Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejny raz nasi gimnazjali渃i w渞骴 najlepszych biegaczy na orientacj w woj. 丑dzkim

W sobot 18 kwietnia 2015 r. w Lesie giewnickim uczniowie naszego Gimnazjum stan阬i na starcie XXXIV Mistrzostw Szk蟪 Wojew骴ztwa sdzkiego w Biegu na Orientacj. Pomimo kalendarzowej wiosny pogoda momentami by砤 i渃ie zimowa, ale dla naszych zawodnik體 to nic nowego, gdy przygotowania zacz阬i jeszcze w we wrze渘iu i kontynuowali przez ca彻 zim, nie zwa縜j筩 na pogod. W硂縪ny wysi砮k op砤ci si, gdy nasza ekipa wywalczy砤 4 miejsce w渞骴 szk蟪 wojew骴ztwa. Ten wynik zawdzi阠zamy zdobyciu 5 miejsca przez Mariusza Pier, ucznia klasy 1c. oraz uczennicom klasy IIA: Natalii Hermaniuk, kt髍a r體nie zaj瓿a w swojej kategorii 5 miejsce i Joannie Bankowskiej zdobywczyni wicemistrzostwa wojew骴ztwa!. Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.
Uczni體, kt髍zy chcieliby do彻czy do szkolnej kadry zapraszamy do udzia硊 w kolejnych zawodach. Trenerem i opiekunem kadry naszej szko硑 w biegach na orientacj jest p. Piotr Zende, kt髍y udzieli zainteresowanym wszelkich informacji.

Data: 22.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

II edycja Mi阣zyszkolnego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InfoM@t 2015

17 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby硂 si uroczyste podsumowanie i wr阠zenie nagr骴 uczniom bior筩ym udzia w II edycji Mi阣zyszkolnego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InfoM@t 2015.
Organizatorami konkursu by硑 nauczycielki matematyki: p. Anetta Olejniczak, p. Katarzyna W骿cik i nauczyciel informatyki p. Jerzy Pecyna. Konkurs by skierowany do uczni體 klas IV-VI szk蟪 podstawowych z terenu gmin: Koluszki, Brzeziny, Rog體, Budziszewice, Rokiciny, G硊ch體 (w powiecie Skierniewickim) i m. sd.
Na zaproszenie organizator體 odpowiedzia硂 12 szk蟪. W I rundzie konkursowej, kt髍a odby砤 si 8 kwietnia 2015 r. i polega砤 na rozwi箊ywaniu na platformie internetowej testu matematyczno-informatycznego, bra硂 udzia ponad 120 uczni體. Zadaniem tej rundy by硂 wy硂nienie po 2 najlepszych uczni體 z danej szko硑, kt髍zy spotkali si w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w dniu 13 kwietnia 2015 r. i walczyli o miano najlepszej szkolnej dru縴ny i indywidualnego Mistrza Informatyki i Matematyki.

Data: 20.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Makieta z Gimnazjum nr 1 najlepsza w konkursie j陑yka anglskiego

W dniu 13 kwietnia 2015 r. grupa m硂dzie縴 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wzi瓿a udzia w konkursie j陑yka angielskiego organizowanym w XXVI Liceum Og髄nokszta砪筩ym w dzi. Konkurs rozgrywany by w czterech konkurencjach: Quiz o Wielkiej Brytanii, piosenka brytyjska, przys硂wie angielskie oraz makieta budowli z Anglii, Szkocji lub Walii. To w砤渘ie ostatnia kategoria przynios砤 nam sukces. Misternie wykonany model Wie縴 Londy駍kiej (The Tower of London), przygotowanej przez Juli D硊gosz i Juli Kurpios z klasy 3A, pod kierunkiem nauczyciela plastyki pana Piotra szkowicza, zosta doceniony przez konkursowe jury, kt髍e przyzna硂 naszej pracy I miejsce. Dziewcz阾a nie tylko zbudowa硑 makiet, co zaj瓿o blisko dwa miesi筩e 縨udnego wycinania, przyklejania i malowania drobnych element體 konstrukcyjnych, jak r體nie przedstawi硑 j w j陑yku Szekspira przed zgromadzon publiczno渃i. A ich prezentacja wr阠z zdeklasowa砤 inne dru縴ny. Gimnazjalistki bezb酬dnie i z pami阠i opowiedzia硑 o historii i przeznaczeniu obiektu oraz przytoczy硑 kilka ciekawostek i legend z nim zwi箊anych. Gratujemy obu Juliom sukcesu i cieszymy si, 縠 ich osobisty talent plastyczno-j陑ykowy przyczyni si do kszta硉owania pozytywnego wizerunku Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Data: 20.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Ucze Gimnazjum nr 1 laureatem konkursu archidiecezjalnego 凷硊cha Pana

BibliaPrzemys砤w Piwowar ucze klasy 2a Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zaj钩 czwarte miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej 凷硊cha Pana organizowanym przez Wydzia Katechetyczny w dzi. W lutym br. Przemys砤w zosta zwyci陑c eliminacji szkolnych. W tym etapie wzi瓿o udzia a jedena渃ioro uczni體 koluszkowskiej 凧edynki. Uczestnicy mieli w體czas do rozwi箊ania test sk砤daj筩y si z 25 pyta zamkni阾ych dotycz筩ych wiedzy o Ewangelii 渨. kasza i Dziejach Apostolskich.
Ostatecznie 27 marca w budynku Kurii Metropolitalnej sdzkiej odby si fina konkursu, w kt髍ym wzi瓿o udzia 45 uczestnik體 wy硂nionych w trakcie eliminacji szkolnych. Tym razem gimnazjali渃i przez 60 minut musieli zmierzy si z 50 pytaniami dotycz筩ymi egzegezy (wyja渘ienia) wybranych fragment體 pism 渨. kasza Ewangelisty. Zagadnienia znacz筩o przekracza硑 poziom wymaga podstawy programowej przewidzianej dla gimnazjum. Dla przyk砤du uczniowie musieli dok砤dnie opisa spos骲, w jaki w czasach Chrystusa 痽dzi grzebali swoich zmar硑ch, wymieni miasta, w kt髍ych naucza 渨. Pawe podczas I Podr罂y misyjnej oraz wyja渘i przyczyny sporu aposto砤 ze swoim wsp蟪pracownikiem Barnab.

Data: 20.04.2015

Czytaj wi阠ej ...

Sukces Jakuba Koprowskiego na finale wojew骴zkim OTWP

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych w Brzezinach odby硑 si eliminacje wojew骴zkie XXXVIII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej 凪硂dzie zapobiega po縜rom. Powiat 丑dzki wschodni w kategorii szk蟪 gimnazjalnych na szczeblu wojew骴zkim reprezentowa ucze klasy III A naszego gimnazjum Jakub Koprowski.
Turniej sk砤da si z dw骳h cz隃ci: pisemnej i ustnej. W cz隃ci pisemnej nale縜硂 odpowiedzie na 35 zada zamkni阾ych. Kuba uzyska 27 punkt體 na 35 mo縧iwych, dzi阫i czemu uplasowa si w czo丑wce i zakwalifikowali si do 渃is砮go fina硊.
W eliminacjach ustnych bra硂 udzia 5 zawodnik體 w ka縟ej grupie wiekowej. Rywalizowali oni ze sob odpowiadaj筩 na pytania teoretyczne i zadania praktyczne. Ostatecznie Jakub Koprowski zaj钩 II miejsce w渞骴 gimnazjalist體, wykazuj筩 si niebagateln wiedz po縜rnicz i umiej阾no渃iami, zdobytymi mi阣zy innymi podczas s硊縝y w M硂dzie縪wej Dru縴nie Po縜rniczej Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach.
Jakub Koprowski, jako jeden z dw骳h laureat體 turnieju, b阣zie reprezentowa nasze wojew骴ztwo w kolejnym etapie na poziomie og髄nopolskim. Fina konkursu OTWP 凪硂dzie zapobiega po縜rom na szczeblu krajowym, odb阣zie si pod koniec maja w miejscowo渃i Polanica - Zdr骿.
Warto tak縠 nadmieni, 縠 Jakub zdoby r體nie cenne nagrody miedzy innymi rower i torb podr罂n.
痽czymy mu w maju sukcesu w finale.
Zdj阠ia z fina硊 wojew骴zkiego mo縠cie zobaczy w galerii internetowej Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.

Jaros砤w Rzesiewski

Data: 18.04.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews