Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Gimnazjali渃i z "JEDYNKI" z wizyt w Sejmie

Do tradycji naszej szko硑 mo縩a ju zaliczy konkurs wiedzy ,,Polskie Konstytucje, kt髍y od kilku lat cieszy si nies砤bn筩ym zainteresowaniem. Laureaci konkursu wraz z innymi uczniami zainteresowanymi zagadnieniami ustroju pa駍twa maj okazj na w砤sne oczy zobaczy miejsca, gdzie zapadaj najwa縩iejsze decyzje dla los體 Polski i jej obywateli. W tym roku r體nie mieli渕y okazj przybli縴 uczniom prac Parlamentu; dodatkowo odwiedzili渕y Kancelari Prezesa Rady Ministr體. Uczestnicy wycieczki poznali prac tych instytucji, a ponadto spotkali znanych polityk體 i dziennikarzy, relacjonuj筩ych wa縩e wydarzenia polityczne.
Jako wsp蟪organizator wyjazdu chcia砨ym podzi阫owa uczestnikom zachowania godnego uczni體 naszego Gimnazjum i jeszcze raz pogratulowa du縠j wiedzy na temat funkcjonowania instytucji pa駍twa. Przyznam, 縠 wsp髄nie z pani A. Malech z du抗 przyjemno渃i obserwowa砮m, z jakim zainteresowaniem wzi阬i渃ie udzia zaj阠iach i s硊cha砮m m筪rych i trafnych odpowiedzi.
Ju dzi zapraszamy na kolejn edycj konkursu ,,Polskie Konstytucje拻 剋 okolicy przysz硂rocznego 寃i阾a Konstytucji i na nast阷n wycieczk edukacyjn, w trakcie kt髍ej poznamy by mo縠 funkcjonowanie kolejnych instytucji w砤dz centralnych.

Piotr Zende

Data: 16.06.2015

Czytaj wi阠ej ...

PODSUMOWANIE I WYNIKI KONKURSU SUPERKLASA 2014-2015

Zako馽zy砤 si sz髎ta edycja konkursu 凷uperklasa organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. W tym roku konkurs sk砤da si z dziewi阠iu r罂nych konkurencji .
W pa焏zierniku, by uczci Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych ka縟a klasa przeprowadzi砤 zbi髍k ksi箍ek u縴wanych, ale w dobrym stanie. W sumie uda硂 si pozyska 560 pozycji z literatury m硂dzie縪wej, bajeczek, s硂wnik體, leksykon體. Cz隃 wolumin體 zasili硂 zbiory biblioteki Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, a cz隃 przekazana zosta砤 Bibliotece Parafialnej. Najwi阠ej ksi箍ek zebra砤 kl. 2C- p. U.Chachulskiej- Tomaszczak, kl. 1A- p. I. Dziedziczak i kl. 2A- p. M. Drabik.
W listopadzie z okazji obchod體 渨i阾a Odzyskania przez Polsk Niepodleg硂渃i, ka縟a klasa przygotowywa砤 piosenk w ramach konkursu Piosenki Patriotycznej organizowanego przez p. R. Spychalskiego. Zwyci阺two wy減iewa砤 sobie kl. 2A- p. M. Drabik, II miejsce ex aequo zdoby硑 klasy : 1B- p. K. W骿cik i 3B- p. A. Olejniczak, a na III miejscu tak縠 ex aequo znalaz硑 si klasy: 3A- p. A. Malechy i 3C- p. J. Pecyny.
W grudniu odby砤 si akcja charytatywna 凣髍a Grosza, w kt髍ej najwi阠ej pieni阣zy zebra砤 klasa 3D- p. B. Gontarz, kl. 2A- p. M. Drabik i kl. 3C- p. J. Pecyny.
W styczniu odby si konkurs wiedzy na temat praw dziecka, w kt髍ym I miejsce i zaszczytny tytu Eksperta Praw Dziecka w naszej szkole w roku szkolnym 2014-2015 uzyska Przemys砤w Piwowar reprezentant kl. 2A,
II miejsce zdoby砤 Natalia K阣zierska z kl. 3B, a III miejsce zaj钩 Krystian Rowi駍ki z kl. 2B.
W lutym odby si konkurs na najlepiej przebran klas, czyli 凮statkowe szale駍two. I miejsce jednog硂渘ie zaj瓿a kl. 2A przebrana za s硊縝y mundurowe, II miejsce zdoby砤 klasa kl. 1B p. K. W骿cik prezentuj筩a si jako s硊縝a zdrowia. Zaszczytne III miejsce przypad硂 klasie 3D - p. B. Gontarz, kt髍a tego dnia zamieni砤 si w staruszk體.
W marcu odby si Festiwal Piosenki i Ta馽a z okazji Dnia Ucznia, w kt髍ym najlepiej zaprezentowa砤 si kl. 1B- p. D. Borkowskiego, nast阷nie kl. 3A - p. A. Malechy oraz kl. 1B- p. K. W骿cik.
W kwietniu odby si konkurs plastyczny na plakat promuj筩y Mi阣zynarodowy Dzie Ksi箍ki i Praw Autorskich. W konkursie nie przyznano I miejsca. II miejsce zdoby砤 kl. 2A, a III miejsce- kl. 1A- p. I. Dziedziczak.
W maju z okazji 凞nia Ziemi w biegu na orientacj zwyci昕y砤 kl. 3D- p. B. Gontarz, na II miejscu uplasowa砤 si kl. 2A, a na III miejscu- kl. 2D- p. A. Spa硑.
W czerwcu , zawodach sportowych 凣imnazjada z okazji Dnia Dziecka najwi阠ej punkt體 zdoby砤 kl. 3B- p. A. Olejniczak, na II miejscu ex aequo znalaz硑 si kl. 2A i 2C, a III miejsce zaj瓿a kl. 1A- p. I. Dziedziczak.

Niekwestionowanym zwyci陑c ca砮go tegorocznego konkursu zosta砤 kl. 2A , kt髍a walczy砤 bon pieni昕ny na wyjazd integracyjny (wycieczk b筪 wyj渃ie do kina).
Na II miejscu uplasowa砤 si kl. 3B, kt髍ej wychowawc jest p. A. Olejniczak.
Do 渃is砮j czo丑wki zakwalifikowa砤 si r體nie kl. 1B- p. K. W骿cik.


Wszystkim klasom i wychowawcom dzi阫uj za zaanga縪wanie, zwyci陑com gratuluj i zapraszam wszystkich do udzia硊 w kolejnej edycji w przysz硑m roku szkolnym!

Ma砱orzata Kujawa
opiekun Samorz筪u Uczniowskiego

Data: 15.06.2015

Jakub Koprowski Mistrz Polski XXXVIII Edycji Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej "M硂dzie Zapobiega Po縜rom"

Po raz pierwszy w historii Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ucze naszej szko硑 zosta zwyci陑c w tym presti縪wym konkursie na szczeblu krajowym.
Fina centralny XXXVIII Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej zosta zorganizowany w dniach 29 - 31 maja w miejscowo渃i Polanica Zdr骿 (wojew骴ztwo dolno渓箂kie).
Jakub Koprowski, przeszed bez problem體 przez eliminacje gminne, powiatowe i wojew骴zkie by reprezentowa nasz szko酬 i wojew骴ztwo 丑dzkie podczas zawod體 krajowych. Tradycyjnie musia wykaza si nie tylko wiedz teoretyczn, ale r體nie wieloma umiej阾no渃iami praktycznymi. Nale縴 nadmieni, 縠 jest cz硂nkiem Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach i jednym z jego najwi阫szych zainteresowa s zagadnienia i tematyka ochrony przeciwpo縜rowej.
Konkursowe eliminacje szczebla centralnego odby硑 si w trzech grupach wiekowych w sobot rano. Wszystko zacz瓿o si od cz隃ci pisemnej, po kt髍ej uczestnicy udali si na wycieczk do Sanktuarium Wambierzyckiej Kr髄owej Rodzin, gdzie znajduj si m.in. relikwie 渨. Jana Paw砤 II. Odwiedzili muzeum, w kt髍ym od lat mo縩a podziwia najpi阫niejsze w Polsce ruchome szopki. Zwiedzili tak縠 Park Narodowy G髍 Sto硂wych w Kudowie-Zdroju gdzie przechodzili przez d硊gi i ciasny labirynt 凚酬dnych ska硵.
Po eliminacjach pisemnych Kuba zajmowa drugie miejsce zdobywaj筩 22 na 40 mo縧iwych punkt體. Kolejnym etapem konkursu by硑 popo硊dniowe 鎤iczenia praktyczne. W tej dyscyplinie za rozpoznanie sprz阾u stra縜ckiego roz硂縪nego na szachownicy w Parku Zdrojowym w Polanicy Zdroju, zdoby 1 na 3 punkty. Natomiast w trzeciej konkurencji udziela pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i uzyska 7 na 9 punkt體.
W niedziel uczestnicy rozpocz阬i kolejny etap zmaga - pi赕 najlepszych os骲 z ka縟ej grupy wiekowej odpowiada硂 na dwa wylosowane przez siebie pytania, w tej cz隃ci Kuba uzyska 5 na 6 punkt體. Ostatecznie Jakub wykaza si ogromn wiedz, pokonuj筩 pozosta硑ch zawodnik體 oraz zwyci昕aj筩 w rozgrywkach.
Serdecznie gratulujemy zwyci阺twa i 縴czymy dalszych sukces體 ju w szkole ponadgimnazjalnej.

Data: 15.06.2015

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs Czytamy Ba渘ie Braci Grimm

25 maja 2015 roku w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 18 w dzi nasi gimnazjali渃i mieli mo縧iwo滄 wykaza si umiej阾no渃iami, jakie posiadaj w zakresie czytania w j陑yku niemieckim. To ju II edycja konkursu 凜zytamy ba渘ie braci Grimm, w kt髍ej wzi阬i udzia uczniowie z naszej szko硑. Zadaniem uczestnik體 by硂 odczytanie ba渘i lub wybranego fragmentu w j陑yku niemieckim. Konkurs ten pozwoli przenie滄 si uczestnikom w czasy wczesnego dzieci駍twa. Sta si on r體nie okazj do poznania lub przypomnienia utwor體 braci Grimm w oryginale, a co za tym idzie doskonalenia swoich umiej阾no渃i j陑ykowych. Poziom konkursu by wysoki i bardzo wyr體nany. Ocenie podlega砤 poprawno滄 j陑ykowa, inscenizacja oraz interpretacja wybranego utworu. Nasz szko酬 reprezentowali w tym roku: z klasy 3a Justyna Marczyk, Joanna Majchrzak, Oliwia Wi渘ik, Julia Kurpios, Krystian Olczyk, Piotr Wawrzonowski, Ola 宺oda, Ala Lipiecka, Wiktora Wojciechowska. Uczniowie przygotowali inscenizacj ba渘i pt. 凨r髄ewna 宯ie縦a i siedmiu krasnoludk體. Z klasy 3d w utworze pt. 凧a i Ma砱osia zaprezentowali si Stanis砤w Szwarc oraz Katarzyna Rawicka. Konrad Zylbersztajn i Jakub Spa砤 z klasy 1b czytali ba滖 pt. 凮 rybaku i z硂tej rybce, a Klaudia Zaborska z klasy 3 b zaprezentowa砤 ba滖 凨ot w butach. 凞iabe z trzema z硂tymi w硂sami to tytu ba渘i, kt髍 czyta Jakub Jadczak z klasy 1a. Jury doceni硂, w tym roku Konrad Zylbersztajna oraz Katarzyn Rawick uczniowie otrzymali wyr罂nienia.
Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Ilona Dziedziczak

Data: 01.06.2015

Czytaj wi阠ej ...

III Mi阣zyszkolny Konkurs J陑yka Angielskiego i Niemieckiego 凞o you speak Deutsch?

W maju 2015 w Zespole Szk蟪 nr 1 w Gimnazjum w Koluszkach odby砤 si III edycja Mi阣zyszkolnego Konkursu z J陑yka Angielskiego i Niemieckiego 凞o you speak Deutsch? j陑yk obcy fajnie zna鏀 zorganizowany przez p. Ann Spa酬 i p. Ilon Dziedziczak.
Do zmaga j陑ykowych stan阬i uczniowie z Gimnazjum w Budziszewicach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Gimnazjum w Popielawach oraz z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Celem konkursu jest propagowanie oraz motywowanie uczni體 do nauki j陑yk體 obcych, doskonalenie znajomo渃i j陑yka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa samodzielnego pog酬biania wiedzy i umiej阾no渃i j陑ykowych oraz plastycznych, a tak縠 nawi箊anie wsp蟪pracy mi阣zy szko砤mi z naszego powiatu.
Konkurs sk砤da si z dw骳h konkurencji, w kt髍ych uczestnicy musieli napisa test z j陑yka angielskiego i niemieckiego. Test sk砤da si z rozumienia tekstu czytanego, zadania gramatycznego, leksykalnego. Uczniowie mieli tak縠 za zadanie napisa maila. Drug konkurencj by硂 wykonanie przestrzennej pracy plastycznej obrazuj筩ej wybrane miejsce w kraju anglo- lub niemieckoj陑ycznym Najlepszymi w tej konkurencji okazali si: Hubert Rudnicki z Gimnazjum nr 1 oraz Patrycja Bukowska z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, kt髍zy zaj阬i ex aequo pierwsze miejsce. Uczniowie wykonali makiet Stonehenge. Wyr罂nienie w kategorii praca plastyczna Tower Bridge otrzyma砤 Aleksandra Pietruszczak z Gimnazjum w Budziszewicach. J陑ykowe zmagania uczni體 ocenia硂 jury sk砤daj筩e si z nauczycieli anglist體 i germanist體 ze wszystkich uczestnicz筩ych w konkursie szk髄. Ostatecznie konkurs wygrali: w kategorii j陑yk angielski ucze Bart硂miej Godziszewski z Gimnazjum w Popielawach, a z j陑yka niemieckiego najlepsza okaza砤 si Natalia K阣zierska z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Zwyci陑cy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy konkursu dzi阫uj za ufundowanie nagr骴 Dyrekcji Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach oraz Polsko Niemieckiej Wsp蟪pracy M硂dzie縴. Dzi阫ujemy tak縠 nauczycielom ucz筩ym j陑yka angielskiego oraz niemieckiego ze szk髄 bior筩ych udzia w konkursie za przygotowanie uczni體.
Zwyci陑com serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do udzia硊 w kolejnej edycji konkursu ju za rok.

Organizatorzy
Anna Spa砤
Ilona Dziedziczak

Data: 28.05.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews