaza硑 si du縴m zaanga縪waniem w tym konkursie, jednak zwyci陑ca m骻 by tylko jeden... Uwag przykuwa砤 klasa 2A przebrana za s硊縝y mundurowe, kt髍a jednog硂渘ie zaj瓿a I miejsce. II miejsce zdoby砤 klasa kl. 1B prezentuj筩a si jako s硊縝a zdrowia. Zaszczytne III miejsce przypad硂 klasie 3D, kt髍a tego dnia wcieli砤 si w role staruszk體.
Pozosta砮 klasy r體nie wykaza硑 si ogromn pomys硂wo渃i, ale to ju trzeba zobaczy na w砤sne oczy, dlatego zapraszamy do naszej galerii zdj赕 pod news-em.
R體nie wychowawcy klas prowadzili tego dnia lekcje w niezwykle barwnych strojach. Gro焠ie by硂 na lekcji wychowania fizycznego za spraw potwora w przera縜j筩ej masce, kt髍y porwa niew箃pliwie p. Dariusza Borkowskiego. Lekcje j陑yka polskiego 減iewaj筩o prowadzi砤 p. Urszula Chachulska- Tomaszczak jako Ewa Demarczyk oraz pani stra縜k - Ma砱orzata Drabik. Na lekcjach matematyki zamiast p. Anetty Olejniczak mogli渕y tego dnia spotka dr Zosi Bursk z serialu 凬a dobre i na z砮, a na biologii - p. Ma砱orzat Owczarek w roli kibica reprezentacji Polski.
U渕iech na twarzy opiekuna SU - p. Ma砱orzaty Kujawy wzbudzi Emil Pawlak z kl. 2D (kt髍ej motywem przewodnim by硂 rolnictwo) chodz筩y z karteczk 凴olnik szuka 縪ny. Gratulujemy Emilowi pomys硊 i 縴czymy... powodzenia w poszukiwaniach, a wszystkim uczniom i nauczycielom dzi阫ujemy za wsp髄na zabaw.

Ma砱orzata Kujawa
Opiekun SU

Data: 24.02.2015

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i z Jedynki na Pedros Cup 2015 - spotkanie z mistrzami lekkiej atletyki

17 lutego uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach mieli okazj uczestniczy w zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego wyje焏zie do Atlas Areny w dzi na XI Mi阣zynarodowy Miting Lekkoatletyczny Pedros Cup 2015.
Obserwacja tak du縠go widowiska sportowego, wcielenie si w rol kibica oraz spotkanie oko w oko z mistrzami lekkiej atletyki to g丑wne powody, dla kt髍ych ponad dwudziestoosobowa grupa gimnazjalist體 zdecydowa砤 si w砤渘ie tak sp阣zi sw骿 wolny czas we wtorkowy, ostatkowy wiecz髍. Nie trzeba by wielkim fanem lekkiej atletyki, aby poczu ogromne emocje i z ka縟 chwil z coraz wi阫szym zainteresowaniem obserwowa i prze縴wa kolejne konkurencje i wyst阷y zawodnik體 pokonuj筩ych swoje 縴ciowe rekordy. Takie wra縠nia towarzyszy硑 te uczniom Jedynki, kt髍ych zadowolenie spot阦owa砤 tak縠 obecno滄 pana prezydenta Bronis砤wa Komorowskiego oraz wielu znanych jedynie z telewizji gwiazd sportu. Naprawd by硂 warto na 縴wo zobaczy, jak wygl筪a taka presti縪wa impreza sportowa.

Data: 22.02.2015

Czytaj wi阠ej ...

Uczennica Gimnazjum nr 1 laureatk Og髄nopolskiego Konkursu MEDITEST

MeditestCelem Og髄nopolskiego Konkursu MEDITEST, kt髍y odby si ju po raz czwarty, jest promowanie w渞骴 uczni體 zdrowego trybu 縴cia, pog酬bienie znajomo渃i budowy i funkcjonowania w砤snego organizmu, zwi阫szenie ich 渨iadomo渃i na temat zagro縠 dla zdrowia i 縴cia ludzkiego oraz sposob體 post阷owania w nag硑ch wypadkach. Organizatorem konkursu jest Og髄nopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
MEDITEST skierowany jest do uczni體 szk蟪 podstawowych oraz gimnazjalnych i jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza i druga kategoria to uczniowie ze szk髄 podstawowych, najstarsz grup stanowi uczniowie gimnazjum. Konkurs z roku na rok cieszy si coraz wi阫szym zainteresowaniem, w tym roku w kategorii 刧imnazjum startowa硂 844 uczni體 z wojew骴ztwa 丑dzkiego oraz a 9240 w ca砮j Polsce.
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach reprezentowa硂 w konkursie Meditest 10 uczni體 z klas II i III, kt髍zy musieli wykaza si wiedz z anatomii, fizjologii i zasad udzielania pierwszej pomocy w nag硑ch wypadkach. Wyniki konkursu og硂szono 2 lutego br. Uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Julia Suwalska zosta砤 laureatk konkursu i zaj瓿a 3 miejsce w Polsce. Maria Szklarek, Wiktor Starosta, Katarzyna Rawicka oraz Martyna Robak otrzymali wyr罂nienia za zaj阠ie miejsc w pierwszej pi阾nastce. Pozostali uczniowie r體nie zaj阬i wysokie pozycje mieszcz筩 si w trzydziestce najlepszych gimnazjalist體. Opiekunem uczni體 by砤 nauczycielka biologii p. Ma砱orzata Owczarek.

Data: 22.02.2015

Czytaj wi阠ej ...

M硂dzie pomaga m硂dzie縴

W ostatni dzie przed zimowymi feriami, kiedy wi阫szo滄 uczni體 jest ju my渓ami, a czasem i fizycznie, daleko od szko硑, m硂dzie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zorganizowa砤 zbi髍k charytatywn na rzecz Ady Krawentek i Kuby Go酬biowskiego, zmagaj筩ych si z chorobami nowotworowymi. G丑wnym inicjatorem akcji by Kacper Pabia馽zyk - ucze klasy 3B Gimnazjum nr 1 wspomagany przez Samorz筪 Uczniowski.
Przez ca硑 dzie, podczas przerw mi阣zylekcyjnych, sprzedawane by硑 babeczki, ciasta i inne s硂dko渃i upieczone przez ka縟 klas. Natomiast w godzinach popo硊dniowo-wieczornych odby砤 si dyskoteka charytatywna. Og髄nie uda硂 si zebra ponad tysi筩 sto z硂tych, co nale縴 uzna za wielki sukces. Pozyskane pieni箍ki zosta硑 w ca硂渃i przekazane rodzicom dzieci. Na uwag zas硊guje fakt, i, mimo, 縠 Ada i Kuba nie s uczniami Gimnazjum nr 1 to jednak istnieje w渞骴 m硂dzie縴 silna wi隉 solidarno渃i i ch赕 niesienia pomocy, tym, kt髍zy naprawd jej potrzebuj, a ucz阺zczanie do tej czy innej szko硑 nie ma w體czas wi阫szego znaczenia.
Szczeg髄ne podzi阫owania kierujemy do wszystkich uczni體 zaanga縪wanych w zbi髍k, nauczycieli sprawuj筩ych opiek podczas dyskoteki wraz z Pani Dyrektor Jolant D筨rowsk, a tak縠 do Pani Henryki wskiej prowadz筩ej szkolny sklepik, kt髍a r體nie znacz筩o wspomog砤 akcj. Jednocze渘ie 縴czymy Adzie i Kubie du縪 u渕iechu, rado渃i z ma硑ch rzeczy, patrzenia w przysz硂滄 z nigdy niegasn筩 nadziej i trzymamy kciuki za szybkie przezwyci昕enie choroby i powr髏 do normalno渃i. Pami阾ajmy, 縠 zdrowie to jedna z najwa縩iejszych warto渃i w 縴ciu, i jak to zauwa縴 wiele wiek體 temu patron Gimnazjum nr 1, Jan Kochanowski, szanujmy je, zanim si zepsuje.Tomasz Piechota
Opiekun Samorz筪u Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 10.02.2015

Czytaj wi阠ej ...

KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA

15 stycznia 2015 roku odby砤 si w naszej szkole II edycja Konkursu wiedzy na temat praw dziecka organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. Spo砮czno滄 uczniowsk oraz nauczycieli i dyrekcj zebran w auli naszego gimnazjum powita Zarz筪 - Joanna Marczyk z kl. 3C i Szymon Jochman z kl. 3D.
Ka縟a klasa zobowi箊ana by砤 do wytypowania 1 reprezentanta do udzia硊 w konkursie.
W drodze losowania: - stanowisko nr 1 zaj钩 Seweryn Owczarek, z kl. 3C, stanowisko nr 2 Krystian Rowi駍ki z kl. 2B, stanowisko nr 3- Patrycja Nowakowska z kl. 2D, stanowisko nr 4- Micha Pietrasik z kl.3D, stanowisko nr 5- Przemys砤w Piwowar z kl. 2A, stanowisko nr 6- Wiktoria Wojciechowska z kl. 3A, stanowisko nr 7- Micha Bukowski z kl. 1B, stanowisko nr 8- Mateusz Kazimierczak z kl. 1A, stanowisko nr 9- Przemys砤w Retwi駍ki z kl. 2C, stanowisko nr 10- Przemys砤w Ratajski z kl. 1E, stanowisko nr 11- Natalia K阣zierska z kl. 3B, stanowisko nr 12- Karol Ku焠iak z kl. 1C, stanowisko nr 13- Justyna K彻b z kl.1D.
Konkurs przebiega na wz髍 popularnego teleturnieju 1 z 10. W rol prowadz筩ego Tadeusza Sznuka wcieli si laureat ubieg硂rocznego konkursu i 凟kspert Praw Dziecka w naszej szkole- Stanis砤w Szwarc, z kl. 3d.
Nad przebiegiem konkursu czuwali opiekunowie SU p. Ma砱orzata Kujawa i p. Tomasz Piechota.
Turniej sk砤da si z 2 etap體. W rundzie I prowadz筩y rozpoczyna zadawanie pyta od pierwszego w kolejno渃i zawodnika. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali 1 punkt. Je縠li wskazany gracz nie odpowiedzia poprawnie - traci jedn szans. W tej rundzie uczestnicy sami wskazywali zawodnika do nast阷nego pytania.
Gra by砤 niezwykle emocjonuj筩a, a pytania w miar rozwoju gry coraz trudniejsze. Przerywnikiem w zmaganiach by wyj箃kowy wyst阷 wokalny p. Piechoty, kt髍y za減iewa piosenk z autorskimi s硂wami dotycz筩ymi praw dziecka.
Do kolejnego etapu gry przesz硂 trzech zawodnik體, kt髍zy dostali po trzy nowe szanse i tyle punkt體, ile szans zachowali w poprzednim etapie. Trzy b酬dne odpowiedzi lub brak poprawnych powodowa odpadniecie z gry. W tym etapie w puli by硂 15 pyta.
Prowadz筩y zadawa pytania wszystkim graczom po kolei. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali po 1 punkcie. Niezr體nanym zawodnikiem, odpowiadaj筩ym na najwi阫sz liczb pyta by Micha Bukowski z kl. 1B, kt髍y za swoj ogromn wiedz zosta nagrodzony gromkimi brawami i nagrod specjaln.
Ostateczne wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj筩o:
III miejsce zaj钩 Krystian Rowi駍ki- z kl. 2B
II miejsce zdoby砤 Natalia K阣zierska z kl. 3B
I miejsce i zaszczytny tytu Eksperta Praw Dziecka w naszej szkole w roku szkolnym 2014-2015 uzyska Przemys砤w Piwowar z kl. 2A

Konkurs by r體nie jedn z tegorocznych konkurencji 凷uperklasa 2014-2015, w kt髍ej klasy uzyska硑 odpowiednio:
Klasa 1 D- 1 pkt., Klasa 1 C- 2 pkt., Klasa 1 E- 3 pkt., Klasa 3D- 4 pkt., Klasa 3A- 5 pkt., Klasa 1A- 6 pkt., Klasa 2C- 7 pkt., Klasa 2D- 8 pkt., Klasa 3C- 9 pkt., Klasa 1B- 10 pkt., Klasa 2B- 11 pkt., Klasa 3B- 13 pkt., Klasa 2A- 15 pkt.

Gratulujemy!
Ma砱orzata Kujawa
opiekun SU

Data: 23.01.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews