Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

"Najpi阫niejsz wiosn jest dobro serca" - Trzynastu Wspania硑ch 2015

Tradycj naszej szko硑 sta si organizowany przy okazji obchod體 I Dnia Wiosny konkurs pod nazw 凾rzynastu Wspania硑ch. Celem tej odbywaj筩ej si ju po raz 9. w historii naszej szko硑 uroczystej gali jest promowanie pozytywnych wzorc體 osobowych. Mottem przewodnim bie抗cej edycji by硑 s硂wa austriackiego poety Nikolasa Lenau 凬ajpi阫niejsz wiosn jest dobro serca.
Zadaniem ka縟ej z klas by硂 nominowanie do tytu硊 刉spania砮go Kolegi/Kole縜nki takiej osoby, kt髍a sprawia, 縠 atmosfer wiosny czujemy dooko砤 nas przez ca硑 rok szkolny. Osoba taka powinna stara si by zawsze radosna, u渕iechni阾a, mie kolorowe pomys硑 i zawsze s硊縴 innym pomoc i by otwart na nasze problemy. I co najwa縩iejsze tym nieustaj筩o wiosennym sposobem bycia nasi Wspaniali powinni zara縜 nas przez wszystkie pory roku, r體nie takie dni, gdy nie zawsze dopisuje nam dobry humor, na twarzy zamiast u渕iechu cz隃ciej go渃i grymas i chcieliby渕y si zaszy tak jak nied焪iedzie na d硊gi zimowy sen

W tym roku do tytu硊 刉spania砮go Kolegi/Kole縜nki poszczeg髄ne klasy nominowa硑 nast阷uj筩e osoby:
Tomasz Piwowarski z kl. 1A
Kamila 宯ieg z kl. 1B
Agata Gali駍ka z kl. 1C
Adrian Wieczorek z kl. 1D
Wiktoria Kraft z kl. 1E
Hubert Rudnicki z kl. 2A
Krystian Rowi駍ki z kl. 2B
Przemys砤w Retwi駍ki z k. 2C
Izabella Konarska z kl. 2D
Julia D硊gosz z kl. 3A
Natalia K阣zierska z kl. 3B
Wiktoria Goczek z kl. 3C
Magdalena Gocalska z kl. 3D


Wyrazem podzi阫owania dla Trzynastki Wspania硑ch by硑 jak zawsze okoliczno渃iowe medale oraz dyplomy. Klasy natomiast swoim Wspania硑m podzi阫owa硑 przygotowuj筩 prezent niespodziank. Ka縟y ze Wspania硑ch otrzyma wykonane w砤snor阠znie przez zesp蟪 klasowy swoje 剋iosenne marzenie. Wiele emocji na twarzach Wspania硑ch pojawi硂 si w momencie odpakowywania prezentu-niespodzianki. Koledzy i kole縜nki z klas pierwszorz阣nie wywi箊ali si z zadania i stworzyli bardzo ciekawe prace: m.in. od pi阫nych dziewcz阠ych szpilek po w砤snor阠znie upieczony tort.

Podczas gali wyr罂niony zosta tak縠 ucze klasy 3B - Kacper Pabja馽zyk, kt髍y odebra szczeg髄ne podzi阫owania za cenn inicjatyw i szczeg髄ne zaanga縪wanie si w organizacj imprezy charytatywnej, z kt髍ej doch骴 zosta przeznaczony na rzecz chorych r體ie渘ik體.
Wszystkim wyr罂nionym gratulujemy i cieszymy si, 縠 jeste渃ie w渞骴 nas!

Emilia Felkiewicz
Pedagog szkolny

Data: 20.03.2015

Zbi髍ka na rzecz schroniska

Samorz筪 Uczniowski jest w tym roku inicjatorem akcji 剬wi阾ujemy nietypowe 渨i阾a, w ramach kt髍ej ka縟a klasa ma za zadanie propagowanie wylosowanego, nietypowego 渨i阾a. Z okazji przypadaj筩ego na dzie 23 lutego - Dnia Pomocy Potrzebuj筩ym, w dniach 23-27 lutego 2015 r. odby砤 si w naszej szkole zbi髍ka pieni阣zy zorganizowana przez klas 3A, na rzecz schroniska dla zwierz箃 przy ul. Marmurowej w dzi. W akcji uda硂 si zebra 232 z.
Za ta kwot zosta硂 kupionych 13 paczek z karm dla ps體 i 8 paczek z karm dla kot體, kt髍e zosta硑 przekazane na pocz箃ku marca. Pewnie to niewiele, ale mi砤 jest 渨iadomo滄, 縠 dzi阫i nam, chocia縝y jeden zwierzak nie b阣zie g硂dny Pami阾ajmy, 縠 nie ma chyba wi阫szej radno渃i ni rado滄 dzielenia.
Dzi阫ujemy wszystkim, kt髍zy wzi阬i udzia w akcji.

Julia Kurpios, kl.3A
Ma砱orzata Kujawa- opiekun SU

Data: 19.03.2015

Warsztaty j陑ykowe o tradycjach ukrai駍kich

W pi箃ek, 13 marca 2015r. Zesp蟪 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach odwiedzi砤 charytatywnie pani Vasylyna Bas z Ukrainy, pracuj筩a dla Fundacji im. Roberta Schumana z siedzib w Warszawie.
Wolontariuszka przeprowadzi砤 warsztaty w j陑yku angielskim dla gimnazjalist體 o tradycyjnym ukrai駍kim weselu. Uczniowie dowiedzieli si, 縠 kiedy na obszarach wiejskich wesele by硂 wielkim wydarzeniem dla ca砮j lokalnej spo砮czno渃i i zdarza硂 si, 縠 渨i阾owano je nawet przez tydzie czasu. Pa駍two m硂dzi zak砤dali tradycyjne, ukrai駍kie stroje ludowe, sto硑 zastawione by硑 ogromn ilo渃i jedzenia i trunk體, a biesiadnikom przygrywali muzykanci. Ciekawy by r體nie zwyczaj akceptowania zalotnik體 przez panny. Je渓i kawaler im si podoba delikatnie drapa硑 blat sto硊, je渓i jednak nie by硑 zainteresowane znajomo渃i dawa硑 adoratorowi dyni. Po zaj阠iach wolontariuszka ch阾nie odpowiada砤 na pytania m硂dzie縴 zwi箊ane zar體no z tematem warsztat體 i niestabiln sytuacj polityczno ekonomiczn na Ukrainie, jak r體nie opowiada砤 o swojej pracy pilota wycieczek dla grup zagranicznych w Czarnobylu.
Druga cz隃 warsztat體 odby砤 si w Szkole Podstawowej nr 1 i mia砤 charakter bardziej tw髍czy. Podczas zaj赕 pani Bas uczy砤 dzieci jak zrobi z bibu硑 i serwetek pi阫ne laleczki ozdobne. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem i zako馽zyli zaj阠ia z misternie wykonanymi przez siebie ozdobami.
Warsztaty w gimnazjum i szkole podstawowej wnios硑 ciekaw odmian w ramowe lekcje j陑yka angielskiego i mimo, i by to pi箃ek 13 nie wydarzy硂 si nic, co mo縩a by nazwa pechem. Wr阠z przeciwnie, m硂dzie bardzo pozytywnie wyra縜砤 si o go渃iu i prowadzonych zaj阠iach licz筩 na kolejne spotkania z obcokrajowcami, kt髍ych na pewno nie zabraknie.

Tomasz Piechota

Data: 19.03.2015

Czytaj wi阠ej ...

Bezpieczne kibicowanie, kt髍e 彻czy

11 marca uczniowie, rodzice i nauczyciele naszego gimnazjum wsp髄nie uczestniczyli we wspania硑m sportowym wydarzeniu - na 縴wo obejrzeli mecz Skry Be砪hat體 z dru縴n Sir Safety Perugia.
By硂 to drugie spotkanie tych zespo丑w w ramach rozgrywek Ligi Mistrz體. Po pora縞e 2:3 we W硂szech siatkarze z Be砪hatowa musieli wygra za 3 punkty, aby awansowa do Final Four tych rozgrywek. Po zaci阾ym meczu, przy wspania硑ch dopingu m.in. ponad sze滄dziesi阠ioosobowej grupy kibic體 z Jedynki, be砪hatowianom uda硂 si wyeliminowa wicemistrza W硂ch. Warto zaznaczy, 縠 w poprzedniej rundzie pokonali mistrza Italii dru縴n z Maceraty z Bartkiem Kurkiem w sk砤dzie. Fina硂wy turniej rozgrywek odb阣zie si w Berlinie. W p蟪fina砤ch spotkaj si: gospodarze zawod體 z Zenitem Kaza oraz Skra Be砪hat體 z Resovi Rzesz體. Pewne jest jedno w finale tych presti縪wych rozgrywek na pewno obejrzymy jedn polsk dru縴n. Mecze te odb阣 si w ostatni weekend marca.
Tam, niestety, nie b阣 im towarzyszy kibice z naszej szko硑, przynajmniej nie tak licznie, jak mia硂 to miejsce podczas zmaga w 丑dzkiej Atlas Arenie. Organizator wyjazdu na mecz Skry nie wyklucza jednak, 縠 uda nam si 渓edzi na 縴wo wydarzenia z p蟪fina硊, a mo縠 tak縠 fina硊 Mistrzostw Polski. Ostatni wyjazd pokaza bowiem, i w渞骴 uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach jest bardzo wielu kibic體 siatk體ki. Zmagania dru縴ny z Be砪hatowa ch阾nie ogl筪ali nie tylko uczniowie, ale tak縠 ich rodzice i rodze駍two. (Najm硂dszy kibic z naszego grona mia zaledwie 5 lat). Uczestnictwo w takiej imprezie uczy, 縠 mo縩a kibicowa w spos骲 kulturalny, wspaniale si przy tym bawi筩. Mo縠 tylko nast阷nego dnia troch bol r阠e od klaskania i gard砤 od okrzyk體 i 減iewu, ale ile pozytywnych emocji towarzyszy takiemu wydarzeniu wiedz tylko ci, kt髍zy cho raz prze縴li to na 縴wo.

Data: 19.03.2015

Czytaj wi阠ej ...

Finali渃i dw骳h Og髄nopolskich Konkurs體 Polonistycznych

Od kilku lat uczniowie naszego gimnazjum bior udzia w dw骳h Og髄nopolskich Konkursach 刏 poprawn polszczyzn na co dzie駭 i 刏 ortografi na co dzie駭 i od lat odnosz w nich znacz筩e sukcesy. W tym tygodniu opublikowana zosta砤 lista finalist體 tegorocznych zmaga i m硂dzie z naszej szko硑 ponownie potwierdzi砤, i polska ortografia, a tak縠 sk砤dnia i frazeologia s jej doskonale znane.
Czworo spo渞骴 nich pokaza硂, 縠 potrafi poradzi sobie z poprawnym zapisem dyktanda przygotowanego przez ponaddwudziestoip蟪letniego humorzastego i hipochondrycznego chochlika ortograficznego, kt髍y trudzi si co niemiara, aby w okamgnieniu zmieni pi阫ny j陑yk polski w hipertrudny niby-szyfr j陑ykowy. W tym gronie znalaz硑 si dwie uczennice klas pierwszych: Weronika Staro i Aleksandra Drabik, a tak縠 Julia Nowacka z klasy IIa i Micha Drabik z klasy IIIb.
Natomiast w konkursie 刏 poprawn polszczyzn na co dzie駭 najlepiej z odmian trudnych imion, nazwisk i nazw miejscowych poradzili sobie Paulina Kozik z klasy IIIc i Micha Drabik z klasy IIIb. Oni znaj szereg zwi箊k體 frazeologicznych, a poniewa w 縴ciu nie id po linii najmniejszego oporu, to doskonale wiedz, 縠 w Gimnazjum imienia 寃i阾ego Ottona we W硂szczowie z fili w Jab硂nnie nie by硂 dzisiaj Brunona Picassa i Otella Turnaua, poniewa przyjechali do nich wujostwo ze Skar縴ska- Kamiennej.
Fina硑 obu konkurs體 odb阣 si w maju, wi阠 b阣ziemy trzyma kciuki za naszych finalist體, aby po raz kolejny pokazali, i nale抗 do grona supermistrz體.

Data: 10.03.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews