Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Przyrodnicze zaj阠ia w 1 LO w Koluszkach

Przed 寃i阾ami Wielkanocnymi uczniowie klasy III c mieli okazj wzi规 udzia w zaj阠iach przyrodniczych przeprowadzonych w I LO w Koluszkach. Zaj阠ia te by硑 przygotowane specjalnie dla nas. Lekcja biologii dotyczy砤 bior罂norodno渃i organizm體 縴j筩ych na ziemi oraz przegl筪u przez r罂ne grupy systematyczne. Uczniowie ogl筪ali wylinki w昕y, muszle 渓imak體 i ma晨y oraz pancerzyki paj筴體, a tak縠 obserwowali w akcji 縴wego 矿硍ia. Na koniec by硑 pytania sprawdzaj筩e zapami阾ane wiadomo渃i. Nast阷na godzina up硑n瓿a na budowaniu modeli chemicznych, oraz wykonywaniu do渨iadcze. Zaj阠ia z chemii dotyczy硑 g丑wnie alkoholi, w ich trakcie uczniowie wype硁iali przygotowane karty pracy. Obie panie prowadz筩e zaj阠ia by硑 zachwycone wiedz i kultur osobist naszych uczni體.

Data: 18.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Uczniowie Gimnazjum nr 1 z wizyt w Teatrze Wielkim w dzi

W dniu 31 marca 2015 uczniowie klasy 1a Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod opiek p. Danuty Pecyny oraz wychowawcy p. Ilony Dziedziczak wzi阬i udzia w wyje焏zie edukacyjnym do Teatru Wielkiego w dzi. Wyjazd by zorganizowany dzi阫i nawi箊aniu wsp蟪pracy z teatrem przez nauczycielk j陑yka polskiego p. Urszul Chachulsk Tomaszczak.
Teatr Wielki w dzi jest najwi阫szym 丑dzkim teatrem, specjalizuj筩ym si w wystawianiu oper, operetek i przedstawie baletowych. Uczniowie naszego gimnazjum przynajmniej dwa razy w roku szkolnym maj mo縧iwo滄 ogl筪ania r罂nych spektakli, nie znaj jednak teatralnych kulis. Dzi阫i udzia硂wi w projekcie 凚li縠j Teatru Wielkiego zobaczyli to, czego na co dzie odbiorcy opery nie widz. Wizyta za kulisami by砤 niezwyk彻 przygod dla uczni體, kt髍zy mieli okazj pozna tajemnice teatru, wczu si w jego atmosfer i przez chwil bezpo渞ednio uczestniczy w jego 縴ciu, kt髍e toczy si mi阣zy spektaklami. W pierwszej cz隃ci naszej wizyty uczniowie zostali zapoznani przez p. Ma砱orzat Drobniewsk z histori teatru, kt髍y obchodzi niedawno 60 lecie swojego istnienia.

Data: 18.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Eko-Kartka Wielkanocna

Na pocz箃ku kwietnia w Gimnazjum nr 1 zosta podsumowany i rozstrzygni阾y Szkolny Konkurs na Eko-Kartk 寃i箃eczn. Uczniowie klas I-III gimnazjum przygotowywali kartki z materia丑w ekologicznych oraz tych podlegaj筩ych recyklingowi. By硑 wi阠 kartki z naturalnych, suszonych ro渓in, drewnianych wi髍k體, makulatury, wst箍ek, kolorowych papierk體, nasion, szyde砶owych kwiat體, koronki, cekin體, guzik體, materia硊, filcu, sizalowych sznurk體 oraz pi髍. Wszystkie pi阫ne i niepowtarzalne. Najpi阫niejsz kartk i jednocze渘ie wykorzystuj筩 najwi阠ej r罂norodnych eko -materia丑w stworzy Mateusz Chor箍y z klasy II a, drugie miejsce za wielkanocn kartk wykonan z suszonych bratk體 przypad硂 Hubertowi Makowskiemu z klasy I c, trzecie miejsce zaj钩 Hubert Rudnicki z klasy II a za eko-kartk wykonan z kolorowych papierk體, wst箍ek i guzik體. Serdecznie dzi阫ujemy za wszystkie prace i trud w硂縪ny w ich wykonanie. Cz隃 prac tu przed 渨i阾ami pow阣rowa砤 do sponsor體, kt髍zy dofinansowali now Eko-pracowni.

Opiekun Eko-pracowni
Ma砱orzata Owczarek

Data: 18.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Pawe Socha駍ki laureatem dyktanda z j陑yka angielskiego

Mi硂 nam zakomunikowa, 縠 ucze klasy 3B, Pawe Socha駍ki, zosta laureatem II Mi阣zyszkolnego Dyktanda z J陑yka Angielskiego dla Uczni體 Szk蟪 Gimnazjalnych, kt髍ego organizatorem by硂 XXXII Liceum Og髄nokszta砪筩e w dzi.
Konkurs mia charakter dwuetapowy i polega na prawid硂wym napisaniu dyktowanego przez nauczyciela s硂wa oraz na wychwyceniu w tek渃ie r罂nego rodzaju b酬d體. Wyrazy by硑 bardzo podchwytliwe i cz阺to mylone przez uczni體, jak na przyk砤d: exception, satisfied, speech, basically. Prawid硂wa pisownia obejmowa砤 r體nie u縴cie ma砮j i wielkiej litery.
Og髄nie do I etapu przyst筽i硂 44 uczni體 Gimnazjum nr 1, z kt髍ych pi阠ioro zosta硂 zakwalifikowanych do etap drugiego odbywaj筩ego si w siedzibie organizatora. Pawe znalaz si w fina硂wej dwudziestce zawodnik體 i podczas ceremonii rozdania nagr骴 w dniu 10 kwietnia 2015r. otrzyma pami箃kowy dyplom i nagrody rzeczowe.
Cieszy fakt, 縠 uczniowie naszej szko硑, motywowani przez swoich nauczycieli, bior udzia w rozmaitych konkursach i olimpiadach j陑ykowych. I nawet, je渓i nie zdobywa si pierwszych miejsc, to uczestnictwo w jakichkolwiek zmaganiach zawsze motywuje do solidniejszej nauki, poszerza horyzonty wiedzy, podnosi poziom inteligencji, rozwija zainteresowania oraz uczy pokory w przypadku pora縦i.

Tomasz Piechota

Data: 18.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

凞iktatprofi - V Dyktando J陑yka Niemieckiego dla Gimnazjalist體

W marcu 2015 r. odby si drugi etap V Dyktanda z J陑yka Niemieckiego - Diktatprofi. Nasz szko酬 reprezentowali: z klasy 3a Justyna Marczyk oraz Sandra Wi渘ik, a tak縠 Micha Drabik z klasy IIIb. Dyktando, jak co roku, organizowane jest przez VIII Liceum Og髄nokszta砪筩e w dzi.
Celem konkursu jest podnoszenie umiej阾no渃i j陑ykowych, a w szczeg髄no渃i poziomu kompetencji w zakresie pisowni w j陑yku niemieckim. Poziom etapu szkolnego, jak podkre渓aj sami uczniowie by bardzo wysoki, tym bardziej cieszy fakt, 縠 przeszli oni do kolejnego etapu. Podczas drugiego etapu konkursu ca硂滄 dyktanda zosta砤 podyktowana przez native speakera. Uczniowie mieli zatem mo縧iwo滄 sprawdzenia swoich umiej阾no渃i j陑ykowych w kontakcie z osob, dla kt髍ej j陑yk niemiecki jest j陑ykiem ojczystym. Serdecznie zach阠amy wszystkich uczni體 do udzia硊 w r罂nych konkursach j陑ykowych, maj筩ych na celu nie tylko podnoszenie kompetencji j陑ykowych, ale tak縠 sprawdzenie ju posiadanych umiej阾no渃i. Uczestnikom gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Ilona Dziedziczak

Data: 09.04.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews