Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

II Szkolny Konkurs Ortograficzny z J陑yka Niemieckiego

W kwietniu 2015 roku odby砤 si II edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego z J陑yka Niemieckiego dla klas pierwszych. Do II edycji konkursu przyst筽i硂 35 uczni體 klas pierwszych, kt髍zy zmierzyli si z zadaniem na poziomie A1. Celem dyktanda by硂 propagowanie zasad ortografii niemieckiej, podniesienie poziomu umiej阾no渃i j陑ykowych uczni體 oraz zach阠enie do nauki j陑yka niemieckiego. Zadaniem uczni體 by硂 poprawne uzupe硁ienie luk w dyktandzie. Uczniowie mogli r體nie sprawdzi swoje umiej阾no渃i w zakresie s硊chania ze zrozumieniem. Uczniowie musieli wykaza si bardzo dobr znajomo渃i zasad pisowni oraz wymowy niemieckiej.
Tekst dyktanda nie by wprawdzie 攏aje縪ny pu砤pkami, ale i tak okaza si nie砤twym zadaniem. Nie wszyscy pami阾ali np. o podstawowej zasadzie w j陑yku niemieckim: rzeczowniki piszemy wielk liter. Tym bardziej gratulujemy uczestnikom konkursu, a zw砤szcza uczniom, kt髍zy osi筭n阬i wysokie wyniki.
Z dyktandem najlepiej poradzili sobie uczniowie klasy IA Weronika Staro i Micha S硂mkowski, kt髍zy zaj阬i ex aequo I miejsce. II miejsce wywalczy Bartosz Kurgiel z klasy IC, natomiast miejsce III zaj钩 ucze klasy IB Konrad Zylbersztajn. W pierwszej pi箃ce znalaz硑 si tak縠 Maja Misio z klasy IB oraz Julia Zaj筩zkowska z klasy IA.
Zwyci阺cy otrzymuj dyplomy oraz nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy oceny cz箂tkowe z j陑yka niemieckiego.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體 w kolejnych konkursach.

Organizator
Ilona Dziedziczak

Data: 12.05.2015

Konkurs 凷zkolny Poliglota roku szkolnego 2014/15 rozstrzygni阾y

W III edycji konkursu na Szkolnego Poliglot roku szkolnego 2014 /15 wzi瓿o udzia 15 uczni體. W tym roku osob, kt髍a wzi瓿a udzia we wszystkich konkurencjach i by砤 w nich najlepsza, a tym samym uzyska砤 tytu 凷zkolnego Poligloty jest uczennica klasy IIIA Joanna Majchrzak. Celem konkursu by硂 propagowanie oraz motywowanie uczni體 do nauki j陑yk體 obcych, doskonalenie znajomo渃i j陑yka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa samodzielnego pog酬biania wiedzy i umiej阾no渃i j陑ykowych. Uczniowie zmagali si od listopada do kwietnia z r罂nymi zdaniami w j陑yku angielskim i niemieckim. Zadaniem uczestnik體, by硂 wykazanie si w tym roku m.in. znajomo渃i j陑yka komputerowego, umiej阾no渃iami w zakresie angielskiej i niemieckiej ortografii oraz wykonanie zada matematycznych w obu j陑ykach obcych. Jak co roku uczniowie bior筩y udzia w konkursie wykazuj si wysokim poziomem j陑ykowym. Wszystkie zdania by硑 na poziomie 渞ednio zaawansowanym z j陑yka niemieckiego oraz na poziomie zaawansowanym z j陑yka angielskiego.
Asi serdecznie gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體. Zach阠amy wszystkich do udzia硊 w nast阷nej IV edycji konkursu, kt髍a rusza ju po wakacjach.

Organizatorzy:
Ilona Dziedziczak
Anna Spa砤

Data: 05.05.2015

XXXVIII Og髄nopolski Turniej Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego

W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach rozegrano eliminacje powiatowe XXXVIII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przyst筽i硑 najlepsze dru縴ny ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 z poszczeg髄nych gmin powiatu 丑dzkiego wschodniego. Wszyscy zawodnicy podczas turnieju sprawdzali swoj wiedz i umiej阾no渃i z zakresu znajomo渃i przepis體 ruchu drogowego i umiej阾no渃i jazdy rowerem. Zawody rozpocz瓿y si od rozwi箊ania testu sprawdzaj筩ego wiedz z Kodeksu drogowego, nast阷nie przeprowadzono konkurencj sprawno渃iowej jazdy rowerem po 10 - elementowym torze przeszk骴. Drug konkurencj 剅owerow箶 by砤 jazda obserwowana na miasteczku ruchu drogowego.
Ostatni konkurencj dla startuj筩ych dru縴n by硂 zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kt髍 przeprowadzili i s阣ziowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach.
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji przez S阣ziego G丑wnego zawod體 - asp. sztab. Dariusza J阣rasika - Naczelnika Wydzia硊 Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach okaza硂 si, 縠 obie nasze "Jedynki" zdoby硑 1 miejsce i prawo reprezentowania powiatu 丑dzkiego wschodniego na eliminacjach wojew骴zkich, kt髍e odb阣 si ju 8 maja w WORD w Piotrkowie Trybunalskim.
Dru縴na BRD naszego gimnazjum rywalizowa砤 z innymi dru縴nami w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Micha Drabik, Kacper Smyczek i Mateusz Popek. Indywidualnym mistrzem powiatu zosta Kacper Smyczek.

Data: 03.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

凣dy cierpi cia硂, a choruje dusza厰

Anoreksja, bulimia, depresja mo縩a o nich powiedzie, 縠 s one chorobami duszy. W zaburzeniach od縴wiania, jak w krzywym zwierciadle odbijaj si problemy wsp蟪czesno渃i. S ostrze縠niem przed konsekwencjami pogoni za z硊dn i przesadn warto渃i, jak przypisuje si cia硊. Media propaguj wyimaginowane wizerunki os骲, do kt髍ych m硂dzi ludzie pr骲uj si upodobni pod wzgl阣em sylwetki, makija縰 b筪 ubioru. Coraz wi阠ej dziewcz箃 i ch硂pc體 za wszelk cen pragnie wygl筪a jak modelki i modele, celebryci, osoby z pierwszych stron kolorowych czasopism. Zapominaj, 縠 s to sztucznie wykreowane postacie zach阠aj筩e nas do kupna kosmetyk體 lub innych markowych produkt體.
Z uwagi na to, i s to choroby, kt髍e coraz cz隃ciej dotykaj m硂dzie w naszym wieku postanowi硑渕y zg酬bi wiedz na ich temat, a tak縠 dowiedzie si w jaki spos骲 im przeciwdzia砤 oraz gdzie szuka pomocy. W tym celu przez wiele dni poszukiwa硑渕y informacji ogl筪aj筩 filmy po渨i阠one tym problemom, studiuj筩 ksi箍ki, a tak縠 czytaj筩 blogi, kt髍e pisane by硑 przez nastolatk體 cierpi筩ych na depresj, bulimi i anoreksj.
W marcu br. uda硂 nam si przeprowadzi dwie rozmowy ze specjalistami w tej dziedzinie, pani Joann Zrobek pedagogiem, socjoterapeut z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koluszkach oraz z pani dr Marzen Przyby psychiatr, psychoterapeut z O渞odka Psychoterapii i Psychoedukacji w Koluszkach, kt髍ej wywiad zamieszczamy poni縠j.

Data: 03.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

WYNIKI II ETAPU KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS II

20 kwietnia 2015 r. odby si w naszej szkole II etap konkursu czytelniczego dla klas II 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy!. Pi阠ioosobowe dru縴ny pisa硑 w tym miesi筩u indywidualny test ze znajomo渃i tre渃i ksi箍ki 凙ni s硂wa o Zosi! Z. Orli駍kiej.
Tym razem najwi阠ej trudno渃i przynios砤 uczestnikom odpowied na pytanie o nazw pleneru malarskiego, w kt髍ym uczestniczy Jasiek Dere. Test najlepiej napisa硑: Julia Suwalska z kl. 2A i kolejny ju raz Justyna Grzegorczyk z kl. 2D zdobywaj筩 18/20 mo縧iwych punkt體.
Dru縴nowo test najlepiej napisa砤 klasa 2A, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 4 pkt., nast阷nie klasa 2C - 3 pkt., klasa 2D - 2 pkt. i klasa 2B - 1 pkt.
II konkurencj II etapu konkursu by砤 praca plastyczna. Dru縴ny przygotowywa硑 miniprzewodnik miejsc opisanych w ksi箍ce. Po jednej stronie plakatu znajdowa砤 si mapa Wy縴ny Lubelskiej z naniesionymi miastami opisanymi w ksi箍ce, a po drugiej- podstawowe informacje o miejscach opisanych w ka縟ym mie渃ie, opatrzone dodatkowo ilustracj.
Najwi阫sz liczb punkt體 otrzyma砤 klasa 2A, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 4 pkt., nast阷nie klasa 2D - 3 pkt., klasa 2C- 2 pkt. i klasa 2B- 1 pkt.
Prace mo縩a ogl筪a na tablicy SU, a je渓i kto z Was nie czyta jeszcze tej lekkiej i pe硁ej humoru ksi箍ki nagrodzonej w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren , zapraszam do biblioteki szkolnej 

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 28.04.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews