Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

凚ez znajomo渃i j陑yk體 cz硂wiek czuje si, jak bez paszportu - Dni J陑yk體 Obcych 2015

凚ez znajomo渃i j陑yk體 cz硂wiek czuje si, jak bez paszportu. Jak縠 prorocze i aktualne wydaje si obecnie zdanie rosyjskiego lekarza, pisarza, dramaturga Antoniego Czechowa.
Dzi, gdy nasz 渨iat jest globaln wiosk ka縟y z nas powinien wyrobi sobie taki paszport, czyli uczy si j陑yk體 obcych.
Dlaczego warto? Co daje nam znajomo滄 j陑yk體?
Istnieje szereg korzy渃i ze znajomo渃i j陑yka:
- 砤twiej nam adaptowa si we wsp蟪czesnym 渨iecie, znale熸 prac, przyjaci蟪, zrozumienie poza granicami kraju
- znajomo滄 j陑yka to mo縧iwo渃i podr罂owania, zwiedzania 渨iata, wzbogacenia si o nowe do渨iadczenia i cenne wspomnienia
- znajomo滄 j陑yka daje nam wi阫sz wolno滄 i wi阫sz pewno滄 siebie, zwi阫sza szanse dostania si do lepszej szko硑 i otrzymania lepiej p砤tnej pracy
- nauka j陑yk體 mo縠 by te przyjemno渃i, bo dzi阫i niej mo縠my lepiej rozumie obcoj陑yczne filmy, ksi箍ki, gazety
- ucz筩 si j陑yk體 poszerzamy nasze horyzonty my渓owe, nasz wiedz o kulturach innych kraj體, stajemy si bardziej tolerancyjni wobec odmienno渃i
M體i j陑ykiem drugiej osoby oznacza bowiem uczyni krok ku niej, znie滄 bariery i l阫i.
A je渓i zadajecie sobie pytanie jak uczy si j陑yka obcego, oto gar滄 odpowiedzi:
- przez Internet i inne media
- ogl筪aj筩 filmy
- czytaj筩 obcoj陑yczn pras
-podr罂uj筩
-ucz阺zczaj筩 na kursy j陑ykowe
- bior筩 aktywny udzia w lekcjach, ko砤ch zainteresowa czy projektach mi阣zynarodowych w naszej szkole
-szukaj筩 kontaktu z rodzimymi u縴tkownikami j陑yka obcego
Bardzo wa縩e w nauce j陑yka jest r體nie nie ba si pope硁ia b酬d體.
Wi阠 pami阾ajcie o tym szczeg髄nie, 縠 przygotowujemy si w szkole do obchod體 Dnia J陑yk體 Obcych. Apel z tej okazji odb阣zie si w czwartek 8 pa焏ziernika.

Data: 30.09.2015

Sto lat harcerstwa na naszej ziemi

Sto lat temu w Grzmi筩ej pod Brzezinami powsta砤 pierwsza dru縴na harcerska na naszej ziemi. Sta硂 si to okazj do mi阣zypokoleniowego spotkania, w kt髍ym wzi瓿y udzia wszystkie 渞odowiska hufca Brzeziny. Nie mog硂 tam oczywi渃ie zabrakn规 koluszkowskich dru縴n i gromad.
Przy harcerskim ognisku 19.09.2015 na placu za brzezi駍kim muzeum zasiedli przedstawiciele liku pokole, od najm硂dszych zuch體, przez harcerzy, a po senior體 ruchu harcerskiego 縠by wsp髄nie wspomina dawne i te ca砶iem jeszcze niedawne rajdy, obozy i zbi髍ki. Nie zabrak硂 r體nie przedstawicieli w砤dz miasta, powiatu oraz wielu instytucji wspieraj筩ych ruch harcerski zw砤szcza, 縠 wielu spo渞骴 zaproszonych go渃i te kiedy by硂 harcerzami.
Obchody zako馽zy niedzielny apel z przegl筪em jednostek oraz msza 渨i阾a w harcerskim ko渃iele 渨. Anny.

Data: 24.09.2015

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 Krajowym Laureatem Programu Badacz Wody

11 wrze渘ia 2015 r., w pi阫nej scenerii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odby硂 si uroczyste podsumowanie mi阣zynarodowego programu Badacz Wody. Z tej okazji zaproszono do Warszawy pi赕 najbardziej aktywnych polskich szk蟪, w tym Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego. Podczas uroczysto渃i ka縟a szko砤 przedstawi砤 efekty swojej dzia砤lno渃i w programie - uko馽zone misje, akcje spo砮czne, prace plastyczne, wywiady, sondy, wynalazki i relacje ze spektakularnych Festiwali Wody. Jury w sk砤dzie: Miros砤w Zarzycki z banku HSBC, Artur Franczuk z Centrum Nauki Kopernik, Anna Batorczak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Fundacji GAP Polska - Dagmara Lipi駍ka i Zdzis砤w Nitak, mia硂 niesamowicie trudne zadanie, aby z tych wspania硂渃i wybra 3 najlepsze zespo硑.
Po d硊gich negocjacjach jury postanowi硂 wyr罂ni tytu砮m lidera Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach, Gimnazjum nr 1 w Koluszkach i Szko酬 Podstawow z Elbl筭a. Szko砤 z Koluszek znalaz砤 si na 2 miejscu w klasyfikacji krajowej spo渞骴 63 polskich szk蟪 oraz na 15 miejscu w rankingu mi阣zynarodowym obejmuj筩ym 701 szk蟪.
Badacz Wody jest niezwykle ciekawym, mi阣zynarodowym programem dost阷nym przez Internet, kt髍y stawia szereg wodnych wyzwa dla uczni體 w wieku 8-15 lat. Badacze Wody podejmuj wypraw, aby zespo硂wo ochroni wirtualny zbiornik wodny i wod w prawdziwym 縴ciu. Po uko馽zeniu wyzwa, otrzymuj zwyci阺kie punkty i widz, jak ich zbiornik powraca do 縴cia. Po drodze mo縩a otrzyma nagrody, a jedna szko砤 z Polski ma mo縧iwo滄 reprezentowania kraju na panelu konkursowym w Londynie we wrze渘iu 2016 r. Program jest elastyczny, z ciekaw obudowa dydaktyczn, buduje kompetencje kluczowe i inspiruje uczni體 do prowadzenia dzia砤 na rzecz wody w szkole i domu. Opracowany zosta przez organizacj Global Action Plan w Wielkiej Brytanii (GAP UK) w ramach Programu 宺odowiskowego Organizacji Narod體 Zjednoczonych i realizowany jest wsp髄nie w 11 krajach.
Gimnazjum nr 1, pod opiek nauczyciela biologii Ma砱orzaty Owczarek, b阣zie kontynuowa sw misj badacza zasob體 wodnych tak縠 i w tym roku szkolnym.
Wi阠ej informacji na stronie projektu - http://www.badaczwody.pl/polska

Data: 19.09.2015

Czytaj wi阠ej ...

Informacja o pomocy materialnej dla uczni體 w roku szk. 2015/16

stypendia1. Stypendium szkolne
Stypendium szkolne mo縠 otrzyma ucze znajduj筩y si w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj筩ej z niskich dochod體 na osob w rodzinie, w szczeg髄no渃i gdy wyst阷uj inne przyczyny, wp硑waj筩e na sytuacj rodziny jak np. bezrobocie, niepe硁osprawno滄, ci昕ka lub d硊gotrwa砤 choroba, dysfunkcje, wielodzietno滄, a tak縠 gdy rodzina jest niepe硁a.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szko硑 i za渨iadczeniami o dochodach nale縴 z硂縴 do dn. 15 wrze渘ia w Urz阣zie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pok骿 nr 001 /Referat Edukacji i Informacji/. Kryterium dochodowe uprawniaj筩e do otrzymania pomocy do 456 z netto na osob w rodzinie. Szczeg蟪owych informacji na temat stypendium szkolnego udzielaj pracownicy Referatu.
Druk wniosku o przyznanie stypendium mo縩a otrzyma u pedagoga szkolnego lub pobra ze strony internetowej szko硑.

2. Zasi砮k szkolny
Osoby znajduj筩e si przej渃iowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mog ubiega si r體nie o zasi砮k szkolny /wnioski do UM Koluszki, termin uzale縩iony od zdarzenia losowego/

3. Dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej.
W przypadku trudnej sytuacji 縴ciowej rodziny rodzice (opiekunowie prawni) mog ubiega si o dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej /obiady i 渘iadania/. W tym celu nale縴 jak najszybciej z硂縴 wnioski wraz z odpowiedni dokumentacj w Miejsko-Gminnym O渞odku Pomocy Spo砮cznej w Koluszkach, ul. Brzezi駍ka 32.
Kryterium dochodowe doch骴 miesi阠zny nie wy縮zy ni 684 z netto na osob w rodzinie. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni/, kt髍zy nie otrzymali dofinansowania z MGOPS, a ich sytuacja wymaga takiej formy pomocy, powinni skontaktowa si z pedagogiem szkolnym.

Szczeg蟪owych informacji o formach pomocy materialnej dla uczni體 udziela pedagog szkolny.

Data: 02.09.2015

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2015/16

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach informuje, 縠 uroczyste rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2015/16 odb阣zie si we wtorek 1 wrze渘ia 2015 r. o godz. 9.00 w auli szko硑.

Data: 31.08.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews