Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona Główna

  O szkole

  Pracownicy szkoły

  Nasze osišgnięcia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodziców

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  Kółka zainteresowań

  Samorzšd Uczniowski

  język angielski

  język niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szkoła współpracy

  Szkoła promujšca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szkoła wyróżniona Znakiem Jakoœci Interkl@sa

  BIP


Aktualnoœci  

Sukces uczennic Gimnazjum nr 1 w wojewĂłdzkim konkursie historyczno-religijnym Nasze Dziedzictwo

W dniu 27 kwietnia br. w katolickim Gimnazjum SPSK w Łodzi odbył się finał konkursu historyczno-religijnego Nasze Dziedzictwo - Polska państwem tolerancji religijnej. Rywalizacja w konkursie okazała się bardzo pomyślna dla uczennicy koluszkowskiej Jedynki. Martyna Bączyk, uczennica klasy 2 c, zajęła III miejsce i uzyskała tytuł laureata, natomiast Olga Rosik z tej samej klasy została finalistką konkursu. Obie dziewczyny oprócz atrakcyjnych nagród książkowych otrzymały dodatkowe punkty rekrutacyjne przyznawane przez Kuratorium Oświaty.
Sam konkurs zainicjowany kilka lat temu przez ks. abp. Marka Jędraszewskiego, poprzedniego ordynariusza łódzkiego obejmował czasy od rozbicia dzielnicowego w Polsce do końca II wojny światowej. Obecnie organizatorami rywalizacji są Łódzkie Kuratorium Oświaty, Wydział Katechetyczny w Łodzi, Katolickie Gimnazjum SPSK oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Tym razem celem konkursu było przypomnienie polskich tradycji wolnościowych, a zwłaszcza wyjątkowych na światową skalę swobód religijnych w dawnej Polsce oraz religijnego fenomenu łodzi. Konkurs składał się z III etapów...

Data: 22.05.2017

Czytaj więcej ...

Konkurs „Szkolny Poliglota roku szkolnego 2016/17” rozstrzygnięty

W V edycji konkursu na Szkolnego Poliglotę roku szkolnego 2016/17 wzięło udział 28 uczniów. 14 uczniów wytrwało do końca wszystkich konkurencji, a byli to: Karolina Feja z klasy Ia, Malwina Wawrzonek z klasy Ic, , Weronika Gutowska IIc, Ada Grzejszczak IIc, Martyna Jeżyna IIc, Liwia Olejniczak także z klasy 1I c, Stanisław Fršczkowski z klasy IId, Weronika Staroń z klasy IIIa, Wiktoria Dawlud IIIa, Patrycja orłowska IIIa Julia Urbanek IIIa, Julia Zajšczkowska IIIa, Patryk Kurc IIIa, Jakub Spała z klasy 3b.
Tytuł „Szkolnego Poligloty” zdobyła w tym roku szkolnym uczennica klasy IIIa Weronika Staroń. Z wymienionej 14 jury wyłoniło także 3 osoby, które zdobyły wyróżnienia - Julia Zajšczkowska, Weronika Gutowska i Patryk Kurc.
Celem konkursu było propagowanie oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych, doskonalenie znajomoœci języka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętnoœci językowych. Uczniowie zmagali się od listopada do kwietnia z różnymi zadaniami w języku angielskim i niemieckim. Zadaniem uczestników, było wykazanie się w tym roku m.in. znajomoœciš tradycji bożonarodzeniowych w krajach anglo– i niemieckojęzycznych i zaprezentowanie ich w formie 2 minutowej wypowiedzi ustnej, umiejętnoœciami w zakresie angielskiej i niemieckiej wymowy, recytacjš wiersza w obu językach, rozwišzaniem zadań na słuchanie oraz znajomoœciš zasad tworzenia pytań i zdań twierdzšcych. Jak co roku uczniowie bioršcy udział w konkursie wykazujš się wysokim poziomem językowym. Wszystkie zadania były na poziomie œrednio zaawansowanym z języka niemieckiego oraz na poziomie zaawansowanym z języka angielskiego. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz słodki upominek. Za zdobycie tytuły „Szkolnego Poligloty” oraz wyróżnień uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz ksišżkowe.
Weronice oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy wszystkich do udziału w następnej VI edycji konkursu, która rusza już po wakacjach.

Organizatorzy:
Ilona Dziedziczak
Anna Spała

Data: 03.05.2017

Czytaj więcej ...

BLIŻEJ PRAWA

Wiele sytuacji z życia codziennego uœwiadamia, iż znajomoœć prawa jest bardzo istotnym elementem wiedzy każdego człowieka, nie tylko młodego. Ważna jest zarówno znajomoœć przysługujšcych nam praw, sposobów ich egzekwowania, jak i konsekwencji niestosowania się do przepisów prawnych, pozwala to bowiem domagać się pewnych przywilejów lub uniknšć kar wynikajšcych czasami z nieœwiadomoœci. Prawo wpływa na naszš sytuację i otaczajšcš nas rzeczywistoœć. Kształtuje jš. Ważne jest, aby znać swoje prawa i często zwišzane z nimi obowišzki, dlatego też w tym roku szkolnym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach realizowana jest innowacja pedagogiczna „Bliżej Prawa”. Innowacja wdrażana jest na zajęciach koła zainteresowań „Młodzi Prawnicy”, adresatami innowacji sš zainteresowani uczniowie z klas I-III Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Podczas spotkań uczniowie poznali historię prawa i sšdownictwa, odbyli cykl zajęć językoznawczych poœwięconych językowi prawniczemu i żargonowi prawników...

Data: 19.04.2017

Czytaj więcej ...

Mateusz Dziedzic z klasy III B triumfatorem eliminacji wojewódzkich jubileuszowego 40. Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie przeprowadzono eliminacje wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej przebiegajšcego pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom".
To już XL edycja turnieju. Do zmagań szczebla wojewódzkiego przystšpiło ponad 60 uczestników, którzy reprezentowali 22 powiaty województwa łódzkiego. Podzieleni na trzy grupy wiekowe na poczštku rozwišzywali test wiedzy, który wyłonił pięciu najlepszych. Kolejny etap polegał na ustnych odpowiedziach oraz wymagał wykazania się wiedzš praktycznš z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Do œcisłej czołówki udało zakwalifikować siš Mateuszowi Dziedzicowi, który zwyciężył wszystkich swoich rywali i zajšł pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.
Warto dodać, że wczeœniej, w dniu 24 marca 2017 r., w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach zorganizowano eliminacje powiatowe”, w których wzięli udział po wczeœniejszych sukcesach w eliminacjach gminnych Jakub Jadczak, Mateusz Dziedzic i Jakub Majchrzak. W zawodach tych zwyciężył Mateusz, natomiast Jakub Jadczak był drugi. Wczeœniej w eliminacjach gminnych uczniowie naszego gimnazjum byli bezkonkurencyjni zdobywajšc w dniu 2 marca wszystkie miejsca na podium.
Mateuszowi Dziedzicowi, życzymy sukcesów w finale krajowym, który odbędzie się w czerwcu, w Wieliczce (woj. małopolskie)...

Data: 11.04.2017

Czytaj więcej ...

MISTRZOWIE MATEMATYKI Z „JEDYNKI”

W niezwykle szybkim tempie odbywały się w bieżšcym roku szkolnym kolejne etapy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów gimnazjum. Krótki czas, intensywna praca, systematycznoœć i sumiennoœć okazały się kluczem do sukcesu dla dwójki uczniów klasy 3b Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Karol KuŸniak uzyskał tytuł LAUREATA, a Jakub Spała – tytuł FINALISTY tegoż konkursu.
Podczas finałowych zmagań matematycy z „Jedynki” jako jedyni reprezentowali nasze miasto i powiat łódzki wschodni. Spoœród 42 finalistów próg 90% punktów możliwych do uzyskania przekroczyło, wraz z Karolem, łšcznie 15 gimnazjalistów, sięgajšc tym samym po najwyższe matematyczne wyróżnienie. Osišgnięcie to zwalnia ucznia z pisania egzaminu gimnazjalnego z matematyki i daje przepustkę do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.
Zadania konkursowe, które uczniowie rozwišzywali na każdym etapie konkursu, były zadaniami wymagajšcymi ogromnej wiedzy, koncentracji, wyobraŸni przestrzennej i logicznego myœlenia. Dotyczyły wielu zagadnień znacznie wykraczajšcych poza materiał nauczany w gimnazjum. Nietypowe podstawienia, dowodzenie tożsamoœci algebraicznych i trygonometrycznych, prawdopodobieństwo zdarzeń losowych, planimetria i stereometria to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmierzyli się nasi „mistrzowie”.
Sukces uczniów ogromnie cieszy p. Katarzynę Wójcik, która przez trzy lata była nie tylko opiekunem i nauczycielem matematyki obu chłopaków, ale także ich wychowawcš. Warto było poœwięcić tak wiele godzin „królowej nauk”, zrezygnować z niejednej przyjemnoœci, także w sobotnie przedpołudnia spędzane w szkole, aby spišć „klamrš sukcesu” trzyletni, wspólny wysiłek.
Sukces Karola i Kuby po raz kolejny potwierdza tezę, że odkrywanie tajemnic matematyki jest fascynujšcš, intelektualnš przygodš, której nie należy się bać, w której uczniowie koluszkowskich szkół, wspierani przez nauczycieli – pasjonatów, mogš sięgnšć po najwyższe laury.

Katarzyna Wójcik

Data: 09.04.2017

Czytaj więcej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 Następny >>

Content Management Powered by CuteNews