Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nowe regulaminy szkolnej Biblioteki

Po 10 latach zasadne sta硂 si uaktualnienie istniej筩ych od roku szkolnego 2004/2005 regulamin體 biblioteki do nowych warunk體 i potrzeb. Przygotowane przez nauczyciela bibliotekarza zapisy zosta硑 zatwierdzone przez dyrekcj szko硑 04 marca 2015 r., a tym samym zacz瓿y obowi箊ywa wszystkich u縴tkownik體 biblioteki.

Regulamin Czytelni

Regulamin Wypo縴czalni

Regulamin Centrum Multimedialnego

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 09.03.2015

Podsumowanie VIII edycji Ligi Mistrz體 BRD
W okresie ferii zimowych reprezentacja BRD Gimnazjum nr 1 w Koluszkach tradycyjnie wzi瓿a udzia w og髄nopolskich rozgrywkach Ligi Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego.
Tegoroczna VIII edycja zawod體 zosta砤 podzielona na 4 turnieje, kt髍e zosta硑 rozegrane w woj. opolskim, woj. podkarpackim (2 kolejki) oraz podsumowanie turnieju w woj. ma硂polskim.
Ka縟y z turniej體 LM BRD sk砤da si z 4 konkurencji: testu sprawdzaj筩ego wiedz z zakresu ruchu drogowego, testu z zasad pierwsze駍twa na skrzy縪waniach, jazdy sprawno渃iowej rowerem na torze przeszk骴 i konkurencji praktycznego udzielania pierwszej pomocy.
Gospodarzami pierwszej kolejki rozgrywek, kt髍a odby砤 si w dniach 29-30. 01. 2015 r. by砤 Szko砤 Podstawowa nr 5 w K阣zierzynie-Ko焞u (woj. opolskie), kt髍a go渃i砤 reprezentacje dru縴n BRD z 9 wojew骴ztw centralnej i po硊dniowej Polski.
II i III kolejka zmaga odby砤 si na Podkarpaciu w dniach od 4 do 6 lutego 2015 r. Pierwszy z podkarpackich turniej體 odby si w miejscowo渃i Czarna, w powiecie d阞ickim. Ciekawostk tego turnieju by fakt, 縠 do uczestnicz筩ych w poprzednich zmaganiach 8 reprezentacji poszczeg髄nych wojew骴ztw do彻czyli przedstawiciele woj. zachodniopomorskiego, kt髍zy jednocze渘ie po raz pierwszy stan阬i na starcie ligowych zmaganiach dru縴n brd. Po podsumowaniu zmaga II kolejki wszystkie reprezentacje szybko przemie渃i硑 si do oddalonej o ponad 100 km od Czarnej miejscowo渃i Huta Krzeszowska (powiat ni縜駍ki), aby kolejnego dnia rozegra trzeci kolejk rowerowych zmaga.
Ostatnia, podsumowuj筩a kolejka zmaga odby砤 si w dniach 26-27. 02. 2015 r. w Szkole Podstawowej w Stroniu, w powiecie wadowickim (woj. ma硂polskie). To w砤渘ie na terenie aktualnych Vicemistrz體 Polski w turnieju BRD ostatecznie rozstrzygn瓿y si losy tegorocznych zmaga mistrz體 dw骳h rowerowych k蟪ek i Kodeksu Drogowego.
W klasyfikacji dru縴nowej zawodnicy naszego Gimnazjum w sk砤dzie: Jakub Spa砤, Micha Popek, Kapcer Smyczek i Micha Drabik zaj阬i 3 miejsce. Sukcesem dla naszych zawodnik體 zako馽zy砤 si klasyfikacja indywidualna. Tytu Mistrza Ligi zdoby Micha Drabik, kt髍ym tym samym powt髍zy ubieg硂roczny sukces. Micha r體nie nie mia sobie r體nych w klasyfikacji na zawodnika najlepiej pisz筩ego testu z ruchu drogowego. Miejsce 8 w klasyfikacji indywidualnej przypad硂 r體nie naszemu uczniowi Kacprowi Smyczkowi.
Tym samym nale縴 uzna, 縠 dru縴na naszej szko硑 dobrze zainaugurowa砤 tegoroczne brd-wskie zmagania i oby to by dobry prognostyk na zaczynaj筩y si ju niebawem XXXVIII Og髄nopolski Turniej BRD.
Zdj阠ia z tegorocznych rozgrywek LM BRD mo縠cie zobaczy w internetowej galerii.

Data: 04.03.2015

Wspomnienia z obozu sportowo-rekreacyjnego w Bia砪e

W czasie tegorocznych ferii zimowych grupa uczni體 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczy砤 w tygodniowym obozie sportowo-rekreacyjnym w g髍ach. Wyjazd ten do Bia砶i Tatrza駍kiej zorganizowali dla swoich podopiecznych n-le wych. fiz. pan J.Cecherz i pan M.Gajek. Jak ka縟ego roku atrakcji nie brakowa硂. Mi硂渘icy bia砮go szale駍twa doskonalili swoje umiej阾no渃i na stokach Kotelnicy, a na koniec dnia regenerowali si硑 na Termach Bania.
Tradycyjnie odby砤 si r體nie wycieczka do Zakopanego oraz wieczorny kulig z pochodniami i ogniskiem. Wszyscy w dobrych nastrojach powr骳ili do Koluszek pe硁i energii i gotowi do pracy w II semestrze, oczekuj筩 wakacji i kolejnych wyjazd體.
Zach阠amy Was do obejrzenia zdj赕 z pobytu w g髍ach.

Data: 04.03.2015

Czytaj wi阠ej ...

ZNOW POKAZUJEMY. 凙 W孨IE, 疎 CZYTAMY!

Rusza V edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II, pt. 凙 w砤渘ie, ze czytamy, organizowanego przez bibliotek szkoln. Konkurs trwa b阣zie od marca do maja 2015 r. Przez trzy kolejne miesi筩e 5-osobowe dru縴ny z klas II, b阣:
1. W marcu - pisa test ze znajomo渃i tre渃i ksi箍ki 凣wiazd naszych wina J. Greena oraz prac pisemn - Dalsze losy bohater體 凜iosu udr阫i.
2. W kwietniu - odb阣zie si test ze znajomo渃i ksi箍ki 凙ni s硂wa o Zosi! Z. Orli駍kiej. Drug konkurencj b阣zie praca plastyczna- miniprzewodnik po miejscach opisanych w ksi箍ce.
3. Na maj - zaplanowany jest test ze znajomo渃i ksi箍ki 凙rka czasu M. Szczygielskiego oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej 剬wiat getta warszawskiego uj阾y w powie渃i.
Szczeg蟪owe informacje znajduj si w regulaminie konkursu dost阷nym w bibliotece szkolnej.
Sk砤dy dru縴n prezentuj si nast阷uj筩o:
Kl. 2A: Joanna Bankowska, Julia Nowacka, Julia Suwalska, Jakub Szkopi駍ki, Maciej Zieli駍ki
Kl. 2B: Katarzyna Doma駍ka, Kinga Gradowska, Monika Grochal, Aleksandra Kulik, Patrycja Kulik
Kl. 2C: Patrycja Galach, Olgierd Graczyk, Katarzyna Marczyk, Wiktor Mrozi駍ki, Przemys砤w Retwi駍ki
Kl. 2D: Justyna Grzegorczyk, Mateusz Grzybczy駍ki, Adam J阣rzejewski, Maria Szklarek, Maria Szymczyk

Mi砮j lektury!

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 03.03.2015

Zasady naboru do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2015/16

2 marca 2015 r. zgodnie z zarz筪zeniem nr 74/2014 sdzkiego Kuratora O渨iaty z dnia 21 pa焏ziernika 2014 r. rozpoczyna si rekrutacja do publicznych gimnazj體 na rok szkolny 2015/2016.
Wyboru gimnazjum, w obwodzie kt髍ego ucze zamieszkuje, dokonujecie Pa駍two, wype硁iaj筩 druk Zg硂szenia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, kt髍y mo縩a pobra ze strony internetowej naszego gimnazjum. B阣zie on tak縠 dost阷ny w sekretariacie gimnazjum. Do wype硁ionego zg硂szenia nale縴 do彻czy Informacje dodatkowe, kt髍e b阣 tak縠 do pobrania na stronie gimnazjum.
Je縠li dokonujecie Pa駍two wyboru gimnazjum spoza obwodu, nale縴 wype硁i: Wniosek o przyj阠ie kandydata do klasy pierwszej gimnazjum, kt髍y mo縩a pobra ze strony internetowej naszego gimnazjum. Druk wniosku b阣zie tak縠 dost阷ny w sekretariacie gimnazjum. Do ka縟ego wniosku nale縴 do彻czy Informacje dodatkowe, oraz dobrowolnie O渨iadczenie o spe硁ieniu kryteri體 przyj阠ia do gimnazjum.
Na podj阠ie decyzji i oddanie wype硁ionego Zg硂szenia lub Wniosku macie Pa駍two czas do 31 marca 2015 r.
Szkolne Komisje Rekrutacyjne maj czas do 10 kwietnia na analiz z硂縪nych wniosk體 oraz w terminie do dnia 30 kwietnia do godz. 15.00 s zobowi箊ane do wywieszenia list kandydat體 zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych.
Rodzice os骲 zakwalifikowanych s zobowi箊ani do dostarczenia do gimnazjum dokument體 wskazanych przez szko酬 w terminie od 26 czerwca do 2 lipca 2015 r., do godz. 15.00.

Lista os骲 przyj阾ych i nieprzyj阾ych b阣zie wywieszona w dniu 3 lipca 2015 r., do godz. 15.00.


Dyrektor Zespo硊 Szk蟪 nr 1

Jolanta D筨rowska


Data: 02.03.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews