Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Sukces Eko-Badaczy

Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspiruj筩ym programem edukacyjnym, kt髍y daje tysi筩om uczni體 na ca硑m 渨iecie mo縧iwo滄 przeprowadzenia wsp髄nych dzia砤 zwi箊anych z wod na rzecz swoich szk蟪 i lokalnych spo砮czno渃i. Program Badacz Wody jest ca砶owicie finansowany i wspierany przez europejskie organizacja ekologiczne w 11 krajach, i jest darmowy dla wszystkich uczestnicz筩ych w nim szk蟪.
Program wspiera uczni體 w wieku od 8 do 14 lat w prowadzonej przez nich misji ratowania zasob體 wodnych naszej planety. Badacze wody maj mo縧iwo滄:
Wykonywania wyzwa zwi箊anych z wod i g丑wnymi problemami dotycz筩ymi wody
Wsp蟪pracy z innymi uczniami na ca硑m 渨iecie
Organizowania lokalnych wodnych festiwali i otrzymania punkt體 i nagr骴
Stworzenia zasob體 wiedzy i umiej阾no渃i, kt髍ymi b阣zie si mo縩a dzieli
Nasza grupa Eko-badaczy to 15 os骲 dzia砤j筩ych w ramach ko砤 ekologicznego. Do projektu przy彻czyli渕y si w marcu i ju jeste渕y na 4 miejscu w Polsce w渞骴 34 polskich szk蟪.
27 maja odwiedzi砤 nas przedstawiciela Fundacji GAP Polska, prowadz筩ej projekt w Polsce i wr阠zy砤 nagrod dla Szko硑 Miesi筩a, jest to cyfrowy aparat fotograficzny do wykorzystania na potrzeby szko硑.

Data: 27.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

Go滄 specjalny w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W dniach 18-19 maja 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i pan David Futerman, nauczyciel przedmiot體 przyrodniczych z Anglii, kt髍y przyjecha na zaproszenie nauczyciela j陑yka angielskiego, pani Marty Fr筩zkowskiej. Ze szko彻, w kt髍ej kilka lat temu pan Futerman by zatrudniony, Gimnazjum nr 1 wsp蟪pracowa硂 w projekcie Comenius. Mimo, i projekt sko馽zy si, to nawi箊ane znajomo渃i pozosta硑 i s podtrzymywane.
W poniedzia砮k, 18 maja, zagraniczny go滄 poprowadzi w j陑yku angielskim cykl zaj赕 warsztatowych z uczniami gimnazjum dotycz筩ych zagadnie ochrony 渞odowiska, zmian klimatyczno-pogodowych, jak r體nie podejmowania trudnych decyzji w r罂nych sytuacjach. Go滄 znalaz r體nie czas na spotkanie z uczniami szko硑 podstawowej. Z kolei we wtorek zaj阠ia, kt髍e odby硑 si w Miejskim O渞odku Kultury, skierowane zosta硑 do szerszej grupy odbiorc體. Uczestnikami prezentacji by砤 m硂dzie ze wszystkich gimnazj體 Gminy Koluszki Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m. Na pocz箃ku spotkania uczniowie mieli odgadn规 rebusy z j陑yka angielskiego i rozwi箊a zagadki matematyczno logiczne. Kolejna cz隃 wyk砤du, poparta prezentacj multimedialn i prostymi przyk砤dami z 縴cia codziennego, po渨i阠ona zosta砤 problemom 渞odowiska naturalnego, globalnego ocieplenia i efektu cieplarnianego. Na zako馽zenie warsztat體 zorganizowano quiz z skromnymi nagrodami podsumowuj筩y zdobyt przez uczni體 wiedz.
Zaj阠ia z go渃iem z kraju Szekspira da硑 uczniom sposobno滄 zetkni阠ia si z 縴wym j陑ykiem angielskim i dostrze縠nia globalnych problem體 n阫aj筩ych nasz planet. Pan Futerman, posiadaj筩y d硊goletnie do渨iadczenie w pracy pedagogicznej, obszern wiedz o naukach przyrodniczych, poczucie humoru i wzorowe podej渃ie do m硂dych ludzi, w spos骲 prosty i logiczny opowiedzia o zjawiskach i zagro縠niach ekologicznych obecnego 渨iata, zach阠aj筩 jednocze渘ie do bycia bardziej przyjaznym dla 渞odowiska i korzystania z zasob體 natury w racjonalny spos骲.
Organizatorzy dzi阫uj wszystkim zaproszonym nauczycielom i uczniom za przybycie i uczestnictwo w zaj阠iach, jak r體nie Dyrektor MOK-u, pani El縝iecie Przywara za udost阷nienie sali kinowej. Mamy nadziej, 縠 w przysz硑m roku pan David Futerman r體nie nie zapomni o naszej szkole i ponownie zago渃i w progach Gimnazjum nr 1 z ciekawymi tematami.

Tomasz Piechota

Data: 27.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

Lekcja z policjantem w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Kolejny raz w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby硂 si spotkanie uczni體 z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji powiatu 丑dzkiego wschodniego, kt髍e po渨i阠one by硂 przypomnieniu podstawowych zasad szeroko rozumianego bezpiecze駍twa.
Do wymienionego spotkania, dosz硂 w dniu 21 maja 2015 r. Z uczniami spotkali si policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu 丑dzkiego wschodniego, Oficer Prasowy m.asp. Grzegorz Stasiak oraz Dzielnicowy sier. sztab. Dariusz Pawlik. W trakcie spotkania prowadzono pogadanki maj筩e u渨iadomi jej uczestnikom, jakie niebezpiecze駍twa i zagro縠nia mog nas spotka w przypadku niestosowania si do przyj阾ych zasad, nakaz體 i zakaz體, zar體no w domu, szkole jak i w trakcie poruszania si po drodze. Gimnazjalistom przybli縪no tematyk z zakresu cyberprzemocy oraz umiej阾no渃i bezpiecznego korzystania z Internetu. Funkcjonariusze informowali tak縠 uczni體 o zagro縠niach zwi箊anych z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi w kontek渃ie odpowiedzialno渃i prawnej. Zdarza硑 si r體nie pytania ze strony uczni體 dotycz筩e omawianych zagadnie, na kt髍e policjanci ch阾nie odpowiadali. Spotkanie to przebiega硂 w mi砮j atmosferze i by硂 mi硑m do渨iadczeniem. Mamy nadziej, 縠 przekazane w ten spos骲 informacje, pozostan przez d硊gi czas w 渨iadomo渃i uczni體 i przyczyni si do poprawy ich bezpiecze駍twa.

Data: 26.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 zwyci陑c programu 劘yj smacznie i zdrowo

We wtorek 19 maja Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego go渃i硂 przedstawicieli firmy Winiary, firmy Nestle, a tak縠 pi阠ioosobowy zesp蟪 programu edukacyjnego 劘yj smacznie i zdrowo. Tego dnia do szko硑 przyby砤 te Zast阷ca Burmistrza Koluszek - p. Krystyna Lewandowska i redaktor Tygodnia w Koluszkach Zbigniew Komorowski oraz uczestniczka programu You can Dance Po prostu ta馽z. Wszystko to za spraw zwyci阺twa naszej szko硑 w konkursie 劘yj smacznie i zdrowo i uroczysto渃i podsumowuj筩ej po彻czonej z wr阠zeniem nagr骴.
劘yj smacznie i zdrowo to program, kt髍ego celem jest przekazanie uczniom szk蟪 gimnazjalnych, zasad prawid硂wego i smacznego od縴wiania, zach阠enie ich do pierwszych eksperyment體 w kuchni i wsp髄nego, rodzinnego spo縴wania posi砶體 oraz zwr骳enie ich uwagi na wa縩e problemy spo砮czne takie, jak marnowanie 縴wno渃i, energii czy wody. Patronem honorowym programu jest Polski Instytut Nauk 痽wieniowych oraz Wydzia Nauk o 痽wieniu Cz硂wieka i Konsumpcji Szko硑 G丑wnej Gospodarstwa Wiejskiego. Patronem spo砮cznym jest Federacja Polskich Bank體 痽wno渃i.
Do programu w tym roku zg硂si硂 si ponad 3 000 nauczycieli szk蟪 gimnazjalnych, kt髍zy wyedukowali 150 000 uczni體 z 2 800 szk蟪. W ca砮j Polsce w realizacj 劘yj smacznie i zdrowo zaanga縪wanych zosta硂 ponad 50% szk蟪 gimnazjalnych.
Z wojew骴ztwa 丑dzkiego udzia w programie wzi瓿o 8.503 gimnazjalist體 z 244 丑dzkich szk蟪. Gimnazjum nr 1 znalaz硂 si na li渃ie zwyci陑c體 i tym samym otrzyma硂 w nagrod tablic multimedialn wraz z projektorem warto渃i 7 000 z, a tak縠 indywidualne nagrody dla uczni體 zwyci阺kiej klasy II b. Szkolnym koordynatorem projektu by砤 nauczycielka biologii Ma砱orzata Owczarek.
Zadaniem nagrodzonym w konkursie by砤 kampania spo砮czna dotycz筩a zdrowej 縴wno渃i, przeprowadzona przez uczni體 klas drugich gimnazjum oraz film reklamuj筩y dzia砤nia prozdrowotne uczni體.
Na pocz箃ku uroczysto渃i mia硑 miejsce wyst筽ienia przyby硑ch go渃i, oficjalne wr阠zenie nagr骴 oraz warsztaty poprowadzone przez dietetyka, a nast阷nie quiz dietetyczny wraz z nagrodami w formule Milioner體. Dzie zako馽zy si pokazem tanecznym w wykonaniu gwiazdy programu 刌ou can Dance i zaj阠iami tanecznymi dla zwyci阺kiej klasy.

Data: 25.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

WYNIKI III ETAPU KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS II 凙 W孨IE, 疎 CZYTAMY! I OGSZENIE ZWYCI蔤C覹!

18 maja 2015 r. odby si w naszej szkole III, ostatni etap konkursu czytelniczego dla klas II 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy!. Dru縴ny pisa硑 w tym miesi筩u indywidualny test ze znajomo渃i tre渃i ksi箍ki 凙rka czasu M. Szczygielskiego, ksi箍ki nie砤twej bo poruszaj筩ej problem holocaustu.
Tym razem najwi阠ej trudno渃i przynios砤 uczestnikom odpowied na pytanie przy jakiej ulicy znajdowa硂 si wyj渃ie z getta.
Test najlepiej napisa硑 uczennice klasy 2D: Marysia Szklarek uzyskuj筩 17/20 pkt. i kolejny ju raz Justyna Grzegorczyk zdobywaj筩 18/20 mo縧iwych punkt體.
Wyniki dru縴nowe przedstawiaj si identycznie jak w poprzednim etapie. Najwi阠ej punkt體 zdoby砤 klasa 2A, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 4 pkt., nast阷nie klasa 2C- 3 pkt., klasa 2D- 2 pkt. i klasa 2B- 1 pkt.
II konkurencj III etapu konkursu by砤 w tym miesi筩u prezentacja multimedialna 剬wiat getta warszawskiego uj阾y w powie渃i, czyli informacje na temat topografii getta, warunk體 縴cia, postaw Polak體 wobec 痽d體 itp. w odniesieniu do tre渃i ksi箍ki.
Najwi阫sz liczb punkt體 otrzyma砤 klasa 2A, uzyskuj筩 4 pkt., nast阷nie klasa 2D - 3 pkt., klasa 2C- 2 pkt. i klasa 2B- 1 pkt.
Je渓i kto z Was nie czyta jeszcze tej niezwyk砮j i przejmuj筩ej ksi箍ki wyr罂nionej w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren , zapraszam do biblioteki szkolnej 
Po podsumowaniu wynik體, zwyci陑c konkursu zosta砤 dru縴na z kl.2A
w sk砤dzie: Joanna Bankowska, Julia Nowacka, Julia Suwalska, Jakub Szkopi駍ki, Maciej Zieli駍ki.

Na II miejscu znalaz砤 si dru縴na z kl. 2D
III miejsce zdoby砤 kl. 2C
IV miejsce kl.2B
Mistrzyni test體 by砤 Justyna Grzegorczyk z kl. 2D.
Ka縟y cz硂nek zwyci阺kiej dru縴ny otrzyma atrakcyjn nagrod ksi箍kow, a pozostali uczestnicy s硂dki upominek. Nagrod dla wszystkich uczestnik體 konkursu b阣zie wyj渃ie do kina 凮deon na dowolnie wybrany film. Ponadto uczniowie otrzymaj dodatkowe oceny z j陑yka polskiego.

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 24.05.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews