Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Komunikat MEN do rodzic體

W dniu 13 stycznia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska wystosowa砤 list do rodzic體 w zwi箊ku ze zmianami wprowadzanymi w polskim systemie o渨iaty. Tre滄 listu znajdziecie Pa駍two na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz na stronie Kuratorium O渨iaty w dzi w zak砤dce Dla Rodzic體 oraz pod poni縮zym linkiem.

Data: 05.02.2017

凮powie滄 Wigilijna, czyli opowie滄 o samotno渃i, przemianie i wybaczaniu wed硊g uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Nie zdajemy sobie sprawy jak wielu ludzi sp阣za 渨i阾a Bo縠go Narodzenia samotnie. Histori jednego z nich w po硂wie stycznia przedstawili uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Zaprosili oni na niezwyk砮 przedstawienie 凮powie滄 wigilijn箶 na podstawie ksi箍ki Charlesa Dickensa. Piecz nad tym artystycznym projektem sprawowa硑 p. Ilona Dziedziczak i p. Katarzyna W骿cik, a w kreacje aktorskie wcielili si ich wychowankowie uczniowie klas III A i III B. Niew箃pliwie dla m硂dych artyst體 kolejny ju wyst阷 przed rodzicami to z jednej strony stres, lecz z drugiej niema砮 wyr罂nienie. Niezwykle wymagaj筩 posta brawurowo odegra Konrad Zylbersztajn, kreuj筩 rol zgorzknia砮go, pozbawionego wsp蟪czucia samotnika i sk筽ca, Ebenezera Scrooge抋, Widzowie mogli obserwowa, czy g丑wny bohater pod wp硑wem spotka z nadprzyrodzonymi si砤mi zmieni swoje post阷owanie, czy pomo縠 dzielnie zmagaj筩ej si z trudnym losem rodzinie swojego kancelisty Roberta, czy wesprze najbardziej potrzebuj筩ych mieszka馽體 dziewi阾nastowiecznego Londynu i czy pogodzi si ze swoimi najbli縮zymi?
Dodatkow warto渃i przedstawienia by硑 magiczne 渨iat砤 i przepi阫na oprawa muzyczna, nad kt髍ymi czuwa p. Romuald Spychalski. Kol阣y wykonane przez szkolny ch髍 wprowadza硑 widza w 渨i箃eczny nastr骿, podkre渓a硑 istotne w箃ki wystawianej sztuki i tworzy硑 z teatralnym przedsi陊zi阠iem harmonijn ca硂滄. Jako pierwsi przedstawienie mogli zobaczy jeszcze przed przerw 渨i箃eczn wszyscy uczniowie Zespo硊 Szk蟪 nr 1, podczas kt髍ego swoje wokalne umiej阾no渃i prezentowali r體nie podopieczni p. Jolanty Rozmarynowskiej nale抗cy do ch髍u Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
Przedstawienie zosta硂 bardzo ciep硂 przyj阾e przez zgromadzon widowni, a posta przera縪nego wizj samotnej 渕ierci cz硂wieka, kt髍y potrafi zmieni si w szczodrego, serdecznego i pomocnego bohatera, niejednego z nas mo縠 wiele nauczy.

Katarzyna W骿cik

Data: 31.01.2017

Czytaj wi阠ej ...

Uczniowie Gimnazjum nr 1 na pierwszym w Koluszkach Orszaku Trzech Kr髄i

W uroczysto滄 Objawienia Pa駍kiego (Trzech Kr髄i) czyli 6 stycznia 2017 roku grupa kilkunastu os骲 z Gimnazjum nr 1 wraz z katechet wzi瓿a udzia we mszy 渨. w ko渃iele Niepokalanego Pocz阠ia NMP oraz Orszaku Trzech Kr髄i. Barwna procesja nawi箊uj筩a do podr罂y i pok硂nu, jaki male駅iemu Jezusowi z硂縴li trzej M阣rcy ze wschodu (por. Mt 2,1-12) przesz砤 po raz pierwszy ulicami Koluszek. Znakiem rozpoznawczym uczni體 koluszkowskiej Jedynki by硑 korony lub inne rekwizyty w niebieskim kolorze zwi箊ane z bo縪narodzeniow tematyk. Pomimo siarczystego mrozu, m硂dzie wraz z innym uczestnikami barwnego korowodu, w dobrych humorach przesz砤 tras od ko渃io砤 Niepokalanego Pocz阠ia do 渨i箃yni p.w. 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej. Nieprzychylna aura nie zniech阠i砤 organizator體 z Ko渃io砤 Domowego Rejon Koluszki oraz innych animator體 z obydwu koluszkowskich wsp髄not parafialnych do uczynienia z marszu widowiskowej ewangelizacji. Po oddaniu tradycyjnego pok硂nu przed 砍骲kiem w ko渃iele 渨. Katarzyny m硂dzie z Gimnazjum nr 1 wzi瓿a udzia w kol阣owaniu prowadzonym przez schol parafialn. Zako馽zeniem uroczysto渃i by砤 wsp髄na integracja przy ognisku, kt髍a up硑n瓿a przy smacznym posi砶u i buduj筩ych rozmowach. Miejmy nadziej, 縠 Marsz Trzech Kr髄i na sta砮 zago渃i w Koluszkach i b阣zie dla m硂dzie縴 dobr okazj do dawania 渨iadectwa o swojej chrze渃ija駍kiej wiary.

Dawid Urba馽zyk

Data: 30.01.2017

Czytaj wi阠ej ...

Podsumowanie rywalizacji duchowo ascetycznej Roraty AD 2016

W 2016 roku okres Adwentu trwa pe硁e 4 tygodnie (od 27 listopada do 24 grudnia). W kalendarzu ko渃ielnym taka sytuacja zdarza si raz na 7 lat. To wyj箃kowo d硊gie przygotowanie do Bo縠go Narodzenia zosta硂 bardzo owocnie prze縴te przez wielu uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Wielu z nich wzi瓿o udzia we wszystkich lub wi阫szo渃i Rorat. M硂dzie podj瓿a trud codziennego wczesnego wstawania i uczestnictwa w liturgii jeszcze przed lekcjami, kierowana szczer potrzeb serca, pragnieniem duchowego przygotowania si do 寃i箃 lub po prosu zainspirowana do tego podczas szkolnej katechezy. Uczniowie: Jakub Majchrzak z klasy 3a, Micha Chmielarski, Jakub Kobus, Martyna Kobus i Agnieszka Gawrych z klasy 3d, Miko砤j Orzechowski, Mateusz Solarek z klasy 2a, Zofia Balcerak, Nina Granosik z klasy 1 b, oraz Karina Krawczyk z klasy 1d a 24 razy uczestniczyli w adwentowych, porannych Mszach 寃i阾ych ku czci Matki Bo縠j oczekuj筩ej na narodzenie Jezusa. W tym roku dodatkow motywacj dla m硂dzie縴 by konkurs formacyjny: 凴ywalizacja duchowo-ascetyczna Roraty AD 2016 organizowany przez Gimnazjum nr 1 wsp髄nie z parafi 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach. W pierwszych dniach Adwentu po porannej Mszy zainteresowani uczniowie mogli otrzyma adwentow choink z zadaniami formacyjnymi na ka縟y dzie. Osoby z najwi阫sz frekwencj uczestnictwa w porannych Mszach ku czci Maryi odprawianych w dni powszednie w swoich parafiach mieli otrzyma nagrody ufundowane przez ksi阣za proboszcza Grzegorza 寃italskiego. Sta硂 si to na uroczystej akademii podsumowuj筩ej osi筭ni阠ia uczni體 Gimnazjum nr 1 w pierwszym semestrze. W體czas to, wspomniana wcze渘iej dziesi箃ka gorliwych czcicieli Matki Bo縠j otrzyma砤 ksi箍ki z podzi阫owaniem i pami箃kowym wpisem naszego duszpasterza. Mo縩a by pewnym, 縠 promocja na forum ca砮j szko硑 hartu ducha, si硑 charakteru, przywi箊ania do tradycji i szczerej pobo縩o渃i jak w ostatnim Adwencie zaprezentowali wspomniani czciciele Matki Bo縠j pozytywnie wp硑nie na ich r體ie渘ik體. Wydaje si, 縠 rywalizacja Roraty 2016 by砤 trafion form religijnego oddzia硑wania na m硂dzie w wieku gimnazjalnym.

Dawid Urba馽zyk

Data: 30.01.2017

Czytaj wi阠ej ...

W硂si w Koluszkach

W dniach 26.11 - 2.12.2016 r. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 17 uczni體 wraz z dwoma opiekunami z Istituto di Istruzione Superiore "Cambi-Serrani" z Ankony ze 渞odkowych W硂ch. Szkolna wymiana uczni體 wyros砤 na gruncie wcze渘iejszej wsp蟪pracy w ramach projektu Comenius. Obecny projekt trwa rok i obejmuje on dwie wizyty. Uczniowie z Koluszek goszcz筩y swoich r體ie渘ik體 z W硂ch odwiedz ich w czerwcu 2017. Opiekunami projektu s p. Marta Fr筩zkowska i p. Anna Spa砤.
Pomimo niesprzyjaj筩ej pory roku zaj阠ia zosta硑 zaplanowane tak, aby go渃ie nie mieli czasu si nudzi. Pierwszego dnia ca砤 grupa skorzysta砤 z zaproszenia pa駍twa Kowalczyk體 do swojej posiad硂渃i w Jeziorku, gdzie m硂dzie i inni zaproszeni go渃ie mogli spr骲owa polskiej kuchni oraz zintegrowa si przy ognisku. Gospodarze przygotowali te pokaz jazdy konnej, a na koniec r體nie przejazd bryczkami.

Data: 11.12.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews