Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Europejski Dzie J陑yk體 Obcych w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

7 pa焏ziernika 渨i阾owali渕y w naszej szkole Europejski Dzie J陑yk體 Obcych. Dlaczego tak p鬅no zapytacie? Przecie EDJO przypada rokrocznie na 26 wrze渘ia.
C罂, a co to za 渨i阾owanie Dnia J陑yk體 Obcych bez udzia硊 zagranicznych go渃i pomy渓eli渕y. Dzi阫i fundacji AIESEC, kt髍ej g丑wnym za硂縠niem jest zwi阫szenie zrozumienia kulturowego i wsp蟪pracy mi阣zynarodowej poprzez program wymiany praktyk, nasz szko酬 odwiedzi硑 w tym roku studentki: Svetlana z Serbii i Monique z Indonezji. Dziewczyny nie tylko go渃i硑 na lekcjach, podczas kt髍ych opowiada硑 Wam o swoich krajach, po angielsku oczywi渃ie, ale r體nie pomog硑 nam w przeprowadzeniu quizu Hakunamatata- Jedynka jezykami wymiata- kt髍ego celem by硂 utrwalenie i poszerzenie Waszej wiedzy nt. j陑yk體 obcych, jak r體nie ukazanie bogactwa kulturowego spo砮czno渃i europejskiej, w kt髍ej 縴jemy, jej symboli, sztuki.
Do konkursu zaprosili渕y po dw骳h reprezentant體 z ka縟ej klasy, a ca硑 quiz 渨ietnie moderowali Konrad Zylberstein i Maja Misio z klasy 2b.
Pad硑 pytania typu 処le jest j陑yk體 na 渨iecie?, 凜o to s internacjonalizmy?, 凧ak nazw nosi rosyjski alfabet? czy 凜o to znaczy przeswitchowa si?. Nie zabrak硂 tak縠 pyta muzycznych, dotycz筩ych hymn體 wybranych pa駍tw oraz piosenek nieangloj陑ycznych. By硂 du縪 zabawy, 渕iechu, ale przede wszystkim ciekawostek dotycz筩ych j陑yk體 obcych. Najlepsi okazali si ch硂pcy z klasy 2c Marcel Hada砤 oraz Bartek Kurgiel. 2. miejsce nale縜硂 do klasy 2a, reprezentowanej przez Patryka Kurca i Weronik Staro. Natomiast 3 miejsce zaj瓿a ex aequo klasa 2d, a dok砤dnie Weronika Dura駍ka i Agnieszka Gawrych, oraz klasa 3c, czyli Olgierd Graczyk i Micha Stanowski.
Podczas quizu zosta rozstrzygni阾y r體nie konkurs na najciekawszy obcoj陑yczny mem. Zwyci昕czyni w kategorii mem z sieci okaza砤 si Wiktoria Dzi筭, r體nie z klasy 3c, a w kategorii praca w砤sna Patrycja Zawadzka z 1b. W gronie laureat體 znale焞i si r體nie Miko砤j Orzechowski z kl. 1a, Julek czy駍ki z 1d oraz Adrian Wieczorek z 2d.
Jako organizatorzy, musimy po tym konkursie przyzna jedno jeste渕y bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem Waszej wiedzy og髄nej, drodzy uczniowie (nawet klock體, kt髍ymi liczy硑渕y punkty w pewnym momencie zabrak硂:) ) Obiecujemy, 縠 w przysz硑m roku b阣zie jeszcze ciekawiej, je渓i kto z Was chcia砨y zmierzy si z quizem i sprawdzi swoj wiedz, to zapraszamy do odwiedzenia poni縮zego linku:
Quiz Europejskiego Dnia J陑yk體 Obcych

Szkolni koordynatorzy EDJO:
Monika Koszada, Marta Fr筩zkowska, Agnieszka Misiak

Data: 26.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

2. edycja mi阣zyszkolnego konkursu o 縴ciu i nauczaniu 渨. Jana Paw砤 II 凬asz 寃i阾y za nami!

18 pa焏ziernika br. podczas mszy 渨. w ko渃iele p.w. 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej odby硂 si wr阠zenie nagr骴 dla laureat體 2. edycji konkursu mi阣zyszkolnego 凬asz 寃i阾y organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. W tym roku w I etapie konkursu (21 wrze渘ia) wzi瓿o udzia ponad stu uczni體 ze szk蟪 gimnazjalnych i 1. klas ponadgimnazjalnych naszej gminy. Uczniowie mieli w體czas do rozwi箊ania test dotycz筩y szczeg蟪體 z 縴ciorysu i przepowiadania Papie縜 - Polaka. Przygotowanie do rywalizacji u砤twia fakt, 縠 materia硑 do konkursu umieszczono na specjalnej platformie e-learningowej. Ostatecznie 16 pa焏ziernika br. w 37. rocznic wyboru Karola Wojty硑 na Stolic Piotrow w murach Gimnazjum nr 1 odby si 2. etap konkursu. W tym czasie 19 finalist體 mia硂 za zadanie rozwi箊anie testu dotycz筩ego przem體ie 渨. Jana Paw砤 II wyg硂szonych podczas 寃iatowych Dni M硂dzie縴 (孌M). Zwyci陑c konkursu papieskiego zosta砤 Julia Soszka uczennica ZS w Ga砶owie Du縴m. Laureatami konkursu byli ponadto uczniowie Gimnazjum nr 1: Bartosz Kurgiel (II miejsce) oraz Piotr Kabat (III miejsce), ex aequo z Kamilem Kowalczykiem uczniem ZSP nr 2 w Koluszkach (III miejsce).
Zrealizowany przez Gimnazjum nr 1 konkurs 凬asz 寃i阾y wpisuje si w og髄nopolskie przygotowanie polskiej m硂dzie縴 do 孌M, kt髍e odb阣 si w przysz硑m roku w Krakowie. Podsumowuj筩, konkurs by sporym wyzwaniem logistycznym i ciekawym do渨iadczeniem dla wielu uczni體 i ich opiekun體. Nale縴 przypuszcza, 縠 dla m硂dzie縴 by przede wszystkim niepowtarzaln szans na bli縮ze zapoznanie si z sylwetk i nauczaniem Naszego 寃i阾ego. Warto jednocze渘ie doda, 縠 to duchowe dzie硂 nie mia硂by szansy na realizacj, gdyby nie pomoc i wsparcie: dyrekcji i nauczycieli z Gimnazjum nr 1, katechet體 duchownych i 渨ieckich ze szk蟪 bior筩ych udzia w konkursie, oraz kap砤n體 z parafii 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej. Miejmy nadziej, 縠 ustalona i wypr骲owana ju formu砤 konkursu przyniesie obfite religijne i intelektualne owoce oraz na trwa砮 zago渃i w渞骴 licznych konkurs體 realizowanych w Gimnazjum nr 1 .

Dawid Urba馽zyk

Data: 26.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

Spot edukacyjny: Dopalacze kradn 縴cie

Uczniowie naszego Gimnazjum z klasy 2a w sk砤dzie: Tomasz Piwowarski, Kamil Pietrzak, Patryk Kurc, Micha Teodorczyk oraz Mateusz Kazimierczak zaj阬i II miejsce w konkursie organizowanym przez Komend Powiatow Policji powiatu 丑dzkiego wschodniego nt. 凞opalacze kradn 縴cie. Celem konkursu by硂 stworzenie scenariusza spotu edukacyjnego, propaguj筩ego 縴cie bez dopalaczy, a tak縠 promowanie mody na 縴cie bez u縴wek. Do udzia硊 w konkursie zaproszono uczni體 gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych z terenu powiatu 丑dzkiego wschodniego.
Podczas debaty spo砮cznej pod nazw ,,Dopalacze Kradn 痽cie, kt髍a odby砤 si w dniu 21 pa焏ziernika w Miejskim O渞odku Kultury w Koluszkach uczniowie odebrali drobne nagrody rzeczowe.

Data: 24.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

Jedynka na salonach Orlikowej Ligi Mistrz體

Coraz wi阫sz popularno渃i z roku na rok cieszy si w naszym mie渃ie koszyk體ka na Orlikach.
W dniu 2.10.2015 r. nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przeprowadzili kolejn VI edycj presti縪wego Turnieju Orlikowej Ligi Mistrz體 w pi砪e koszykowe ch硂pc體.
Z uwagi na rozgrywanie zawod體 na otwartej przestrzeni byli渕y pe硁i obaw, gdy pogoda miesi筩u pa焏zierniku mo縠 sp砤ta figla .
Na Orlik przyby硑 cztery dru縴ny: gospodarze Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum z Tomaszowa Mazowieckiego, Gimnazjum z Ujazdu oraz Gimnazjum z Rogowa. Stawk turnieju by awans do presti縪wych rozgrywek o mistrzostwo wojew骴ztwa w 凧askini Lwa w Pabianicach.
W wyniku rywalizacji awans wywalczy硂 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz Gimnazjum z Tomaszowa Maz.
Kolejny etap rozgrywek fina wojew骴zki mia miejsce w dniu 16.10.2015 r. w Pabianicach.
W渞骴 wielu znanych dru縴n z: Sieradza, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego i Kutna znalaz砤 si tak縠 dru縴na z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. M硂dzi koszykarze mieli mo縧iwo滄 poznania wielu s砤w. Na 砤wce trenerskiej znalaz砤 si m.in. Mistrzyni Europy - reprezentantka Polski, S i Polfy Pabianice p. Ma砱orzata Wla焞ak oraz s砤wa trenerska p. Jaros砤w We硁a.
Ju w pierwszym meczu gimnazjali渃i z 凧edynki zmierzyli si z finalistami turnieju - mistrzowsk dru縴n z Kutna.
Kolejny mecz zapowiada walk na ka縟ym skrawku boiska, gdy po jednej stronie stan瓿o Gimnazjum nr 1 i gospodarze turnieju Gimnazjum z Pabianic. Mecz rozpocz钩 si od falowych atak體 gospodarzy, jednak uwa縩a gra w obronie sprawi砤, 縠 pierwsze dwie kwarty zako馽zy硑 si remisem. Ostatnie dwie kwarty to popis gry zawodnik體 z obu dru縴n. O pora縞e zadecydowa硑 rzuty wolne .
Zwyci陑c turnieju zosta硂 Gimnazjum z Kutna, drugie miejsce przypad硂 gospodarzom turnieju - Pabianicom, trzeci lokat zaj钩 Tomasz體 Maz. Koluszkowska 凧edynka w finale wojew骴zkim Orlikowej Ligi Mistrz體 w pi砪e koszykowej zaj瓿a czwarte miejsce .
Trenerzy zespo硊 Dariusz Borkowski i Mariusz Ma砤chowski uznali turniej za doskona彻 form przygotowania uczni體 do dalszych rozgrywek oraz do promocji naszego miasta przez m硂dych i zdolnych sportowc體. Walka z najlepszymi rozbudzi砤 w nich pasj i ch赕 trenowania koszyk體ki.

Data: 22.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

Uczniowie Jedynki bli縠j medi體

We wrze渘iu 2015r. nasz klasa 2a uczestniczy砤 wycieczce do dzi, kt髍a odby砤 si w ramach projektu dotycz筩ego medi體. Wizyta w redakcji "Dziennika sdzkiego" i studiu TVP sd mia砤 przybli縴 nam poznawany temat oraz zobrazowa prac dziennikarza.
Oko硂 godziny dziewi箃ej przekroczyli渕y pr骻 redakcji owej gazety. Po chwili zjawi si jeden z dziennikarzy "Dziennika sdzkiego", kt髍y mia si tym razem wcieli w rol przewodnika. Udali渕y si za nim do niewielkiego pomieszczenia prze砤dowanego komputerami. Tam przewodnik zaznajomi nas z prac dziennikarza. Okaza硂 si, 縠 zaw骴 ten w 縜dnym stopniu nie jest taki prosty i przyjemny, jak dotychczas mog硂 si nam wydawa. Praca dziennikarza jest bowiem pe硁a wyrzecze. Dowiedzieli渕y si, 縠 redaktorem gazety jest si w ka縟ej chwilii 縴cia, siedz筩 na sk髍zanym fotelu w gabinecie, czy to pla縰j筩 na malowniczej wyspie na drugim ko馽u 渨iata. Przewodnik zaznajomi nas r體nie z paroma terminami dotycz筩ymi dziennikarstwa. Warto by硂 poszerzy zdobyt na lekcji j陑yka polskiego wiedz na ten temat. Poznali渕y r體nie nowe poj阠ia, jak na przyk砤d "szpigiel", kt髍ego zapewne nikt z nas nigdy nie s硑sza.
Wycieczk do redakcji zako馽zy砤 wizyta w drukarnii, gdzie drukowane s wydania gazety, kt髍e nast阷nie trafiaj do sklep體 i kiosk體. Wok蟪 nas, zaciekawionych uczestnik體 eskapady, u硂縪ne by硑 ogromne, wa抗ce ponad p蟪 tony rolki papieru drukarskiego.

Data: 14.10.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews