Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osiągnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorząd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promująca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakości Interkl@sa

  BIP


kryteria spz  

KRYTERIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

 

Szkołę, która chce przystąpić do SzPZ cechuje:

- Aktywność na rzecz promocji zdrowia

- Otwartość na zmiany

- Aktywne i twórcze zaangażowanie w realizacje ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SIECI TERENOWEJ

 

- Deklaracja o gotowości przystąpienia do sieci (dyrektor, 60% nauczycieli, opiekun samorządu, dwóch przedstawicieli pracowników administracji i samorządu uczniowskiego, pielęgniarka, przedstawiciel Rady Rodziców)

- Raport

Po analizie raportu szkoła przechodzi do II etapu, cały cykl trwa 5 lat, po upływie których szkoła otrzymuje Certyfikat Wojewódzki

 

PLANOWANIE PRACY W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

Podstawowe Zasady Planowania

 

1.Planujemy realnie

2.Stosujemy metody małych kroków (nie więcej niż 1-2 cele)

3.Realizujemy plan pracy w zespołach wieloosobowych (rodzice, uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna).

4.Planujemy dwuetapowo (faza wstępna, opracowanie planu).

 Plan powinien być konkretny, szczegółowy.

 Plan dotyczy jednego roku szkolnego.

 

 PRZYGOTOWANIE DO PLANOWANIA PRACY

 

I Faza wstępna

1.Diagnoza stanu wyjściowego.

2.Sporządzenie listy potrzeb.

3.Wybór priorytetu.

4.Ustalenie przyczyn istnienia potrzeb.

5.Poszukiwanie rozwiązań.

II Sporządzenie planu pracy

1. Cele

2. Zadania

 

I Faza wstępna

 

ad 1. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

 

Celem jej jest ocena stanu wyjściowego w zakresie warunków organizacji, funkcjonowania, atmosfery, potrzeb.

    

ad 2. SPORZĄDZENIE LISTY POTRZEB

    Lista stanowi podsumowanie diagnozy, to punkt wyjścia do kolejnego kroku.
    ad 3. WYBÓR PRIORYTETÓW

 

 W wyborze  powinno uczestniczyć jak najwięcej osób, które biorą pod uwagę:

  częstotliwość zjawiska

  rangę problemu

  uciążliwość  problemu

  dostępność środków

  łatwość osiągnięcia celów

 

ad 4. USTALENIE PRZYCZYN ISTNIENIA PROBLEMU

 

  W ustalaniu przyczyny problemu można dyskutować z ludźmi; wykorzystywać doświadczenia i obserwacje. Należy

a) zidentyfikować przyczyny

b) wybrać najważniejsze, najbardziej prawdopodobne, realne do usunięcia problemy

c) ustalić główną przyczynę problemu

 

ad 5. POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ  DLA USUNIĘCIA PRZYCZYNY PROBLEMU

 

  Aby wybrać właściwe rozwiązania należy zapytać ludzi w społeczności lokalnej, szkolnej, rodziców. Należy

a)      sporządzić listę możliwych rozwiązań

b)      wybrać rozwiązania prawdopodobnie skuteczne, możliwe do wykorzystania

c)      wybrać główne rozwiązanie

 

      II  sporządzenie planu pracy

 

Plan powinien być opracowany z udziałem wielu osób, powinien być udostępniony wszystkim grupom społeczności szkolnej, lokalnej.

 

   NIEZBĘDNE ELEMENTY PLANU

 

1.  Cel

A. Kryterium sukcesu

B. Sposób sprawdzenia czy osiągnięto cel

   -co wykaże ?

   -jak sprawdzimy ?

   -kto i kiedy sprawdzi ?

 

2. Zadania

A. Kryterium sukcesu

  1. Metody reakcji
  2. Wykonawcy
  3. Środki
  4. Sposób sprawdzenia czy wykonano zadanie

(co wskaże; jak sprawdzimy; kto i kiedy sprawdzi?)

 

Plan pracy na 4 lata ogólny (bez dokładnych terminów, zadania, cele, forma realizacji)

Plan pracy na dany rok szczegółowy (terminy, osoby odpowiedzialne)

 

Priorytety

-         Zwiększenie aktywności rodziców w życiu szkoły, ich udział w działaniach SzPZ (słabe strony w Raporcie z Mierzenia Jakości Pracy Szkoły)

-         Przeciwdziałanie agresji i nałogom (program profilaktyczny)