Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


Szkola promujaca zdrowie  

Gimnazjum nr 1 Szkołą Promującą Zdrowie

Kryteria przynależności do szkół promujących zdrowie

Plany pracy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w roku 2016/2017 w ramach SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Wyniki ewaluacji projektu cz.I

Wyniki ewaluacji cz.II

Prezentacja na temat zaburzeń związanych ze sposobem odżywiania

Wiosenny festyn ze zdrową żywnością 2008

Wiosenny festyn ze zdrową żywnością 2009


W dniu 4 listopada 2008 r. na uroczystości w Urzędzie Miasta Łodzi, pan dyrektor Waldemar Siedlik oraz członkowie zespołu ds. Promocji Zdrowia p. Małgorzata Owczarek i p. Dariusz Borkowski odebrali z rąk Łódzkiego Kuratora Oświaty - p. Wiesławy Zewald Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego.
Uroczystość rozpoczęto od wystąpień zaproszonych gości, następnie wręczono 13 placówkom certyfikaty. Kolejnym punktem programu były prezentacje osiągnięć szkół w zakresie promocji zdrowia. Uroczystość zakończono wykładem dotyczącym spraw wychowawczych oraz profilaktyki prozdrowotnej. Gimnazjum nr 1 swoją działalność promującą zdrowie rozpoczęło w październiku 2004 r., kiedy to szkoła zgłosiła chęć przystąpienia do sieci SPZ. Po rocznym okresie przygotowawczym oraz odbyciu przez koordynatorów koniecznych szkoleń i złożeniu raportu, szkoła otrzymała akces poświadczający jej członkostwo.
Przez okres kolejnych trzech lat stażu gimnazjum realizowało szereg zadań dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, podzielono je na sześć bloków tematycznych:
• zdrowie fizyczne i psychiczne
• zdrowe odżywianie się
• bezpieczeństwo i pierwsza pomoc
• higiena osobista i otoczenia
• sport i rekreacja
• profilaktyka uzależnień.

W tym czasie zorganizowano m.in.: Wiosenny Festyn ze Zdrową Żywnością, Dzień Bez Tytoniu, Dzień Ziemi, Dzień Zdrowia, Międzyszkolne Forum Ekologiczne, konkurs muzyczny „Piosenka na sportowo”, cykliczną imprezę dla klas pierwszych pod hasłem” Dużo wrażeń dużo mocy, baw się z nami bez przemocy” oraz coroczną Gimnazjadę dla wszystkich uczniów szkoły. Wraz z uczniami z Czech zorganizowano festyn sportowo-muzyczny  "Żyjmy zdrowo, kolorowo". Uczniowie tworzyli też książki kucharskie ze zdrową żywnością w języku niemieckim i angielskim, wysłuchiwali cyklu wykładów o chorobach układu pokarmowego: bulimii i anoreksji, wzięli udział w pokazach nietypowych dyscyplin sportowych. W trakcie trwania stażu szkoła realizowała szereg programów i akcji profilaktycznych oraz prozdrowotnych jak: „Szkoła bez przemocy”, ”Bezpieczny Internet”, ”Wygraj z astmą”, „Trzymaj formę”.
Otrzymanie certyfikatu jest więc uhonorowaniem długoletniej pracy nauczycieli i uczniów oraz zachętą do dalszych działań propagujących zdrowy styl życia.


Celem naszej szkoły promującej zdrowie jest:
- Aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i w środowisku lokalnym,
- Budowanie dobrego samopoczucia wszystkich grup społeczności szkolnej tj.: nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi,
- Przestrzeganie zasad higieny osobistej,
- Dbanie o ład i porządek w szkole,
- Uczenie poszanowania dla przyrody,
- Przekazywanie wiedzy o tym, co jest szkodliwe a co korzystne dla zdrowia,
- Zdobywanie wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z fachowej opieki zdrowotnej,
- Zdobywanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń,
- Dostrzeganie problemów osób niepełnosprawnych, starszych i chorych,
- Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- Stworzenie warunków sprzyjających poprawie i ochronie zdrowia


Cele są realizowane poprzez:
- dbanie o zdrowie własne i innych,
- dbanie o higienę ciała, odzieży, obuwia,
- utrzymanie czystości w miejscu pracy i wypoczynku,
- dbanie o środowisko naturalne,
- prawidłową organizacje czasu pracy i wypoczynku,
- radzenie sobie z emocjami i stresem w sytuacjach trudnych,
- zapobieganie zachowaniom problemowym,
- pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym,
- zdobywanie umiejętności rozpoznawania czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowych,
- budowanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną