Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

kasz Paj筴 br箊owym medalist Mistrzostw 寃iata w karate!

W dniach 1-3 maja w Tbilisi w Gruzji odby硑 si VI Mistrzostwa 寃iata Shotokan federacji WSF w karate. W zawodach wzi瓿o udzia ponad 2 tys. zawodnik體 z 40 kraj體. Polska reprezentowana by砤 przez 32 karatek體 i wywalczy砤 彻cznie 37 medali.
W gronie medalist體 znalaz si r體nie kasz Paj筴 ucze klasy II a naszego gimnazjum, kt髍y 2 maja rozegra swoje walki w kategorii kadet體 (wiek 14-15 lat). Po dw骳h wygranych walkach z reprezentantami Gruzji, kasz przegra walk o wej渃ie do fina硊 z zawodnikiem z Kazachstanu i ostatecznie wywalczy br箊owy medal.
Warto tu doda, i karate jest dyscyplin, kt髍 kasz uprawia od si骴mego roku 縴cia, po渨i阠aj筩 na treningi dwa lub trzy popo硊dnia w tygodniu. Co ciekawe, jest to pasja, kt髍 zarazi go i jego m硂dszych braci tata, kt髍y na tych samych mistrzostwach wywalczy srebrny medal.
Gratulujemy i 縴czymy wytrwa硂渃i i kolejnych sukces體.

Data: 24.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

Klaudia Skibi駍ka laureatk XI Wojew骴zkiego Konkursu Literackiego 凪oje ulubione miejsce w dzi i regionie

Ju od jedenastu lat Towarzystwo Przyjaci蟪 dzi wraz z pani Barbar Cygan dyrektor SP nr 46 w dzi organizuj literacki konkurs promuj筩y 刵asze ma砮 ojczyzny. Wydarzenie to odbywa si corocznie dzi阫i patronatowi sdzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. Nasi uczniowie, Klaudia Skibi駍ka z klasy 3b i Jakub Ni縩ikowski z klasy 2c, zadebiutowali w tym konkursie z sukcesem. Klaudia zaj瓿a pierwsze miejsce w渞骴 uczni體 gimnazj體, a w gronie laureat體 ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 by砤 jedyn uczestniczk spoza dzi. Miejsce, kt髍e opisywali nasi gimnazjali渃i, nie nale抗 do tych t硊mnie odwiedzanych przez wsp蟪czesn m硂dzie. Klaudia wr骳i砤 do ukochanego miejsca z dzieci駍twa, wsi Naropna, opisuj筩 przy tym histori pierwszej mi硂渃i. Marzeniem autorki jest powr髏 do tej magicznej krainy w przysz硂渃i. Kuba natomiast opisa miejsce, kt髍e oczarowa硂 go od pierwszej chwili, stajni 凚orowa. Stara si tam sp阣za ka縟 woln chwil i zg酬bia tajniki je焏ziectwa.
7 maja 2015 r. odby硂 si uroczyste podsumowanie konkursu w SP nr 46 w dzi. W渞骴 zaproszonych go渃i byli: organizatorka tego wydarzenia pani dyrektor Barbara Cygan, przewodnicz筩a PS pani Iwona Bartosik, przewodnicz筩a Zarz筪u Osiedla Stare Polesie pani Dorota Jagoda, rodzice i opiekunowie laureat體. Jednak najwa縩iejszymi osobami w tym dniu byli autorzy prac. Po odczytaniu wynik體 konkursu mogli渕y wys硊cha nagrodzonych prac. W wyobra焠i spacerowali渕y po Ogrodzie Botanicznym w dzi, odkrywali渕y na nowo Ksi昕y M硑n, a tak縠 miejsca znajduj筩e si w regionie Je矿w i oczywi渃ie Naropn...

Data: 24.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

I edycja Gminnego Konkursu Przyrodniczego 凜udze chwalicie, swego nie znacie!

14 maja w siedzibie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby硂 si podsumowanie Gminnego Konkursu Przyrodniczego odbywaj筩ego si pod has砮m 凜udze chwalicie, swego nie znacie!.
Na konkurs nap硑n瓿o 彻cznie 35 prac, w tym 7 prezentacji multimedialnych. Prace plastyczne zosta硑 zg硂szone przez Szko酬 Podstawow nr 1 w Koluszkach, Szko酬 Podstawow nr 2 w Koluszkach, Szko酬 Podstawow w R罂ycy, Szko酬 Podstawow w Ga砶owie Du縴m. Plakaty i prezentacje multimedialne by硑 wykonane przez uczni體 Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Komisja konkursowa mia砤 trudny wyb髍, bowiem prace by硑 bardzo r罂norodne, ciekawe, zastosowano wiele technik plastycznych, by硑 prace wylepiane z plasteliny, malowane farbami, rysowane pastelami, by硑 kola縠, obrazy wykonane z kolorowego papieru i bibu硑. Jury przy ocenianiu prac wzi瓿o pod uwag zgodno滄 z tematem, oryginalno滄 rozwi箊a, staranno滄, wra縠nie artystyczne.
Komisja konkursowa przyzna砤 nagrody w poszczeg髄nych kategoriach, okre渓onych w regulaminie, nast阷uj筩ym osobom:
I grupa - uczniowie szk蟪 podstawowych
kategoria- praca plastyczna
I miejsce Karolina Kabat Szko砤 Podstawowa nr 1 w Koluszkach
II miejsce Julia Kompa Szko砤 Podstawowa w Ga砶owie Du縴m
III miejsce Anna 宯ieg Szko砤 Podstawowa nr 2 w Koluszkach
Fotoreporta z podsumowania konkursu mo縠cie zobaczy w internetowej galerii.

II grupa uczniowie gimnazjum
kategoria -plakat
I miejsce Natalia Szczepaniak - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
II miejsce Paulina Kucharska - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
III miejsce Klaudia Cyniak, Maja Michalska, Patrycja Kobus - Gimnazjum nr 2 w Koluszkach
III grupa - uczniowie gimnazj體

kategoria prezentacja
I miejsce Konrad Zylbersztajn - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
II miejsce Justyna Grzegorczyk - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
III miejsce Wiktoria Malinowska - Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 24.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

凴odzicu spiesz si, bo ucieknie ci poci筭!

Wraz z szybko post阷uj筩ymi zmianami otaczaj筩ej nas rzeczywisto渃i, nast阷uje r體nie zmiana zagro縠, z jakimi spotykaj si na co dzie nastolatkowie. Wi阫szo滄 rodzic體 ma 渨iadomo滄 istnienia takich niebezpiecze駍tw jak: nadu縴wanie alkoholu, narkotyk體, przedwczesna aktywno滄 seksualna czy wagary i inne szkodliwe zachowania , na kt髍e w spos骲 naturalny nara縪ne s ich dorastaj筩e dzieci. Jednak wiedza o dopalaczach i innych nowych, popularnych w渞骴 m硂dzie縴 substancjach psychoaktywnych czy cyberprzemocy nie jest ju tak dobrze rodzicom znana. Wychodz筩 naprzeciw temu zapotrzebowaniu, pedagog szkolny Emilia Felkiewicz z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zorganizowa砤 dzia砤nia s硊抗ce zwi阫szaniu 渨iadomo渃i na temat tych zagro縠 w渞骴 nauczycieli, rodzic體 i uczni體.
W bie抗cym roku szkolnym roku odby硑 si warsztaty szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 z psychologiem, specjalist terapii uzale縩ie Jakubem Rychterem, za w dniu 6 maja 2015 roku zorganizowano spotkanie dla rodzic體 uczni體. Prowadz筩y poza przybli縠niem rodzicom wiedzy na temat zagro縠 zwi箊anych z u縴waniem przez m硂dzie dopalaczy i alkoholu, sporo czasu po渨i阠i om體ieniu w砤渃iwych oddzia硑wa wychowawczych rodzic體, kt髍e maj przeciwdzia砤 r罂nego rodzaju szkodliwym zachowaniom m硂dzie縴. W przekazie pojawi硂 si kilka konkretnych wskaz體ek:
Sp阣zaj czas i rozmawiaj ze swoim dzieckiem
B筪 rodzicem a nie pr骲uj by kumplem
Pokazuj swoim przyk砤dem jak rozwi箊ywa konflikty i 剒drowo si dogadywa
Staraj si pozna wiedz na temat tego, co jest typowe dla dziecka w danym wieku i dostosowuj si do tego
刏aw骴 rodzic to najci昕szy zaw骴 na 渨iecie. Jest si 24 godziny na s硊縝ie, przez dwadzie渃ia kilka lat. Nie naucz ci go na 縜dnej uczelni, musisz by bardzo cierpliwy i konsekwentny, a po latach mo縠sz zobaczy tego efekty. Zacznij od siebie. Je渓i chcesz, 縠by twoje dziecko k丑ci硂 si z Tob inaczej, to ty ju dzi zacznij k丑ci si inaczej z nim. A czas p硑nie ka縟ego dnia. Nie odk砤daj zmiany w swoim zachowaniu wobec dziecka na weekend albo na po wakacjach, bo pewne poci筭i uciekn i ich ju nie dogonisz.

mgr Jakub Rychter psycholog,
specjalista terapii uzale縩ie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzale縩ie PTZN
sd, ul. Ko渃iuszki 48
Kontakt 508 558 417 (dla rodzic體 potrzebuj筩ych konsultacji ze specjalist)

Data: 17.05.2015

Fina wojew骴zki XXXVIII Og髄nopolskiego Turnieju BRD

W dniu 8 maja 2015 na terenie Wojew骴zkiego O渞odka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim odby硑 si eliminacje wojew骴zkie XXXVIII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpiecze駍twie w Ruchu Drogowym szk蟪 podstawowych i gimnazjalnych, kt髍e po raz kolejny rozgrywane by硑 pod honorowym patronatem Wojewody sdzkiego Pani Jolanty Che砿i駍kiej. Na starcie stan瓿y najlepsze 3-osobowe dru縴ny z 21 powiat體 naszego wojew骴ztwa. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: testy z przepis體 o ruchu drogowym, praktycznej konkurencji udzielania pomocy, jazdy obserwowanej po miasteczku ruchu drogowego i jazdy sprawno渃iowej po torze przeszk骴. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w sk砤dzie: Micha Drabik, Kacper Smyczek i Jakub Spa砤 okaza砤 si bezkonkurencyjna, pewnie zajmuj筩 1 miejsce. R體nie w klasyfikacji indywidualnej nasi zawodnicy zaj阬i 3 pierwsze miejsca. Na najwy縮zym stopniu indywidualnego podium stan钩 Jakub Spa砤. Ch硂pcy z r筴 wicemarsza砶a woj. 丑dzkiego Paw砤 Bejdy oraz wicekuratora - Konrada Czy縴駍kiego odebrali nie tylko gratulacje za jak podkre渓a marsza砮k 剋r阠z cyrkow jazd陻, ale otrzymali r體nie okaza硑 puchar i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Gratulujemy naszym Brd-wcom oraz ich m硂dszym kolegom ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, kt髍zy kolejny raz zwyci昕yli w swojej kategorii.
Obie koluszkowskie 凧edynki w dniach 8-12 czerwca b阣 reprezentowa woj. 丑dzkie na finale centralnym, kt髍y w tym roku b阣zie rozegrany na ziemi 渨i阾okrzyskiej, w zaprzyja焠ionej z nasz szko彻, Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 1 we W硂szczowie.

Data: 12.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews