Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Harcerze z "JEDYNKI" na polu golfowymHarcerze z naszego gimnazjum przetestowali nie dawno golfowy drive na Artur體ku. Druhny i druhowie z 3 Dru縴ny Starszoharcerskiej poznali podstawy tej jak si okaza硂 wymagaj筩ej dyscypliny sportowej. Do ruchu na 渨ie縴m powietrzu dodatkowo zach阠a砤 砤dna s硂neczna pogoda. Czy wyrosn z nas nast阷cy Tigera Woodsa czas poka縠, ale ju dzi mo縩a powiedzie, 縠 golfem mo縩a si dobrze bawi.

Data: 10.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

Koluszkowskie 凧EDYNKI na I Nocnych Mistrzostwach Polski BRD - rywalizacja i edukacja w blasku ksi昕ycaMiniony weekend (2-4. X) przejdzie do historii bezpiecze駍twa ruchu drogowego. W Nidzicy po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono Nocne Mistrzostwa BRD. Uczestniczy硑 w nich 24 dru縴ny ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 z ca砮go kraju, w tym reprezentacja woj. 丑dzkiego, kt髍 stanowi硑 dru縴ny Szko硑 Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Uroczyste otwarcie zawod體 odby硂 si w przepi阫nej scenerii Sali Rycerskiej nidzickiego zamku. Po oficjalnej cz隃ci otwarcia, przemowach organizator體 i zaproszonych go渃i zawodnicy mogli zwiedzi pi阫ny gotycki zabytek, a na koniec tak縠 obejrze walk rycersk rycerzy z Komturii Nidzickiej.
Drugiego dnia imprezy uczniowie szk蟪 podstawowych i gimnazjali渃i od samego rana mierzyli si z przygotowanymi konkurencjami. Testy: wiedzy oraz umiej阾no渃i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej by硑 wst阷em do wieczornych zmaga w miasteczku ruchu drogowego i na torze przeszk骴.
W przerwach pomi阣zy poszczeg髄nymi konkurencjami organizatorzy postarali si, by do wieczora nie zabrak硂 atrakcji. Przed szko彻 mo縩a by硂 spr骲owa si w symulatorze dachowania, obejrze replik auta Mariana Bublewicza, czy porozmawia z profesjonalistami o motocrossie. Po obiedzie zawodnicy udali si wycieczk na pobliskie pola Grunwaldu, gdzie mogli wczu si w atmosfer prawdziwej rycerskiej walki.
Po powrocie z p髄 Grunwaldu na rozpocz瓿a si g丑wna atrakcja wieczoru - zmagania w miasteczku ruchu drogowego i na torze sprawno渃iowym. Kiedy w ko馽u nadszed zmierzch, nidzicka szko砤 zmieni砤 si niczym w bajce. Miasteczko ruchu drogowego zosta硂 o渨ietlone reflektorami znajduj筩ymi si na wysi阦nikach. Dzi阫i temu, ka縟y zawodnik, kt髍y przeje縟縜 przez tor, by 刾rowadzony punktowym 渨iat砮m, podczas gdy reszta miasteczka znajdowa砤 si w ciemno渃i. Efekt by niesamowity. Podobnie by硂 w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie je焏zili po torze z硂縪nym z czternastu przeszk骴 pod渨ietlanych przez znajduj筩e si na podwieszanym od sufitem stela縰 profesjonalne systemy o渨ietleniowe.
Przed szko彻 rozstawiono ogromny telebim, gdzie na 縴wo mo縩a by硂 ogl筪a, to co dzieje si i w miasteczku i na torze w sali.
Przejazdy odbywa硑 si r體nolegle - na zewn箃rz i w szkole. W miasteczku ruchu drogowego, jako pierwsi rywalizowali uczniowie szk蟪 podstawowych, w tym samym czasie gimnazjali渃i pokonywali tor przeszk骴 w sali.
W czasie, gdy uczniowie rywalizowali policjanci drog體ki opowiadali o tym, jak wa縩e jest u縴wanie element體 odblaskowych na co dzie. Dzi阫i temu, 縠 wszystko odbywa硂 si wieczorem nie by硑 to tylko teoretyczne informacje. Wszyscy na 縴wo mogli zobaczy jak bardzo jeden ma硑 odblask mo縠 poprawi bezpiecze駍two.
Nocne zmagania zako馽zy硑 si pokazem ratownictwa stra縜cy wraz z ratownikami medycznymi przygotowali symulacj wypadku drogowego i pokaz gaszenia p硂n筩ego samochodu.

Data: 06.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

寃iat chemii bez tajemnic

W dniach 21- 24 wrze渘ia 2015 r. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 wolontariuszy z Fundacji PRZYSZ屍 W NAUCE. Celem Fundacji jest propagowanie nauk 渃is硑ch w渞骴 m硂dzie縴, a jedn z form dzia砤lno渃i s bezp砤tne warsztaty chemiczno-fizyczne dla uczni體.
Pi阠iu student體 z wydzia丑w zwi箊anych z chemi: biotechnologii, chemii, weterynarii i stomatologii przeprowadzi硂 z nami czterodniowe zaj阠ia, w kt髍ych uczestniczyli zainteresowani uczniowie klas drugich i trzecich. Pierwszego dnia poznali渕y teoretyczne podstawy chemii oraz zasady bezpiecznej pracy w laboratorium.
Drugiego dnia mogli渕y obserwowa reakcje chemiczne przeprowadzane przez student體 w sali i na powietrzu. Na naszych oczach wykonywali przer罂ne do渨iadczenia takie jak np. spalanie magnezu, czy wykonywanie sztucznej krwi. Trzeciego dnia podzieleni na grupy sami wykonywali渕y zadania z chemii organicznej i nieorganicznej.
Na podstawie obserwacji substancji po dodaniu odczynnik體 musieli渕y okre渓i kation i anion, jaki otrzymali渕y od opiekuna. Ostatniego, czwartego dnia ponownie mogli渕y obserwowa zachodzenie r罂nych reakcji. Najwi阫szym zainteresowaniem cieszy硑 si reakcje spalania, kt髍ym towarzyszy硑 efektowne wybuchy. Wykonywane do渨iadczenia pozwoli硑 nam wykorzystywa zdobyt wiedz w praktyce i lepiej zrozumie omawiane zagadnienia. Zaj阠ia ze studentami by硑 bardzo ciekawe i niew箃pliwie zach阠i硑 wielu z nas do nauki nie tylko chemii, ale r體nie przedmiot體 渃is硑ch. Mamy nadziej, 縠 jeszcze kiedy nas odwiedz i zn體 b阣ziemy mie szans wzi规 udzia w podobnym projekcie.
W internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z warsztat體 fizyko-chemicznych.

Joanna Bankowska IIIA
Monika Grochal IIIB

Data: 05.10.2015

Koronka na ulicach miast 渨iata z udzia砮m klasy III b

28 wrze渘ia br. o godz. 15.00 m硂dzie z klasy III b, wsp髄nie z katechet, wzi瓿a udzia w og髄no渨iatowej akcji ewangelizacyjnej 凨oronka do Mi硂sierdzia Bo縠go na ulicach miast. W tym czasie wraz z licznymi wiernymi z parafii 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej nasi uczniowie odm體ili, na skrzy縪waniu ul. Brzezi駍kiej i Zagajnikowej, Koronk do Bo縠go Mi硂sierdzia.
Wspomniana inicjatywa duszpasterska ju od kilku lat promuje kult do Mi硂sierdzia Bo縠go, kt髍ego najbardziej znan form jest w砤渘ie Koronka. W zamierzeniu organizator體 akcji, kt髍a swoim zasi阦iem obejmuje ju ca硑 Ko渃i蟪, jest jednocze渘ie uczczeniem rocznicy beatyfikacji b. Micha砤 Sopo鎘o (28.09.2008 r.). Jak wiadomo, kap砤n ten by spowiednikiem aposto砶i Bo縠go Mi硂sierdzia - 渨. Faustyny Kowalskiej. Wsp髄na praktyki religijne m硂dzie縴 i doros硑ch parafian opr骳z waloru 渨iadectwa wiary, podkre渓aj jednocze渘ie wi隉, jaka 彻czy m硂dzie szkoln z lokaln wsp髄not parafialn. Miejmy nadziej, 縠 wsp髄ne modlitwy za miasto i gmin Koluszki zostan rych硂 us硑szane przez Tego, dla kt髍ego Mi硂sierdzie jest najwi阫szym przymiotem.

Dawid Urba馽zyk

Data: 30.09.2015

Diakon Tomasz na praktykach w Gimnazjum nr 1

W dniach 721 wrze渘ia 2015 roku w murach naszej szko硑 swoje praktyki katechetyczne odby diakon Tomasz Kr髄, student VI roku Wy縮zego Seminarium Duchownego w dzi.
By硑 to jednocze渘ie pierwsze praktyki osoby duchownej w historii Gimnazjum nr 1. Co wi阠ej, obecnie w ca砮j licz筩ej prawie 1,5 miliona mieszka馽體 archidiecezji 丑dzkiej do 渨i阠e kap砤駍kich przygotowuje si jedynie 4 diakon體. W naszej szkole ks. dk. Tomasz zapozna si w pierwszej kolejno渃i z realiami pracy w szkole, nast阷nie obserwowa zaj阠ia z religii i dzieli si w砤snymi obserwacjami. Nast阷nie praktykant asystowa w prowadzeniu lekcji, przygotowywa konspekty, a ostatecznie samodzielnie katechizowa m硂dzie. Praktykant pomaga ponadto w przygotowaniu i przeprowadzeniu 1. etapu mi阣zyszkolnego konkursu 凬asz 寃i阾y AD 2015.
Prywatnie Ksi筪z Tomasz jest mieszka馽em parafii Chrusty Nowe, absolwentem jednej z koluszkowskich szk蟪 ponadgimnazjalnych. Po pi阠iu latach studi體 w seminarium w dniu 23 maja br. przyj钩 渨iecenia diakonatu z r筴 ks. bpa Marka Marczaka.
Mamy nadziej, 縠 czas sp阣zony z nasz m硂dzie抗 pomo縠 ks. Tomaszowi w dobrym przygotowaniu si do pracy katechety w szkole, kt髍a zwyczajowo wpisuje si w obowi箊ki kap砤駍kie. Przed naszym praktykantem jest jeszcze jeden rok formacji duchowo-intelektualnej oraz 渨i阠enia prezbiteratu (kap砤駍kie). 痽czymy mu zatem wiele 砤sk bo縴ch i si硑, potrzebnych do zrealizowania postawionych sobie szlachetnych cel體.

Dawid Urba馽zyk

Data: 30.09.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews